Yasama Organı ve Hükümete Karşı Suç

Yasama organına karşı suç Türk Ceza Kanunu’nun 311. maddesinde düzenlenmiştir:

“Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur”.

Hükümete karşı suç ise Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesinde düzenlenmiştir:

Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur”.

Yasama Organına ve Hükümete Karşı Suçta Maddi Unsur

Yasama organına karşı işlenen suçlarda suçun konusu Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Suçun faili herkes olabilirken mağdur toplumu oluşturan her bir ferttir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerinden birkaçı, kanun yapmak, değiştirmek, yürürlükten kaldırmak olup bu fonksiyonlarının ortadan kaldırılmaya çalışılması halinde cezalandırılacaktır. Yasama organına karşı suç işlenmesi adına icrai hareketlere başlanmış, ancak icra hareketleri tamamlanmadan elinde olmayan sebepler ile suç tamamlanmamış ise teşebbüs aşamasında kalacaktır. Suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde, suçu tam işlemiş gibi fail cezalandırılacaktır.

Hükümete karşı işlenen suç, Hükümetin ortadan kaldırılmasına, görevini yapmasını engellemeye çalışılmasıdır. Hükümetin ortadan kaldırılması veya görevlerinin engellenmesine yönelik suç, teşebbüs aşamasında kalması halinde tam suç gibi cezalandırılacaktır. Suça konu olan unsur ise Anayasa düzeninin temel organlarından biri olacaktır. Suçun mağduru ise hükümet üyeleridir. Hükümete karşı işlenen suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Şikâyete bağlı bir suç değil, soruşturma ve kovuşturmanın re’sen yapıldığı bir suçtur. Söz konusu suç, Türk vatandaşı ya da yabancı vatandaş tarafından işlenmiş olsa dahi Adalet Bakanı’nın talebi üzerine yargılaması ile Türkiye’de yapılacaktır.

Yasama Organına ve Hükümete Karşı Suçta Manevi Unsur

Yasama organına ve hükümete karşı işlenen suçlarda, özel kast aranmaktadır. Bu suçlar kasten işlenebilen suçlardır, taksirle işlenememektedir. Ancak kastın cebir ve şiddet içermesi gerekmektedir.

Failin suç adına kastı, yasama organını veya hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır.

Yasama Organına ve Hükümete Karşı Suç Yargıtay Kararları

Hükümete Karşı İşlenen Suçta Beraat Kararı

Dosyaya konu olan olaylara ilişkin Anayasayı ihlal, hükümete karşı suç, silahlı örgüte üye olma suçlarından yargılama yapılmıştır. Bölge Adliye Mahkemesine gelen dosya üzerinden Hükümete karşı suç ve Anayasayı ihlal suçundan verilen beraat kararına karşılık yapılan itiraz esastan reddedilmiş, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan verilen mahkûmiyet kararına karşı istinaf başvurusunun düzeltilerek esastan reddine kararı verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığını, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği, vicdani kanının kesin ve tutarlı olması nedeniyle hükümete karşı suç ve Anayasayı ihlal suçunun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle temyiz başvurusunun reddine kararı vermiştir. Bütün bu nedenlerle mahkumiyet ve beraat kararına ilişkin hükmün onanmasına kararını vermiştir. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2018/1797 Esas, 2018/2542 Karar)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ