Karşılıksız Yararlanma Suçu ve Cezası

Karşılıksız yararlanma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Mal Varlığına Karşı Suçlar bölümünde 163. maddesinde yer almaktadır. En basit anlamıyla kişinin bedel ödemeden hizmetten yararlanması denilebilir. Uygulamada kaçak olarak elektrik, su ya da doğalgaz kullanımı, hizmet bedeli ödemeden kaçak olarak hizmetten yararlanılması olarak görülmektedir.

Elektrik, su, doğalgaz kullanmak için belli aboneliğe üye olmak ve sayaçtan geçirilerek kullanılması gerekmektedir. Sanığın sayaçtan tüketim miktarının tespit edilmesini engelleyecek şekilde kullanması halinde suç işlemiş olacaktır.

Diğer durum ise otomatlardan bedel ödemeksizin karşılıksız olarak yararlanması halinde işlenmektedir.

Telefon hatlarından veya yayınlardan karşılıksız olarak bedel ödemeden yararlanılması, şifre kırılarak abone sahibinin rızası olmadan kullanılması halinde suç işlenmiş olacaktır. Örneğin; kıraathanesinde maç izletmek için şifre kırma işlemi ile abonelik olmadan yayın verir ise karşılıksız yararlanma suçunu işlemiş olacaktır.

Karşılıksız Yararlanma Suçu Özellikleri

  • Karşılıksız yararlanma suçu, kişilerin mal varlığına karşı işlenmektedir. Suç ile korunmak istenen hukuki değer, mal varlığıdır. Örneğin; karşılıksız yararlanma suçundan ve kaçak elektrik kullanım nedeniyle mağdur olan kişi, failin eylemi nedeniyle daha fazla fatura bedeli ödemek zorunda kalacaktır. Suç nedeniyle mağdur olan kişinin parasal değerinde azalma olacaktır.
  • Suçun faili herkes olabilmektedir ve suç herkes tarafından işlenebilmektedir. Suç özgü bir suç değildir.
  • Kasten işlenebilen bir suçtur. Kişi bilerek ve isteyerek karşılıksız yararlanma suçu işleyebilmektedir, suçun taksirle işlenmesi mümkün değildir.
  • Teşebbüs, failin suç işlemek amacıyla harekete geçmesi ve kendi elinde olmayan nedenlerle suçu tamamlayamamasıdır. Suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde faile verilecek cezada indirim uygulanacaktır. Karşılıksız yararlanma suçunda teşebbüs hükümlerinin uygulanması mümkündür.

Karşılıksız Yararlanma Suçu Örnekleri

  • Borç nedeniyle kapatılan sayacın fail tarafından açılarak kullanması,
  • Gizli hat çekerek ve abone olmadan kaçak elektrik kullanılması,
  • Abonelik alınmadan kaçak yayın hizmetinin kullanılması.

Karşılıksız Yararlanma Suçu Cezası

  • Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılan hizmetten ödeme yapmadan yararlanılması halinde suçu işleyen kimse hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecektir. (TCK 163/1)
  • Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanan kişi hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacaktır. (TCK 163/2)
  • Abonelik esasına göre yararlanabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doğal gazının sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde faile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecektir. (TCK 163/3)
  • Adli para cezası, hapis cezasının paraya çevrilmesi halidir. 1 yıl altında olan hapis cezaları için adli para cezası kararı verilebilecektir. Ancak karşılıksız yararlanma suçunun ilk iki fıkrasında belirtilen suçlarda cezada seçenek yaptırım öngörülmüş olduğundan hapis cezasında adli para cezası verilemeyecektir. Mahkeme tarafından verilecek kararda ya hapis cezası ya da adli para cezası verebilecektir. Ancak TCK 163. maddenin son fıkrası için geçerli bir durum değildir, son fıkra adına verilecek cezada seçenek yaptırım uygulanmadığından adli para cezasına hükmedilebilir.
  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, iki yıl veya altında olan hapis cezaları adına verilmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı (hagb) verilmesi halinde fail belli denetim süresi boyunca suç işlemeyecek ve denetim süresi sonunda verilen ceza sonuç doğurmadan sona erecektir. Karşılıksız yararlanma suçunun cezasının sınırı nedeniyle ve failin sabıkasının olmaması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi mümkündür.
  • Hapis cezası ertelenmesi kararı, iki yıl veya altında hapis cezalarında verilmektedir. 18 yaşını tamamlamamış veya 65 yaşını doldurmuş olanlarda bu süre 3 yıldır. Faile ceza ertelenmesi kararının verilmesi halinde cezanın infazından şartlı olarak vazgeçmektedir. Karşılıksız yararlanma suçunda ceza ertelenmesi kararı verilebilir.

Karşılıksız Yararlanma Suçunda Cezasızlık Halleri

Türk Ceza Kanunu’nun 167. maddesinin ilk fıkrasında ceza alınmayacak haller düzenlenmiştir:

  • Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birisi,
  • Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,
  • Aynı konutta birlikte yaşayan kardeşlerden birinin zararına işlenmesinde ceza verilmeyecektir.

Karşılıksız Yararlanma Suçunda Ceza İndirim Hali

Türk Ceza Kanunu’nun 167. maddesinin ikinci fıkrasında ceza indirim hali düzenlenmiştir:

  • Haklarında ayrılık kararı verilmiş eşlerden birisi,
  • Aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birisi,
  • Aynı konutta birlikte yaşayan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına işlenmesi halinde şikayet üzerine faile verilecek cezada 1/2 oranında indirim yapılacaktır

Karşılıksız Yararlanma Suçu Görevli Mahkeme

Karşılıksız yararlanma suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.

Karşılıksız Yararlanma Suçu Memuriyete Engel Mi?

Memur olmak için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belli şartlar öngörülmüştür. Memuriyete engel olan suçlar da belirtilmiştir.

  • Öncelikle kasten işlenen suç nedeniyle 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olunması halinde işlenen suç niteliği ne olursa olsun memuriyete engel durum oluşturmaktadır.
  • Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olunması halinde memuriyete engel suç oluşmaktadır.
  • Memuriyete engel suçlar arasında karşılıksız yararlanma suçu bulunmamaktadır. Ancak karşılıksız yararlanma suçundan 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olunduğu vakit memuriyete engel durum oluşacaktır.

Karşılıksız Yararlanma Suçu Şikayete Bağlı Mı?

Kanunda şikayete tabi olan suçlar belirtilmiştir. Karşılıksız yararlanma suçu ise şikayete tabi suçlar arasında yer almamaktadır. Bu nedenle soruşturma savcılık tarafından resen (kendiliğinden) başlatılacaktır. Şikayete tabi olmayan bir suç olduğundan şikayetten feragat edilmesi halinde yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Karşılıksız Yararlanma Suçu Uzlaşmaya Tabi Mi?

Uzlaşmaya tabi olan suçlarda, dosya soruşturma aşamasında savcılık ve kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından uzlaşma bürosuna gönderilecektir. Ancak karşılıksız yararlanma suçu, uzlaşmaya tabi değildir. Bu nedenle dosya uzlaşma bürosuna gönderilmeyecek ve taraflar uzlaşmış olsalar dahi yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Karşılıksız Yararlanma Suçu Zamanaşımı

Karşılıksız yararlanma suçunda zamanaşım süresi 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıl içerisinde dava açılmaz veya dava açılsa da sonuçlanmaz ise zamanaşımının dolması nedeniyle davanın düşmesine karar verilecektir.

Karşılıksız Yararlanma Suçu Ön Ödeme

Ön ödemeye tabi olan suçların belli başlı özellikleri bulunmaktadır. Öncelikle suçun cezasının yaptırımı yalnızca adli para cezası olan ya da cezanın üst sınırı 6 ayı geçmeyen suçlar ön ödemeye tabi olan suçlardır. Ayrıca ön ödemeye tabi olan suçlarda, uzlaşma hükümleri uygulanmamaktadır. Karşılıksız yararlanma suçunun üst sınırı 6 ayı geçtiğinden ve yaptırımı seçenek yaptırım olarak hapis cezası olduğundan ön ödemeye tabi olan suçlar arasında değildir.

Karşılıksız Yararlanma Suçu Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, kişinin suç işlemesinden sonra pişmanlık duyarak suçun vermiş olduğu zararı tamamen veya kısmen gidermesi halidir. Etkin pişmanlık halinde sanığa verilecek cezada indirim uygulanmaktadır; ancak her suçta uygulanmamaktadır. Karşılıksız yararlanma suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaktadır ve özel etkin pişmanlık hükümleri düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 168. maddesinin 5. fıkrasına göre suçu işleyen kişi, suça yardım eden veya azmettirenin pişmanlık göstermesi halinde etkin pişmanlık hükmünden yararlanacağı belirtilmiştir.

  • Soruşturma tamamlamadan önce kamunun veya özel tüzel kişisinin uğradığı zarar tamamen giderilir ise fail hakkında kamu davası açılmayacaktır.
  • Kamu davası açıldıktan sonra hükmün verilmesine kadar zararın giderilmesi halinde ise faile verilecek ceza üçte biri kadar indirilecektir.
  • Ancak suçu işleyen kimse etkin pişmanlık hükmünden iki defa yararlanamayacağı da hüküm altına alınmıştır.

Karşılıksız Yararlanma Suçu İstinaf Dilekçesi

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere

İSTANBUL ( ). ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN SANIK: Ad Soyad

MÜDAFİİ: Av. Ad Soyad

SUÇ: Karşılıksız Yararlanma

KONU: İstanbul ( ). Asliye Ceza Mahkemesinin …/… Esas, …/… Karar sayılı dosyası üzerinden verilen karara karşılık istinaf başvurusundan ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) İstanbul ( ). Asliye Ceza Mahkemesinin …/… Esas sayılı dosyası üzerinden kurulan hükmün bozulması talebiyle istinaf başvurusunda bulunma zorunluluğu doğmuştur. Sanık hakkında karşılıksız yararlanma suçundan kamu davası açılmıştır. Ancak sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken mahkumiyet kararı verilmiştir.

2-) Sanık hakkında abone kaydı yapılmamış olmadığından kamu davası açılmış olsa da sanığın kaçak olarak elektrik kullanmadığı ve sayaçtan elektrik kullandığı tespit edilmiştir. Sanığın tüketim miktarını engellemesinin söz konusu olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle istinaf talebinin kabulü ile mahkemenin vermiş olduğu kararın kaldırılarak yeniden hüküm tesis edilmesi yönünde karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

Sanık Müdafii

Av.Ad Soyad

İmza

Karşılıksız Yararlanma Suçu Yargıtay Kararları

Plakanın Bir Harfinin Değiştirerek Otobandan Ücret Ödemeden Geçmesi

Sanık, olayın olduğu tarihlerde … taşımacılık adına servis şoförlüğü yapmaktadır. Sanık, şirket adına kayıtlı olan plakada aracın harf grubunun F harfinin altına siyah bant yapıştırmış ve plakayı “ET” yapmıştır. Sanık, otobanda para ödemeden geçmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından karşılıksız yararlanma suçundan yargılanma yapılmıştır. Mahkeme tarafından verilen kararda bant yapıştırarak sanığın eyleminin hile boyutuna varmadığı ve ilk bakışta fark edilecek boyutta olması nedeniyle basit yalan sayılarak otoban hizmetinden bedel ödenmeden yararlandığı belirtilmiştir. Bu nedenle sanık hakkında doğrudan 2500 TL adli para cezasına hükmedilmiş, karara karşılık mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 26. maddesiyle eklenen geçici 2. maddesi uyarınca doğrudan verilen 3000 TL altında kalan adli para cezasının temyizinin mümkün olmadığını belirtmiştir. Bu nedenle savcılık tarafından yapılan temyiz başvurusunun reddi yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/4019 Esas, 2019/4479 Karar)

Karşılıksız Yararlanma Suçu Beraat

Sayaç değiştirme tutanağında ve Ölçüler ve Ayarlar Şube Müdürlüğünün raporunda sayaç içerisinde numaratör ile oynandığı ve numaratörde izler olduğu tespit edilmiştir. Sayaç üzerinde bilirkişi tarafından inceleme yapılmış ve raporda suç tarihinden bir yıl öncesinde ve sonrasında yapılan kontrollerde tüketim arasında açık bir şekilde farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında iş yerine ait endeks dökümü incelenmiş ve iki yıl öncesinden başlayarak sanığın devraldığı ve sayaç değişimine kadar sürede tüketim normalden farklı olduğu tespit edilmiştir. 180 günlük dönem içerisinde sayaç tüketimleriyle oynandığı da endeks döküm çizelgesinden anlaşılmıştır.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından karşılıksız yararlanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın savunmasına itibar edilerek kurumun zararı için sanığa uygun süre verilmesi, verilen süre içerisinde zararı gidermesi halinde davanın düşmesi yönünde karar verileceği konusunda ihtar edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mahkemenin doğrudan beraat kararı verilmesi doğru bulunmamış olduğundan temyiz itirazları kabul edilmiştir. Mahkemenin kurmuş olduğu hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2019/1986 Esas, 2019/7938 Karar)

Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Düşme Yönünde Karar Verilmesi

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından karşılıksız yararlanma suçundan yargılama yapılmış, beraat kararı verilmiştir. Sanık hakkında kurulan beraat kararına karşılık bozma talepli temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, karşılıksız yararlanma suçunun cezasının sınırı gereği 8 yıllık kesintisiz zamanaşımı olduğunu belirtmiştir. Dosya incelemesinde sanığın sorgusundan bu yana 8 yıllık zamanaşım süresinin dolduğu ve bu süre boyunca zamanaşım süresini kesen bir işlem yapılmamış olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle katılan vekilinin temyiz itirazı kabul edilmiş ve davanın zamanaşımı nedeniyle düşmesi yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2019/1734 Esas, 2019/6909 Karar)

Sayaç Devre Dışı Bırakılarak Kayıt Dışı Elektrik Tüketimi Yapılması

Sanığın sayacı devre dışı bıraktığı ve kayıt dışı olarak elektrik tüketiminde bulunduğu tespit edilmiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından karşılıksız yararlanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, sanık tarafından karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, karşılıksız yararlanma suçunun özel etkin pişmanlık düzenlemesi olduğunu belirtmiştir. Dosya incelemesinde sanığın katılan kurumunun uğramış olduğu zararı, vergisi dahil suç tutanağı ile belirlenen veya belirlenecek olan cezasız tutarı ödemesi halinde kamu davası açılmayacağı, bunun yanında ödeme yeri ve ödeme süresinin sanığa bildirilmesinin sanığa yapılmadığı tespit edilmiştir.

Sanığa bildirim yapılmadan ve bildirim ile dava açılmasını engelleme imkanı tanınmadan iddianame hazırlandığı tespit edilmiştir. Mahkemenin iddianamenin iadesi sebebi olduğu gözetmeden karar vermesi hukuka uygun bulunmamıştır. Sanığın temyiz dilekçesinde sunduğu dekontlar ile ceza yargılamasında safhadan dönülmezlik ilkesi gereği sanık hakkında davanın düşmesine, adli sicile kaydedilmesinin karar verilmesi zorunluluğu olduğu belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kurmuş olduğu hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2018/1139 Esas, 2019/6911 Karar)

Kaçak Elektrik Kullanılması

Sanık, ilgili kuruma abone olmadan sayaçtan geçirmek suretiyle elektrik kullanmış ve kaçak elektrik tespit edilmiştir. Bu duruma ilişkin tespit tutanağı da düzenlenmiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesinde karşılıksız yararlanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay dosya incelemesinde sanığın meskende kullanılan sayacın tüketimi eksik gösterip göstermediği veya tüketim miktarı belirlemesini engelleyecek şekilde müdahale edilip edilmeyeceğinin kuruma kaydı olmayan sayaçta değiştirmenin mümkün olduğu dikkate alınmıştır. Bu nedenle sanığın meskende ne zamandan beri oturduğu ve kaçak kullanımının ne zamandan beri devam ettiğinin saptanması için keşif yapılması gerektiği belirtilmiştir. Eğer sanık söz konusu meskende oturmaya devam etmiyor ise tespit tutanağında belirtilen devreden geçen akım miktarına göre endeks değerinin uyumlu olup olmadığına dair bilirkişi raporu alınması gerektiği belirtilmiştir.

Mahkeme tarafından eksik inceleme ve araştırma ile hüküm kurduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında sanığın suç işleme kastıyla hareket ettiği tespit edilir ise şikayetçi kurumun zararı tazmin edilir ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiği de kararda belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2018/1892 Esas, 2019/6902 Karar)

Karşılıksız Yararlanma Bilirkişi Raporu

Sanığın kayıtsız sayaç ile elektrik tüketimi yaptığı tespit edilmiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından karşılıksız yararlanma suçundan yargılama yapılmıştır. Mahkemece tayin edilen bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, sayaca müdahale olmadığı ve tüketimin kurulu güce uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, sanık temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Yargıtay, bilirkişi tarafından hazırlanan rapora göre mahkemenin beraat kararı vermesi gerekirken mahkumiyet kararı vermesini doğru bulmamıştır. Bu nedenle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2018/1694 Esas, 2019/6893 Karar)

Karşılıksız Yararlanma Suçunda Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar Verilmesi

Sanık hakkında karşılıksız yararlanma suçundan asliye ceza mahkemesinde yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir. Katılan vekili tarafından karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın yazısında yalnızca bir taksit bedeli ödediğini belirttiğine dair yazı karşısında sanığın vergili ve cezasız zararın bilirkişiye hesaplattırılarak kurum zararının karşılanması halinde ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bilirkişi tarafından hesaplanacak gerçek kurum zararının sanık tarafından giderilmediği anlaşılmış ve sanığın yaptığı kısmı ödemenin de mahsup edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mahkeme tarafından eksik inceleme ile hüküm kurulduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle sanık hakkında kurulan karara karşılık temyiz itirazları kabul edilmiş ve bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2019/1537 Esas, 2019/7492 Karar)

Önceki Kiracının Kaçak Tüketim ile Elektrik Kullanması

Sanığın kiralamış olduğu iş yerinde daha önce başka bir kişinin kiracı olarak oturduğu belirtilmiştir. O kişi ile kurum arasında ödenmemiş borçlar ve kaçak tüketim nedeniyle sorunlar olduğu belirtilmiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından karşılıksız yararlanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara yönelik temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin sanığın iş yerini kiralamaya başladığı dönemin sorgulanmadığı ve sanıktan tüm zararın talep edildiği anlaşılmıştır. Bu nedenle öncelikle sanığın iş yerini ne zaman kiraladığına dair tespitin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Tespit sonrasında karşılıksız yararlanma suçunda soruşturma aşamasındaki savcılık tarafından cezasız ve vergili gerçek zararın bilirkişiye hesaplattırılması gerektiği de kararda eklenmiştir. Sanık müdafiinin temyiz itirazları yerinde görülerek bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2019/2027 Esas, 2019/7379 Karar)

Apartmandaki Merdiven Otomatiği Sayacından Geçirmek Suretiyle Elektrik Kullanılması

Sanık hakkında karşılıksız yararlanma suçundan yargılama yapılmış. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya içerisinde kaçak elektrik tüketim tespit tutanağı ve bilirkişi raporunu tespit etmiştir. Bilirkişi raporunda sayacın söküldüğü, elektrik tüketiminin kesildiği ve sanığın merdiven otomatiğinde sayaçtan geçirerek tüketimde bulunduğu belirtilmiş; ancak sanığın faturaları ödediği de tespit edilmiştir. 4-5 aylık kalan kısım dışında ise kaçak elektrik kullandığı anlaşılmıştır. Bu nedenle sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken beraat kararı verilmesi doğru bulunmamıştır. Bunun yanında şikayetçi kurum yazısında sanığın yalnızca taksit peşinatını ödediğini belirtmiştir.

Bu nedenle normal tarifeye göre vergili ve cezasız zararın bilirkişiye hesaplattırılması, kurum zararının karşılanası halinde sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanında gerçek kurum zararının sanık tarafından giderilmemesi halinde sanığın yapmış olduğu kısmı ödeme mahsup edilerek sanık hakkında verilecek kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2019/2021 Esas, 2019/7378 Karar)

EGO Otobüslerinde Kart Basıp Ücret Ödemeden Otobüse Binilmesi

Sanıklar hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından karşılıksız yararlanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık sanıklar müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Sanıklar olayın olduğu tarihte EGO’ya ait otobüslere kart basmış ve ücret ödemeden otobüse binmişlerdir. Bunun üzerine sanıklar adına tutanak düzenlenmiştir.

Yargıtay, dosya incelemesinde karşılıksız yararlanma suçunda özel etkin pişmanlık düzenlendiğini belirtmiştir. Katılan kurumun uğramış olduğu zararı ve suç tutanağında belirlenen tutarı ödemesi halinde kamu davası açılmayacağı sanığa bildirilmeden sanıklar hakkında dava açıldığı tespit edilmiştir. Mahkemenin iddianamenin iadesine neden olan bu durumu göz ardı ederek hüküm kurduğu tespit edilmiştir. Temyiz itirazları yerinde görülerek mahkemenin kurmuş olduğu hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/4973 Esas, 2019/6366 Karar)

Kaçak Elektrik Kullandığının Tespiti

Sanık kuruma abone olmayıp sayaçtan geçirmek suretiyle elektrik kullanarak kaçak elektrik kullandığı tespit edilmiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından karşılıksız yararlanma suçundan yargılanmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın meskeninde kullandığı elektrik sayacının eksik gösterip göstermediği veya tüketim miktarını belirlemesini engelleyecek şekilde müdahalede bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için sanığın ne kadar süredir oturduğunun tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Sanık suçun işlendiği yerde hala oturuyor ise keşif yapılarak güç belirlenmesinin yapılması, oturmuyor ise devreden geçen akım miktarının tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mahkeme tarafından teknik bilirkişiden rapor alınmadan eksik inceleme ve araştırmayla hüküm kurulduğu belirtilmiştir. Bu nedenle mahkeme tarafından kurulan hükme karşılık bozma yönünde hüküm kurulmuştur. (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/3760 Esas, 2019/6376 Karar)

Karşılıksız Yararlanma Suçunda Özel Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulandığı

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından karşılıksız yararlanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında verilen mahkumiyet kararına karşılık bozma yönlü talepte bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde suçun özel etkin pişmanlık düzenlemesi olduğu ve katılan kurumun uğradığı zararın, vergisi dahil olarak belirlenen cezasız tutarın ödemesi halinde kamu davası açılmayacağı ve ödeme yeri ile süresi sanığa bildirilmeden kamu davası açılmasını doğru bulmamıştır. Bu nedenle bilirkişi raporu alınarak vergili ve cezasız miktara ilişkin sanığa bildirim yapılması gerektiği ve sonucuna göre etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının takdir edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle temyiz itirazları kabul edilerek bozma yönünde hüküm kurulmuştur. (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/3739 Esas, 2019/6365 Karar)

Köyü Abonesiz ve Sayaçsız Olarak Tarımsal Sulama Yapılması

Kaçak elektrik tespit tutanağına göre … Köyü’nde abonesiz ve sayaçsız olarak tarımsal sulama yapılmıştır. Kaçak elektrik tespit tutanağında belirtilen yerlerde sanığın evinin maliki olduğunu beyan etmiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından karşılıksız yararlanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde tutanakta ismi geçen personellerin duruşmada tanık olarak ifadesine başvurulması ve mümkünse keşif yapılarak olay yerinin tespit edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun yanında tutanağın düzenlendiği yerin ekim yapılan arazi olarak tespit edilmesi halinde hangi ürünü ektiği, günde ne kadar su tüketilmiş olabileceğinin ziraatçi bilirkişi tarafından araştırılarak elektrik tüketiminin tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mahkeme tarafından elektriğin vergili ve cezasız miktarının hesaplattırılması gerektiği gözetilmeden hüküm kurulduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle sanık hakkında kurulan mahkumiyet kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2019/2167 Esas, 2019/7082 Karar)

Abonesiz ve Sayaçsız Kaçak Elektrik Kullanımı

Sanık hakkında abonesiz ve sayaçsız elektrik kullandığı belirlenmiş ve kaçak elektrik kullanma tutanağı düzenlenmiştir. Ancak sanık vermiş olduğu ifadede, tarımsal sulama kuyusunun kendisine ait olduğunu ve bu kuyuyu da kendisinin kullandığını belirtmiştir. Kuruma bir zarar vermiş ise bu zararı taksitler halinde ödeyebileceğini de ifadesinde eklemiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından karşılıksız yararlanmadan yargılama yapılmış ve beraat kararı verilmiştir. Sanık hakkında kurulan beraat kararına karşılık bozma talepli temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın suç işleme tarihinde ve öncesinde tarlanın ne kadarlık kısmında ekim yaptığının araştırılması gerektiği, araştırmanın yapılmasından sonra tarlada keşif yapılması, tarla yüz ölçünü ve ekilen ürünlerin ne kadar suya ihtiyacı olduğu ve başlangıçtan hasat dönemi sonuna kadar kaç defa sulandığına dair ayrıntılı rapor alınması gerektiğini belirtmiştir. Bunun yanında sanığa etkin pişmanlık hükmünden yararlanacağı hususu da hatırlatılarak zararı gidermesi için makul süre verilmesi gerektiği de kararda belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karar hakkında bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2019/2166 Esas, 2019/6887 Karar)

Sanığın Ödeme Yapması Üzerine Ek Bilirkişi Raporunun Alınması Gerektiği

Asliye ceza mahkemesi tarafından sanık hakkında karşılıksız yararlanma suçundan yargılama yapılmış, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Sanık hakkında verilen mahkumiyet kararına karşılık sanık tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosyanın kovuşturma aşamasında sanığın icra dosyasına 14.000 TL yatırdığına dair dekont sunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle mahkemenin katılan kuruma sanığın ödeme yaptığını iddia ettiği miktarın tutanağa ilişkin olup olmadığının sorulması gerektiği belirtilmiştir. Sanığın ödemesi tutanağa ilişkin ise ek bilirkişi raporu alınarak vergili ve cezasız tahakkuk miktarını karşılıyor ise sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/3344 Esas, 2019/4937 Karar)

Mimarın İşçiler İçin Tuttuğu Evde Karşılıksız Yararlanma Suçunun İşlenmesi

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından karşılıksız yararlanma suçundan beraat kararı verilmiştir. Sanık, mimar olup suça konu adresteki evi de işçileri için kiraladığını beyan etmiştir. Sanık hakkında kurulan beraat hükmüne karşılık katılan vekili tarafından bozma talepli temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın evde kaldığını iddia ettiği şahısların tespit edilmesi ve ifadesinin alınması gerektiğini belirtmiştir. Alınan ifade sonucunda da sanık hakkında hüküm kurularak sanık hakkında suç duyurusunda bulunarak hüküm kurulması ve hukuki durumun belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesinde eksik kovuşturma ile beraat kararı verildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2019/396 Esas, 2019/4504 Karar)

Sayaca Girmeden Kolon Hattından Alınan Hat ile Kaçak Elektrik Kullanılması

İlgili kurum tarafından tutulan tutanakta, sayaca girmeden kolon hattından hat alınarak kaçak elektrik kullandığı tespit edilmiştir. Sanık savunmasında, eşi ile tutanak tarihinden beş ay kadar önce aralarının bozulduğunu ve eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtmiş ve evde kalmadığını ifade etmiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından karşılıksız yararlanma suçundan mahkumiyet kararı verilmiştir. Karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkeme tarafından evde başkasının yaşayıp yaşamadığının tespit edilmesi, sanığın savunmasının araştırılması gerektiği, başka birisinin tespit edilmesi halinde dava açılarak birleştirme kararının alınması kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mahkeme tarafından kurulan hükümde eksik inceleme ile hüküm kurulduğu tespit edilmiştir. Sanığın karşılıksız yararlanma suçunu işleme kastıyla hareket ettiği tespit edilir ise sanık hakkında özel etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Tüm bu nedenleler temyiz itirazları kabul edilerek bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2019/252 Esas, 2019/4168 Karar)

Bireysel Aboneliği Olmadan Kıraathanede Müşterilere Özel Yayın Sunulması

Sanık, kıraathane işletmecisidir. Sanık bireysel aboneliği olmadığı halde herhangi bir şekilde dekodere müdahale etmiş ve özel yayınlarını izinsiz olarak izletmiştir.

Sanık hakkında 5846 sayılı kanuna aykırılık suçundan yargılama yapılmış ve bu suçtan ötürü mahkumiyet kararı verilmiştir. Sanık hakkında kurulan hükme karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin karşılıksız yararlanma suçu oluşturduğunu belirtmiştir. Mahkeme tarafından yapılan yargılamada suç vasfında yanılgıya uğradığını belirtmiştir. Tüm bu nedenlerle bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/15855 Esas, 2019/5318 Karar)

Kesik Olan Elektriğin Açılarak Kullanılması

Sanık hakkında kaçak elektrik tespit tutanağı tutulmuş ve tutanakta kesik olan elektriği açarak kullandığı tespit edilmiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından kurulan karşılıksız yararlanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkeme tarafından eksik inceleme ile hüküm kurulduğu tespit edilmiştir. Sanığın kesik elektriği ne kadar süre kullandığının tespit edilmediği ve kullanım süresinin tespit edilmesi gerektiği belirtilerek ziraat ve elektrik bilirkişisi katılımı ile keşif yapılması gerektiği belirtilmiştir. Tespit ile elektriğin sayaçtan geçip geçmediği ve tüketim endeksleri ile karşılaştırılması gerektiğine dair yeniden ek rapor alınması gerektiği belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararı hakkında bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/2353 Esas, 2019/2985 Karar)

Abone Olmadan Kaçak Elektrik Kullanılması

Sanık hakkında kaçak elektrik tespit tutanağı düzenlenmiş, tutanakta sanığın kuruma abone olmadan sayaçtan geçirmek suretiyle kaçak elektrik kullandığı belirtilmiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından karşılıksız yararlanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı kurulmuş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın tarımsal sulama tesisinde kullanılan elektrik sayacının tüketiminin eksik gösterip göstermediği veya göstermeyi engelleyecek şekilde müdahalede bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle sanığın su kuyusunu ne zamandan beri kullandığını, kaçak ya da usulsüz kullanımın ne zaman başladığını kesin olarak saptaması gerektiğini belirtmiştir. Bu yönde bilirkişi raporu alınmadan mahkeme tarafından hüküm kurulduğu tespit edilmiştir. Sanığın karşılıksız yararlanma suçunu işleme kastıyla hareket ettiği tespit edilir ise özel etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Mahkemenin eksik inceleme ile hüküm kurmuş olması nedeniyle bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/1054 Esas, 2019/2465 Karar)

Sayacın Ters Döndürülerek Endeks Kaydetmesinin Engellenmesi

Sanık hakkında tutanak tutulmuş ve tutanakta sayacın ters döndürülerek endeks kaydetmesi engellendiği belirlenmiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından karşılıksız yararlanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanık hakkında karşılıksız yararlanma suçuna dair özel etkin pişmanlık düzenlenmesinin bildirilmediği tespit edilmiştir. Kurumun uğradığı zararın tespit edilerek sanığın ödeme yapabileceğine dair bildirimde bulunmadan hüküm kurulduğu, sanığın haberdar olmaması karşısında eksik işlem ile hüküm kurulduğu tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/972 Esas, 2019/2470 Karar)

Sayaç Olmadan Kablo Uçları Direkt Bağlı Kaçak Elektrik Kullanımı

Sanık hakkında tutanak tutulmuş ve sanığın sayaç olmadan kablo uçları direkt bağlı kayıt dışı elektrik tüketimi yaptığı tespit edilmiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından karşılıksız yararlanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanık hakkında suçun özel etkin pişmanlık düzenlemesi doğrultusunda sanığa bildirim yapılmadığı tespit edilmiştir. Katılan kurumun uğradığı zararı vergisi dahil cezasız tutarı ödemesi halinde sanık hakkında kamu davası açılmayacağı ve ödeme süresi ile ödene yerinin savcılık tarafından bildirilmediği tespit edilmiştir. Sanığa açılacak dava açılmada tanınan engel imkanı bildirimi bulunmadan kamu davası açılmıştır. Etkin pişmanlık takdiri yapılmadan eksik işlem ile hüküm kurulmuştur. Tüm bu nedenlerle bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/994 Esas, 2019/1890 Karar)

Mahkemenin Eksik İşlem ile Hüküm Kurması

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından karşılıksız yararlanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Sanık hakkında tutanak tutulmuş ve sanığın sayaç haricinde hat çekerek kayıt dışı elektrik tüketimi yapıldığı tespit edilmiştir.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkeme tarafından karşılıksız yararlanma suçuna dair özel etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmadığını tespit edilmiştir. Sanığa bildirim bulunmadan dava açılmış ve bilirkişi raporu alınmadan hüküm kurulmuştur. Mahkemenin eksik işlem ile hüküm kurulduğu tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kurmuş olduğu hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/836 Esas, 2019/1879 Karar)

Sayacın Camının Aralıklı Olması ve İçerisinde Film Şeridi Olması

Sanık hakkında tutulan tutanakta, sayaç ayar raporunda sayacın camının aralıklı olduğu ve içerisinde film şeridi olduğu tespit edilmiştir. Asliye ceza mahkemesi tarafından sanık hakkında karşılıksız yararlanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sayacın imal yılının 1993 olduğunu ve bu durumun gözetilerek tüketici endeksleri uzun zaman öncesine kadar inceleme yapılması, müdahalenin hangi dönemde yapıldığının tespitinin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Hatta sanıktan sorularak kullanılan güçlerin tespiti ile sayaçta müdahale olup olmadığına dair rapor alınması gerektiği belirtilmiştir. Sanık hakkında kurulan beraat kararı eksik inceleme ve araştırma ile kurulmuş olduğundan verilen hüküm hukuka aykırı bulunmuştur. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/1028 Esas, 2019/1875 Karar)

Sayaç Olmadan Ara Boru ile Su Kullanılması

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından karşılıksız yararlanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde karşılıksız yararlanma suçunda düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin mahkeme tarafından uygulanmadığını tespit etmiştir. Mahkeme tarafından etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ve sanık hakkında kurulacak olan hukuki durumun yeniden takdir edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2017/942 Esas, 2019/1265 Karar)

İLETİŞİME GEÇ
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ