Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, Kişilere Karşı Suçlar kısmında Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünde 104. maddede yer almaktadır. İlgili maddede de belirtildiği üzere, 15 yaşın bitirmiş olan çocuk ile cebir, tehdit, hile olmaksızın cinsel ilişkiye girilmesi halinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu işlenmiş olacaktır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda yer alan diğer suçlar ile karıştırıldığı durumlar bulunmaktadır. Ancak her bir suçun özelliğine göre birbirinden ayrıldığı ve belli niteliklerle farklılık gösterdiği sabittir.

 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki ile Cinsel İstismar Suçu Arasındaki Fark: Öncelikle her iki suçta mağdur on sekiz yaşından küçüktür. Mağdurun yaşı gereği her iki suç birbirine benzemektedir. Ancak cinsel istismar suçunda on beş yaşını tamamlamayan çocuklara cinsel arzuları yerine getirmek amacıyla eylemde bulunulması ile vücut bulacaktır. On beş yaşını dolduran ve on sekiz yaş altında olan çocuğa karşı cebir, hile veya tehdit ile cinsel ilişki meydana gelir ise istismar suçu işlenmiş olacaktır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda onbeş yaşını dolduran ve cebir, hile, tehdit olmadan cinsel ilişkiye girilmesi halinde vücut bulacaktır.
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki ile Cinsel Saldırı Suçu Arasındaki Fark: Cinsel saldırı suçunda fail, cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla cinsel ilişki boyutuna varmayan eylemler veya vücuda organ, sair cisim sokulması ile işlenebilmektedir. 15 ile 18 yaş arasındaki ya da 18 yaşından büyük, reşit olan kimselere karşı işlenebilmektedir. Ancak reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda adından da anlaşıldığı üzere reşit olmayan mağdurlara yönelik suç işlenebilmektedir.
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki ile Cinsel Taciz Suçu Arasındaki Fark: Cinsel tacizde bedensel temas bulunmadan cinsel arzuları tatmin etmek amacıyla tacizde bulunulmasında suç vücut bulacaktır. Ancak reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda bedensel temas bulunmakta, mağdur ile failin cinsel birleşmesi meydana gelmektedir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Özellikleri

 • Madde metninin başlığında her ne kadar reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme suçu olarak belirtilmiş olsa da ilgili madde içeriğinde on beş yaşını dolduran çocuk olarak belirtilmiştir.
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdurun yaşı net olarak belirtilmiştir. Ancak suçu işleyen fail hakkında on sekiz yaşını doldurma şartına dair kanun maddesinde bir ibare bulunmamaktadır. Bazı internet sitelerinde suçun failinin on sekiz yaşından küçük olması halinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun oluşmayacağı belirtilmiştir. Kanun maddesinde ve gerekçesinde failin yaşına dair bir durum, özellik belirtilmemiştir. On sekiz yaşını doldurmamış erkek ile onbeş yaşını doldurmuş, on sekiz yaşından küçük kızın cinsel ilişkiye girmesi halinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturup oluşturmayacağı açık değildir. Doktrinde bu konuya dair tartışmalar yer almakta ve birden fazla görüş sunulmaktadır.
 • Mağdurun yaşı on beş yaşını tamamlamış, on sekiz yaşının altında ancak mağdurda akıl hastalığı ya da akıl zayıflığının bulunması durumu da olabilir. Böyle bir durumda mağdurun akıl hastalığı ya da zayıflığının belirli olup olmadığı, üçüncü kişiler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı ve failin bu durumu bilip kötü niyetli davranıp davranmadığının da tespiti için adli tıp kurumundan rapor alınması istenilecektir.
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda yaş önemli bir durumdur, mağdurun yaşı ile ilgili bir belirsizlik durumunun olduğu olaylarda davaya taşınabilmektedir. Örneğin mağdurun doğumu hastanede olmadığı ve kimlik yaşı ile görünümü farklılık gösterebilir. Mağdurun görünümü on beş yaşından büyük görünebilir ancak kimlik yaşının on beş yaşından altı olabilir. Böyle durumlarda mahkeme tarafından Adli tıptan mağdurun kemik grafilerinin alınarak kemik yaşının tespit edilmesi için rapor sunulması istenebilecektir. Adli tıp kurumundan hazırlanan raporda mağdurun yaşı tespit edilemez ise mağdurun yaşına dair tanıkların mahkemede beyanda bulunulması istenecektir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Unsurları

 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdurun yaşı, on sekiz yaşından küçük olması ve on beş yaşını doldurması gerekmektedir. Ancak on beş yaşından küçük olan çocuğa karşılık cinsel eylemde bulunulması halinde suç, cinsel istismar suçu oluşturacaktır. On beş yaşından küçük olan çocuğun cinsel birleşmeye ilişkin rızası olsa dahi gerçekleştirilen cinsel eylem cinsel istismar suçunu oluşturmuş olacaktır.
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda fail konusunda bir kriter öngörülmemiştir. Fail, herkes olabilmektedir.
 • Teşebbüs failin suçu işlemek için eylemde bulunması ancak elinde olmayan nedenlerle suçu tamamlayamamasıdır. Suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek cezada indirim yapılması mümkündür. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun teşebbüs aşamasında kalması hali de tartışmalı bir konu olup her olay ya da duruma göre değişkenlik gösterebilecektir. Olay ya da duruma göre değerlendirilerek eylemin suçu tamamlamaya uygun olup olmadığı, tamamlanmaya çalışılan eylemin söz konusu suçu işlemeye elverişli olup olmadığı değerlendirilecektir.
 • Suçun hareket unsurunda cebir, hile ve tehdit olmaksızın on beş yaşını tamamlayan çocukla cinsel ilişki yaşanmasıdır. Mağdura karşılık cebir, hile, tehdit olmaksızın cinsel birleşmedir.
 • Suç ancak kast ile işlenebilmektedir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, bilerek ve isteyerek işlenebilecektir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası

 • On beş yaşını tamamlamış, on sekiz yaşını doldurmamış olan çocuğa yönelik rızası dahilinde cinsel ilişkiye girilmesi halinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Suçun yaptırımın alt sınırı iki yıl hapis cezasından başlamış olduğundan adli para cezasına hükmedilmesi mümkün değildir. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve ceza ertelenmesi kararının verilmesi mümkündür.
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli hali ise mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun işlenmesi halinde yaptırımı on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasıdır.
 • Suçun diğer nitelikli hali ise evlat edineceği çocuğun evlat edinilmesinden önce koruyucu aile sıfatı ile bakımını ve yükümlülüğünü üstlenen kişi tarafından işlenmesi halinde on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Şikayet

Kanunda şikayete tabi olan suçlar açıkça belirtilmektedir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna dair düzenlenen maddenin ilk fıkrasındaki; cebir, hile veya tehdit olmaksızın on beş yaşını doldurmuş bir kimse ile cinsel birleşme meydana gelmesi halinde şikayete tabi tutulmuştur. Şikayet hakkı, yalnızca mağdurun annesi ya da babası tarafından gerçekleştirilmesi yeterli gelmemektedir. Aynı zamanda şikayet hakkı suç nedeniyle mağdur olan kişi tarafından da kullanılmalıdır. Şikayet hakkı suçun işlendiği tarihten itibaren 6 aydır. Şikayete tabi suç olduğundan şikayetin geri çekilmesi halinde aynı suç nedeniyle tekrardan şikayet hakkı kullanılamayacaktır.

Ancak reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun her hali şikayete tabi değildir. İlgili kanun maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen mağdura karşılık evlenme yasağının bulunduğu kişi tarafından işlenmesi halinde şikayet aranmamaktadır. Soruşturma savcılık tarafından resen soruşturulacak, mağdurun şikayetini geri çekmesi yargılama aşamasına bir etki etmeyecektir. Evlenme yasağı olan kişiler ise Türk Medeni Kanunu’nun 129. maddesinde belirtilmiştir:

 • Üstsoy ile altsoy,
 • Kardeşler,
 • Amca, dayı, teyze, hala ve yeğenleri arasında,
 • Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa dahi, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,
 • Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan birisi ile diğerinin altsoyu ve eşi arasındadır. Kanunda belirtilen evlenme yasağı bulunan kişi tarafından reşit olmayanla cinsel ilişki suçu işlenmesi halinde, şikayet aranmamaktadır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Uzlaşma

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçların hepsi uzlaşmaya tabi suçlar arasında yer almamaktadır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, uzlaşmaya tabi suç değildir. Yargılamanın başında ya da ilerleyen aşamalarında taraflar kendi arasında uzlaşmış olsa dahi yargılamaya hiçbir etkisi olmayacaktır. Aynı zamanda uzlaşmaya tabi olmadığından dosya, savcılık ya da mahkeme tarafından uzlaştırma bürosuna gönderilmeyecektir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Zamanaşımı

Suçun zamanaşım süresi 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren yasal süre içerisinde dava sona ermemiş ise ceza davasının düşmesi kararı verilecektir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Görevli Mahkeme

 • On beş yaşını tamamlamış, on sekiz yaşını doldurmamış olan çocuğa karşılık cebir, hile veya tehdit olmaksızın işlenen suçlarda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava, mağdurun şikayet etmesi halinde, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.
 • Mağdur ile arasında evlenme yasağı olan kişi tarafından reşit olmayanla cinsel ilişki suçu işlenmesi halinde dava ağır ceza mahkemesinde görülecektir. Dava, suçun işlendiği yerde ağır ceza mahkemesinde dava görülecektir.
 • Evlat edineceği çocuğun evlat edinilmeden önce koruyucu aile ilişki çerçevesinde bakımını ve gözetimini üstlenen kişi tarafından işlenmesi halinde de ağır ceza mahkemesinde yargılanacaktır. Dava, suçun işlendiği yerde ağır ceza mahkemesinde görülecektir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Yargıtay Kararları

Mahkemenin Suç Vasfında Yanılması

Olayın olduğu gün mağdur 16 yaşındadır. Mağdur, sanık ile buluşmuş, birlikte İstanbul’a gitmişlerdir. Taraflar İstanbul’da 10 gün kadar kalmış, sanık ile mağdur cinsel ilişkiye girmişlerdir. Mağdur, cebir, hile, tehdit olmaksızın yaşı nedeniyle geçerli rızası ile sanıkla birlikte cinsel ilişkiye girmiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılanmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin evi terk eden çocuğu yetkili makamlara bildirmeme ve reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme suçunu oluşturduğu belirtilmiştir. Mahkeme tarafından sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hüküm kurulamayacağı gözetilmemiştir. Bu nedenle sanığın temyiz itirazları yerinde görülmemiş, bu nedenle karara karşılık bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/9151 Esas, 2019/8567 Karar)

Mağdurun Yaşında Hataya Düşülmesi

Sanıklar hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılama yapılmıştır. Suça sürüklenen çocuk hakkında da basit cinsel istismar suçundan yargılanmıştır. Mahkeme tarafından sanıkların reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan mahkumiyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraatine karar verilmiştir. Suça sürüklenen çocuğun eylemi ise basit cinsel istismar eylemi reşit olmayanla cinsel ilişki olarak kabul edilmiş, şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşmesine karar verilmiştir. Ancak mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık istinaf başvurusunda bulunulmuştur. İstinaf başvurusuna ilişkin esastan ret kararı verilmiştir. İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Mağdur ile sanık suçun işlendiği tarihten önce 7-8 ay boyunca Facebook üzerinden ve telefon aracılığıyla iletişim kurmuşlardır. Diğer sanıklar ve suça sürüklenen çocuk, mağduru daha önceden hiç görmemiş ve olayın olduğu tarihte ilk defa yüz yüze görüşmüşlerdir. Sanıklar ile suça sürüklenen çocuk savunmasında, mağdurun gerçek yaşını bilmediğini ve mağdurun on sekiz yaşında olduğunu söylediğini belirtmişlerdir. Bunun yanında mağdurun sosyal medya hesabı üzerinden 1997 doğumlu olduğunu belgeleyen dokümanı da savunmalarında sunmuşlardır. Mağdur suç tarihinde 14 yıl 7 aylık olup on beş yaşına girmesine az zaman kalmıştır.

Ağır ceza mahkemesi tarafından mağdurun fotoğrafları incelenmiş, fotoğraflarında mağdurun on beş yaşından büyük göründüğü tespit edilmiştir.

Yargıtay dosya incelemesinde suça sürüklenen çocuk hakkında düşmesine dair verilen karar yerine beraat kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenlerle temyiz itirazları yerinde görülmüş ve bozma kararı verilmiştir. Ancak bozma kararı oy çokluğu ile verilmiş, karşı oyda bulunmuştur.

Karşı oyda, sanıklar ve suça sürüklenen çocuklar savunmasında mağdurun yaşında hataya düştüğü ve mağdurun rızasının olduğunu belirtmişlerdir. Ancak suça sürüklenen çocuk mağdurun yaşından sanık ile mağdurun olay olmadan 7 ay önceden beri konuştuğundan bilgisinin bulunduğu belirtilmiştir. Sanıklar ve suça sürüklenen çocuklar ile mağdur arasına ani bir karşılaşma olmadığından Bölge Adliye Mahkemesinin istinaf başvurusunun kabulü ile sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararının onanması gerektiği belirtilmiştir. Karşı oyda bulunan üye çoğunluğun görüşüne katılmadığını gerekçesi ile birlikte bu şekilde açıklamıştır. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2018/8261 Esas, 2019/8268 Karar)

Cinsel İstismar Olayının Ne Zaman Olduğuna Dair Çelişkili Beyanlarda Bulunulması

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılama yapılmıştır. İlk derece mahkemesi tarafından beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve atılı diğer suçtan mahkumiyet kararı verilmiştir. İlk derece mahkemesi tarafından verilen mahkumiyet kararına karşılık sanık müdafisi ve katılan Bakanlık vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mağdur ve mağdurun babası sanık hakkında cinsel istismar suçu işlediği iddiası ile şikayetçi olmuşlardır. Mağdur, kolluk beyanında eylemin 2007 yılında Temmuz ayının sonlarında olduğunu belirtirken mağdurun babası ifade tarihinden yaklaşık 6-7 ay önce olduğu belirtilmiştir. Sanık ise ifadesinde mağdurla en son 2007 Eylül ayında görüştüğünü belirtmiştir.

Yargıtay, dosya incelemesinde olaya ilişkin ne zaman olduğu kesinlik oluşturamamış ve kızın 05.08.1992 doğumlu olduğunu gözeterek şüphenin sanık lehine değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle olay tarihinde mağdurun on beş yaşını tamamladığının kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca mağdurun beyanında cebir, şiddet, tehdit, hile gibi nedenlerin olmadığını belirten beyanı dışında yeterli delil bulunmadığı da tespit edilmiştir. Bunun yanında şikayet süresi de gözetilerek kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraati yönünde karar verilmesi gerektiği belirterek mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık olarak bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2018/6940 Esas, 2019/8242 Karar)

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmesi

Olayın olduğu gün, sanığın evinde katılan ile sanık birlikte olmuş ve alkol almışlardır. Katılan, sanığın evden sabah ayrılırken katılan sanığın para ve ziynet eşyalarını almıştır. Sanık bu durumu olaydan iki gün sonra fark etmiş, sanık, katılana altın ve paraları alıp almadığını sormuştur. Bunun üzerine katılan aldığını itiraf etmiş ve almış olduğu paranın bir kısmını da harcadığını söylemiştir. Sanıklardan birisi, katılana davaya konu olan senedi imzalatmış ve katılanın evden aldığı ziynet eşyası ile paraya karşılık olduğu belirtilmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından yağma, reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında yağma suçundan beraat, reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir. İlk derece mahkemesi tarafından verilen karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, sanıkların eyleminin senedi cebir ile imzalatmış olduğundan yağma suçunda daha az cezayı gerektiren hal olan TCK 150/1 maddesi kapsamında değerlendirilmeden hüküm kurduğunu tespit etmiştir. Bu nedenle katılan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülerek mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2016/4055 Esas, 2019/1682 Karar)

Mağdurun Yaşının Tespiti Açısından Kemik Grafilerinin Çıkarılması

Mağdurun suç tarihi itibariyle 17 yıl 1 aylık olduğu ve mağdurun yaşına itiraz edilmesi nedeniyle mernis doğum tutanağı getirtilmiştir. Hastane doğum tutanağında ise mağdurun hastane doğumlu olmadığı gözlemlenmiştir, mağdurun annesinin beyanı mahkemede alınmıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılama yapılmıştır. İlk derece mahkemesi tarafından mahkumiyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mağdurun yaşına dair adı geçen kurum ile yazışma yapılması gerektiğini ve resmi kurumda doğup doğmadığının mahkeme tarafından araştırılmadığını belirtmiştir. Bu nedenle mağdurun yaşını belirlemesi açısından kemik grafilerinin tam teşekküllü bir hastaneden çekilmesi gerektiği, radyoloji uzmanının da bulunması gerektiği ve duraksama yaşanması halinde Adli Tıp Kurumundan da görüş alınması gerektiği belirtilmiştir. Tüm bunlar yapılmadan karar verilmiş olduğundan mahkemenin vermiş olduğu karar eksik inceleme ile kurulduğu belirtilmiş, mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2018/8957 Esas, 2019/7851 Karar)

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Birlikte İşlenmesi

Olay günü sanık, mağduru kendisini anneannesinin çağırdığını söyleyerek eve gelip kendini evden almıştır. Mağdur beyanında sanığın kendisini almaya geldiğini söylediği gün mağdurun ablasının da bu duruma şahit olduğunu belirtmiştir. Sanığın ikinci eyleminden sonra mağdurun babası mağdurun boynundaki morluğu görmüştür. Mağdurun babası, mağduru bu nedenle dövmüş, mağdur, sanığın eyleminden bahsetmiştir. Bunun üzerine, mağdurun babası sanıkla konuşmuştur.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanıklardan birisi hakkında her iki suçtan mahkumiyetine, sanıkların eyleminin çocuğun nitelikli cinsel istismar eylemi yerine reşit olmayanla cinsel ilişki olarak kabul edilmiş ancak şikayet yokluğu nedeniyle davanın düşmesine, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da beraatine karar verilmiştir. İlk derece mahkemesi tarafından verilen karara karşılık bozma talepli temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mağdurun ifadesinde geçen ilk olayın saati ve suç tarihindeki şartları ile eylemin gerçekleştirilmesine uygun olup olmadığı konusunda araştırılma yapılması gerektiği belirtilmiştir. Yargıtay, mahkemenin eksik inceleme ile hüküm kurduğunu ve eksik araştırma yaptığını belirterek bozma yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/8478 Esas, 2019/6712 Karar)

Mahkemenin Suç Vasfında Yanılması Nedeniyle Bozma Kararının Verilmesi

Mağdur, olaydan önce başkasıyla resmi nikahlı evli olmasına rağmen sanık ile mağdur duygusal bir ilişki yaşamışlardır. Sanık, değişik tarihlerde mağdur ile birden fazla cinsel ilişkiye girmiştir. Cebir, hile veya tehdide başvurmadan gerçekleştirilmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından zincirleme olarak beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismar suçundan yargılama yapılmıştır. İlk derece mahkemesi tarafından mahkumiyet kararı verilmiş, sanık müdafii tarafından karara karşılık temyiz talebiyle başvuruda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde öncelikle sanığın eyleminin reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme suçu olduğunu tespit etmiştir. Mahkemenin zincirleme olarak beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan kurulan mahkumiyet kararı doğru bulunmamıştır. Mahkemenin suç vasfında yanıldığı gözetilmiştir. Mahkemenin kararına karşılık tüm bu gerekçeler ile bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2018/4469 Esas, 2018/7392 Karar)

Şantaj ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Birlikte İşlenmesi

Sanık hakkında mağdur ile mağdurun annesinin arasının açılması nedeniyle şikayetçi olunmuştur. Sanık kendisi hakkında şikayetçi olunduğunu öğrendiği vakit, mağdurun ailesiyle yaşadığı evin önüne gelmiştir. Sanık, evin önünden mağdura seslenmiş ve telefonunu açması gerektiğini, onu hep buluştukları yerde beklediğini, kendisi ceza alacaksa onu da yakacağını söyleyerek mağdurla cinsel ilişkiye girdiği esnada çekilen videoları ailesine ve polise vereceğini söylemiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından reşit olmayanla cinsel ilişki, beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismar, silahla tehdit, şantaj, tehdit suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında silahla tehdit ve şantaj suçundan beraat, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve reşit olmayanla cinsel ilişki eylemleri zincirleme şekilde çocuğun basit cinsel istismarı kabul edilmiş, bu suçtan mahkumiyet kararı verilmiştir.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin öncelikle tehdit değil, şantaj suçunu barındırdığı belirtilmiştir. Mahkemenin sanık hakkında şantaj suçundan hüküm kurulması gerektiği belirtilmiş, tehdit suçundan verilen beraat kararı doğru bulunmamıştır. Sanık, dosyada savunmasında mağdur ile cinsel ilişkiye girdiği zaman olarak mağdurun on beş yaşını bitirmesinden sonra gerçekleştiğini belirtmiştir. Bu nedenle mağdura yönelik eylemin zincirleme şekilde reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğu, bu nedenle mahkemenin suç vasfında yanıldığı belirtilerek bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2018/6329 Esas, 2018/6758 Karar)

Mağdura Yönelik Birden Fazla Sanığın Cinsel Birliktelikte Bulunması Nedeniyle Mahkumiyet Kararı Verilmesi

Olay tarihinden önce sanıklardan birisi ile mağdurun duygusal arkadaşlığı bulunmakta, olayın olduğu gün ise mağdur mahalli bir düğüne katılmıştır. Sanık da düğünde olup düğünün bitimine yakın bir saatte mağdura aracı yok ise eve bırakabileceğini söylemiştir. Mağdur, sanığın eve bırakma teklifini kabul etmiş ve sanık, diğer sanığın babasının aracı ile yola koyulmuştur. Diğer sanıklar da aracın kasasına binmiş, akabinde sanıklar ön kabine almıştır. Mağdur ile sanıklar birlikte yolculuk ederken sanık, mağduru yengesiyle tanıştıracağını söylemiş ve yengesini arar gibi yapıp ”Çay koy biz geliyoruz” demiştir. Mağdur ile sanıklar köye vardıklarında kimsenin bulunmadığı kapısı açık eve mağduru götürmüşlerdir. Önce sanıklardan birisi zorla cinsel ilişkiye girmiş, diğer sanık mağdura anal yoldan zorla cinsel saldırıda bulunmuştur. Zorla anal yoldan cinsel ilişkiye giren odadan çıkmış, sıradaki sanık mağdurun bulunduğu odaya girmeden mağdur hemen odanın kapısını kapatmış ve kapının arkasına masayı dayamıştır. Odada gördüğü erkek pantolonu ile hırkayı üzerine giymiş ve pencereden atlayarak kaçmıştır. Sanıklardan birisi mağdurun peşinden koşmuş, ancak mağduru yakalayamamıştır. Mağdur, tanıkların evine sığınmış ve yardım istemiştir.

Ancak sanıklar, mağdurun kendileri ile rıza ile ilişkiye girdiğini savunmasında belirtmiştir. Mahkemede tanıklar ise mağduru olay günü yalın ayak ve çıplak vaziyette gördüğünü ve mağdura kendisine ne olduğunun sorulması üzerine sanıklar tarafından kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirttiğini beyan etmişlerdir. Mağdur ise sanıklarla rızası olarak cinsel ilişkiye girdiğini belirtmiştir.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkeme tarafından eylemi reşit olmayanla cinsel ilişki kabul edilmiş, şikayet yokluğu nedeniyle düşme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraat kararı verilmiştir. Mahkeme tarafından kurulan hükme karşılık katılan vekili ve mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanıkların eylemini önceden yapılan planlar çerçevesinde yapıldığını belirtmiş ve sanıkların mağdura karşı zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu işlediğini belirtmiştir. Mahkemenin diğer sanıklar hakkında vermiş olduğu beraat kararı doğru bulunmamış, bu nedenle mahkemenin kararına karşılık bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/2094 Esas, 2018/6593 Karar)

Cinsel İstismar Mı, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Kurma Mı?

Olayın olduğu tarihten önce sanık ile mağdur arkadaşlık kurmuş, olayın olduğu tarihte taraflar daha önceden buluşma yeri olarak kullandıkları eve gitmişlerdir. Gittikleri evde sanık, mağdura yönelik cebir kullanarak cinsel istismarda bulunmuş ve sanığın mahkumiyetine karar verilmiştir.

Sanık hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ağır ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Mahkeme tarafından sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından istinaf başvurusunun esastan reddi yönünde karar verilmiş, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne karşı istinaf başvuru kabul edilerek sanık hakkında beraat kararı verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kurulan hükme karşılık sanık müdafii, katılanlar vekili ve katılan Bakanlık vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, temyiz dilekçesinde belirtilen nedenler incelenmiş, ancak temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir. Bu nedenle temyiz talebinin reddi yönünde karar verilerek hükmün onanması yönünde oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Karşı oy yazısında, mağdurun yargılama aşamasında sürekli ifadesinin değişmesi ve çelişkili anlatımda bulunması, mağdurun ablası olan tanığın da farklı beyanları, mağdur ve ablasının olayı ailesine hemen anlatmaması, sanığın samimi olması nedeniyle Yargıtayın çoğunluk görüşüne katılmamıştır. Ayrıca olayın olduğu saatin 15:00 öncesine olmasına rağmen darp raporunun 23:30’da alınması, sanığın savunmada belirttiği gibi mağdurun babası ve kardeşinin olayı öğrenmesi ile mağdurun darp edilmesi ile oluşan yaralanmaların olma ihtimali de gözetilmiştir. Sanık hakkında sanığın savunmasını çürüten ve mahkumiyetini gerektirir bir delil elde edilememesi nedeniyle suçu işlediğine dair şüphede kaldığı belirtilmiştir. Bunun yanında mağdurun şikayetçi olmasına bağlı olarak sanığın eyleminin reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğu düşüncesini belirtmiş, nitelikli cinsel istismar suçundan kurulan mahkumiyet kararının bozulması yönünde düşüncesi belirtilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2018/5811 Esas, 2018/6183 Karar)

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçundan Beraat Kararı Verilmesi

Sanık ile mağdur, arkadaşlık yapmaktadır. Olayın olduğu gün sanık, diğer sanıklarla birlikte mağduru zorla araca bindirip kaçırmış ve mağduru alıkoymuşlardır. Mağduru alıkoydukları yerde sanıklar mağdurla cinsel ilişkiye girmişlerdir.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mahkumiyet kararı verilmiştir. İlk derece mahkemesi tarafından kurulan mahkumiyet hükmüne karşılık olarak sanıklar müdafileri tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mağdurun dosyada çelişkili anlatımları olduğu, olayın intikal şekli ile süresi, uzmanlık raporu, mağdur ile sanık arasında suç işlenmeden önce ve sonrasında telefon konuşmalarının yoğun bir şekilde yapıldığı tespit edilmiştir. Sanıkların cezalandırılmasına yeter ve kesin, inandırıcı delillerin bulunmadığı ve mağdur ile cebir, hile, tehdit olmadan cinsel ilişkiye giren mağdurun arkadaşı sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Diğer sanık adına ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenlerle sanıklar müdafilerin temyiz itirazları yerinde görülmüş, sanıkların beraatine karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/5884 Esas, 2018/1115 Karar)

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçundan Verilen Beraat Kararına Karşılık Bozma Kararı Verilmesi

Dosyaya konu olan olaylarda birden fazla mağdur, birden fazla sanık bulunmaktadır. Olayın olduğu tarihte, Taksim’de iki mağdur ile sanıklar bir evde sabaha kadar kalmış ve cinsel saldırıya uğradığı iddiası ile soruşturma başlatılmıştır.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından yargılama yapılmıştır. İlk derece mahkemesi tarafından kurulan hükümlere karşılık olarak temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mağdur hakkında … Çocuk Hastanesinde alınan vajinal muayenede, kızlığının bozulduğuna dair bulgu tespit edilmiştir. Sanıklar savunmasında mağdurun yaşına itiraz etmiş ve mağdurun hastanede doğmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle Yargıtay, mağdurun resmi bir kurumda doğup doğmadığının, doğmuş ise yaş tespitinin yapılması gerektiği, resmi kurumda doğmamış ise kemik grafilerinin çektirilmesi gerektiği belirtilerek tam teşekküllü hastaneden rapor çıkarılması gerektiği belirtilmiştir. Mahkemenin eksik inceleme ve tayini ile hüküm kurulduğu tespit edilmiş olduğundan bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2014/10735 Esas, 2018/1089 Karar)

Mağdurun Olay Tarihinde 15 Yıl 4 Aylık Olması

Mağdur, olay olmadan da önce tanışmış olduğu sanıklar tarafından hileyle mağduru kamyonete hile ile almışlardır. Mağdur olayın olduğu gün 15 yıl 4 aylıktır. Sanıklar, mağduru kamyonete aldıktan sonra fuar alanına götürmüşlerdir. Sanık, mağdur ile birlikte kamyonetin branda ile kapalı olan bölümüne geçmişler, sanık, mağduru bırakarak araçtan inmiş ve kamyoneti kullanmaya başlamıştır. Diğer sanık, mağdurun yanına gelerek rızası olmadan cinsel ilişkiye girmiş, sanığın eylemi sonlandıktan sonra aracı süren sanık aracı durdurmuştur. Üzerini toparlamaya çalışan ve ağlayan mağdurun yanına gelen aracı süren sanık, mağduru da alarak kamyonetin ön kısmına geçmiştir. Kamyonetle birlikte gittiklerinden sonra mağduru indirip yola devam etmişlerdir.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş, verilen beraat kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde katılan vekilinin temyiz itirazlarını yerinde görmüştür. Mağdurun dosya içerisinde değişmeyen anlatımları olduğunu, adli raporda durumun tespit edildiği de belirtilmiştir. Bu nedenle mahkeme tarafından kurulan hükme karşılık bozma yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/26 Esas, 2018/52 Karar)

Zincirleme Şekilde Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu İşlenmesi

Olayın olduğu tarihte mağdur kaldığı kız yetiştirme yurdunda kaçmış ve sanıkla buluşmuştur. Mağdur ile sanığın yanında tanık olmasına rağmen … Ormanına gitmiş ve alkol aldıktan sonra arabaya binmişlerdir. Sanık, arabadan midesinin bulandığını söyleyerek inmiş, mağdur da sanığa yardımcı olmak için arabadan inmiştir. Sanık, mağdura aniden saldırıp mağduru yere yatırmış ve pantolonunu çıkarmaya çalıştığı esnada mağdur yardım istemiştir. Tanık, sanığa tokat atarak mağdura saldırmasını engellemiş, sanık eylemini tamamlayamamıştır. Mağdur ile sanık, olay yerinden ayrılmış ve sanığın tanıdığı olan diğer tanığın evine gitmişlerdir. Sanık ile mağdur, o gece aynı odada kalmış, mağdur ile üç dört kez mağdurun rızası ile cinsel ilişkiye girmişlerdir. Ertesi gün, sanık ile mağdur tanıkla birlikte evde kahvaltı yapmış, daha sonra parka gitmiş ve sanık ile mağdur tekrardan cinsel ilişkiye girmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarında yargılama yapılmıştır. İlk derece mahkemesi tarafından sanığın eylemleri zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismar suçu işlediğini kabul etmiş ve mahkumiyet kararı verilmiştir.

Yargıtay, mağdurun her ne kadar cinsel ilişkiye rızası olmadan girildiğini belirtmiş olsa da mağdurun soyut beyanından başka dosyada herhangi bir delil, inandırıcı somut bir şey olmadığı belirtilmiştir. Yargıtay, mağdurun soyut beyanında başka bir delile rastlanılamadığını belirterek sanık ile mağdurun cinsel ilişkisinin rızaya dayalı olduğunu tespit etmiştir. Bu nedenle mahkemenin zincirleme şekilde reşit olmayanla cinsel ilişki olarak hüküm kurması gerekirken ormanda gerçekleşen çocuğun nitelikli cinsel istismar suçuna teşebbüs suçunu oluşturduğunu belirterek hüküm kurulmasını doğru bulmamıştır. Mahkemenin kurmuş olduğu hükme karşılık bu gerekçelerle bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/2612 Esas, 2017/5958 Karar)

Mağdurda Zihinsel Gelişim Geriliği Tespitinin Bulunması

Sanık hakkında reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan sulh ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. İlk derece mahkemesi tarafından kurulan hükme karşılık sanık müdafii ile mağdur vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde … Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen raporda, mağdura çocuklar için uygulanan zeka testi uygulanmıştır. Zeka testi sonucunda mağdurda orta derecede zihinsel gelişim geriliği belirlenmiştir. Bu nedenle mağdurda yargılama yeteneğinin yaşından geri olduğu bildirilmiştir. Yargıtay, mağdur hakkında yapılan tespit neticesinde Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinin ikinci fıkrasındaki çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu oluşturabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle mağdurun … Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kuruluna sevk edilmesi, kendisinde akıl zayıflığı mı yoksa akıl hastalığı mı olduğunun bulunması gerektiği belirtilmiştir. Mağdurun fiili hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin gelişi gelişmediğinin, bu durumun hekim olmayan kişiler tarafından tespit edilip edilmeyeceğinin raporunun alınması gerektiği beyan edilmiştir. Bu nedenle mahkemenin eksik araştırma ile hüküm kurduğu, sanığın hukuki durumunun takdirinin gerektiği belirtilerek temyiz itirazları kabul edilmiş. Mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/7026 Esas, 2017/5889 Karar)

Evlenmek İstediği Mağduru Alıkoyarak Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu İşlemesi

Sanık, mağduru babasından birçok kez evlenmek için istetmiş ancak mağdur razı olmamıştır. Sanık, mağdurdan birçok kez olumsuz cevap almış ve olay günü sanık, evde yalnızca mağdur ile babasının bulunduğu sırada yanlarına gitmiştir. Sanık, mağdur ile babasını oyalamış ve televizyonun sesini yükseltmiştir. Bu esnada dışarıdan köpek seslerine bakmak için mağdurun kapıya çıkması ile sanıklar mağduru yürütmüş sonrasında araca bindirmişlerdir. Sanık, evde kalmış ve diğer sanıklar mağduru araca bindirip kaçırmışlardır. Bu esnada mağdurun babası, mağduru merak etmiş ve bakmak istediği için çıktığı esnada arkadan gelen başka bir sanık dış lambayı söndürmüş ve üzerine çökerek mağdurun babasını etkisiz hale getirmiştir. Sanıklar, mağduru üç gün boyunca evde alıkoymuştur.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılama yapılmıştır. Ancak mahkeme tarafından sanık hakkında beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı eylemi reşit olmayanla cinsel ilişki olarak kabul edilmiştir. Bu hükümden sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ve diğer atılı suçtan beraat kararı verilmiştir. İlk derece mahkemesi tarafından kurulan hükme karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanıkların mahkumiyeti yerine beraati yönünde karar verilmesini doğru bulmamıştır. Katılanlar vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmüş ve hukuka aykırı olarak verilen karara karşılık bozma kararı oybirliği ile verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2014/10142 Esas, 2017/5723 Karar)

Mağdurun Hileli Davranarak 18 Yaşından Büyük Olduğunu Söylemesi

Mağdur, olaydan 4 – 5 ay kadar önce .. isimli kişiyle internet üzerinden tanışmıştır. Daha sonra mağdur, o kişi ile yüz yüze görüşürken arkadaşı olan sanıkla da tanışmış ve sonraları mağdur ile sanık telefonla uzun süre görüşmüşlerdir. Mağdur, sanığa gerçek ismini telefon konuşmalarında bildirmiş, sanıkla buluşmak üzere tekrar mağdur, sanığın yanına gitmiştir. Ancak mağdur, sanıkla buluşacağı zaman kendisinden beş yaş büyük olan arkadaşının kimliği ile otele giriş yapmıştır. Sanık ile mağdur, otelde dört gün boyunca kalmış ve taraflar burada birden fazla cinsel ilişkiye girmişlerdir.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılama yapılmıştır. Mahkeme tarafından sanıkların eylemi reşit olmayanla cinsel ilişki suçu olarak kabul edilmiş, ancak şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşmesine, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmiştir. İlk derece mahkemesi tarafından kurulan hükme karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanık ile mağdurun gitmiş olduğu oteldeki CD görüntülerinden mağdurun on beş yaşından küçük göründüğünü tespit etmiş ve bu durumun tartışmasız olduğu dile getirilmiştir. Bunun yanında mağdurun beyanları sanığın ceza almasından kurtardığı yönünde olduğundan mahkeme tarafından zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle sanığın hataya düştüğü ve şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşmesi yönünde karar verilmesi doğru bulunmamıştır. Bu nedenle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar oy çokluğu ile verilmiştir. Çoğunluğun görüşüne katılmayan karşı oy yazısında ise, mağdurun başlangıçta 18 yaşından büyük olduğunu söylediği ve fiziki görünümünün de 15 yaşından büyük olduğu belirtilmiştir. Mağdurun hileli hareketlerde bulunması nedeniyle sanık hakkında ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği, sanığın hataya düştüğü belirtilerek çoğunluk görüşüne katılmayan beyanı dile getirilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/7160 Esas, 2017/5722 Karar)

İLETİŞİME GEÇ
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ