Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu, Cezası

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 228. maddesinde yer almaktadır. Kumar oynanması için yer sağlama, kumar oynatmak için yer açma gibi şansa dayalı olarak para kazanmak için yer açan kişiler adına cezai yaptırım uygulanacaktır. Suçun ilk unsuru para kazanmak ve eğlence amaçlı oyun oynatılmasıdır. Aynı durum bahis siteleri için de geçerlidir. Özetle karın veya zararın şansa bağlı olmasına bağlı olan oyunların oynatılmasına imkan sağlanması, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu oluşturmuş olacaktır.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçunun Özellikleri

 • Kumar oynanması için yer sağlama: Kişilerin kumar oynaması için bir yer sağlama, yer oluşturulmasıdır. Örneğin; kişinin kumarhanesinde kumar için yer oluşturması ya da imkan oluşturması suçu oluşturmuş olacaktır.
 • Kumar oynanması için imkan sağlama: Birden fazla kişinin şansa bağlı olarak para kazanmasını sağlayan, talih oyunlarını oynamasını gerçekleştiren kişi suç işlemiş olacaktır. Kişinin karda veya zararda olmasının şansa bağlı olduğu oyunları oynatmak amacıyla bir araya getirmesi gerekmektedir. Ancak arkadaşların kendi aralarında şansa dayalı olarak oyun oynaması halinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu işlemiş olmayacaktır.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu Unsurları

 • Öncelikle şansa, talihe dayalı olarak oynatılan oynayan oyunlar olmalıdır. Herhangi bir yeteneğe, bilgiye veya güce dayalı olarak olmayan ancak şansa bağlı olarak para kazandıran oyunlardır.
 • Bu suçla korunmak istenen hukuki değer toplumun güveni ve ahlakıdır. Kumar oynanması halinde ailelerin ekonomik durumunu ve sosyal durumunu bozacağından kumar suç olarak düzenlenmiştir. Toplumun sosyal ve ekonomik durumu adına söz konusu suç düzenlenmiştir.
 • Seçimlik hareketle işlenebilen bir suç değildir. Kanunda belirtilen “kumar oynanması için yer sağlama” ve “kumar oynanması için imkan sağlama” hareketlerinin birlikte işlenmesi gerekmektedir.
 • Kanunda belirtilen hareketler ile suçu işleyen kimsenin kumar oynama şartı bulunmamaktadır.

Kumar Oynama Suç Mudur?

Kumar oynatmak, kumar oynanması için yer sağlamak suç olarak kabul edilmiştir. Ancak kumar oynama, Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak sayılmamış olup Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesinde kabahat olarak tanımlanmıştır. Kumar oynayan kişiye ceza kanununa göre cezai yaptırımda bulunulmamaktadır; ancak idari para cezası öngörülmüştür. Bunun yanında kişinin kumar nedeniyle elde etmiş olduğu gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilecektir.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu Cezası

 • Cezanın yaptırımı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 200 günden az olmamak koşuluyla adli para cezasıdır. (TCK madde 228/1)
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun bilişim sistemi üzerinden oynanması halinde ceza 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 günden 10000 güne kadar adli para cezası verilecektir. (TCK 228/3)
 • Adli para cezası 1 yıl veya altında olan hapis cezalarında verilmekte olup hapis cezasının paraya çevrilmesidir. Adli para cezasının ödenmemesi halinde ceza, yeniden hapis cezasına çevrilecektir. Ancak kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunda ise adli para cezası, hapis cezasına çevrilemeyecektir. Nedeni ise suçun yaptırımı, hapis cezasıyla birlikte uygulanmasıdır.
 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı 2 yıl veya altında olan hapis cezaları için geçerlidir. Fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararının verilmesi halinde denetim süresi boyunca suç işlememesi gerekmektedir. Failin denetim süresi içerisinde koşullara uymuş olması halinde hakkında verilen hüküm hiçbir sonuç doğurmadan sona erecektir. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı cezanın yaptırımı gereği verilmesi mümkündür.
 • Hapis cezasının ertelemesi kararı 2 yıl veya altında olan cezalar adına verilmektedir. Ancak fail, suçu işlediği tarihte 18 yaşını doldurmamış veya 65 yaşını doldurmuş ise 3 yıldır. Ceza ertelemesi kararının verilmesi halinde sanık, cezanın infazından koşullu olarak vazgeçmiş olacaktır. Ceza ertelemesi kararının kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunda verilmesi mümkündür.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçunun Nitelikli Halleri

 • Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlaması halinde ise ceza bir kat oranında artırılacaktır. (TCK madde 228/2)
 • Suçun örgüt halinde işlenmesinde ise faile verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. En az üç kişinin örgüt halinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlaması halinde suçun nitelikli halinden cezalandırılacaktır. (TCK 228/4)

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu Şikayet

Şikayete tabi olan suçlar, kanunda belirtilmiştir. Şikayete tabi olması halinde soruşturma ve kovuşturma şikayete tabi olacaktır. Ancak kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu şikayete tabi olan suçlarda yer almamaktadır. Bu nedenle savcılık tarafından şikayet aranmaksızın soruşturma resen başlatılacaktır.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu Uzlaşma

Uzlaşmaya tabi olan suçlarda dosya uzlaşma bürosuna gönderilecektir. Tarafların uzlaşması halinde dava uzlaşma nedeniyle sona erecektir. Ancak kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu, uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Dolayısıyla uzlaşmaya dair kurallar uygulanmayacaktır.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu Görevli Mahkeme

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun cezasının sınırı gereği görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu Yargıtay Kararları

Tehdit ve Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlanması Suçunun Birlikte İşlenmesi

Olay günü, sanık hakkında oluşturulan ihbar üzerine polis memurları olay yerine gitmişlerdir. Ancak sanık, katılan polis memur komiseriyle tartışmış, polis silahını kılıfından çekip almaya çalışırken sanık engel olmaya çalışmıştır. Bunun üzerine sanığa engel olmak isteyen polis memurlarına “Yaklaşmayın!”diyerek olay yerinden kaçmıştır. Sanık kaçtıktan sonra ileride havaya iki el ateş etmiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından tehdit, görevi yaptırmamak için direnme ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık bozma yönünde talepte bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanık hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçundan kurulan hükmün hukuka uygun olduğunu tespit etmiştir. Mahkemenin delileri değerlendirmesi ve tutarlı yönde karar vermesi nedeniyle hükmün onanması kararını vermiştir. Ancak diğer suçlardan kurulan hükmün değerlendirmesinde, sanığın eyleminin yalnızca görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu ve eylemin ikiye bölünerek silahla tehdit suçundan hüküm kurulması hukuka aykırı bulunmuştur. Tüm bu nedenlerle temyiz itirazı kabul edilerek bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/43704 Esas, 2019/6296 Karar)

Sanığın İşletmesinde Kumar Oynattığı İddiası

Sanığın suçun işlendiği tarihte işletmiş olduğu … Oto isimli işyerinde kumar oynattığı iddiasında bulunulmuştur. Katılan ise sanığın işletmesinde oynamış olduğu kumarda kaybetmiş olması nedeniyle sanığa borçlanmış ve sanık 48.000 TL açık senet imzalatmıştır. Sanık, katılandan kumar alacağını istemiş ancak katılan ödeme yapmamıştır. Sanık, katılanı telefon üzerinden ve katılanın iş yerine gelerek tehditte bulunmuştur.

Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından tehdit ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin yağma suçu kapsamında kaldığını, bu nedenle görevli mahkemenin ağır ceza mahkemesi olduğu belirtilmiştir. Mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerekirken duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurması bozma nedeni yapılmıştır. (Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2016/3465 Esas, 2019/1927 Karar)

Gençlik ve Spor Derneğinde Kumar Oynandığı İddiası

Olayın olduğu gün polis memurları ihbar üzerine Gençlik ve Spor Derneğine gitmiştir. Polis memurları olay ve el koyma tutanağında Cumhuriyet savcısı veya hakim kararı olmadan bir şahsın müşterileri karşıladığını görmesi üzerine şahsı yakalayarak içeri girdiğini ve akabinde suç eşyalarına el konulduğunu belirtmiştir. Polis memurları kolluk amirleri tarafından verilen yazılı emirle el koyma kararı verdiğini belirtmiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde kolluk amirinin arama kararı olmadığı ve yalnızca el koyma kararı olduğunu tespit etmiştir. El koyma talebinin onaylanma talebine karşılık hem arama hem de el koyma işleminin onaylanmasına karar verilmiştir. Ancak hukuka uygun olmayan bir el koyma işlemi bulunduğu tespit edilmiştir. İşlemlerin hukuka uygun olmadığı ve beraat kararında isabetsizlik bulunmamış olması nedeniyle mahkeme tarafından onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2018/8054 Esas, 2018/12223 Karar)

Tombala Makinesi ile Tombala Oynatılması

Sanığın tombala makinesiyle tombala oynattığı iddiasında bulunulmuştur. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan yargılama yapılmıştır. Mahkeme tarafından beraat kararı verilmiş, karar karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin vermiş olduğu beraat kararına karşılık hukuka aykırılık bulmamıştır. Bu nedenle mahkemenin soruşturmasına göre onama yönünde karar verilmiştir. Ancak Yargıtayın bir üyesi karşı oyda bulunmuş ve sanığın cezalandırılması gerektiğini belirtmiştir. 1072 Sayılı Rulet, Tilt ve Benzeri Oyun Aletleri ve Makinaları Hakkında Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan baht ve talihe bağlı olarak otomatik, yarı otomatik ve benzer olan makinelerini bulundurmak veya çalıştırılmasının yasaklandığını belirtmiştir. Bu aletlerle oyun oynatılması halinde ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu işlediği belirtilmiştir. Bu nedenle sanık hakkında bir eylem ile birden fazla suçun oluşmasına sebep verildiği tespit edildiğinden mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği gözetilmiştir. Tüm bu gerekçeyle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/6555 Esas, 2018/6221 Karar)

Arama Kararı Olmadan Elde Edilen Kumar Malzemelerinin Delil Niteliği Taşımaması

Olayın geçtiği tarihte, kolluk görevlileri ihbar üzerine umuma açık olmayan lokale denetim amaçlı gitmiştir. Kolluk görevlileri, suça konu olan malzemeleri toplamış, arama kararı olmadan kumar malzemelerini ilgili mercilere göndermiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay dosya incelemesinde, yetkili merciinin usule uygun arama kararı olmadan kumar malzemelerini ele geçirdiğini tespit etmiştir. Söz konusu yerin umuma açık yer olmadığı ve hakim kararı ile arama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle mahkemenin delilinin yeterli, kesin olmadığı ve delillerin hükme esas alınmayacağı belirtilmiştir. Mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2018/1565 Esas, 2018/5553 Karar)

Bul Karayı Al Parayı Adlı Kumar Oyununun Oynatılması

Sanık, bul karayı al parayı adlı oyunu oynatmak amacıyla caddede köprü altında oyun oynattığı ihbarı üzerine kolluk görevlileri olay yerine gitmiştir. Ancak sanık daha oyunu oynatmadan polis tarafından yakalanmıştır. Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık bozma talepli temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın suça konu olan oyunu oynatmadan yakalandığını tespit etmiştir. Bu nedenle sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilmiştir. Bu nedenle sanığın eylemi hakkında verilen hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/7443 Esas, 2018/5551 Karar)

Sanığın Villada Kumar Oynattığı İddiası

Olayın olduğu gün villada kumar oynandığı ihbarı alınmış, kolluk görevlileri umuma açık olmayan bu meskende suça konu olan kumar malzemelerini ele geçirmiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçundan yargılama yapılmıştır. Mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık bozma yönünde talepte bulunulmuştur.

Yargıtay, dosyada sanık adına arama kararı olmadan hukuka aykırı deliller elde edildiğini ve mahkumiyetine yeterli bir delil olmadığını tespit etmiştir. Arama kararı olmadan suça konu olan yere girildiği gözetilmiştir. Bu nedenle sanık hakkında kurulan hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/17004 Esas, 2018/4788 Karar)

Evin Müştemilatında Horoz Dövüşü Yaptırılması

Sanığın evinin müştemilatı adına … Sulh Ceza Mahkemesinin kararına istinaden arama yapılmıştır. Yapılan aramada sanığın evinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılamamıştır, ancak nöbetçi savcının sözlü olarak teknik takibi ve izleme talimatı üzerine horoz dövüşüne ait görüntü kayıtları yapılmıştır. Ancak ilgili sulh ceza mahkemesinin teknik takip ve izleme talebi reddedilmiştir. Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan yargılama yapılmış, mahkumiyet kararı verilmiştir.

Yargıtay, söz konusu olayda hukuka ve usule uygun bir arama talebi olmadan deliller elde edildiğini tespit etmiştir. Hukuka uygun arama kararı olmadan verilen karar nedeniyle sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/474 Esas, 2018/926 Karar)

Dernek Lokalinde Kumar Oynandığı İddiası

Kolluk görevlileri olayın olduğu günde herkese açık olmayan derneğe arama yapmışlardır. Suça konu olan yere kolluk görevlileri Cumhuriyet savcısının sözlü talimatı ile girmiş, kumar malzemeleri dernekte ele geçirilmiştir. Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçundan yargılama yapılmıştır. Mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, Anayasa’da kişilerin özel yaşamlarının ve haberleşmenin gizliliği ilkelerini güvence altına aldığı ve kanuna aykırı olan bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği ifade edilmiştir. Gecikmesinde sakınca olan hallerde Cumhuriyet savcısının emriyle, Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan hallerde ise kolluk amirinin yazılı emriyle arama yapılabileceği kanunen hükme alınmıştır.

Ancak konutta, iş yerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda Hakim kararının olması gerektiği ve gecikmesinde sakında bulunduğu hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri gerektiği belirtilmiştir. Somut olayda ise hukuka uygun olarak elde edilmeyen deliller olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle yeterli, somut delil elde edilemediğinden beraat kararı verilmesi gerektiği belirtilerek bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2015/16046 Esas, 2017/1161 Karar)

Arama Kararı Olmadan Kumar Malzemelerinin Ele Geçirilmesi

Olayın olduğu gün, sanık hakkında ihbar alınmış, 04:35 sıralarında polis memurları olay yerine intikal etmiştir. Polis memurları, konutta birden fazla kumar malzemesi ele geçirmiş, malzemeler ilgili mercilere teslim edilmiştir. Sanık hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan yargılama yapılmış, hükümlülük ve müsadere kararı verilmiştir.

Yargıtay, dosya incelemesinde, sanığın konutta ele geçirilen malzemelerin hukuka uygun bir şekilde ele geçirilmediği, arama kararı bulunmadan delil elde edildiğinden beraat kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bütün bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2016/2625 Esas, 2017/744 Karar)

İLETİŞİME GEÇ
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ