Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu ve Cezası

Resmi belgede sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinde Kamu Güvenliğine Karşı Suçlar bölümünde yer almaktadır. Resmi belgede sahtecilik suçu, yalnızca resmi memur tarafından düzenlenebilen belgelerde işlenebilmektedir. Bir belgeyi gerçekmiş gibi göstererek, o belge üzerinden hile yoluna giderek sahtecilik suçu işlenmiş olacaktır. Resmi belge üzerinden yapılan sahteciliğin yaptırımı da ağır olup bu suç ile toplumun güveni korunmak istenmiştir. Söz konusu belgeler devlet ile toplum arasında kurulan hukuki ilişkileri ele almaktadır. Bu nedenle resmi belgede sahtecilik suçu adı altında belgenin gerçekliğine şüphe duyulmaması sağlanmıştır.

Resmi belgede sahtecilik suçunun işlenebilmesi için Türk Ceza Kanunu’nda üç madde altında düzenleme gerçekleşmiştir:

  • Sahte resmi belge üretilmesi veya mevcut resmi belgenin gerçeğe aykırı düzenlenmesi,
  • Gerçek resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi,
  • Sahte resmi belgeyi kullanan kişi resmi belgede sahtecilik suçunu işlemiş olacaktır.

Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçunun Özellikleri

  • Resmi belgede sahtecilik suçunun işlenebilmesi için bir belge olmalıdır ancak belgenin resmi memur tarafından düzenleyebilecek bir belge olması gerekmektedir. Çek, bono, vekaletname, ruhsat, pasaport gibi resmi belgeler üzerinden resmi belgede sahtecilik suçu işlenebilmektedir.
  • Suçun faili herkes olabilmektedir. Ancak suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde suçun nitelikli hali (ağırlaştırıcı hali) uygulanacak ve daha ağır cezai yaptırım uygulanacaktır. Suçun mağduru toplumdur, haksızlığa uğrayan kişilerin da davaya katılma hakları bulunmaktadır.
  • Resmi belgede aldatma kabiliyetinin (iğfal kabiliyetinin) olması önemli bir konudur. Belgenin aldatıcılık özelliği olmaması halinde suç işlenmiş sayılmayacaktır. Özensizlikten veya dikkatsizlikten doğan hatalarla resmi belge üzerinde yapılan işlemlerde aldatıcılık meydana gelmemektedir.

Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçuna Teşebbüs

Teşebbüs, failin suçu işlemesi için icrai hareketlerine başlaması ancak elinde olmayan nedenlerle suçu tamamlayamamasıdır. Suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde faile verilecek cezada hakim indirim uygulayacaktır.

Resmi belgede sahtecilik suçu, neticesi harekete bitişik suçlardandır. Suçun icrai hareketinin tamamlanması ile suç tamamlanmış olacaktır. Bu nedenle bu suçun teşebbüs aşamasında kalması mümkün değildir.

Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu ve Cezası

  • Resmi belgede sahtecilik suçunun temel halinin cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.
  • Ancak resmi belgede sahtecilik suçu kamu görevlisi tarafından işlenir ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu Hagb

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı, iki yıl veya altında olan hapis cezaları adına verilmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde fail, denetim süresi içerisinde koşullara uygun olarak hareket etmelidir. Denetim süresi içerisinde yasada belirtilen şartlara uyulmadığı vakit, fail hakkında verilen hüküm açıklanacak ve infazı gerçekleştirilecektir.

Resmi belgede sahtecilik suçunun temel halinin alt sınırı nedeniyle fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi mümkündür. Ancak resmi belgede sahtecilik suçunun nitelikli halinden verilecek olan cezaların daha ağır olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi mümkün olmayabilir.

Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu Paraya Çevrilir Mi?

Adli para cezası, 1 yıl veya altında olan hapis cezalarında çevrilmektedir. Ancak resmi belgede sahtecilik suçundan verilecek cezanın sınırı nedeniyle faile verilecek ceza adli para cezasına çevrilemeyecektir.

Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık failin işlemiş olduğu suçtan pişman olması ve suçtan gelen zararın önlemesidir. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması halinde faile verilecek cezada indirim uygulanmaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nda her suç adına etkin pişmanlık hükümleri uygulanmamaktadır, bazı suçlarda uygulanmaktadır. Kanunda resmi belgede sahtecilik suçuna dair etkin pişmanlık hükmü bulunmamaktadır. Bu nedenle suçu işleyen kişiye verilecek cezada etkin pişmanlık indirimi yapılmayacaktır.

Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu Şikayet

Resmi belgede sahtecilik suçu şikayete tabi suçlar arasında değildir, resmi belgede sahtecilik suçunda soruşturma savcılık tarafından kendiliğinden başlatılacaktır. Şikayete tabi suçlar arasında yer olmadığından şikayet eden kişi, şikayetini geri çektiğini bildirmiş olsa dahi yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu Zamanaşımı

Resmi belgede sahtecilik suçunda zamanaşımı süresi 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren dava açılmamış veya dava açılmış olsa bile sonuçlanmamış ise zamanaşım süresinin dolması nedeniyle düşme kararı verilecektir.

Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu Yetkili ve Görevli Mahkeme

Dava, resmi belgede sahtecilik suçunun işlendiği yerde görülecektir. Yer yönünden yetkili mahkeme suçun işlendiği yerdir.

Resmi belgede sahtecilik suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Ancak kamu görevlisi tarafından resmi belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu Şikayet Dilekçesi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ: Ad Soyad (TC Kimlik No)

Adres

VEKİLİ: Av. Ad Soyad

Adres

ŞÜPHELİ: Ad Soyad

SUÇ: Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ: …/…/…

KONU: Şüpheli hakkında şikayetin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müşteki, parke işi ile uğraşmaktadır. Şüpheli ise müştekiye evine parke döşenmesi için başvurmuş ve tüm evi baştan aşağı parke olarak döşetmek istemiştir. Müşteki ile şüpheli parke işi adına toplam 35.000 TL’ye anlaşma gerçekleştirmiştir.

2-) Şüpheli parke ödemesini çek ile yapacağını söylemiş, müşteki de çekle ödeme yapılmasını kabul etmiştir. Şüpheli, müştekiye 35.000 TL’lik çek imzalamıştır.

3-) Müşteki, …/…/… tarihinde çeki bankaya ibraz etmiştir. Ancak bankadan çekin sahte olduğu belirtilmiştir. Şüpheli, sahte çek düzenleyerek resmi belgede sahtecilik suçunu işlemiştir. Bunun yanında müvekkili hileli davranışlarla aldatarak zarara uğratmış ve şüpheli kendisine yarar sağlamış olduğundan nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiştir. Şüpheli işlemiş olduğu suçlarla müvekkili zarara uğratmıştır. Tüm bu nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma başlatılmasını ve akabinde kamu davası açılmasını talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER: TCK, CMK ve ilgili her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Müşteki ile şüpheli arasındaki sözleşme, çekin aslı, tanık, bilirkişi raporu ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda anlatılan tüm sebeplerle; şüpheli hakkında soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması yönünde karar verilmesi vekaleten saygılarımla talep ederim.

Müşteki Vekili

Av. Ad Soyad

İmza

Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu Savunma Dilekçesi

İSTANBUL ( ). ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: …/… Esas

SAVUNMADA BULUNAN SANIK: Ad Soyad

MÜDAFİİ: Av. Ad Soyad

KONU: Savunmamızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müşteki, şüpheli hakkında şikayetçi olmuş hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan dava açılmıştır. Müvekkil, müştekinin eski çalışanıdır. Müvekkilin çalıştığı dönem içerisinde gerçekleşen bir eylem nedeniyle müvekkil çek keşide edilmesinden sorumlu tutulmuştur. Ancak müvekkilin söz konusu suç ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

2-) Dosyaya konu olan çek, müvekkil tarafından düzenlenmemiştir. Çek, müşteki tarafından müvekkile verilmiştir. Ancak müvekkilin çek üzerinde herhangi bir yazısı ya da imzası bulunmamaktadır. Ayrıca soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda da çek üzerinde bulunan yazı ve imzaların müvekkile ait olmadığı ortaya çıkmıştır.

3-) Müvekkilin üzerine isnat edilen suç ile ilgili herhangi bir yeterli, somut bir delil bulunmamaktadır. Soyut iddialardan ibaret müvekkil üzerine suç isnat edilmiştir. Bu nedenle müvekkil hakkında beraat kararı verilmesini talep ederiz.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli müvekkil hakkında beraat kararı verilmesine, mahkeme aksi kanaatte ise müvekkil hakkında lehe hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

Sanık Müdafii

Av. Ad Soyad

İmza

Resmi Evrakta (Belgede) Sahtecilik Suçu ile İlgili Yargıtay Kararları

Resmi Belgede Sahtecilik, Tehdit ve Kasten Yaralama Suçunun Birlikte İşlenmesi

Sanıklar geçimini meyve yetiştiriciliğinden yapmaktadır ve bir yıl önce katılan, sanıklardan meyve satın almışlardır. Ancak katılan sanıklara olan ödemesini yapmamış ve sanıklar, katılandan alacaklı hale gelmiştir. Bunun yanında sanıklardan birisinin evinde de kiracı olan katılan, kira ödemesi ile birlikte elektrik, su gibi tüm fatura bedellerini ödememiştir. Suçun işlendiği gün sanıklar katılan ile konuşmuş ancak bir sonuca varamamışlardır.

Bunun üzerine sanıklar katılanın … Köyü’ne gelmesini istemiştir. Sanıklar ve katılan birlikte yola çıkmış ve yolda bir arazide durup bir süre katılanı oyalamışlardır. Sanıklardan birisi katılanı darp edip ayrılmıştır. Katılan, önce sanığın besihanesine götürülmüş ve burada bir süre tutulmuştur. Daha sonra sanığın meyve bahçesine götürülmüş ve sanığın köyündeki evinde yemek yemiş, katılanın o evde gecelemek zorunda bırakmışlardır. Sabah erken saatlerde, katılan sanığı aramış ve borcu konusunda yardım istemiştir.

Sanık ise katılanın borcuna karşılık çek olduğunu haber vermiş ve çek örneğini faks çekmiştir. Bunun üzerine sanıklar PTT şubesine gitmiş ve sanığın faks çıktısı ile bankadan sorgulama yaptırarak çeki teyit ettirmiştir. Sanığın Jandarma görevlilerini telefonla arayıp hakkında ihbar bulunduğunu ihbar etmiştir.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Bir kısım sanık hakkında beraat, bir kısım sanık hakkında da mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanıkların katılanı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturduğu gözetilmeden karar vermesini doğru bulmamıştır. Bu nedenle sanıklar hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan beraat kararını doğru bulmamış ve mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğini belirtmiştir. (Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2016/6791 Esas, 2019/2791 Karar)

Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Beraat Kararı

Sanıklar ortağı ve yetkilisi olduğu şirket tarafından beyanname sunmuş ve sundukları gümrük beyannamesinde Vietnam’da bir firmadan duvar tipi klima ithal edildiği belirtilmiştir. Ancak şirketin aslında Çin menşeili duvar tipi split klimaları Vietnam menşeili olarak gösterildiği tespit edilmiştir. Şirketin böylelikle Çin menşeili malı gümrük vergisi ödemekten kaçınması nedeniyle sahte ithalat beyannamesi düzenlenmiştir.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından 5607 sayılı kanuna muhalefet ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanıkların kaçakçılık suçunu işlediğini belirtmiştir. Bu nedenle sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken beraat kararı verilmesini doğru bulmamıştır. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2016/8653 Esas, 2019/30917 Karar)

Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarının Birlikte İşlenmesi

Katılan, sanık ile internet üzerinden tanışmış ve katılan iş kurmak istediğini anlatmıştır. Sanık ise arkadaşı olan diğer sanığın pideci dükkanı olduğunu ve o dükkanı devralıp birlikte işletebileceklerini söylemiştir. Sanıklar ve katılan bahsedilen dükkanın önünde buluşmuş ve katılan dükkanı beğenmiştir.

Bunun üzerine katılan ile 10.000 TL’ye anlaşmış ve katılan 1400 Dolar ve 500 TL olmak üzere 3000 TL’ye denk gelen parayı elden vermiştir. Katılana kalan para için de senet verilmiştir. Ancak olaydan 2 gün sonra sanık, katılanı arayarak cenazesi olduğunu ve 500 TL’ye acele ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Katılan 500 TL göndermiş ancak olay sonrasında katılan dükkanı kiralamaktan vazgeçmiştir. Vermiş olduğu paraların iadesini isteyen katılana sanık sahte bono düzenleyerek vermiştir.

Sanıklar hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık sanık müdafileri tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanık hakkında kurulan hüküm yönünde bir isabetsizlik bulunmadığından onama kararı vermiştir. Ancak diğer sanık bakımından kurulan hükümde hukuki durum tayininde yasaya aykırılık bulunduğu belirtilmiştir. Bu nedenle mahkeme tarafından kurulan hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/9223 Esas, 2019/4473 Karar)

Zincirleme Belgede Sahtecilik Suçunun İşlenmesi

Sanık, bir şekilde ele geçirdiği müştekinin kimliğinin üzerine kendi vesikalık fotoğrafını yapıştırmıştır. Daha sonra Turkcell’in bir şubesinden iki adet hat çıkarttırmıştır. Sanık, çıkarmış olduğu faturayı ödememiş ve aynı sahte kimlik ile ev kiralamıştır. Kiralamış olduğu eve doğalgaz bağlatmıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan beraat, dolandırıcılık suçundan mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkumiyet kararına karşılık sanık tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin sanığın eyleminin zincirleme belgede sahtecilik suçunu işlediğine dair yapılan yargılamada isabetsizlik bulmadığını belirtmiştir. Bu nedenle sanık hakkında kurulan resmi belgede sahtecilik suçuna dair temyiz itirazlarını reddetmiştir. Resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan hükme yönelik onama kararı verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/4155 Esas, 2019/4478 Karar)

Sahte Nüfus Cüzdanı Kullanarak Araç Kiralama

Katılan araç kiralama işi yapmaktadır. Sanık, olayın olduğu tarihte katılanın iş yerine gitmiş ve kendisini başka bir kimse olarak tanıtmıştır. Başka birisi olarak tanıtmış olduğu kişinin nüfus cüzdanını kullanmış; ancak kendi vesikalık fotoğrafını kimliğe yapıştırmıştır. Söz konusu nüfus cüzdanını kullanarak araç kiralamış ve teminat amaçlı sahte isimle bono imzalamıştır.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, mahkumiyet karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın başkasına ait nüfus cüzdanını kullanması eyleminin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle mahkemenin ağır ceza mahkemesinin görevli olduğuna dair karar vererek görevsizlik kararı vermesi gerektiğini belirtmiştir. Yargılamaya devam ederek hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kurmuş olduğu hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2018/431 Esas, 2019/4599 Karar)

Sahte Bono Düzenleyerek Tehdit Etme

Sanık ile müşteki komşu olup tanışıklıkları komşuluktan ileri gelmektedir. Müştekinin icrada bulunan gayrimenkulü için harç parası gerektiğinden müşteki, sanık ile birlikte tanığa başvurmuş ve 18.000 TL para almıştır. Söz konusu para için müştekinin borçlu, sanığın ise kefil olduğu bono düzenlenmiş, tanığa verilmiştir. Tanık, bononun gününde ödeme yapılmaması nedeniyle sanıktan alacağını talep etmiştir. Sanık da parayı tanığa ödemiş ve bonoyu almıştır.

Kendisinde tutmuş olduğu bonoyu müşteki ödeme yaptıktan sonra sahtesini müştekiye vermiş, gerçek olan bonoyu saklamıştır. Daha sonrasında sanık, müştekiye gerçek bono üzerinden icra takibi başlatmıştır. Müştekinin kızı ile evlenmek istediğini ve kızını vermezse senedi vermeyeceğini belirterek şantajda bulunmuştur. Müştekinin reddetmesi üzerine ellerinden her şeyi alacağına dair tehditte bulunmuştur.

Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve tehdit suçundan ağır ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, katılan vekili karara itiraz etmiştir.

Yargıtay, dosya incelemesinde katılana yönelik olarak şantaj ve tehdit iddiasının soyut olduğu ve somut bir delil bulunmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle mahkeme tarafından kurulan beraat hükmüne karşılık onama yönünde karar verilmiştir. Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından ise sahte senet verilerek gerçek senedi icra takibine koyduğu sabit olup sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle sanık hakkında beraat kararı verilmesi doğru bulunmamış, mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği belirtilerek bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/4157 Esas, 2019/4481 Karar)

Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmesi

Sanık, galericilik yapan katılandan araç satın almış ve karşılığında eşini de kefil yaparak bono vermiştir. Sanık kefil imzasını eşinin yerine taklit ederek atmış ve bonoyu taklit imza ile düzenlemiştir. Bononun gününde ödenmemesi nedeniyle katılan tarafından icra takibi başlatılmıştır, tanık ise imza itirazında bulunmuş ve imzanın tanığa ait olmadığı anlaşılmıştır.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesine göre dolandırıcılık suçundan yargılanmıştır. Sanık hakkında dolandırıcılık suçundan beraat, resmi belgede sahtecilik suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir. Karara karşılık katılan vekili tarafından bozma talepli temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin vermiş olduğu kararda dolandırıcılık suçunun unsurları oluşmadığından beraat kararı vermesinde isabetsizlik bulmamıştır. Bu nedenle sanık hakkında verilen karara karşılık hukuka uygun olması nedeniyle onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/8856 Esas, 2019/4611 Karar)

Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Verilen Beraat Kararına Karşılık Bozma Kararı Verilmesi

Sanık, … Şirketi’nin yetkili müdürü olup katılanın şirketinden 18 ton kepek karşılığında 8.500 TL bedelinde sahte çek düzenlenmiştir. Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık ise savunmasında söz konusu çeki satmış olduğu bir mal karşılığında aldığını belirtmiş ve buna ilişkin fatura sunmuştur. Sanık hakkında beraat kararı verilmiştir.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın savunmasında belirtmiş olduğu satın almaya ilişkin fatura üzerinde herhangi bir bilgilerin olmadığı tespit edilmiştir. Kolluk araştırmasında yapılan araştırma ile sanığın çeki ne şekilde aldığı delil ile ispatlanamamıştır. Bu nedenle sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde beraat kararı verilmesi hukuka uygun bulunmamıştır. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kurmuş olduğu hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/4072 Esas, 2019/4610 Karar)

Sahte Olarak Düzenlenen Reçetelerin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu İşlemesi

Sanık, suçun işlendiği tarihte … Eczanesi’nin sahibi ve mesul müdürüdür. Sanık, katılan kuruma fatura ettiği reçete ekindeki raporlara aslı gibidir yapılmıştır. Ancak sanık tarafından düzenlenen raporların sahte olduğu anlaşılmış ve reçeteler nedeniyle katılan kurum, sanığa toplamda 3.971,20 TL ödeme yapmıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bir isabetsizlik bulmamıştır. Sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil elde edilemediğinden eksik incelemede bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle sanık hakkında beraat kararı verilmesi hukuka uygun bulunmuştur. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/30169 Esas, 2019/4265 Karar)

Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Beraat Kararının Onanması

Sanık, suç tarihinde katılana ait olan başka bir belgedeki daktilo yazısı ve altına attığı imzayı kesip almış, üzerine farklı daktiloyla “ödeyin” yazısının altına imzayı kesip atmıştır. Bononun ön kısmında bulunan matbu yazıları bastırmış ve boş kısmına borçlu olarak sahte isim olarak imza attırmıştır. Sanık bono alacaklısı olarak ismini yazmış ve 380.000 TL bedel yazdırmıştır. Akabinde sanık … İcra Müdürlüğü üzerinden katılan aleyhine icra takibi başlatılmıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan yargılama yapılmıştır. Mahkeme sanık hakkında her iki suçtan ayrı ayrı beraat kararı vermiştir. Katılan vekili tarafından beraat kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın savunması, tanık beyanları, katılan beyanları ve tüm dosya incelemesinde sanığın senedi katılan cirosuyla aldığını beyan etmiştir. Tanık beyanları ile de sanığın ciro ile bonoyu aldığı doğrulandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle mahkemenin sanık hakkında vermiş olduğu beraat kararında isabetsizlik görülmemiştir. Tüm bu gerekçelerle mahkemenin kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/36256 Esas, 2019/4301 Karar)

Çek Üzerindeki İmzaların Kendisine Ait Olmadığının Belirtilmesi

Sanığın yetkilisi olduğu … Şirketi tarafından … Bankası tarafından düzenlenen 95.000 TL alınan çekin ciro silsilesi içerisinde şirkete ciro edildiği ve bankadan karşılıksız çıkmıştır. Müşteki beyanında, çeklerin sanığı kızı tarafından doldurulduğu ve kendisine verildiği belirtilmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık çek üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığını belirtmiştir. Sanık hakkında her iki suçtan ayrı ayrı beraat kararı verilmiştir. Katılan vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin çeklerin asıllarının dosyaya getirilerek sanığın aldatma yeteneğinin olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Müşteki beyanında sanığın kızı tarafından doldurulduğu belirtildiğinden kızının da tanık olarak dinlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanında imzaların sanığın kızına ait olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği ve bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği eklenmiştir. Mahkeme tarafından eksik inceleme ile hüküm kurulduğu tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/9800 Esas, 2019/4305 Karar)

Şirket Kaşe ve İmzasını Taklit Ederek Bono Düzenlemek

Sanık, … Şirketi’nin ortağı ve yetkilisi olup sanık, bankadan 50.000 TL’lik kredi çekmiştir. Sanık, krediye teminat olarak katılana ait olan şirketin adını, kaşesini ve imzasını taklit ederek bono düzenlemiştir. Sanık kredi borcunu ödeyemediğinden banka tarafından sanık ve katılan aleyhine icra takibi başlatmıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında her iki suçtan beraat kararı verilmiştir. Karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, inandırıcı ve yeterli deliller olmadığı gerekçesiyle mahkemenin vermiş olduğu beraat kararının hukuka uygun olduğunu tespit etmiştir. Mahkeme düzenlediği hükümde kanaat ve takdirinde isabetsizlik olmadığını belirtmiştir. Bu nedenle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/18462 Esas, 2019/4302 Karar)

Gelinlik Alan Sanığın Karşılığında Sahte Çek Düzenleyerek İbraz Etmesi

Sanık, diğer sanık ile birlikte katılanın iş yerine gitmiş ve nişanlı olduklarını söylemiştir. Bunun üzerine katılanın iş yerinden 1500 TL değerinde gelinlik siparişi vermiş ve 100 TL’sini peşin olarak ödemiştir. Bir hafta sonrasında sanıklardan birisi katılanın iş yerine yeniden gelmiş ve nakit ödeme yapacağını belirtmiştir. Bunun üzerine 4750 TL bedelinde çeki yazmış ve cirolayarak katılana vermiştir. Sanık kalan tutarı da diğer hafta ödeyeceğini ve çeki geri alacağını beyan etmiştir. Sanık gelinliği alarak iş yerinden ayrılmıştır. Katılan, sanığın söz verdiği tarihte iş yerine gelmemesi üzerine çeki bankaya ibraz etmiş, çekin sahte olduğu anlaşılmıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan yargılama yapılmıştır. Her iki suçtan sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup verilen karara temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin topladığı deliller, kanaat ve takdiri kapsamında vermiş olduğu hükümde isabetsizlik bulamamıştır. Bu nedenle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık onama yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/36402 Esas, 2019/4162 Karar)

Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Düşme Yönünde Karar Verilmesi

Olayın olduğu tarihte sanık muhtar olarak çalışmakta, diğer sanık ise veteriner hekim olarak çalışmaktadır. Her iki sanığın düzenlediği hayvan destekleme prim başvurusu belgesindeki imzaların müştekilere ait olmadığı iddia edilmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Her iki suçtan ayrı ayrı düşme yönünde karar verilmiş, karara katılan vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanıkların suçu işlediği tarihte muhtar ve veteriner hekim olarak suçu işlediğini belirtmiştir. Bu nedenle sanıklar hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca soruşturma izninin dava şartı olduğu belirtilmiştir. Yargılama sonucunda soruşturma izninin verilmemesi ve soruşturma şartının gerçekleşmemesi nedeniyle düşme yönünde karar verilmesinde isabetsizlik bulunmamıştır. Bu nedenle mahkeme tarafından verilen karara onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/4392 Esas, 2019/4165 Karar)

Başka Yere Atılan İmza Kullanılarak Senet Düzenleme

Sanık, katılanın başka bir belgeye atmış olduğu imzanın üzerine emre muharrer senet düzenlemiş ve bedel olarak 38.000 TL belirtmiştir. Sanık düzenlemiş olduğu belge adına icra takibi başlatmıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık savunmasında katılana 38.000 TL bedelinde borç para verdiğini, katılanın ise borcunu ödeyemediğinde senedi verdiğini belirtmiştir. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, mahkemenin vermiş olduğu kararda isabetsizlik olmadığını belirtmiştir. Mahkemenin somut ve inandırıcı delil bulunmadığından vermiş olduğu beraat kararında isabetsizlik olmadığını, bu nedenle onanma yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/4170 Esas, 2019/4144 Karar)

Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçlarının Birlikte İşlenmesi

Sanığın katılana 900 TL borcu bulunmakta ve borcunu ödemek için sahte olarak düzenlenen 3.850 TL olan çeki vermiş, karşılığında 2800 TL bedelli çeki alarak çekin bedelini bankadan tahsil etmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık ise savunmasında çeki katılana verdiğini kabul etmiş ve ismini hatırlamadığı şahsa parke satması karşılığında çeki aldığını beyan etmiştir. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık katılan vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde katılan vekilinin temyiz itirazlarını yerinde görülmüştür. Bu nedenle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/4173 Esas, 2019/4142 Karar)

Eczanede İlaç Kullanım Raporu Düzenletilmesi

Sanık, … Eczanesinin sahibi olup diğer sanık eczanede kalfa olarak çalışmaktadır. Sanık, SGK emeklisi olan kişinin bilgisi dışında ve gıyabında ilaç kullanım raporu düzenletmiş ve rapora karşılık reçeteleri SGK’ye fatura etmiştir. … Devlet Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı olan doktor sanık ise hastayı dahi görmeden kullanım raporu ile reçete düzenlemiştir.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanıkların üzerine atılı suçlamada soyut iddiadan ibaret olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle şüpheden uzak olan deliller adına mahkemenin beraat hükmünde isabetsizlik görülmemiştir. Mahkemenin kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/38000 Esas, 2019/4052 Karar)

Sahte Ciro ile Düzenlenen Çek

Sanık, keşideci olan katılanın hamiline yazılı çek düzenlemiş ve çekin arkasına sahte ciro yapmıştır. Sanık, diğer sanığı yanına alarak müştekinin yetkili olduğu şirkete gitmiş ve müştekiyle görüşerek inşaat malzemesi alacağını, karşılığında çek vereceğini söylemiştir. Ancak sanığı tanımadığını söyleyen müşteki, diğer sanığın ciro yapması halinde kabul edeceğini söylemiştir. Ciro edilen çekin sahte olduğu tespit edilmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle, resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin vermiş olduğu kararın hukuka uygun olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle sanık hakkında kurulan hükme karşılık onama yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/3712 Esas, 2019/4072 Karar)

Kaybolan Çek Üzerinden İcra Takibi Başlatılması

Müşteki ve katılan 3.280 TL tutarlı çeki hamiline keşide etmiş ve borcuna karşılık çeki posta yoluyla göndermiştir. Ancak çek posta yoluyla gönderimde kaybolmuştur. Çekin kaybolması akabinde … İcra Müdürlüğü üzerinden takibe konulmuştur. Sanık çalıntı çeki ciro etmiş ve borcuna karşılık kullanmıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından resmi belgede sahtecilik, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suçlarından yargılama yapılmış, beraat kararı vermiştir. Beraat kararına karşılık müşteki vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin tüm araştırmalarına rağmen çeke ulaşılamadığı, çekte sanığa ait olan yazıları ve imzası haricinde sanığın el ürünü olmadığı bildirildiği ve beraat hükmünde isabetsizlik olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle mahkemenin kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/29945 Esas, 2019/4032 Karar)

Başkasına Ait Sınav Giriş Belgesini Kullanarak Ehliyet Sınavına Girilmesi

Sanık, diğer sanık adına düzenlenen sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanını kullanarak motorlu taşıtlar sürücü adaylığı sınavına girmiştir. Sanık girmiş olduğu sınavda, cevapları doldurmuş ancak cevapları tamamladıktan sonra görevlilerin yaptığı kimlik kontrolünde durum fark edilmiştir. Sınav gözetmenleri tarafından nüfuz cüzdanının ibraz edilememesi nedeniyle sınavın iptal edildiği belirtilmiştir.

Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Mahkeme tarafından sanığa hakkında herhangi bir belge düzenlenmediği ve resmi belgede sahtecilik suçunun oluşturmadığı belirtilerek beraat kararı verilmiştir. Resmi belgede sahtecilik suçunun unsurları oluşmadığından verilen beraat hükmüne karşılık mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık temyiz itirazlarını yerinde bulmuştur. Bu nedenle mahkemenin Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası verilmesine yer olmadığı karar verilerek mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2017/1973 Esas, 2019/4033 Karar)

Suça Sürüklenen Çocuğun Resmi Belgede Sahtecilik Suçu İşlemesi

Suça sürüklenen çocuk, babası sanık suça sürüklenen çocuğun yeşil kart kapsamında genel sağlık sigortasından yararlanmaktadır. Sanık ile suça sürüklenen çocuk, suçun işlendiği gün … Devlet Hastanesi’ne müracaat etmiş, her ikisi de refakatli olarak Ankara’ya sevk edilmiştir. Sanık, Ankara’da ayaktan tedavi olmuş, hasta sevk formunda yakın tarihlerde aynı hastanede tedavi gördüğü belirtilmiştir. Sanığın eşi de başka bir ilde SGK İl Müdürlüğüne gitmiş ve yol ile gündelik giderlerinin istenildiği kurum tarafından gündelik giderleri ödenmiştir. Sanığın bilgilerinin araştırılması üzerine söz konusu hastanedeki sevk bilgilerinde belirtilen tarihlerde tedavi görmediği ve hastanede çalışmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine sanığa borç olarak kaydedilen değer geri alınmış ve suç duyurusunda bulunulmuştur.

Suça sürüklenen çocuk hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yargılama yapılmıştır. Suça sürüklenen çocuk hakkında beraat kararı verilmiş, katılan vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde suça sürüklenen çocuk üzerine isnat edilen suç olan resmi belgede sahtecilik suçunun cezasının sınırına göre öngörülen 5 yıl 4 aylık zamanaşım süresinin dolduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle suça sürüklenen çocuk hakkında kamu davasının zamanaşım nedeniyle düşmesine karar verilmiştir. Mahkemenin kurmuş olduğu hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/30167 Esas, 2019/3926 Karar)

Eczacının İlaç Küpürlerinin Sahte Olduğunun Tespit Edilmesi

Sanık, suçun işlendiği tarihlerde … Eczanesi’nin sahibi olup mesul müdürlüğü yapmaktadır. Sanık, ilgili kuruma ilaç fatura etmiş ve söz konusu ilaçların fiyat küpürlerinin sahte olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında sanığın ilaç teslimine ilişkin beyan ve imzalarında sahte olduğu, aslında ilaçların hastalara teslim edilmediği tespit edilmiştir. Sanığın eylemi nedeniyle katılan kurum zarara uğratılmıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık ise savunmasında söz konusu ilaç küpürlerini ecza deposundan fatura karşılığında aldığını ve sahte olduklarına dair bir bilgisi olmadığını belirtmiştir. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya arasında sanığın ilgili ilaçları kuruma fatura ettiği ve ilacın tamamının depo alımına dair kaydının mevcut olduğunu, reçetedeki ilaçların tümünü hastalara teslim ettiğini beyan etmiştir. Bunun yanında tanık olarak dinlenen reçete sahipleri bu durumu beyanlarında doğrulamıştır. Bu nedenle sanık hakkında verilen beraat kararında bir isabetsizlik bulunamamış, hukuka uygun bulunmuştur. Tüm bu gerekçelerle mahkemenin kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/31780 Esas, 2019/3932 Karar)

Mazot Desteğinden Yararlanmak İçin Sahte Kira Sözleşmesi Düzenlenmesi

Sanık, kendisine ait olan araziyi katılana satmıştır. Sanık katılana arazi satımından sonra dosyaya konu olan sahte kira sözleşmesi düzenlemiş ve İlçe Tarım Müdürlüğüne mazot ve gübre desteğinden faydalanmak amaçlı başvuruda bulunmuştur. Muhtar tarafından bu kira sözleşmesi onaylanmış ve sözleşme emlakçılık yapan diğer sanık tarafından kaleme alınmıştır. Ayrıca diğer sanıkların Ziraat Odası’nda çalıştığı ve sözleşme düzenlenmesinde sanığa yardım ettiği de tespit edilmiştir.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında her iki suçtan beraat kararı verilmiş, karara karşılık suçtan zarar gören Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, bir kısım sanıklar hakkında verilen beraat kararına karşılık temyiz istemli talebini reddederek onamıştır. Ancak bir sanık hakkında verilen beraat kararına karşılık sanığın hüküm sonrası ölmesi nedeniyle kamu davasının düşmesi yönünde karar verilmiştir. Tüm bu nedenlerle bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/3870 Esas, 2019/3908 Karar)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Araç Olarak Kullanarak Suç İşlenmesi

Sanık, katılan şirket arasında ticari ilişki olmamasına rağmen temyiz dışı sanık 2 adet senedi sahte imza ile düzenlettirmiştir. Temyiz dışı sanık cirosu ile kendine geçmiş gibi göstermiş ve katılan şirket aleyhine Ankara … İcra Müdürlüğünün dosyası üzerinden icra takibi başlatmıştır. İcra takibi üzerinden menkul haczi yapılarak haczedilen mallar satışa çıkarılmıştır. Hacizli mallar 11.000 TL olan alacağa mahsuben alacaklı vekiline tahsil edilmiştir. Sanıklar hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanması suretiyle soruşturma başlatılmıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından yapılan yargılamada mahkumiyet kararı verilmiştir. Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet kararına karşılık sanık tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın savunması, bilirkişi raporu ve beyanlarda dahil verilen karara karşılık isabetsizlik görmemiştir. Bu nedenle mahkemenin kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/4087 Esas, 2019/3872 Karar)

Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Verilen Mahkumiyet Kararının Bozulması

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmış, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından beraat kararı verilmiştir. Beraat kararına karşılık katılan vekili temyiz talebinde bulunmuştur.

Yargıtay, dosyaya konu olan bonolar üzerinde inceleme yapmıştır. Bono üzerinde kefil adına atılı olan imzaların farklı renkte kalemlerden atıldığı ve katılanın pazarlama elamanı olarak çalışan tanığa sanığın kefil yerine imza atmasını söylediği dosyada beyanlarda geçmektedir. Kendisinin imza atmasını tanık doğrulamamıştır. Sanığın mahkumiyet yerine beraat kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle mahkemenin resmi belgede sahtecilik suçundan verilen mahkumiyet kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2019/2474 Esas, 2019/3965 Karar)

Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu İşlemesi

Sanıklar, suçun işlendiği tarihte … Şirketi’nin yetkilisi olarak çalışmaktadır. Sanıklar şirket adına 26 adet ihracat beyannamesi muhteviyatı tekstil cinsi eşyanın Irak ülkesine yaptırılan ihracat incelemesinde malzemeleri üretecek yeterli imalatın bulunmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle eşyanın bedelinin elden ödendiği ve çıkış belgelerinin gümrük memuru tarafından hazırlandığı tespit edilmiştir. Davaya konu beyannamelerin sanık tarafından düzenlendiği, diğer sanığın sahte beyannamelere ilişkin KDV iadesi aldığı belirtilmiştir.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından 4926 sayılı Kanuna muhalefet, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde toplu kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçları yönünden temyiz incelemesinde 12 yıllık olağanüstü dava zamanaşımının gerçekleştiğini anlamıştır. Bu nedenle sanıklar hakkında açılan kamu davasının düşmesi yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2015/27514 Esas, 2019/30151 Karar)

Muhasebecinin İş Yerinde Çalışmadığı Halde Çalışıyormuş Gibi Göstermesi

Muhasebeci olan sanık, katılan şirkette kendisini ve suça sürüklenen çocuk ile sanığı iş yerinde çalışmadığı halde iş yerinde çalışıyormuş gibi göstermiştir. İşe giriş bildirgeleri ve sigorta prim bildirgeleri düzenlemiş ve katılan kuruma vermiştir.

Sanık ile suça sürüklenen hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanıklar savunmasında şirketin muhasebe işlemini yaptığını, mali müşavir olduğunu, iş yerinin gerçek iş yeri olduğunu ve hileli hareketlerde bulunmadığını belirtmiştir. Sanık ile suça sürüklenen çocuk hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık katılanların vekili temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanıkların üzerine atılı suçlamaya ilişkin yasal unsurlarının oluşmadığını ve beraat kararında isabetsizlik olmadığını belirtmiştir. Bu nedenle beraat kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/26944 Esas, 2019/3771 Karar)

Sanığın Kazanılmış Hakkın Gözetilmesi

Sanık, … Otomotiv isimli iş yerine gelerek kendisinin sürücü belgesi olmamasına rağmen sahte sürücü belgesi fotokopisi kullanarak araç kiralamıştır. Sanık, kiraladığı aracın süresinin sona ermesine rağmen aracı iade etmemiştir. Yapılan araştırma ile sürücü belgenin aslı ele geçirilmiş, sahte sürücü belgesi ile sanık araç içerisinde yakalanmıştır.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, mahkumiyet kararına sanık müdafii tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın eyleminde kamu kurumu Emniyet Müdürlüğünün maddi varlığı olan sürücü belgesinin kullanmış olması nedeniyle kamu kurumunun araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin delil takdir edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle sanığın eyleminde görevli mahkemenin ağır ceza mahkemesi olduğu, bu nedenle mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle sanık hakkında verilen cezanın kazanılmış hakkı gözetilerek bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/8161 Esas, 2019/3773 Karar)

Resmi Belgede Sahtecilik ve Kamu Kurumunu Dolandırmaya Teşebbüs Suçunun Birlikte İşlenmesi

Sanık, katılan kuruma mazot ve kimyevi gübre desteğinden faydalanmak için müracaatta bulunmuştur. Katılan kurumda bulunan kamu görevlileri sanığa form vermiş, muhtara ve azaya imzalattırarak getirmesini istemiştir. Sanık başvuru formunu aldıktan sonra geri gelmiştir, görevliler aza imzasının olmadığını tespit etmiştir. Bunun üzerine sanık evrakı alarak gitmiş ve yaklaşık 10 dakika sonra geri gelerek azayı bulduğunu, imzalattığını söylemiştir.

Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırmaya teşebbüs suçlarından yargılanmıştır. Mahkeme sanığın suç işleme kastıyla hareket etmediği gerekçesini sunarak beraatine karar vermiş, beraat kararına karşılık katılan vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin kararına karşılık isabetsizlik tespit etmemiştir. Bu nedenle mahkemenin kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/4097 Esas, 2019/3792 Karar)

İş Yerinde Çalışıyormuş Gibi Göstererek Sigorta Bildiriminde Bulunma

Sanıklar, … İnşaat ve Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ortağıdır. Sanıklar şirkette hiç çalışmamasına rağmen temyiz dışı sanıkları iş yerinde çalışıyormuş gibi göstererek sigorta bildiriminde bulunmuştur.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Dosyaya konu olan iş yerinin gerçek bir iş yeri olduğu, kamu zararının oluşmadığı, bildirimlerin internet üzerinden yapıldığı, kişilerin şirkette çalıştığı anlaşıldığından beraat kararı verilmiştir. Karara karşılık katılan vekili ve mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanıklar hakkında verilen beraat kararında hukuka aykırılık tespit etmemiştir. Katılan vekilinin ve mahalli savcının temyiz itirazlarının reddine karar vererek mahkemenin kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/34184 Esas, 2019/3675 Karar)

Sahte Kimlik Düzenleyerek Bankadan Taşıt Kredisi Alma

Sanık, katılanın kimlik bilgilerini içeren nüfus cüzdanına kimliği bilinmeyen bir kimsenin fotoğrafını yapıştırmıştır. Sanığın sahte olarak düzenlediği kimlik ile katılanı yönetim kurulu başkanı göstererek … Şirketi kurmuştur. Sanık, şirket adına araç almak için kimlik ve şirket bilgileriyle bankaya taşıt kredisi başvurusunda bulunmuştur.

Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında suçu işlediği sabit olmadığından her iki suçtan ayrı ayrı beraat kararı vermiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanık hakkında verilen beraat kararı hakkında isabetsizlik görmemiştir. Bu nedenle mahkemenin beraat kararına karşılık temyiz başvurusunu reddederek onama yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/34783 Esas, 2019/3752 Karar)

Sanık Tarafından Araçtan Boş Olarak Çalınan Çekin Doldurulması

Sanık, katılandan borç almış ve daha önce araçtan boş olarak çalınan çeki doldurarak katılana vermiştir. Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık savunmasında çeki bir alacağına karşılık bir şahıstan aldığını savunmuştur. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, katılan vekili bu karara itiraz etmiştir.

Yargıtay, incelemede mahkemede tanıklık eden kişinin beyanı ile sanık savunmasını doğrulamadığını ve sanığın savcılığa vermiş olduğu ifadesi ile çeliştiği tespit etmiştir. Mahkemenin çek üzerindeki isimlerin gerçek kişiler olup olmadığının araştırılmadan karar verilmesini hukuka aykırı bulunmuştur. Yargıtay, sanık hakkında verilen beraat kararına karşılık bozma yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/37663 Esas, 2019/3680 Karar)

Sanığın Suçu İşlemediğine Dair Savunmasına Bağlı Delil Sunamaması

Katılanın çek defterinden 6.000 TL bedelinde şirket emrine çek düzenlenmiştir. Çek numarası ve çek miktarı aynı kalacak şekilde sahtesi üretilmiş, hamiline tanzim edilmiş şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu çek, sanık tarafından 12.000 TL karşılığında alınan otomobilinin bedel karşılığı adına ciro edilerek piyasaya sürülmüştür.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında her iki suçtan ayrı ayrı mahkumiyet kararı verilmiş, mahkumiyet kararına karşılık sanık müdafii tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın savunmasına bağlı olarak herhangi bir delil sunamaması nedeniyle sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesinde isabetsizlik görülmemiştir. Bu nedenle sanık hakkında verilen karara karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/37918 Esas, 2019/3649 Karar)

Araç Kiralama Karşılığında Senet Teminatı Verilmesi

Katılan, araç kiralamış, karşılığında boş senet bulunan belgeyi teminat amaçlı imzalamıştır. Katılan, aracı teslim etmiş ancak senet iadesinde bulunulmamıştır. Sanık tarafından katılan aleyhine icra takibine konulmuş, katılan takibe itiraz ederek menfi tespit davası açmıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs ve resmi belgede sahtecilik suçundan yargılama yapılmış, akabinde mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkumiyet kararına karşılık sanık müdafii sanığın suç işleme kastıyla hareket etmediğini ve suçu işlediğine dair kesin delillerin bulunmadığını belirterek delil takdirinde hataya düşüldüğünü belirterek temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Yargıtay, sanığın eylemine karşılık olarak verilen mahkumiyet kararına karşılık hukuka aykırı bir durum tespit etmemiştir. Bu nedenle sanık hakkında verilen mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunu reddederek onama yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2019/1621 Esas, 2019/3658 Karar)

Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Verilen Mahkumiyet Kararına Karşılık Onama Kararı Verilmesi

Sanık, müştekiden mal almış, karşılığında 16.000 TL bedelinde 2 adet çek vermiştir. Müşteki, söz konusu çekleri bankaya ibraz ettiğinde müştekinin kaybetmiş olması nedeniyle ödemenin yasaklı olduğu belirtilmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık sanık müdafii tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanık hakkında verilen mahkumiyet kararında isabetsizlik bulmamıştır. Bu nedenle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık onama yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/37874 Esas, 2019/3628 Karar)

Renkli Fotokopi Çekerek Sahte Çek Düzenlemesi

Sanık, çelik kapı yaptırmış, bunun karşılığında çeki vermiştir. Çekin ibrazında sahte olduğu tespit edilmiştir. Çek üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış, çekin renkli fotokopi veya yazı kanalıyla sahte olarak üretildiği anlaşılmış ve yazı, rakam ve imza örneklerinin sanığın el ürünü olduğu tespit edilmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkumiyet kararına karşılık sanık tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı hukuka uygun bulunmuştur. Bu nedenle mahkemenin kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/33720 Esas, 2019/3623 Karar)

Sahte Senetlere Gerçek İzlenimi Vermek

Sanık, katılana market satmış ve bu alışveriş karşılığında sanığın el yazması toplamda 5 senet olarak 100.000 TL’lik senet vermiştir. Sanık el yazmasında borçlu kısmına katılanı yazmış, alacaklı kısmını da boş bırakmıştır. Katılan, borcunu vadesinde ödemiş ve sanıklar tarafından senetler katılana geri verilmiştir. Ancak sanık tarafından katılan aleyhine icra takibi başlatılmıştır. Katılana gerçek senetlerin değil, kendileri tarafından düzenlenen imzası sahte olan senetlerin verildiği anlaşılmıştır. Sanıkların sahte senetlere gerçek izlenim verdiği anlaşılmıştır.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından bedelsiz senedi kullanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık katılan vekili ve sanıklar müdafii tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanıkların eyleminin resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını oluşturduğunu belirtmiştir. Bu nedenle sanıklar hakkında yapılan yargılama sonucunda verilen hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/38168 Esas, 2019/3564 Karar)

Sahte Plaka ve Tescil Belgesi Düzenleyerek Çalıntı Aracın Satılması

Suçun işlendiği tarihte midibüs çalınmış, sonrasında şikayetçiye ait midibüsün plakasını sahte olarak oluşturarak çalıntı olan midibüse takmıştır. Sanık sahte olarak motorlu araç trafik belgesi ve motorlu araç tescil belgesi düzenlemiştir. Bunun yanında sanığın resminin bulunduğu sahte nüfus cüzdanı da oluşturarak çalıntı aracı sahte belgelerle katılana satmıştır. Olayın olduğu tarihte sanık ile katılan notere gitmiş ve sanığın hesabına havale yapılmıştır. Araç satım işlemlerinin tamamlanmasından sonra kimliği belirsiz bir kişi katılanı arayarak midibüsün çalıntı olduğunu söylemiş ve katılan şikayette bulunmuştur. Sanık, bankadan parayı çekerken sahte kimlik ile yakalanmıştır.

Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından ağır ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık sanık müdafii tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin vermiş olduğu beyanlarında isabetsizlik olmadığını belirtmiştir. Bu nedenle mahkemenin kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/34219 Esas, 2019/3569 Karar)

Zincirleme Şekildeki Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun İşlenmesi

Sanık, olayın olduğu tarihte … Şirketi’nin yetkilisi ve temsile yetkili kişi olduğunu belirterek … Bankası’ndan 250.000 TL kredi için başvuruda bulunmuştur. Sanık, krediye teminat olması için 9 adet sahte senedi bankaya vermiş, akabinde banka tarafından sanığa kredi ödemesi yapmıştır.

Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan ağır ceza mahkemesi tarafından mahkumiyet kararı verilmiştir. Karara karşılık sanık tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın kredi kullanmak amacıyla teminat adına 9 adet sahte senedi vermiş olması nedeniyle zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçundan hüküm kurulması gerektiği belirtilmiştir. Mahkeme tarafından bu durum göz ardı edilmiştir. Ancak aleyhe temyiz bulunmadığından sanık hakkında verilen karara karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/34702 Esas, 2019/3555 Karar)

Araç İçerisinden Çalınan Çek ile Kredi Almak

Keşide edilen ve başka bir şahsa verilen çek, araç içerisinden çalınmıştır. Sanık söz konusu çeki kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından temin etmiş ve … Şirketi’ne kredi temin etmek için vermiştir. Sanık, … Şirketi’nin yetkilisi olduğu ve bu şirketin cirosunu imzaladığını ve başka bir ticarethanenin kaşesini kullanarak çekin arkasına ciro yapmış, imzasını da sahte olarak atmıştır. Bu çeki kredi almak için şirkete vermiştir.

Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçundan ağır ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmış, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Sanık tarafından mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, temyiz itirazlarını kabul etmiş ve mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/35740 Esas, 2019/3524 Karar)

Şirket Yetkilisi Olmayan Sanığın Şirket Adına Çek Keşide Etmesi

Sanık, ağabeyi ile birlikte katılandan büyükbaş ve küçükbaş hayvan satın almıştır. Sanık yetkili olmasına rağmen ağabeyi şirket yetkilisi olduğunu belirterek çek keşide etmiştir. Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan yargılanmıştır. Sanık hakkında her iki suçtan ayrı ayrı beraat kararı verilmiştir. Katılan tarafından beraat kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanık savunmasında çekin şikayetçi huzurunda sanık tarafından keşide edilerek katılana verdiği, çekin rıza ve sözlü olarak sanık tarafından düzenlendiğini bildiğini, öncesinde de benzer şekilde düzenlenmiş çeklerin verildiğini tespit etmiştir. Bunun üzerine sanıklar hakkında verilen beraat kararında isabetsizlik bulmamıştır. Mahkemenin kararına karşılık onama yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/31794 Esas, 2019/3514 Karar)

Sahte Belgeler ile Bankadan Kredi Başvurusunda Bulunan Sanık

Sanık, büyükbaş hayvan pasaportu, müstahsil makbuzu, sahte büyükbaş hayvan sahipliği makbuzu ile 10.000 TL kredi almıştır. Sanığın kredi sözleşmesine diğer sanıklar da kefil olmuşlardır. Sanık tarafından kredi borcu ödenmemiştir.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından beraat kararı verilmiştir. Sanıklar hakkında verilen beraat kararına karşılık katılan vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosyada suça konu olan belgelerin aslının olmadığını ve bu nedenle sanığın aldatma kabiliyeti yönünde inceleme yapılamayacağı tespit edilmiştir. Bu nedenle mahkemenin vermiş olduğu beraat kararı hukuka uygun görülmüştür. Mahkemenin kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/35203 Esas, 2019/3481 Karar)

Köy Muhtarının İhtiyar Heyeti Azası Adına İmza Atması

Sanık, olayın olduğu tarihte … Köy muhtarı olarak görev yapmaktadır. Sanık, köy karar defterinin belli sayfalarını ihtiyar heyeti azası adına sahte olarak imzalandığı iddiasında bulunulmuştur.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından resmi belgede sahtecilik suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık sanık tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin suç tarihlerinde köyde … ve öğretmenin bulunup bulunmadığını ilgili kurumlardan araştırılma yapması gerektiği, defterin suça konu olan sayfalarında muhtar da dahili 2 azanın da imzasının bulunduğu, en az 4 kişiyle karar olması gerekirken 3 kişiyle karar verildiğinin hukuki sonuç doğurmaya elverişli olmadığının gözetilmediğini tespit etmiştir. Mahkemenin eksik inceleme ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2019/1545 Esas, 2019/3569 Karar)

Yetkisiz Bir Şekilde Çek Keşide Edilmesinin Resmi Belgede Sahtecilik Suçu İşlemesi

Katılan, … Şirketine satmış olduğu domatese karşılık çek almıştır. Çek, şirketin yetkilisinin oğlu olan sanık tarafından imzalanmıştır. Çekin ciro edilmesi de şirketin muhasebecisi tarafından imzalanarak katılana verilmiştir. Çek bedeli ödenmediğinde çek bankaya ibraz edilmiştir. Ancak çekteki imzanın yetkili kişi tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle banka tarafından ödeme yapılmamıştır.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından yetkisiz bir şekilde çek keşide edildiğinden nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanıklar savunmasında, şirket yetkilisinin açık olarak izniyle çek düzenlediğini ve kendisine iş takibi için vekaletname verildiğini belirtmiştir. Sanıklar hakkında her iki suçtan beraat kararı verilmiştir. Beraat kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanıkların yıllardır çeki aynı şekilde düzenlediğini, sanıkların savunmasını, imzaya ve borca itiraz etmediğini ve çekin yetkisiz olarak imzalandığının ispatlanamadığını tespit etmiştir. Sanıkların suç işleme kastıyla hareket etmediği belirtilerek haklarında verilen beraat kararı hukuka uygun bulunmuştur. Tüm bu nedenlerle sanıklar hakkında verilen beraat kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/4130 Esas, 2019/3479 Karar)

Sahte Çek ile Ticaret Alışverişi Yapan Sanığa Resmi Belgede Sahtecilikten Mahkumiyet

Sanık, katılandan tekstil malları satın almış, malların karşılığında 6.500 TL bedelinde çek vermiştir. Katılan çeki bankaya ibraz ettiğinde ise çekin firmaya ait olmadığı ve sahte olduğu tespit edilmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan mahkumiyet kararı verilmiştir. Sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, sanık müdafii tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay, banka yazısı, fatura irsaliyesi, bilirkişi raporu ve çekin sahteliğinin tespiti de dahil inceleme yapmıştır. Sanığın üzerine atılı olan mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık tespit edilememiş, yerinde bir karar olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/32678 Esas, 2019/3484 Karar)

Sanıklar Hakkında Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Beraat Kararı Verilmesi

Sanık, … Tıp Merkezi’nin müdürlüğünü yapmakta, diğer sanık ise tıp merkezinde doktor olarak çalışmaktadır. Katılan kurum olan … Eczanesinin yapmış olduğu incelemelerde, tıp merkezinde altı kişinin tedavi olmamasına rağmen tedavi olmuş gibi katılan kuruma fatura edilmiştir. Katılan kurum 376,16 TL zarara uğratılmıştır.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında suç işleme kastı bulunmadığından beraat kararı verilmiş, karara karşılık katılan vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanıkların savunması, katılan vekili ile tanıkların beyanlarını değerlendirmiştir. Hastanelerin binlerce reçetesinde yalnızca 9 reçetenin hatalı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca doktorların hastaların kimliklerini kontrol etme zorunluluğu bulunmadığından beraat kararı verilmesinde isabetsizlik bulmamıştır. Bu nedenle sanıklar hakkında verilen beraat kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/32594 Esas, 2019/3487 Karar)

Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Mahkumiyet

Sanık, diğer sanık ile birlikte … Şirketi’nin ortağıdır. Sanıklar noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi ile hisselerini temyiz dışı olan diğer sanığa devretmiştir. Ancak şirket fiilen sanık tarafından yönetilmeye devam etmiş ve sanık önceden ticari ilişkisi bulunan katılandan mal alarak çek düzenlemiştir. Katılan söz konusu çeki bankaya ibraz ettiğinde keşidecinin imzasının uyuşmadığı gerekçesiyle ödeme yapılmamıştır. Katılan şikayette bulunmuştur.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmış, mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkumiyet kararına karşılık bozma talepli sanık müdafii tarafından temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Yargıtay, sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve bilirkişi raporu kapsamına göre suçun sanık tarafından işlediği sabit olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle mahkemenin sanık hakkında vermiş olduğu mahkumiyet kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/29202 Esas, 2019/3413 Karar)

Sahte Çek Düzenleyerek Alışveriş Yapan Sanık Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilmesi

Sanık, olayın olduğu gün müştekinin iş yerine gitmiş ve parke döşeme yaptıracağını beyan etmiştir. Sanık, müşteki ile 33.345 TL bedel ile anlaşmış ve anlaşmadan 6 gün sonra sanık, … Şirketi’ne ait olarak görünen çeki kendi şirketinin kaşesini basarak ciro etmiştir. Müşteki malın tesliminden önce bankaya giderek çeki sorgulatmış, çekin sahte olduğu ortaya çıkmıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından resmi belgede sahtecilik suçundan mahkumiyet, nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkumiyet kararı verilmiştir. Sanık tarafından mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eylemine dair verilen mahkumiyet kararında isabetsizlik olmadığını tespit etmiştir. Bu nedenle sanığın temyiz itirazlarını reddederek mahkemenin kararına karşılık onama kararı vermiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/28640 Esas, 2019/3374 Karar)

Kardeş Olan Sanıkların Resmi Belgede Sahtecilik Suçu İşlemesi

Sanıklar kardeş olup fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği iddiasında bulunulmuştur. Sanıklar, müştekiden 73 adet koyun almış ve karşılığında 3000 TL nakit para ve 12.000 TL bedelinde çek ciro ederek vermiştir. Müşteki çeki bankaya ibraz etmiş ancak çek adına çeki düzenleyen şirket adına rıza dışı çekin elden çıktığına dair müracaatta bulunduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında çek üzerinde bulunan imzanın şirket yetkilisinin el ürünü olmadığı ortaya çıkmıştır.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında ayrı ayrı mahkumiyet kararı verilmiştir.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanıkların suçu işlediğine dair delillerin sabit olduğunu ve suçu işlediğine dair isabetsizlik olmadığı görülmüştür. Bu nedenle temyiz başvurusu ile bozma istemli talebin reddi yönünde karar verilmiştir. Tüm bu nedenlerle sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/33593 Esas, 2019/3364 Karar)

Suç İşleme Kastıyla Hareket Etmediğinden Beraat Kararı Verilmesi

Sanıklar kardeş olup birlikte iş yapmaktadır. Sanıklardan birisinin yasaklı olması nedeniyle çek karnesi alamamış; ancak diğer sanık kendi adına almış olduğu çek karnesini kardeşine kullanması için vermiştir. Sanık, diğer sanığa ait olan çek defterinden çek düzenlemiş ve çeki katılanın temsilcisi olduğu şirkete vermiştir. Bankaya başvuruda bulunması sonucu suça konu olan çek de dahil çok fazla çek ile ilgili ödeme yasağı talebinde bulunduğu iddia edilmiştir.

Sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından beraat kararı verilmiştir. Karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin vermiş olduğu kararda isabetsizlik bulmamıştır. Bu nedenle sanıkların suç işleme kastıyla hareket etmediğinden beraat kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/28175 Esas, 2019/3362 Karar)

İmza Taklidi ile Çek Düzenlendiği İddiası

Sanık, … Şirketi’nde muhasebede çalışmaktadır. Sanık, şirket ortaklarından olan katılana ait çeki 2.200 TL olarak doldurmuş ve imza taklit ederek alışveriş karşılığı diğer katılana iletmiştir.

Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından ağır ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında verilen beraat kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka uygun bulmuştur. Sanığın savunması, delillerin inandırıcılığı ve tanık ifadeleriyle verilen beraat kararı isabetli olduğu belirtilmiştir. Tüm bu gerekçelerle sanık hakkında verilen beraat kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/15221 Esas, 2019/3357 Karar)

Gerçeğe Aykırı Kaza Tutanağı Tutularak Sigortadan Para Alınması

Sanıklar, olayın olduğu tarihte … Gümrük Müdürlüğünde gümrük muhafaza memuru olarak çalışmaktadır. Sanık ise … Şirketine ait tırın şoförlüğünü yapmaktadır. Suçun işlendiği tarihte vincin konteynır eşleşmesi yaparken park halindeki sanığın tırına arkadan çarpmış ve maddi hasara neden olmuştur. Sanıklar olaya ilişkin kendi aralarında tutanak düzenlemiştir.

Tutanakta katılanın başka bir alanda görevli olmasına rağmen kaza yapan vincin operatörü olarak gösterilmiş ve tutanağa imzadan imtina ettiği yazılmıştır. Bunun yanında aslı ele geçirilemeyen ve katılanın imzasını da içeren, kendi kusuruyla olduğunu gösteren belge sigorta şirketine fakslanmıştır. Kaza nedeniyle tır sahibine sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmış ve para tahsili adına katılana ihtarname gönderilmiştir.

Sanıklar hakkında sigorta bedelini almak amacıyla nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları işlediği iddiasıyla yargılama yapılmış, sanıklar hakkında beraat kararı vermiştir. Sanıklar hakkında verilen beraat kararına karşılık mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz yoluna başvurulmuştur.

Yargıtay sanıkların cezalandırılabilmesi için şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerin elde edilmesi gerektiğinden mahkemenin beraat hükmünü hukuka uygun bulmuştur. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık onanma kararı verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/14482 Esas, 2019/3203 Karar)

Mahkemenin Eksik İnceleme ile Karar Vermesi

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından resmi belgede sahtecilik suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Sanık, suçun işlendiği tarihte katılanın yetkilisi olduğu şirkette çalışmaktadır. Sanık, şirket adına yetkisi olmadığı halde katılanın bilgisi ve rızası dışında bono düzenlemiş ve mağdurun şirketi adına aldığı mallar karşılığında bonoları vermiştir. Senetlerin ciro silsilesinde, şirket kaşesiyle şirkete verildiği ve bu şirket aracılığıyla tahsile konulduğu anlaşılmıştır. Mağdur alınan mallar karşılığında bono düzenlendiğini, bono bedellerinin ödenmediğini belirtmiştir.

Yargıtay, şirket yetkilisi olduğu imza sirkülerindeki şahısların dinlenilmesi, senetleri kimden ve hangi hukuki ilişkiye bağlı olarak aldığının sorulması gerektiğini belirtmiştir. Bunun yanında çelişkili beyanların giderilmesi adına başka bonoların verilip verilmediği ve bedellerin ödenip ödenmediğinin sorulması gerektiği de belirtilmiştir. Mahkemenin eksik inceleme ile araştırma yapmış olması nedeniyle vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2017/6959 Esas, 2019/3416 Karar)

Rıza Dışı Elden Çıkan Çekin Kullanılması

Keşidecinin elinden rıza dışı elden çıkan çek sanığın bir şekilde eline geçirilmiştir. Sanık söz konusu çeki katılanın araba alışverişi karşılığında çek vermiştir. Ancak katılan çekin bankaya ibraz edilmesi ile çekin karşılığının olmadığı ortaya çıkmıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın şirket ortak ve çalışanlarıyla elma alışverişi yaptığına dair belgenin bulunmadığı ve sanık hakkında başka bir dosyadan sahtecilikten mahkumiyet hükmü verildiği belirtilmiştir. Tanıklar ve sanığın beyanları çelişmiş olduğundan sanık hakkında beraat kararı verilmesi hukuka uygun bulunmamıştır. Tüm bu nedenlerle sanık hakkında verilen beraat kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/4799 Esas, 2019/3257 Karar)

Sahte Çek Adına Ciro Edilmesi

Katılan keşide ettiği boş, yazısız ve imzasız olarak kaybettiği 12.700 TL bedelli çeki adına müracaatta bulunmuştur. Sanık, söz konusu çeki şirket adına ciro etmiş, ticari ilişki karşılığında başka bir şirkete vermiştir. Sanık bu şekilde sahte çeki kullanıp haksız menfaatte bulunduğu iddia edilmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık savunmasında ise çeki iş karşılığında katılandan aldığını ve katılanın şirket yetkilisi olduğu döneminde açık hesap usulü olarak çalıştığı şirkete verdiğini belirtmiştir. Katılanın çekin kendisine sanık tarafından verildiğini ve çeki ödeyemeyince yeni bir çek keşide edip verdiğini, bu çek de ödenmeyince katılanın senedi verdiğini belirtmiştir. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık katılan vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın resmi belgede sahtecilik suçunu işlemediğinin sabit olduğunu ve nitelikli dolandırıcılık suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle verilen karara karşılık hukuka uygun olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle sanık hakkında verilen karara karşılık yapılan temyiz itirazları reddedilerek mahkemenin kararına karşılık onama kararı vermiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/10919 Esas, 2019/3131 Karar)

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu İşlediği İddia Edilen Kişi Hakkında Beraat Kararı Verilmesi

Sanık, … Şirketi’nin ortağı ve yetkilisi olup diğer ortak ise şirketin ortağıdır. Sanıkların şirketi ile katılanın şirketi arasında ticari ilişkiden kaynaklı alışveriş yapılmış, sanık, katılanın şirkete çek göndermiştir. Katılan, sanığın göndermiş olduğu çeki bankaya ibraz ettiğinde ise çekin karşılıksız olduğu ortaya çıkmıştır. Katılan, sanık hakkında sahtecilik suçundan şikayetçi olmuş ve asliye ceza mahkemesi tarafından beraat kararı verilmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunun yasal unsurları oluşmadığı ve sanığın savunmasının aksine mahkumiyet adına yeterli delil bulunmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle mahkeme tarafından verilen karara karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/30395 Esas, 2019/3170 Karar)

Sahte Bilgiler ile Sahte Nüfus Cüzdanını Oluşturmak

Sanık sahte nüfus cüzdanı düzenlemiş, kendi adını doğru yazmış ve annesi ile babasının, doğum yılını farklı yazmıştır. Sanık, … Bankası’nda çek hesabı açarak çek karnesi almıştır. Katılandan almış olduğu malına karşılık sanık katılana çek doldurup vermiştir. Ancak katılan bankaya gittiğinde söz konusu çekin karşılıksız çıktığını ve aleyhine başlatılan icra takibinde ise imza itirazında bulunduğu iddia edilmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin vermiş olduğu kararda hukuka aykırılık tespit edememiştir. Sanığın çek karnesi alması, çek karnesi alırken kimliğindeki bilgilerin farklı olması, çek düzenleyen kişinin imzasının kardeşine ait olması gibi tüm durumlar karşısında sanığın suç işleme kastıyla hareket ettiği tespit edilmiştir. Tüm bu gerekçelerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/30839 Esas, 2019/2977 Karar)

İLETİŞİME GEÇ
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ