İcra Yolu ile Çocuğu Görme Bitiyor Mu, Kalktı Mı?

Çocuğu Görmek İçin İcra Kalktı

5. Yargı paketi içerisinde 24/11/2021 tarihinde “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yeni düzenleme getirilmiştir. Adından da anlaşıldığı üzere; İcra ve İflas Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. İcra dairelerinin daha uyumlu ve verimli çalışması adına birçok yeni düzenleme getirilmiştir. Çocuğun teslimi ya da kişisel ilişkinin uygulanması adına icra üzerinden gerçekleştirilmekte iken çocuklara travma ve sancılı süreç olmaması adına icra kaldırılmıştır.

İcra ve İflas Kanunu’ndan çocuk teslimine dair maddeler kaldırılmıştır. Çocuk tesliminin icra üzerinden kaldırılmasının nedeni ise; hem Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi hem de çocuklara yapılan travmatik olan bu süreci içermesindendir. Üstelik çocuk teslimini ya da kurulan kişisel ilişkisinde çocuğu görmek isteyen ebeveyn icra takibi başlatıp her kişisel ilişki kurulacak günler için pedagog, araç, yol masrafı adına her seferinde ücret ödeyecektir. Bunun yanında ebeveynin memur eşliğinde tutanak altında alınması tartışmalara ve çocuklara kötü ortama maruz bırakacak süreç haline getirmiştir.

Yeni düzenleme ile Çocuk Koruma Kanunu’nun Dördüncü Kısmı ile değişiklik getirilmiş ve “Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması” başlığı altında yeni düzen detaylı olarak maddelendirilmiştir.

2022 Yeni Çocuk Teslimi Kuralları

Görevli birim

Adalet Bakanlığınca kurulan “adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince” yerine getirilecektir. Müdür, yeteri kadar müdür yardımcısı ve personel ile psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı görevlendirilecektir.

Eğer müdürlük olmayan bir yer ise Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek olan hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/A 1.fıkra)

Yetkili birim

Çocuğun yerleşim yerindeki müdürlük tarafından yerine getirilecektir. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/A 1.fıkra)

Görevlendirilecek kişiler

Mahkemenin verdiği ara kararla kurulan tedbir ya da kesinleşen hüküm müdür tarafından görevlendirilen “psikolog”, “pedagog”, “sosyal çalışmacı”, “çocuk gelişimci” ve “rehber öğretmen” gibi uzmanlar, uzman bulunmaz ise öğretmenle yerine getirilecektir.

Müdürlük talep sunacak, talep sonucu valilikler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görevli ve belirtilen uzmanların yer aldığı görevli listesi oluşturulacaktır. Uzman ve öğretmenlerin görev yapacakları yer ve tarihler müdürlükler tarafından belirlenecektir. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/A f.2,3,4)

Teslime dair süreç

Mahkeme kararını yerine getirilmediğinden hak sahibi müdürlüğe başvuruda bulunacaktır. Başvuruyu alan müdürlük, müdürlük tarafından gün ve saatte çocuğun teslim edilmesi için belirlenen yere getirilmesi bildirilecek, bildirimin yapılması halinde tutanak tutulacaktır. Kişiye ulaşım sağlanamaz ve bildirim yapılamazsa da tutanağa yazılacaktır. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/B f.1,2)

Teslim emri gönderilmesi

Yükümlülüğü yerine getirecek anne ya da babaya müdürlük ulaşamaz ya da ulaştığı vakit çocuğu getirmeyeceğini bildirir veya çocuğu belirlenen yere getirmez ise yükümlüye çocuk “teslim emri” gönderecektir. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/B f.3)

Teslim emri içeriği

Müdürlüğün belirlediği gün ve saat, belirlenen yere getirmek zorunda olduğu, belirtilen yere getirilmesine engel teşkil edecek derecede haklı mazereti varsa çocuğun müdürlükçe alınmasını talep etmesi gerektiğini teslim gününden önce söyleyeceği, çocuğu getirmediği ya da haklı mazeret olmadan müdürlükçe alınmasını talep etmezse uzman veya öğretmen ya da gerekli görülür ise kolluk eşliğinde zorla alınacağı, teslim emrini yerine getirmediği vakit disiplin hapsiyle cezalandırılacağı, müdürlüğün yaptığı işlemlere karşı ya da öğrenme veya tebliğden itibaren 1 hafta içinde müdürlüğün bulunduğu aile mahkemesine şikayet edilebilecektir. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/B f.3)

Çocuk teslim edilmediğinde

Çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük tarafından alınarak diğer ebeveyne teslim edilecektir. Gerekli görülür ise kolluktan yardım istenilebilecektir. Teslim edilen çocuğu haklı sebep olmaksızın geri alırsa ya da yeni bir hükme, teslim emrine gerek kalmaksızın müdürlük ya da gerekli görülür ise kolluk eşliğinde hak sahibine teslim edilecektir. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/B f.5)

Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Kararın Yerine Getirilmesi Nasıl Olacak?

 • Teslimin gerçekleşmesi adına hak sahibi müdürlüğe başvuruda bulunacak. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/C f.1)
 • Müdürlük her türlü iletişim vasıtası kullanarak yükümlüyle irtibata geçecek, gün ve saat belirtilerek çocuğun teslimini derhal bildirecektir. Bildirimde bulunması ya da bulunamaması halinde tutanak altına yazılacak. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/C f.2)
 • Yükümlü ile irtibat kurulamaz ya da kurulduğunda çocuğu getirmeyeceğini beyan eder ise teslim emri gönderilecektir. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/C f.3)
 • Teslim emrinde; gün ve saat belirtildiği, teslimin yerine getirilmemesi halinde disiplin cezası ile cezalandırılacağı, suç duyurusunda bulunulacağı bildirilecek. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/C f.3)
 • Kişisel ilişki kurulma sonrasında teslim edecek olan anne ya da baba yükümlüye teslim edemez ise çocuk hak sahibinde bırakılacaktır, mümkün olmaz ise geçici olarak barınması adına tedbirler alınacaktır. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/C f.5)
 • Hak sahibi, yükümlüye teslim emrinin tebliğinden sonra teslimden en az 48 saat önce çocuğu teslim almaya geleceğini müdürlüğe yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde bulunmaz ya da gelemeyeceğini bildirir ise yükümlüye bildirimde bulunarak getirme zorunluluğu olmadığı belirtilecektir. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/C f.7)
 • Müdürlük önerisi üzerine çocuğun üstün yararını koruma amacıyla aile mahkemesi, çocuk, hak sahibi ya da yükümlü hakkında “danışmanlık tedbiri” uygulanmasına karar verilebilecektir. Teslim etmekle yükümlü olan kişi, teslime aykırı ilk davranışında danışmanlık tedbiri alınması için müdürlük tarafından aile mahkemesine bildirimde bulunulacaktır. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/C f.8)
 • Mahkeme kararını rızasıyla yerine getirdiğini belirten yükümlü, yapılan bildirim ya da bildirim yapılamamış ise teslim emrinin haksız olduğunu süresi içerisinde şikayet yoluna başvurabilecektir. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/C f.9)
 • Çocuğun yerleşim yeri değişmiş ise desen ilgili yer müdürlüğüne gönderilecek, işlemlere kaldığı yerden devam edilecektir. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/C f.10)
 • Teslim emrinin tebliğ sonrasında teslim saatinden en az 48 saat önce çocuğu teslim almaya geleceğini müdürlüğe bildirmesine rağmen mazeret olmaksızın üst üste 2 ya da bir yıl da 3 kez gelmez ise müdürlük, dosyayı işlemden kaldıracak, teslim emrini hükümsüz hale getirecektir. Ayrıca teslim emrinin tebliğ sonrasında en az 1 yıl boyunca emrin gereğini usulüne uygun yerine getirir ve mahkeme kararına uygun davranacağını taahhüt eder ise dosyanın işlemden kaldırılması, teslim emrinin hükümsüz hale gelmesine karar verilebilecektir. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/C f.12)

Teslim Mekanları Neresi Olacak?

Müdürlük tarafından belirlenen teslim yerlerinde gerçekleştirilecektir. Teslim işlemi adına valilik ve belediyeler tarafından araç tahsisi, sürücü görevlendirilmesi gerçekleştirilecektir. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/D)

Çocuğu Teslim Etmeme Cezaları 2022

 • Çocuk Teslimi Gerçekleşmemesi halinde 1 ay içerisinde yapılacak şikayet üzerine, fiil suç teşkil etse de 3 aya kadar disiplin hapsi alacaktır. (Çocuk Koruma Kanunu madde 41/F)
 • Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Kararın Yerine Getirilmesine Muhalefet halinde ise 1 ay içerisinde yapılan şikayet ile 3 günden 10 güne kadar disiplin hapsiyle cezalandırılacaktır.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ