Müstehcenlik Suçu ve Cezası

Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde, Genel Ahlaka Karşı Suçlar bölümünde yer almaktadır. Müstehcen kavramı Türk Dil Kurumu’nda tanımlanmış, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilmemiştir. Müstehcen kavramı; “edebe aykırı”, “açık saçık”, “yakışıksız” olarak tanımlanmıştır. Bunun yanında pornografik görüntüler aynı zamanda müstehcenlik suçuna da konu olmaktadır. Pornografik ürünler, materyaller, fotoğraf ve videolar müstehcenlik suçunu içermektedir. Özetle ortak ahlak ve edep kavramlarının ihlali suç teşkil etmektedir. Müstehcenlik suçu;

 • Çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin verilmesi, okutulması, okuması veya dinletilmesi,
 • Müstehcen içerikleri çocukların görebileceği yerde alenen göstermesi, görülebilecek şekilde sergilemesi, okuması, okutulması, söylenmesi,
 • Müstehcen ürünlerin içeriğine vakıf olunacak şekilde satışa veya kiraya arz edilmesi,
 • Müstehcen ürün satan yerler dışında satışa arz edilmesi, satılması veya kiraya verilmesi,
 • Müstehcen ürünleri mal ve hizmet satışı yanında veya bedelsiz olarak satılması,
 • Bu ürünlerin reklamının yapılması halinde işlenmiş olacaktır.

Müstehcenlik Suçu Unsurları

 • Müstehcenlik suçu seçimlik hareketle işlenebilen bir suçtur. Kanunda belirtilen hareketlerden birisinin yapılması suçun işlenmesi adına yeterlidir.
 • Müstehcenlik suçunda yetişkine ve çocuğa karşı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Suçun işlendiği kişiye karşı olarak da yaptırım değişecektir. Müstehcen suçu ile hem yetişkinler hem de çocuklar korunmak istenmiştir.
 • Müstehcenlik suçu ile korunan menfaat, hukuki değer ise genel ahlakın bozulmasını önlemektir. Müstehcen suçuna konu olan fotoğraf, video ya da sesler kişinin özel hayatını afişe edebilen türden olabilir. Bu nedenle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi de önlenmek istenmiştir.
 • Suçun faili herkes olabilmektedir, özgü suçtan değildir. Suçu işleyen kişinin belli bir sıfata sahip olması şart değildir.
 • Suçun manevi unsuru olan kastın olması gerekmektedir. Fail suçu işlerken kasıtlı ve istekli olarak hareket etmelidir. Müstehcenlik suçunun taksirle işlenmesi mümkün olmamaktadır.
 • İştirak bir suçun bir kişiyle işlenebilecekken birden fazla kişi tarafından işlenmesidir. Müstehcenlik suçunda iştirak hükümlerinin uygulanması mümkündür ancak özel hükümler uygulanmadığından genel hükümler uygulanmaktadır.

Müstehcenlik Suçunun Cezası

 • Müstehcenlik suçunun ilk fıkrasını işleyen fail hakkında 6 aydan 2 yıla kadar ve adli para cezası ile cezalandırılacaktır. (TCK madde 226/1)
 • Müstehcen fotoğraf, video, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. (TCK madde 226/2)
 • Müstehcen fotoğraf, video, yazı veya sözleri içeren materyallerin ve ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. (TCK madde 226/3)
 • Üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanarak elde edilen ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, depolayan, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. (TCK madde 226/3)
 • Şiddet kullanılarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünlerin üretilmesi, ülkeye sokulması, satışa arz edilmesi, satılması, nakledilmesi, depolanması, başkalarının kullanımına sunulması veya bulundurulması halinde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası cezalandırılacaktır. (TCK madde 226/4)
 • İlgili maddenin 3. ve 4. Fıkralarda belirtilen ürünlerin içeriğini basın ve yayın yoluyla yayınlanması veya yayınlanmasına aracılık edilmesi ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlaması halinde 6 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. (TCK madde 226/5)
 • Adli para cezası, 1 yıl veya altında olan hapis cezasının paraya çevrilmesi halidir. Müstehcenlik suçunun yaptırımının başlangıcı bazı fıkralarda 1 yılın altındadır; ancak alt sınırı 1 yılın üzerinde olan cezalar adına adli para cezası uygulanamayacaktır. Müstehcenlik suçunda hapis cezası ve adli para cezası birlikte uygulanmaktadır, bu nedenle müstehcenlik suçunda adli para cezası mümkündür.
 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, 2 yıl veya altında olan hapis cezaları adına verilmektedir. Hagb kararının verilmesi halinde sanık, belli bir denetim süresine girecek ve bu süre içerisinde yasanın koşullarına göre hareket edecektir. Süre sonunda sanık hakkında verilen hüküm hiçbir sonuç doğurmadan sona erecektir. Müstehcenlik suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi mümkün değildir.
 • Hapis cezasının ertelemesi 2 yıl veya altında olan hapis cezaları hakkında verilebilmektedir. 18 yaşını doldurmamış veya 65 yaşını doldurmuş olan kişilerde 3 yıldır. Ceza ertelemesi kararının verilmesi halinde cezanın infazından şartlı olarak vazgeçilecektir. Müstehcenlik suçunda ceza ertelenmesi kararının verilmesi mümkün değildir.

Müstehcenlik Suçunda Hukuka Uygunluk Nedenleri

 • Müstehcenlik suçunda hukuka uygunluk durumları da bulunmaktadır ve fail hukuka uygunluk nedenlerinden yararlanarak ceza almayabilir. Ancak her halukarda müstehcen suça konu olacak ürünlerde ve materyallerde çocukların kullanılması hukuka uygunluktan yararlanamayacaktır.
 • Toplum edebine ve ahlakına aykırı olmayarak sanat adına yapılan, üretilen ürünlerde müstehcenlik suçu söz konusu olmayacaktır.
 • Bilimsel araştırmalara konu olması, bilimsel eserlerin içeriğinde bulunması halinde de aynı zamanda müstehcenlik suçu işlenmiş olmamaktadır. Bilimsel eserin amacı bilimsel araştırma sonucu meydana gelen sonuç olup toplumun edep ve ahlakına aykırılık teşkil eden bir durum bulunmamaktadır.

Müstehcenlik Suçunda Şikayet

Türk Ceza Kanunu’nda şikayete tabi suçlar belirtilmiştir. Suçun şikayete tabi olması halinde soruşturma şikayete bağlı olacaktır. Ancak müstehcenlik suçu şikayete tabi değildir. Bu nedenle savcılık müstehcenlik suçunda resen (kendiliğinden) soruşturma başlatacaktır.

Müstehcenlik Suçunda Uzlaşma

Uzlaşmaya tabi olan suçlarda dosya uzlaştırma bürosuna gönderilecektir. Ancak müstehcenlik suçu uzlaşmaya tabi olan suçlar arasında yer almamaktadır. Bu nedenle müstehcenlik suçunda taraflar uzlaşmış olsa dahi yargılama aşamasına bir etkisi olmayacaktır.

Müstehcenlik Suçunda Zamanaşımı

Suçun zamanaşım süresine tabi olması, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre içerisinde davanın sonuçlanması veya davanın açılması gerekmektedir. Müstehcenlik suçunda zamanaşım süresi 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıl içerisinde dava açılmaz veya açılmış ise bu süre içerisinde sona ermez ise zamanaşım süresinin dolması nedeniyle dava düşecektir.

Müstehcenlik Suçunda Görevli Mahkeme

Müstehcenlik suçunun cezasının alt sınırı gereği görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.

Müstehcenlik Suçunda Erişim Engelleme

Erişim engelleme kararı, internet üzerinden paylaşılan gönderinin kaldırılması veya web sayfasına girişinin önlenmesidir. İnternetteki paylaşımının engellenmesine dair kural ve yaptırımlar “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da düzenlenmiştir. Müstehcen olan görüntü, ses, video veya fotoğrafın erişimi suç teşkil etmesi nedeniyle engelleme kararı verilebilecektir.

Müstehcenlik Suçu Yargıtay Kararları (Müstehcenlik Dava Kararları)

Çıplak Fotoğrafların İnternette Yayınlanmasının Müstehcenlik Suçu Oluşturması

Katılan, olay tarihinde 13 yaşındadır. Suça sürüklenen çocuklar, katılanın çıplak resimlerini internette yayınlamıştır. Suça sürüklenen çocuklar, çocuk mahkemesi tarafından özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde suça sürüklenen çocukların eyleminin müstehcenlik suçu kapsamında kaldığını belirtmiştir. Bu nedenle Yargıtayın ilgili dairesi olan 18. Ceza Dairesinin görevli olduğu daireye gönderilmesi yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2019/3334 Esas, 2019/7165 Karar)

Müstehcenlik Suçu ile Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Ayrımı

Sanık, 15 yaşında olan katılanın çıplak fotoğraflarını internette yayımlamıştır. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkeme düşme kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin müstehcenlik suçu kapsamında kaldığını belirtmiştir. Bu nedenle dosyanın Yargıtay’ın ilgili dairesi olan 18. Ceza Dairesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir. Görevsizlik kararı verilmiş, ilgili daireye dosya gönderilmiştir. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2018/8210 Esas, 2019/5876 Karar)

Çıplak Fotoğraflarının Facebook Üzerinden Gönderilmesi

Sanık, eski sevgilisi olan katılanın (18 yaşından küçük) kişisel veri niteliğinde olan çıplak fotoğraflarını telefon ve Facebook üzerinden göndermiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak düzenleme suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık katılan vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde görüntü ve seslerin ifşa edilmesi özel hayatın gizliliğini ihlali suçları verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarının cezası daha ağır olduğundan Yargıtay 18. Ceza Dairesinin görevli olduğunu belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2018/8193 Esas, 2019/5884 Karar)

Mahkemenin Suç Vasfında Yanılması Nedeniyle Bozma Kararı Verilmesi

Olayın olduğu gün araç içerisinde mağdur ağzına cinsel organı soktuğu esnada araç dışarıdan izleyen sanık, cep telefonuyla bu durumu fotoğraflamıştır. Mağdur araçtan indiği sırada mağdurun yanına gelerek kendisine aynı şeylerin yapması gerektiği, yapmaması halinde elinde resimleri olduğunu söylemiştir. Sanık, mağduru zorla öpmeye çalıştığı sırada mağdur kaşı koyup bağırmıştır. Sanık olay yerinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından çocuğun basit cinsel istismarı, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminde suç vasfında yanıldığı belirtilmiştir. Sanığın eyleminin bütün halinde çocuğun basit cinsel istismarı suçu oluşturduğu tespit edilmiştir. Mağdurun çıplak görüntülerinin cep telefonuna kaydedilmesi müstehcenlik ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği, tek eylemle birden fazla suçu oluşan fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Mahkemenin suç vasfında yanılması nedeniyle karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/7519 Esas, 2019/9433 Karar)

18 Yaş Altında Olan Mağdurun Çıplak Fotoğraflarının Afiş Edilmesi

Suça sürüklenen çocuk, 18 yaşının altında olan katılanın çıplak fotoğraflarını internet ortamında aleni şekilde ifşa edilmiştir. Suça sürüklenen çocuk hakkında çocuk mahkemesi tarafından özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan yargılama yapılmıştır. Mahkeme beraat kararı vermiş, katılan vekili kararı temyiz etmiştir.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik suçunu oluşturduğu tespit edilmiştir. Müstehcenlik suçunun cezası, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun cezası daha ağır olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle görevli daire, 18. Ceza Dairesinin görevli olduğundan görevli daireye gönderilmesine karar verilmiştir. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2018/8141 Esas, 2019/4449 Karar)

Müstehcenlik Suçunda Zamanaşımı Süresinin Dolması

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından müstehcenlik suçundan beraat kararı verilmiştir. Beraat kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Yargıtay, müstehcenlik suçunun olağan dava zamanaşım süresinin 8 yıl olduğu belirtilmiştir. Müstehcenlik suçunun zamanaşım süresinin temyiz süresi içerisinde dolduğundan düşme yönünde karar verilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2018/4473 Esas, 2019/5004 Karar)

Müstehcenlik Suçu Beraat

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından müstehcenlik suçundan yargılama yapılmıştır. Mahkeme beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay dosya incelemesinde sanığın suçu işlediği kesin olduğundan müstehcenlik suçundan mahkumiyeti yerine beraat kararı verilmesi gerektiği belirtmiştir. Kanunda müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntüleri kullanan kişileri kullanan kişilerin cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Kanunda bu tarz filmleri üretene ayrı ülkeye sokan, depolayan, satışa arz etme eylemi ayrıdır. Bu nedenle ayrı yaptırımlara tabi tutulmuştur. Mahkemenin vermiş olduğu beraat kararı hukuka aykırı bulunduğundan bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2017/1123 Esas, 2019/4611 Karar)

Mahkemenin Vermiş Olduğu Mahkumiyet Kararına Karşılık Onama Kararı Verilmesi

Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından müstehcenlik suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay dosya incelemesinde sanığın internet üzerinden yayınlamış olduğu görüntü ve yazıların içeriğinin mahkeme tarafından detaylı olarak incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Mahkemenin müstehcenlik eylemiyle ulaşılan ögelerinin saptanması gerektiği düzenlenmiştir. Mahkeme tarafından paylaşılan görüntü ve yazılarda cinsel davranışa ilişkin bir ilişki türü olup olmadığına dair araştırma yapılmadan hüküm kurulduğu tespit edilmiştir. Ancak aleyhe temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı, esastan reddedilmesi gerekmediğinden hükmün onanması yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2017/512 Esas, 2019/4072 Karar)

Müstehcenlik Suçunun İşlendiği Birden Fazla Ürünün Olması Nedeniyle Ceza Verilmesi

Yapılan aramada, sanığın bilgisayar kasasında ve CD’ler üzerinde müstehcen görüntüler bulunmuştur. Bu müstehcen görüntülerde çocukların da kullanıldığı tespit edilmiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından müstehcenlik suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinin üçüncü fıkrasını uygulamamış, ürünlerin sayısı da gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılarak sanığa mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak aleyhine temyiz nedeni yerinde görülmediğinden hukuka aykırılığa rastlanılmamıştır.

Temyiz itirazı olarak belirtilen nedende yeniden duruşma yapılmasına gerek olmadan, karar üzerinden düzeltilebilen nitelikte olması nedeniyle karara karşılık düzeltilerek onanması kararı verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2017/1481 Esas, 2019/4090 Karar)

Çıplak Fotoğraflarının İnternette Yayınlanmasının Müstehcenlik Suçunu Oluşturması

Mağdurun çıplak resimlerinin internette suça sürüklenen çocuk tarafından yayınlanmıştır. Suça sürüklenen çocuklar hakkında çocuk mahkemesi tarafından verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan yargılama yapılmıştır. Suça sürüklenen çocuklardan birisi hakkında beraat kararı verilmiş, diğer suça sürüklenen çocuk hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir. Karara karşılık katılanlar vekili ve sanık müdafii tarafından itiraz edilmiştir.

Yargıtay, suça sürüklenen çocuğun eyleminin müstehcenlik suçu oluşturduğunu ve ilgili dairenin 18. Ceza Dairesi olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle Yargıtay 18. Ceza Dairesinin görevli olduğu tespit edildiğinden görevli daireye gönderilmiştir. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2018/8083 Esas, 2019/2344 Karar)

Facebook Üzerinden Çocuk Pornografisi İçerikli Paylaşımda Bulunma

Sanık, Facebook adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden çocuk pornografisi içerikli profiller oluşturmuştur. Sanık, bu profil üzerinden çocuk pornografisi içerikli resim ve video kayıtları yayınlamıştır. Profilde belirtilen e posta adresi, sanığın ikamet adresi olduğu ve telefon hattına bağlı IP numarasından sanığın kullanıldığı tespit edilmiştir. Sanığın Hard-Disc içerisinde inceleme yapılmış ve söz konusu mail adresi üzerinden internete girildiği ve işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından müstehcenlik suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın Hard-Disc üzerinde yapılan işlemlerle ilgili bilirkişi raporunun alınması ve çocuk pornografisi içerikli video ve resim içeren materyallerin yayınlanıp yayınlanmadığının tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanında başka çocuklarla istismar içerikli yazışmalar yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mahkemenin eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle karar verildiği tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle Yargıtay bozma yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2017/8216 Esas, 2019/3103 Karar)

Yargıtayın Görevsizlik Kararı Vermesi

Sanık, 15 yaşında olan katılana ait olan çıplak fotoğrafları internette yayınlamıştır. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından verileri hukuka aykırı olarak ele verme veya ele geçirme suçlarından yargılama yapılmıştır. Mahkemenin vermiş olduğu beraat kararına karşılık katılan vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin müstehcenlik suçunu oluşturduğunu belirtmiştir. Bu nedenle görevli dairenin Yargıtay 18. Ceza Dairesi olduğu tespit edildiğinden görevsizlik kararıyla görevli daireye gönderme kararı verilmiştir. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2018/8073 Esas, 2019/1866 Karar)

El Konulan Hardiskin İçinden Müstehcen Görüntülerin Çıkması

Sanığın evinde yapılan aramada, hard diske ve CD’lere el konulmuştur. Sanık ise bulunan eşyaların kendisine ait olmadığını ve sanığın kendisiyle birlikte kalan iki ayrı kişinin ismini vererek eşyaları onlara ait olduğunu savunmuştur. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından müstehcenlik suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara sanık temyiz itirazında bulunmuştur.

Yargıtay, dosyada mahkemenin olay tarihinde sanık dışında kalan diğer kişilerin tespiti için emniyet araştırmasında sanığın ailesiyle birlikte kaldığı ve ismi bilinmeyen iki ayrı kız öğrencinin evde kaldığı tespit edilmiştir. Sanık savunmada tanık olarak dinlenmesi için talepte bulunmuş; ancak mahkeme tanık olarak dinlememiştir. Mahkemenin tanık olarak dinlemesi gerektiği, harddisk üzerinde bilirkişi incelemesinin yaptırılması gerektiği ve müstehcen görüntülerin sanık tarafından kullanılıp kullanılmadığının tespitinin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Sanığın hukuki durumu, eksik inceleme ile yapıldığından mahkemenin kararına bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/16125 Esas, 2019/971 Karar)

Yarı Çıplak Fotoğrafın Yayınlanmasının Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Oluşturması

Suça sürüklenen çocuk, suçun işlendiği tarihte 16 yaşını tamamlamayan mağdurun başını ve vücudunun üst kısmını havlu ile örttüğü pozu vererek çekilen fotoğrafı Facebook üzerinden paylaşmıştır. Mahkeme dosyaya konu olan eylemin müstehcenlik suçu kapsamında kalmadığı belirterek karar vermiştir. Suça sürüklenen çocuk hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık suça sürüklenen çocuk müdafii tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin deliller ve kovuşturma sonucuna uygun olarak karar verdiği belirtilmiştir. Ancak özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun uzlaşmaya tabi olduğu, uzlaştırma işlemleri yerine getirilmeden dava açıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2018/7942 Esas, 2019/227 Karar)

Yarı Çıplak Olarak Öpüştüğü Fotoğrafın Yayınlanması

Sanık, suçun işlendiği tarihte 15 yaşında olan katılanın yarı çıplak olarak öpüştüğü fotoğrafı resmi internette yayınlamıştır. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, katılanlar vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay sanığın eyleminin müstehcenlik suçunu oluşturduğu belirtilmiştir. Bu nedenle görevli daire olan 18. Ceza Dairesinin görevli olduğu belirtilerek görevsizlik kararı verilmiştir. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2018/6336 Esas, 2018/12381 Karar)

Cinsel Organın Fotoğrafını Çekerek Yayınlanması

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, mağdur vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin müstehcenlik suçunu oluşturduğunu belirtmiştir. Bu nedenle ilgili dosyada görevli dairenin 18. Ceza Dairesine ait olduğu tespit edilmiştir. Tüm bu gerekçeyle görevsizlik kararı verilmiş, görevli daireye gönderilmesine karar verilmiştir. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2018/4925 Esas, 2018/11360 Karar)

Müstehcenlik Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesi

Sanık, mağdurun soyunuk vaziyette bir fotoğrafını paylaşmıştır. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından müstehcenlik suçundan yargılama yapılmış, dosya incelemesinde Emniyet Kriminal Polis Laboratuvarı Daire Başkanlığınca tanzim edilen raporda mağdura ait fotoğraf ile sanığa ait olan hard disk içerisindeki fotoğraf karşılaştırılmıştır. Raporda fotoğraftaki mağdur ile disk içerisindeki fotoğrafın aynı olduğu tespit edilmiştir. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddenin 3. fıkrasında belirtilen çocukları müstehcen görüntülerde kullanma eyleminden dava açılmadığını tespit etmiştir. Ancak zamanaşım süresi içerisinde her zaman dava açılabileceği de görülmüştür. Ancak sanığa yükletilen eylemin sanık tarafından işlendiği, iddia ve savunmaların eksiksiz biçimde sergilendiği, özleri değişmeksizin tartışıldığı tespit edilmiştir. Bütün bu nedenlerle hükmün onanması kararı verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/17133 Esas, 2018/12872 Karar)

Müstehcen Görüntülerde Çocuk Bulunup Bulunmadığının Tespiti

Sanığın işletmiş olduğu iş yerinde arama yapılmış, yapılan aramada hard disk bulunmuş ve disk içerisinde müstehcen görüntüler ele geçirilmiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından müstehcenlik suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin anal ya da oral yoldan yapılan, eşcinsel veya grup halindeki cinsel birleşmelerin görüntülerini doğal olmayan kavramı içerisinde değerlendirdiğini tespit etmiştir. Mahkeme tarafından söz konusu görüntüler içerisinde çocukların kullanılıp kullanılmadığının detaylı olarak incelenmesi gerektiği belirtilmiştir. Detaylı olarak bilirkişi raporu aldırılmadan karar verildiği saptanmıştır. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/11833 Esas, 2017/2070 Karar)

Müstehcen Görüntülerin Kişisel Amaçlı Olarak Bulundurulmasının Suç Sayılmadığı

Sanığın evinde başka bir suçtan yapılan aramada 4 adet CD ele geçirmiştir, CD içerisinde kadın görünümlü travesti erkekle normal erkeğin birbirleriyle yapmış oldukları oral veya anal yoldan cinsel ilişki görüntüleri tespit edilmiştir. Sanık hakkında ağır ceza mahkemesinde müstehcenlik suçundan yargılama yapılmıştır. Müstehcenlik suçundan yapılan yargılamada sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir.

Mahkemenin dosyaya konu olan görüntülerde anal veya oral yoldan yapılan, eşcinsel veya grup halinde bulunulan cinsel birleşme görüntülerini doğal olmayan kavram içerisinde değerlendirmiştir. Ancak Yargıtay, söz konusu görüntülerin doğal olmayan olarak değerlendirilemeyeceği, doğal olarak kabul edilmeyen ve aşağılayıcı ilişkiler olarak tanımlamıştır. Yargıtay, dosya incelemesinde suça konu olan videolarda çocuklara yönelik olan müstehcen görüntülerin olmadığını tespit etmiştir. Ancak sanığın evinde bulunan görüntüler, CD sayısı, ele geçiriliş şekli ve kişisel amaçlı olarak bulundurulduğu kabul edildiğinden beraat kararı verilmesi gerekmektedir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/25177 Esas, 2017/671 Karar)

Mağdurun Çıplak Halde Cinsel İlişki Görüntülerinin Telefona Kaydedilmesi

Suça sürüklenen çocuklar, yaşı küçük mağdurenin çıplak haldeki cinsel ilişki görüntülerini cep telefonuna kaydetmiş ve görüntüleri başkalarına yaymış, internet ortamında yayınlamıştır. Suça sürüklenen çocuklar hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan yargılama yapılmış, düşme yönünde karar verilmiştir. Karara karşılık mahalli Cumhuriyet savcısı temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Yargıtay, mahkemenin suça konu olan görüntülerinde çocukları kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden karar verdiğini tespit etmiştir. Bu nedenle sanık hakkında suç vasfında yanıldığı, yanılgıya düşerek yazılı şekilde hüküm kurulmuştur. Bu nedenle hükmün bozulması yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/31027 Esas, 2016/15950 Karar)

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Müstehcenlik Suçunun Tek Eylemle İşlenmesi

Sanık, mağdurlara yönelik olan müstehcen içerikli görüntüleri çocuklara izletme suçundan ağır ceza mahkemesi tarafından çocuğun nitelikli cinsel istismarı, müstehcenlik ve müstehcenlik içerikli görüntüleri çocuklara izletme suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanığın üzerinde ele geçirilen görüntülerde, başka çocuklara ait çıplak ve mastürbasyon içeren görüntüler olduğu tespit edilmiştir. Sanık hakkında iki ayrı suçtan mahkumiyet, müstehcenlik suçundan ise beraat kararı verilmiştir. Verilen karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin suça konu olan görüntülerin içeriğinde neler olduğu, müstehcen görüntülerinin olup olmadığı hususunda mağdurların ayrıntılı olarak beyanlarının alınması gerektiği belirtilmiştir. Mağdurun suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle sanığın eyleminin müstehcenlik ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğu tespit edilmiştir. Tek eylemle birden fazla suçun işlendiği, bu nedenle fikri içtima kurallarının uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2016/3846 Esas, 2016/6261 Karar)

Müstehcen Çocuk Fotoğraflarının İndirilmesi

Olayın olduğu tarihte, sanık internet kafede müstehcen çocuk fotoğraflarının indirilerek kendi elektronik posta hesabına nakletmiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından müstehcenlik ve tehdit suçlarından yargılama yapılmıştır. Mahkeme tarafından mahkumiyet kararı verilmiş, sanık müdafii tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığa yükletilen suçu işlediği konusunda yapılan teknik incelemede, suça konu görüntülere rastlanılmamıştır. Bunun yanında görüntülerin çocuğa ait olup olmadığına dair bilirkişi incelemesinin de yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanında sanık hakkında hüküm kurulurken soyut tanık beyanlarına dayanılarak hüküm kurulduğu tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle bozma yönünde kurulmuştur. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/24576 Esas, 2016/7300 Karar)

Birahanede Müstehcen Filmlerin İzletilmesi

Sanık, suç tarihinde işlettiği halka açık olan birahanede, yabancı ülkeden uydu aracılığıyla yayın yapan TV kanalını açmıştır. Birahanede müstehcen filmler izlettiği ve görüntülerin alenen izlendiğine dair imkan sağlandığı tespit edilmiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından müstehcenlik suçundan yargılama yapılmıştır. Mahkeme tarafından sanığın eylemine dair tanıkların beyanları olduğu tespit edilmiş, mahkumiyet kararı verilmiştir. Karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin vermiş olduğu kararda sanığın eyleminin vasfında yanıldığı tespit edilmiştir. Sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesinin ilk fıkrasının b bendine aykırılık olduğu tespit edilmiştir. Suçun niteliğinde yanıldığından mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/24391 Esas, 2016/6078 Karar)

Mağdurun Müstehcen Görüntülerinin 3. Kişilere İzletilmesi

Sanık, çocuk yaşta olan mağdurun rızasıyla cinsel ilişkiye girilmiş ve bu ilişkiye ait müstehcen görüntüler mağdurun bilgisi dahilinde cep telefonuna kaydetmiştir. Bu görüntüler CD’ye aktarılmış, sonrasında çocuk yaşta olan tanıkların görmesini sağlamıştır.

Sanık hakkında müstehcenlik, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından yargılanmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın eyleminde aynı zamanda özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğu belirtilmiştir. Sanığın tek eylemiyle iki ayrı suç işlediği ve bu nedenle fikri içtima kurallarının uygulanması gerektiği tespit edilmiştir. Mahkemenin suç vasfında yanılmış olması nedeniyle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/2271 Esas, 2015/9553 Karar)

Aleyhe Temyiz Olmadığından Mahkemenin Kararına Karşılık Onama Kararı Verilmesi

Sanıkların müstehcen görüntüler ürettiği ve çocukları bu görüntülerde kullandığı tespit edilmiştir. Bu görüntüleri müstehcen görüntüler yayınlayan internet sitelerinde paylaşmıştır. Görüntülerde sanık, mağduru kucağına oturtmuş ve cinsel organını tutturmuştur. Sanıklar hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından müstehcenlik suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık savunmasında, kendisini konuşmalarda kız çocuğu olarak tanıttığı ve erkek çocuklarına telkinde bulunmak için görüntüleri paylaştığını belirtmiştir. Sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanıkların eyleminin sayısı belirsiz kişilere sunmuş olduğu anlaşılmıştır. Görüntülerde çocuk istismarında bulunulduğu ve mağdur sayısınca suçun oluşacağı gözetilmeden hüküm kurulduğu tespit edilmiştir. Ancak aleyhe temyiz olmadığından hüküm hakkında bozma yönünde karar verilemeyeceğine karar verilmiştir. Mahkemenin kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/24205 Esas, 2015/6363 Karar)

Sanığın Cep Telefonunda Birden Fazla Müstehcen Görüntüler Bulunması

Sanığın kullanmış olduğu cep telefonunda, 16 yaşında olan mağdurun cinsel organını ve edep yerlerini gösteren müstehcen görüntüleri tespit edilmiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık katılanlar vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosyaya konu olan görüntülerde birden fazla müstehcen görüntülerin bulunduğu, ahlaka aykırı nitelikte, ortak ar ve haya duygularını aykırı görüntüler olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında bir kadına ait edep yerlerini gösteren çıplak resimlerinin mağdur tarafından kendisine gönderildiği de beyan edilmiştir. Bu nedenle mahkeme tarafından müstehcenlik suçundan sanığın yargılanması gerektiği, beraat kararının hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2015/328 Esas, 2015/11331 Karar)

Sanığın Bilgisayarına Yerleştirilen Programla Müstehcen Sitelere Girdiğinin Tespiti

Sanığın eşi tarafından bilgisayara bir program yerleştirilmiş, bu program sayesinde sanığın girmiş olduğu internet sitelerine ait görüntüler harici belleğe yüklenmiştir. Sanığın eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla kolluğa belleği teslim etmiştir. Bellekte tespit edilen görüntüler nedeniyle sanık hakkında soruşturma başlatılmıştır. Asliye ceza mahkemesi tarafından sanık hakkında müstehcenlik suçundan yargılama yapılmış, mahkumiyet kararı verilmiştir. Sanık mahkemede savunmasında eşi ile bilgisayarı ortak kullandığını ve eşinin müşterek çocuğunu Rusya’ya götürmek için kendisine iftirada bulunduğunu belirtmiştir. Mahkumiyet kararına karşılık sanık ve mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanık ve eşinin boşanma tarihinin UYAP’tan temin edilmiştir. Mahkemenin emanette bulunan bilgisayarın yeniden bilirkişiye gönderilmesi ve bilirkişinin sitelere giriş öncesi ve sonrası zaman aralığının nazara alınması gerektiği belirtilmiştir. Kişisel sitelere girilip girilmediğinin incelenmesi, kişinin tespitinin yapılmaya çalışmasının tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2013/11482 Esas, 2015/490 Karar)

Mahkemenin Yeterli Açıklama Yapılmadan Hazırlanan Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurması

Sanıkta CD’ler yakalanmış ve 53 adet CD’de doğal olmayan yoldan yapılan cinsel ilişki görüntüleri tespit edilmiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından müstehcenlik suçundan yargılama yapılmış, mahkumiyet kararı verilmiştir. Karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Mahkeme ürünleri, satışına mahsus alışverişi yerleri dışında satışa arz edildiği, kiraya verildiğinden bahisle Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinin ilk fıkrasına göre cezalandırılmıştır. Yargıtay, mahkemenin Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinin 4. fıkrasına göre cezalandırılması gerektiğini ve şiddet kullanılarak doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin görüntüleri içeren ürünlerin depolanması nedeniyle cezalandırılması gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanında mahkemenin 31 adet CD’nin erotik içerikli olduğu bilirkişi raporunca tespiti yapılmıştır. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmadan hazırlanan raporda, müstehcen nitelikli görüntülerin tespiti konusunda detaylı rapor hazırlanması gerektiği belirtilmiştir. Sanık hakkında kurulan hükmün yetersiz gerekçeyle kurulmuş olması nedeniyle bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2014/8331 Esas, 2015/208 Karar)

Müstehcen Görüntü Olup Olmadığına Dair Bilirkişi Raporu Aldırılması

Sanığın üzerinde başka bir suç nedeniyle üzerinde arama yapılmış ve üzerinde bulunan cep telefonu incelenmiştir. Sanığın telefonunda bir köpekle bir kadının cinsel ilişki görüntülerinin bulunduğuna dair tutanak tutulmuştur. Bunun yanında kadın ve erkeklerin cinsel organlarının ifşa ettiği pornografik görüntülerinin bulunulduğu tespit edilmiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, müstehcenlik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulmuş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin sanık hakkında kurmuş olduğu hükümde tutulan tutanağa dayanıldığı tespit edilmiştir. Tutanağın gerekli ve yeterli açıklama taşımadığı tespit edilmiş ve bu tutanağa dayalı olarak karar verildiği anlaşılmıştır. Görüntülerin aktarıldığı CD’nin usule uygun şekilde atanan uzman bilirkişiye gönderilerek müstehcen içerikte görüntü olup olmadığına dair rapor alınması gerektiği belirtilmiştir. Tüm bunlar gözetilmeden hüküm kurulmuş olduğundan bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2013/3996 Esas, 2014/14561 Karar)

Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma Çevrilmesi

Suçun işlendiği tarihte 14 yaşında olan kız ile MSN üzerinden iletişim kurulmuş ve mağdurun görüntüleri rızası dışında bilgisayara depolanmıştır. Suça sürüklenen çocuk, mağdurun okul arkadaşının MSN adresini ve şifresin ele geçirmiş ve mağdurun arkadaşları ile kuzeni üzerinden görüntülü konuşma gerçekleştirmiştir. Suça sürüklenen çocuk, mağdurun yüz kısmını çıplak kadın vücudu üzerine yerleştirmiş, montaj yaparak görüntü hazırlamıştır. Bu görüntüleri mağdurun sınıf arkadaşlarına ve kuzenine izletmiştir.

Suça sürüklenen çocuk hakkında çocuk mahkemesi tarafından özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret suçlarından yargılama yapılmıştır. Suça sürüklenen çocuk hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mağdurun MSN adres ve şifresini ele geçirdiğinden suça sürüklenen çocuk hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve müstehcenlik suçunu işlediği anlaşılmıştır. Suça sürüklenen çocuğun adli sicil kaydının bulunmadığı, kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi gerektiği gözetilmeden hüküm kurulduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle mahkemenin vermiş olduğu kararın bozulması yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2014/2909 Esas, 2014/20964 Karar)

MSN Görüşmesinde Müştekinin Çıplak Fotoğrafının Kaydedilmesi

Sanık, müştekiyle birlikte MSN üzerinden görüntülü sohbet yapmış ve o esnada sanık, müştekinin çıplak fotoğraflarını, videolarını kaydetmiştir. Sanık, şikayetçinin yakınlarına suça konu olan video ve fotoğrafları göndermiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, müstehcenlik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın evinde yapılan aramada, müştekiye ilişkin özel görüntüler ele geçirilmiştir. Bu nedenle sanık hakkında kurulan özel hayatın gizliliğini ihlal suçu nedeniyle mahkumiyet kararında onama kararı verilmiştir. Müştekinin cinsel ve fiziksel mahremiyetine dair olan kayıtlar kişisel veri kapsamında değerlendirilmemiştir. Bu eylemin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğu belirtilmiştir. Bu nedenle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2014/11 Esas, 2014/16654 Karar)

Kıraathanede Birden Fazla Televizyonda Porno İçerikli Kanalların Açılması

Sanık, kıraathane işletmecisidir. Sanık, kıraathanede bulunan birden fazla televizyonda porno içerikli uydu kanallarını açmıştır. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından müstehcenlik suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay dosya incelemesinde, deliller, iddia, savunma değerlendirilmesinde sanık müdafinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2012/6760 Esas, 2014/3651 Karar)

Müstehcenlik ve Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçlarının Birlikte İşlenmesi

Sanık, bilgisayarda oyun oynaması için mağdurları olay günü eve çağırmıştır. Sanık, mağdurlara bilgisayarında müstehcen görüntüler izletmiştir. Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin eksik ceza tayin ettiğini tespit etmiştir. Mahkemenin deliller, iddia ve savunma göz önünde bulunduğundan sanıklar müdafinin temyiz talebinin yerinde olmadığını tespit etmiştir. Bu nedenle hükmün onanması yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2012/6089 Esas, 2014/3606 Karar)

İLETİŞİME GEÇ
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ