Suçluyu Kayırma Suçu ve Cezası

Suçluyu Kayırma Suçunun Özellikleri

 • Suç işleyen bir kişinin yakalanmasını, tutuklanmasını ve suçu işlediğinin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla yaptığı her hareket suçluyu kayırma suçunu oluşturacaktır.
 • Suç ancak kastla işlenebilecek suçlardandır. Suçluyu kayırma suçunu işleyen kimse ancak bilerek ve isteyerek işleyebilecektir, taksirle işlenemez.
 • Suçluyu kayırma suçu herkes tarafından işlenebilmektedir, özgü suç değildir. Ancak suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde cezası yarı oranında artırılacaktır.
 • Suçluyu kayırma suçu, kanunda adliyeye karşı suçlar bölümünde yer almaktadır. Suçluyu kayırma suçunun işlenmesi halinde adalet düzenini bozmaya yönelik suç işlenmiş olacaktır. Suçun mağduru ise devlet, kamudur.

Suçluyu Kayırma Suçu ile Suçu Üstlenme Suçunun Farkı

Her iki suç, Türk Ceza Kanunu’nda Adliyeye Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir, her iki suçta da işlenilmeyen suça dair işlenmiş gibi beyanda bulunması nedeniyle bulunmaktadır. Ancak her iki suç birbirinden farklıdır. Öncelikle suçluyu kayırma suçunda suç işleyen bir kimseyi işlediği suçun araştırılmasını, failin tutuklanmasını engelleme veya yakalanmasını önleme saikiyle hareket etmektedir.

Suç üstlenme suçunda ise gerçekte işlemediği suçu işlediğini yetkili makamlara bildirmesidir. Örneğin; evsiz ve yiyeceği olmayan kişinin sadece hapse girmek amacıyla hırsızlık suçunu işlediğini belirtmesi suç üstlenme suçudur. Ancak hırsızlık suçu işleyen bir kimseyi korumak maksadıyla suçu başkasının işlediğini yetkili makamlara bildirmesi halinde suçluyu kayırma suçunu işlemiş olacaktır

Suçluyu Kayırma Suçunun Cezası

 • Suçluyu kayırma suçundan verilecek olan ceza, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. (TCK madde 283/1)
 • Suçluyu kayırma suçu, kamu görevlisi tarafından işlenir ise hakkında verilecek cezada yarı oranında artırım yapılacaktır. (TCK madde 283/2)
 • Adli para cezası, 1 yıl veya altında olan hapis cezaları adına verilmekte olup hapis cezasının paraya çevrilmesidir. Adli para cezası verilmesi ve para cezasının ödenmemesi halinde yeniden hapis cezasına çevrilecektir. Suçluyu kayırma suçunun cezasının sınırı gereği adli para cezasının verilmesi mümkündür.
 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı, 2 yıl veya altında olan cezalar adına verilmektedir. Suçu işleyen kimse hakkında verilen hüküm açıklanmaz ve belli bir denetim süresi içerisinde yasal koşullara uyma şartı bulunmaktadır. Suçluyu kayırma suçunun cezası gereği hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi mümkündür.
 • Ceza ertelenmesi kararı, 2 yıl veya altında olan hapis cezası adına verilmektedir. Kesinleşen hapis cezası adına ertelenme kararı verilebilmesi mümkündür. Cezanın infazından şartlı olarak vazgeçilmesidir. Suçluyu kayırma suçunun cezasının sınırı gereği ceza ertelenmesi kararının verilmesi mümkündür.

Suçluyu Kayırma Suçunda Şahsi Cezasızlık Halleri

Türk Ceza Kanunu’nun 283. maddenin 3. fıkrasında suçluyu kayırma suçunda cezasızlık halleri belirtilmiş olup özel düzenlemeyle cezaya hükmedilmeyeceği belirtilmiştir. Suçu işleyen kimsenin yargılanmasını, tutuklanmasını engellemek amacıyla hareket eden kimsenin failin yakını olmasında (Kanunda akrabalık sınırı belirlenmiştir.) ceza alınmayacağı kanun maddesinde belirtilmiştir. Suçluyu kayırma suçunu işleyen kimse failin

 • Üstsoyu,
 • Altsoyu,
 • Eşi,
 • Kardeşi veya
 • Diğer suç ortağının işlemesi halinde cezaya hükmedilmeyecektir.

Suçluyu Kayırma Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık suç işleyen kimsenin işlediği suçtan pişman olması, suçun getirdiği olumsuzlukları gidermesi halinde faile verilecek olan cezada indirim yapılması veya ceza verilmemesidir. Etkin pişmanlık hükümleri her suçta uygulanmamaktadır, kanunda yalnızca belirtilen suçlarda uygulanabilir. Suçluyu kayırma suçuna dair kanunda bir düzenleme bulunmadığından suçluyu kayırma suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanmayacaktır.

Suçluyu Kayırma Suçuna Teşebbüs

Teşebbüs suç işlemek amacıyla failin icrai hareketlere başlaması ancak elinde olmayan nedenlerle suçu tamamlayamamasıdır. Suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde faile verilecek cezada indirim yapılacaktır.

Suçluyu kayırma suçunda teşebbüs hükümlerinin uygulanması mümkündür. Suçluyu kayırma suçunu işleyecek olan kimsenin icrai hareketleri bölünebilmekte ve elinde olmayan nedenlerle suçu işleyememesi halinde suçluyu kayırma suçuna ilişkin teşebbüs hükümleri uygulanacaktır.

Suçluyu Kayırma Suçu Şikayet

Türk Ceza Kanunu’nda şikayete tabi suçlar kanunda belirtilmiştir. Ancak suçluyu kayırma suçu şikayete tabi tutulmamıştır. Bu nedenle suçluyu kayırma suçunda savcılık tarafından soruşturma re’sen (kendiliğinden) başlatılacaktır. Suçluyu kayırma suçunun işlenilmesinden itibaren 8 yıl olan zamanaşım süresi içerisinde soruşturma başlatılabilir.

Suçluyu Kayırma Suçu Uzlaşma

Uzlaşmaya tabi olan suçlarda, uzlaşma hükümleri uygulanacaktır. Soruşturma aşamasında savcılık, kovuşturma aşamasında ise mahkeme tarafından dosya uzlaştırma bürosuna gönderilecektir. Tarafların uzlaşması halinde dosyanın yargılama aşaması sona erecektir. Ancak suçluyu kayırma suçu uzlaşmaya tabi bir suç değildir. Bu nedenle uzlaşma hükümleri uygulanmayacaktır

Suçluyu Kayırma Suçu Zamanaşımı

Zamanaşımı süresi, bir kişiye tanınmış olan hukuki hakkın belli süreye tabi olmasıdır. Suçluyu kayırma suçunda zamanaşım süresi 8 yıldır. Bu süre, suçun işlendiği tarihten itibaren başlamaktadır. Suçun işlendiği tarihten itibaren dava açılmaz veya dava açılsa dahi yargılama süreci sona ermezse zamanaşım süresi dolması nedeniyle düşme yönünde karar verilecektir.

Suçluyu Kayırma Suçu Görevli Mahkeme

Suçluyu kayırma suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.

Suçluyu Kayırma Suçu Yargıtay Kararları

Suçu Üstlenme Suçu Değil, Suçluyu Kayırma Suçunu İşlemesi

Aracın sürücüsü olayın olduğu gün alkollü bir şekilde araç sürer iken direksiyon hakimiyetini kaybetmiştir. Araç sürücüsü maddi hasarlı trafik kazası yapmış ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan işlem yapılmıştır. Sanık ise alkollü olmadığından alkollü şahsın yerine geçip aracı kendisinin kullandığını söyleyerek suçu üstlenmiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından suç üstlenme suçu işlenmiş ve hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin suç üstlenme suçu değil suçluyu kayırma suçu olduğunu belirtmiştir. Mahkeme suç vasfında yanılgıya düşmüş olduğundan mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/14010 Esas, 2019/15816 Karar)

Suçluyu Kayırma Suçunda Zamanaşım Süresi

Suça sürüklenen çocuk hakkında suçluyu kayırma suçundan çocuk mahkemesinde yargılanmıştır. Suça sürüklenen çocuk hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay dosya incelemesinde, dosyaya konu olan suçun tarihinin 23.03.2010 yerine 2011 olarak gösterilmesinin mahallinde düzeltilebilir maddi hata olarak değerlendirilmiştir. Suçun işlendiği tarihte, suça sürüklenen çocuk 15 yaşını doldurup 18 yaşını doldurmadığından zamanaşım süresi olan 7 yıl 12 aylık olağanüstü dava zamanaşım süresinin dolduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle mahkeme tarafından verilen karara karşılık bozma yönünde karar verilmiş olup zamanaşımı nedeniyle düşme yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2019/15987 Esas, 2019/15596 Karar)

Suçluyu Kayırma Suçundan Cezalandırılması Gerektiği

Olayın olduğu gün aracının kaza yapması sonrasında arkadaşını arayarak telefonla yardım istemiş ve sanık, olay mahalline intikal etmiştir. Sanık, kazada hafif şekilde yaralanan üç kişiyi olay yerinden alarak eve götürmüştür.

Sanık hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan asliye ceza mahkemesinde yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın mağdurları olay mahallinden alarak yardımcı olup olmadığına dair mağdur ve sanık beyanlarının örtüşmediğini tespit etmiştir. Bu nedenle sanık ile mağdurların beyanlarındaki çelişkiyi gidermek maksadıyla yeniden beyanlarının alınması gerektiği ve bu hususun açığa çıkarılması gerektiği belirtilmiştir. Mahkemenin eksik inceleme ile hüküm kurduğu anlaşıldığından bozma yönünde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Ancak üyelerden karşı düşünceye sahip olan üye bozma yönünde verilen karara yönelik muhalefet şerhi koymuştur.

Karşı oyda sanığın mağdurları olay yerinden aldığına dair tanıkların çelişkili beyanda bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu olayda kazada yaralan kişiler mağdurdur ve suçun delili değildir. Davaya konu olan olayda, mağdurların ifade vermemek adına taksirle yaralama suçuna dair araştırmanın kurtulmasını sağlamak amacıyla hareket ettiğinden suçluyu kayırma suçunun işlendiği tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin suçluyu kayırma suçu olduğu gözetmeden karar verildiği gerekçesiyle bozma kararına iştirak edilmemiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/13354 Esas, 2019/15452 Karar)

Suçluyu Kayırma Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesi

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından suçluyu kayırma suçundan yargılama yapılmış, mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Olayın olduğu gün yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. Sanık yargılama aşaması esnasında motosikleti kendisinin kullandığı yönünde ifade vermiş, o gün sanıkla birlikte motosiklet üzerinde olan kişi de bu beyanı doğrulamıştır. 

Yargıtay, dosya arasında bulunan olay yerine ilişkin olan CD görüntülerinin incelemesine ve tanığın da duruşmaya getirtilerek görüntülerinin incelenmesinin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Dosya incelemesine göre mahkeme, eksik araştırma ile ilgili hükmü kurmuştur. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/14775 Esas, 2019/15327 Karar)

Mahkemenin Suç Vasfında Yanılgıya Düşmesi

Sanık, olayın olduğu gün kolluğa vermiş olduğu ifadesinde önce kendisinin mağduru vurduğunu söylemiş, ancak olayı sanığın kardeşi üstlenmiştir. Sanık, kardeşi ile görüşmüş ve mağduru kendisinin vurduğunu söylemesi için beyanda bulunmasını sağlamıştır.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından iftira suçundan yargılama yapılmış, mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur. 

Yargıtay, dosya incelemesinde sanık hakkında kardeşinin olayı üzerine alması için eylemde bulunuyor olması nedeniyle hakkında suç üstlenme suçuna azmettirme suçunu oluşturduğu gözetilmeden eylemde yanılgıya düşüldüğünü belirtmiştir. Ayrıca sanığın olayın başında önce kendisinin vurduğunu söylemesi, akabinde olayı başkasının üzerine alması nedeniyle başkasının ismini vermesi soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek maksadını taşımaktadır.

Bu nedenle tanık sıfatıyla verilen beyanlarla sanığı kayırmış olduğundan suçluyu kayırma suçun gözetilmeden karar verilmiştir. Mahkeme suç vasfında yanılgıya düşmüştür. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2019/15226 Esas, 2019/13727 Karar)

Kayırdığı Kişinin Suçlu Olduğuna Dair Bilgisinin Olup Olmadığı

Olayın olduğu gün, oturma eylemi sırasında gruptan bir kimse PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın pankartını asmış ve suçluyu övme suçunu işlemiştir. Aynı gün öğleden sonraki bir saatte ise kalabalık dağıldıktan sonra kolluk güçleri pankart asan kişiyi yakalamak istemiştir. Ancak sanık kolluk güçlerine zorluk çıkarmış ”Biz kimseyi vermeyiz, onu alamazsınız” diyerek şahsın kaçmasına imkan sağlamıştır.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından suçluyu kayırma suçundan yargılama yapılmış, mahkumiyet kararı verilmiştir. Karara karşılık sanık müdafii tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde öncelikle suçluyu kayırma suçunun oluşabilmesi için sanığın kayırdığı kişinin suçlu olduğunu bilmesi gerektiğidir. Bu nedenle tanık polis memurlarından sanığın kişinin suçlu olup olmadığına dair bir bilgisi olup olmadığını, kolluk güçlerine cebir veya tehdit uygulayıp uygulanmadığına ilişkin ifade alınması gerektiğini belirtmiştir.

Sanığın kolluk güçlerine cebir veya tehdit uygulaması halinde de kamu görevini yaptırmamak için direnme (mukavemet) suçunu oluşturacağı belirtilmiştir. Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin eksik inceleme ile hüküm kurduğunu tespit etmiştir. Bu nedenle bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/11708 Esas, 2019/13472 Karar)

Suçluyu Kayırma Suçundan Verilen Mahkumiyet Kararının Bozulması

Sanık, olay günü yaralamalı trafik kazası geçirmiş, kaza sonrasında olay yerinden ayrılmıştır. Olay tutanağında ise kazaya karışan diğer kişi sanığın olay yerine sonradan geldiği yönünde beyanda bulunmuştur.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından suçluyu kayırma suçundan yargılama yapılmış, mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkumiyet kararına karşılık bozma talepli temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, suçluyu kayırma suçunun oluşması için daha önceden işlenen suçun şüphelisi, sanığı ya da hükümlüsü olan kişi hakkında araştırma, yakalama, tutuklama, infazdan kurtulmasını sağlamak için imkan sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Ancak sanığın hareketinin suçluyu kayırma suçunu oluşturmadığı tespit edildiğinden mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/11316 Esas, 2019/13110 Karar)

Suçluyu Kayırma Suçundan Beraat Kararı Verilmesi

Sanıklar, akrabaları sanığın maktulleri öldürdüğünü olay günü öğrenmiş ve sanığın yanına gitmişlerdir. Sanığın babası adına kayıtlı olan aracı sanık kullanmış ve yan koltukta diğer sanık, arka koltukta ise diğer sanık oturmuştur. Araç seyir haldeyken polis ekiplerince görülmüş ve kendilerine dur ihtarı yapılmıştır. Polisin ihtarına ve ışıklı uyarılarına rağmen durmayarak kaçmışlardır.

Araç ara sokağa girdikten sonra aracı durdurmuş ve yaya olarak kaçmıştır. Ancak diğer sanıklar araç ile kaçmaya devam etmiştir. Bunun üzerine araç, diğer ekip tarafından takip etilmiş, ekip otosu ile önü kesilmiş ve ekip otosuna çarpmışlardır. Araç içerisindeki sanıklar yaralanmış, şoförün arka koltuğunda maktulleri öldürmek için kullanılan ruhsatsız silah ele geçirilmiştir.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli öldürme, kasten öldürme, tehdit, suçluyu kayırma ve 6136 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında eşini öldürmekten müebbet hapis, diğer öldürme eylemi nedeniyle 25 yıl hapis, tehditten 2 yıl 6 ay hapis, 6136 sayılı Yasa uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 1000 TL adli para cezası, sanıklar hakkında ise suçluyu kayırma suçundan ayrı ayrı beraat kararı verilmiştir.

Yargıtay, suçluyu kayırma suçuna dair yapmış olduğu incelemede, sanıkların sanığın suç işlediğini bildiği halde araç ile sanığı polislerden kaçırmaya imkan sağlamıştır. Bu nedenle mahkeme tarafından suçluyu kayırma suçundan beraat yerine mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği açıklanmıştır. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2017/3365 Esas, 2019/4584 Karar)

Suçluyu Kayırma Suçundan Verilen Beraat Kararının Onanması

Sanık, sanığın eşi, sanıklar ve sanığın kayınları, sanığın akrabası, müşteki sanık İstanbul ilinde ikamet etmektedirler. Sanık … Cemiyeti’ne kurbanlık büyükbaş hayvan satmış ve 2014 yılı Kurban Bayramından yaklaşık 1 ay kadar önce … Cemiyeti yetkilisinin kurbanlık bulma talebine ilişkin ise diğer illerde kurbanlık hayvan bulduğunu söyleyerek Cemiyet adına kaparo almıştır. Ancak sanık, hayvanları ahırdan kamyonlara yükleyerek götüreceği tarihte kayıplara karışmış ve sanık, İstanbul’da diğer sanıkların evinde yakalanmıştır. Cemiyet adına verilen kaparo ise sanık talimatı ile diğer sanıkların hesabına yatırılmıştır.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından dolandırıcılık, suçluyu kayırma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında her iki suçtan beraat kararı verilmiştir. Katılan vekili tarafından verilen beraat kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur. 

Yargıtay, dosya incelemesinde, suçluyu kayırma suçundan verilen beraat kararında isabetsizlik görmemiştir. Mahkeme ile yüklenen suçların sanıklar tarafından işlendiğine dair sabit olmadığı gerekçesiyle verilen beraat kararı hukuka uygun bulunmuştur. Diğer suçlara dair yapılan temyiz itirazları yerinde görülerek bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/7055 Esas, 2019/9543 Karar)

Kasten Öldürme Suçu ve Suçluyu Kayırma Suçunun Birlikte İşlenmesi

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından kasten öldürme, suçluyu kayırma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında kasten öldürme suçundan ve diğer sanık adına suçluyu kayırma suçundan beraat kararı verilmiştir. Katılanlar vekili tarafından duruşma istemli temyiz itirazında bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya arasında Adli Tıp Kurulunun rapor içeriği ile maktulün montunun sağ ve sol kol ağızlarında atış artığına rastlandığına dair ekspertiz raporunu incelemiştir. Bu nedenle sanık hakkında verilen beraat kararına karşılık isabetsizliğe rastlanmadığından temyiz itirazının reddi yönünde karar verilerek mahkemenin kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2019/1513 Esas, 2019/3818 Karar)

Ölümlü Trafik Kazasında Şoförlüğü Üstlenmesi

Sanık, olayın olduğu gün aşırı hız nedeniyle araçla yol kenarında bulunan ağaca çarpmıştır. Yapılan kaza sonucu araçta bulunan diğer yolcunun ölümüne neden olmuştur. Araçta yolcu olarak bulunan diğer kişi, sanığın ceza almasını engellemek amacıyla ağız birliğinde bulunmuş ve kaza anında aracı kendisinin kullandığına dair beyanda bulunmuştur.

2011 yılında iftira ve suç üstlenme suçlarından sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı kaldırılarak hükmün açıklanmasına ilişkin mahkumiyet kararı verilmiştir. Asliye ceza mahkemesinin hükmünün süresi içerisinde Yargıtay tarafından incelenmesi için sanık tarafından istenilmiştir.

Yargıtay dosya incelemesinde, sanığın eyleminin suç üstlenme suçu değil, suçluyu kayırma suçu olduğunu belirtmiştir. Mahkemenin suç vasfında yanılgıya düştüğü aşikar olup iftira suçundan mahkumiyet kararı verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur. Tüm bu gerekçelerle bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/9993 Esas, 2019/9109 Karar)

Alkollü Şekilde Araç Kullanan Sürücü Adına Suçu Üstlenme

Dosyaya konu olan olayda, sanık 2,18 promil alkollü bir şekilde aracıyla seyir halinde iken ters şeride girmiş ve maddi hasarlı trafik kazasına neden olmuştur. Ancak sanığın kızının nişanlısı, sanığın trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlemesine engel olması adına aracı kendisinin kullandığına dair polislere beyanda bulunmuştur.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından suçu üstlenme suçundan mahkumiyet kararı verilmiştir. Sanık hakkında verilen mahkumiyet kararına karşılık, temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, sanığın eyleminin suçu üstlenme suçu değil, suçluyu kayırma suçu olduğunu belirtmiştir. Mahkeme suç vasfında yanılgıya düşmüş ve suç üstlenme suçundan mahkumiyet kararı vermiş olduğundan temyiz itirazları yerinde görülmüştür. Tüm bu nedenlerle bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/11549 Esas, 2019/6364 Karar)

Suçu Üstlenme Değil, Suçluyu Kayırma Suçu Oluşturduğu

Sanık kendi kullanımında olan aracı olay günü 1,28 promil alkollü vaziyette aracını sürmektedir. Sanık alkollü halde olduğundan aracın hakimiyetini kaybetmiş ve askeri lojmana doğru aracı sürmüştür. Askeri lojman önünde bulunan askerler dur ihtarında bulunmuş, sanık ihtara uymayarak kaçmıştır.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından suç üstlenme suçundan yargılanmış, mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde suçu üzerine alan sanık hakkında suçluyu kayırma suçu oluşturduğu gözetilmeden karar verilmiştir. Mahkeme sanığın alkollü olmaması nedeniyle suçu üzerine alan sanık hakkında suç üstlenme suçunu oluşturduğu kararı hukuka aykırıdır. Suç vasfında yanılgıya düşülerek verilen karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2019/1756 Esas, 2019/3160 Karar)

Hırsız Olan Sanık Adına Suçluyu Kayırma Suçunu İşlemesi

Olayın olduğu gün araç camlarının filmli ve koyu renkli olması nedeniyle polisler şüphelenmiş ve araç durdurulmak istenmiştir. Polisin durdurma isteği ile sanık aracı ters istikamete doğru sürmüş ve kaçmaya başlamıştır. Sanığın kayıtlı telefonunun yaptığı art arda görüşmeler neticesinde sinyal alındığı yere giden polisler sanıkları yakalamıştır. Araç içerisinde diğer sanıklar da bulunmakta olup araç durdurulduğunda araç içerisinde tornavida, kapı açmaya yarayan toka bulunmuştur. Ayrıca araç içerisinde müştekilerden çalınan mücevherler de bulunmuştur.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından suçluyu kayırma suçundan yargılama yapılmış, mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanıkların araç içerisinde olayın başından beri birlikte hareket ettiği, iştirak halinde hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçu birlikte işlenmiştir. Mahkeme suç vasfında yanılgıya düşerek karar vermiştir. Ayrıca sanık hakkında suçluyu kayırma suçundan dava açılmamış ve iddianamedeki fiilin unsurları farklıdır. Bu nedenle sanığa ek savunma verilmesi suretiyle suçluyu kayırma suçundan hüküm kurulması bozma sebebi olarak görülmüştür. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/10945 Esas, 2018/14158 Karar)

Suçluyu Kayırma Suçuna Azmettirme

Sanık aracı alkollü bir şekilde kullanırken trafik kazası yapmış, kaza sonrasında arkadaşı olan diğer sanığı telefonla aramış ve çağırmıştır. Bunun üzerine arkadaşı kaza yerine gitmiş ve tutanak tutan görevlilere sürücünün kendisi olduğunu belirtmiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından suç üstlenme suçundan yargılama yapılmış, beraat kararı verilmiştir. Karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay dosya incelemesinde sanığın eyleminin suç üstlenme suçu olmadığını belirtmiştir. Sanığın üstlendiği eylem suç olduğundan suçluyu kayırma suçu oluşturduğu, diğer sanığın ise suçluyu kayırma suçuna azmettirdiği yönünde karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak hakkında verilen beraat kararı hukuka aykırı bulunmuş olup karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2018/4738 Esas, 2018/10722 Karar)

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunu Üzerine Alma

Olayın olduğu gün, alkollü olarak aracı süren kişi, maddi hasarlı kazaya neden olmuştur. Sanık ise karakola giderek alkollü olmadığından trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işleyen sürücünün yargılanmasına engel olmak amacıyla suçu üzerine almıştır.

Sanık hakkında 2009 tarihinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kaldırılarak hükmün açıklanmasına karar verilerek mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin suçluyu kayırma suçunu oluşturduğunu tespit etmiştir. Mahkeme suç vasfında yanılgıya düşmüş olduğundan bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2018/5749 Esas, 2018/9436 Karar)

WHATSAPP