Hırsızlık Suçu ve Cezası

Hırsızlık suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Kişilere Karşı İşlenen Suçlar bölümünde Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar kısmında 141. maddesinde yer almaktadır. Hırsızlık basit tabiri ile bir kişinin zilyetliğinde bulunan taşınır malı rızası olmadan alınmasıdır. Bu kanun ile kişinin malına, mülkiyet hakkına bir koruma getirilmiştir. Anayasanın 35. maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkı korunmaktadır.

 

Hırsızlık Suçunun Özellikleri ve Şartları

 • Hırsızlık suçunun oluşabilmesi için öncelikle suça konu olan eşya taşınır mal olmalıdır. Başkasının zilyetliğinde olan taşınır malın rıza olmadan alınması gerekmektedir. Taşınmaz mallar hırsızlık suçunun konusuna girmemektedir.
 • Suça konu olan mal, başkasına ait olmalıdır.
 • Suça konu olan malın zilyetliğinde asli olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Malın mülkiyeti kendisine ait olmayıp ancak malı elinde bulunduran kişiden rızası dışında malın alınması halinde de hırsızlık suçu işlenmiş olacaktır.
 • Hırsızlık suçu, neticesi harekete bitişik bir suç olduğundan ani suç olarak kabul edilmektedir. Malın bulunduğu yerden alınması halinde suç işlenmiş ve tamamlanmış demektir.
 • Fail özel kast ile hırsızlık suçunu işleyebilecektir. Fail, kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla hareket etmesi yeterlidir. Ancak fail, kendi malı sanarak başkasının malını alması halinde yapmış olduğu hatadan yararlanmış olacaktır. Bu durumda failin, suç işleme kastıyla hareket etmediği görülecektir.
 • Fail, hırsızlık suçunu işlemek amacıyla başka birisinin konutuna girdiği zaman fikri içtima hükümleri uygulanmayacaktır. Fail, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından ayrı ayrı cezalandırılacaktır.
 • Hırsızlık suçu, yüz kızartıcı suçlar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla hırsızlık suçu işleyen kimseler hakkında bazı meslek grubuna ya da devlet memurluğuna girmesine engel bir durum teşkile edebilecektir.

Hırsızlık Suçu Maddi Unsurları

 • Öncelikle zilyedin rızası olmadan malın bulunduğu yerden alınması gerekmektedir. Malın bulunduğu yerden alınması ile suç tamamlanmış olacaktır.
 • Hırsızlık suçu, kastla işlenebilmektedir. Hırsızlık suçu bilerek ve isteyerek işlenebilir, taksirle işlenmesi mümkün değildir. Daha doğru deyişle hırsızlık suçu, kazaen ya da bilmeden işlenemez.

Hırsızlık Suçu Cezası Kaç Yıl?

Basit hırsızlık suçunun işlenmesi halinde, fail hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Ancak hırsızlık suçunun daha kolay işlenebildiği yer veya eşyalarda hırsızlık suçunun nitelikli halleri (TCK madde 142) düzenlenmiştir. Hırsızlık suçunun nitelikli hallerinden birini işleyen fail hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Basit hırsızlık suçundan verilecek olan hapis cezası alt sınırdan verilir ise adli para cezasına çevrilebilecektir. Ancak adli para cezasının ödenmemesi halinde ceza, hapis cezasına dönüşecektir.

Bunun yanında basit hırsızlık suçundan iki yıl veya altında hapis cezası verilir ise fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilecektir. Beş yıllık denetim süresi içerisinde fail yeniden suç işlemez ise hakkında verilen ceza düşecektir.

Ayrıca iki yıl veya altında verilecek olan hapis cezasında hapis cezasının ertelenmesi kararının verilmesi de mümkündür. Fail cezanın cezaevinde infaz edilmesinden koşullu olarak vazgeçmiş olacaktır.

İlk Hırsızlık Suçunun Cezası

Hırsızlık suçunun ilk işlenmesi halinde fail hakkında verilecek olan cezada hakim takdiri olarak alt sınırdan ceza verebilir. Hakim ceza verirken failin daha önceden sabıkasının olmadığı ya da bir daha suç işlemeyeceği kanaatine varır ise suç için belirtilen cezayı alt sınırdan verebilir. Ancak hırsızlık suçunu ilk işleyen kimse hakkında ceza verilmemesi yönünde bir karar verilmeyecektir.

Hırsızlık suçunu işleyen kimse basit hırsızlık suçunu işlemiş ise 1 yıldan 3 yıla kadar, hırsızlık suçunun nitelikli halini işlemiş ise 3 yıldan 7 yıla kadar belirlenecek olan hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

İşyerinde Hırsızlık Cezası

İşyerinde hırsızlık suçu, suçun işlenildiği yer, çalınan eşyanın niteliği ve yerine göre fail hakkında verilecek cezada da değişkenlik bulunacaktır. İşyerinde hırsızlık yapan kişi, basit hırsızlık suçu işlemiş ise 1 yıldan 3 yıla kadar, nitelikli hırsızlık suçunu işlemiş ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

İş yerinde hırsızlık yapan çalışan hakkında işveren işçisiyle iş sözleşmesini derhal feshedebilecektir. İşçi, tazminatsız olarak iş yerinden ayrılacaktır.

Mağazadan Hırsızlık Yapmanın Cezası

Mağazadan hırsızlık yapmanın cezası nitelikli hırsızlık olup olmadığına göre değişkenlik gösterecektir. Örneğin; adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılan eşyanın çalınması halinde nitelikli hırsızlık suçu işlenmiş olacaktır. Basit hırsızlık suçu işleyen kimse hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, nitelikli halinin işlenmesi halinde 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Hırsızlık Cezası Paraya Çevrilir mi? (Adli Para Cezası)

Adli para cezası, hapis cezasının paraya çevrilmiş halidir. Adli para cezası, bir yıl veya altında olan hapis cezası için verilebilmektedir. Basit hırsızlık suçunun alt sınırı 1 yıldır, mahkeme tarafından basit hırsızlık suçuna dair alt sınırdan ceza verilmesi halinde hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. Bunun yanında nitelikli hırsızlık suçunda cezayı azaltan nedenlerin olması, teşebbüs, etkin pişmanlık gibi durumların mevcut olması halinde ceza 1 yıl veya daha altında olur ise adli para cezasına çevrilebilir. Sonuç olarak hırsızlık suçundan verilecek olan cezanın para cezasına çevrilmesi belli başlı hallerde verilmekte olup adli para cezası hakimin takdirinde olan bir durumdur.

18 Yaş Altı Hırsızlık Suçunun Cezası

On sekiz yaşından küçük olan, reşit olmayan çocukların hırsızlık suçundan ne kadar ceza alacağı birçok koşullara bağlıdır. Öncelikle failin işlediği hırsızlık suçu, basit hali ile mi işlenmiş yoksa nitelikli hali ile mi işlenmiş ona bakılmalıdır. Fail hakkında verilecek olan cezanın alt ve üst sınırı bu şekilde belirlenir.

Bunun yanında çocuğun daha önceden başka bir suç işleyip işlemediği, sabıkasının olup olmadığı ve bir kez daha suç işleyip işlemeyeceğine göre ceza alt sınırdan veya alt sınıra yakın ceza verilecektir.

Çocuğun suçu işledikten sonra pişmanlık duyması, zararı gidermesi veya suça teşebbüs ederken bulunması halinde cezasında indirim yapılabilecektir.

Hırsızlık Suçunun Nitelikli Halleri (Daha Ağır Ceza Gerektiren Haller)

Suçun işlenmesini kolaylaştıran haller, suça konu eylemin niteliği, çalınan eşyanın bulunduğu yer gibi birçok faktör hırsızlık suçunun nitelikli halini oluşturmaktadır. Suçun nitelikli hali, daha ağır cezai yaptırım gerektiren hallerdendir. Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesinde düzenlenmiştir:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına tahsisi eşyanın çalınması,
 • Halkın yararlarına sunulmuş ulaşım aracı içerisinde veya belli varış – kalkış yerlerinde (duraklar gibi) bulanan eşyanın çalınması,
 • Bir afet veya genel felaketin meydana geldiğinde zararı önleyecek veya hafifleyecek eşyaların çalınması durumunda faile 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesinin ikinci fıkrasında da düzenlemede bulunulmuş ve ceza artırım sebepleri ve oranı belirtilmiştir:

 • Kişinin malını koruyamayacak durumda olması veya ölmesinden yararlanılarak eşyanın çalınması,
 • Kişinin elinde veya üstünde taşınan eşyayı çekip alması veya özel beceriyle çalması (kapkaç veya yankesicilik),
 • Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak eşya çalınması,
 • Haksız yere elinde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engelleyerek eşyanın çalınması,
 • Bilişim sistemi kullanılarak eşyanın çalınması,
 • Tanınmamak için tedbir alan veya yetkisi olmadan resmi sıfat takarak eşya çalması,
 • Büyükbaş veya küçük baş hayvan çalınması,
 • Herkesin girebileceği yerde bırakılarak kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içerisinde muhafaza altına alınan eşyanın çalınması halinde beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesinin 3. fıkrasına göre ise ”Suçun, sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde” 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Ancak suçun örgüt olarak işlenmesi halinde faile verilecek ceza yarı oranında artırılacak ve onbin güne kadar adli para cezasına hükmedilecektir.

Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesinin 4. fıkrasında ise hırsızlık suçu işlemek amacıyla konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın bu suçlar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılacaktır.

Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesinin 5. fıkrasında ise hırsızlık suçunun işlenmesi nedeniyle haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetini geçici olarak aksatsa dahi verilecek ceza iki katına kadar artırılacaktır.

Türk Ceza Kanunu’nun 143. maddesinde ise suçun gece vakti işlenmesini düzenlemiştir. Türk Ceza Kanunu’na göre gece, güneşin batmasından itibaren bir saat sonra başlamakta ve doğmasından bir saat evveline kadar devam eden zamandır. Suçun gece işlenmesi halinde faile verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Hırsızlık Suçunda Cezayı Azaltan Haller (Daha Az Ceza Gerektiren Haller)

Türk Ceza Kanunu’nun 144. maddesinde daha az cezayı gerektiren haller düzenlenmiştir:

 • Paydaş veya elbirliği ile malik olan mal üzerinde,

 • Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil etmek amacıyla işlenmesi halinde fail hakkında 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Hırsızlık Suçu Malın Değerinin Az Olması

Türk Ceza Kanunu’nun 145. maddesinde düzenlenmiştir. Failin suça konu olan eşyayı almasıyla malın değerinin az olması nedeniyle fail hakkında verilecek cezada indirim yapabileceği gibi hiç ceza vermeyebilir. Bu durum mahkemenin takdiridir.

Diğer bir husus da mahkeme suça konu olan değerin azlığını, suçun işleniş şekli ile olayın özelliğini dikkate alarak karar verecektir. Failin almış olduğu eşyanın az olduğunun bilincinde olup olmadığı değerlendirilecektir. Failin suç işlediği vakit, bulduğu kadarını mı almış olduğu, sadece gereksinimi kadar mı aldığı gibi tüm durumlar değerlendirilecektir.

Kullanma Hırsızlığı

Türk Ceza Kanunu’nun 146. maddesinde düzenlenmiştir. Fail, kendisine ait olmayan bir malı geçici süre ile kullanıp iade etmek amacıyla rıza dışında bulunduğu yerden alırsa kullanma hırsızlığı suçunu işlemiş olacaktır. Kullanma hırsızlığı, geçici olarak malın alınıp geri bırakılmasıdır.

Kullanma hırsızlığı şikayete bağlı bir suçtur. Fail hakkında verilecek olan ceza yarı oranında indirilecektir. Ancak fail, başka bir suç işlemek amacıyla eşyayı almış ise kullanma hırsızlığı suçuna ilişkin hüküm uygulanmayacaktır.

Hırsızlık Suçu Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, failin işlemiş olduğu suçtan gerçekten pişman olması ve suçun getirdiği zararları önlemek amaçlı olumsuzlukları gidermesi halinde faile verilecek cezadan indirim yapılması halidir. Etkin pişmanlık hükmünün uygulanması için belli başlı koşullar bulunmaktadır. Suçun işlenilmesi halinde mağdura vermiş olduğu zararı aynen iadesi veya zararını tazmin etmesi halinde etkin pişmanlık hükümleri uygulanacaktır.

Hırsızlık suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaktadır, etkin pişmanlık hükmü Türk Ceza Kanunu’nda 168. maddesinde yer almaktadır. Hırsızlık suçunu işleyen kimse hakkında etkin pişmanlık hükmünün uygulanması halinde cezanın üçte ikisine kadar indirim uygulanacaktır. Etkin pişmanlık hükmünün uygulanabilmesi için bir şart daha bulunmaktadır. Bu şartlardan birisi de mağdurun etkin pişmanlık hükmünün uygulanması için rızasının bulunması gerekmektedir.

Hırsızlık Suçu Teşebbüs

Hırsızlık suçu ani işlenen suçtur ancak teşebbüse elverişlidir. Teşebbüs, suç işlemek amacıyla failin hareket etmesi ancak neticenin kendi elinde olmayan nedenlere bağlı olarak tamamlanamamasıdır. Örneğin; hırsızlık yapmak amacıyla eve giren failin polisler tarafından yakalanması ile hırsızlık suçuna teşebbüste bulunmuş olacaktır.

Teşebbüs hükümlerinin uygulanması halinde faile verilecek olan cezada indirime gidilecektir. Fail hakkında ceza verilirken vermiş olduğu zarar da göz ardı edilmeyecektir.

Hırsızlık Suçu Nasıl İspatlanır?

İspat, her davada önemlidir. Bir kişi iddiasını ispatlayamıyor ise davayı kaybedecektir. Hırsızlık suçuna ilişkin davalarda ise hırsızlık iddiasında bulunan kişi, suçu ispatlamalıdır. İspat unsuru olarak hukuka uygun deliller sunulmalı ve hukuka uygun delillerle ispatlanmalıdır.

Hırsızlık suçunun işlendiği yerde güvenlik kameraları var ise kamera kayıtları delil olarak sunulabilir. Bunun yanında ses kaydı, fotoğraf gibi görüntü kayıtları mevcut ise görsel deliller de sunulabilir. Tanık delili de önemli bir delildir, olayın görgü şahidi olarak tanık deliline başvurularak tanık gösterilebilir. Bu noktada geri dönülmez hatalar yapmamak adına bir ceza avukatı ile ilerleyebilirsiniz.

Hırsızlık Suçu Zamanaşımı Süresi

Hırsızlık suçunda zamanaşım süresi, 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren ceza davası açılmamış ya da kanuni süre içerisinde dava sona ermemiş ise zamanaşımının dolması nedeniyle sona erecektir.

Hırsızlık Suçu Şikayetten Vazgeçme

Hırsızlık suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almamaktadır. Hırsızlık suçunda yalnızca kullanma hırsızlığının soruşturması ve kovuşturulması şikayete tabidir. Ancak kullanma hırsızlığı dışında olan suçlar, şikayete tabi olmayıp soruşturma ve kovuşturma resen yapılmaktadır.

Hırsızlık Suçu Uzlaşma

Basit hırsızlık suçu, uzlaşmaya tabi suçlar arasında yer almaktadır. Soruşturma aşamasında savcılık, kovuşturma aşamasında ise mahkeme tarafından dosya uzlaştırma bürosuna gönderilecektir. Tarafların uzlaşması halinde yargılama aşaması sona erecektir. Ancak hırsızlık suçunun daha ağır ceza gerektiren halleri uzlaşma kapsamında değildir.

Hırsızlık Suçu Görevli Mahkeme

Hırsızlık suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.

Hırsızlık Suçu Sicilden Silinir Mi?

Hırsızlık suçuna dair ceza verilmiş ve bu karar kesinleşmiş ise kişinin adli sicil kaydında yer alacaktır. Adli sicil kaydı, hırsızlık suçundan verilen cezanın infaz edilmesi ile silinecektir. Ancak arşivden silinmesi infaz ile sona ermemektedir. Kaydın arşive alınma koşulları oluşmasından itibaren beş yıl geçmesi ile Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne verilecek dilekçe ile tamamen silinecektir.

Hırsızlık Suçu Dilekçesi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ: Ad Soyad (TC Kimlik No)

Adres

VEKİLİ: Av. Ad Soyad

ŞÜPHELİ: Ad Soyad (TC Kimlik No)

Adres

SUÇ: Hırsızlık, Güveni Kötüye Kullanma Suçu

SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİH: …/…/…

KONU: …/…/… tarihinde müvekkil iş yerinde işlenen girerek hırsızlık suçu işleyen kişi hakkında soruşturma başlatılmasını ve şüpheli hakkında kamu davası açılarak cezalandırılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkil, … Güzellik Merkezi’nin sahibi, şüpheli ise bu merkezde temizlik görevlisi olarak …/…/… tarihine kadar çalışmaktadır.

2-) Olay günü, müvekkil merkeze gelen müşterisine cilt bakımı yaptığı esnada şüpheli, kasada bulunan 2.550,00 TL’yi çantasına koymuştur. Aynı gün başka bir müşteriyle başka bir saatte ilgilenirken giriş kısmında dolapta bulunan ve her biri yaklaşık 500-600 TL’den başlayan cilt bakım kremlerini de bir çantaya koymuştur. Kremleri koymadan önce tahmin edilene göre bir arkadaşını gizlice almış ve arkadaşının çantasına kremleri koymuştur. Arkadaşının kim olduğu müvekkil ve çalışanlar tarafından bilinmemekte olduğundan kimlik tespitinin de yapılması talep edilmektedir.

3-) Olay günü şüpheli, rahatsız olduğunu dile getirerek işten erken çıkmak için izin istemiş ve çıkış saatinden önce çıkmıştır. Ancak mesai saati bitiminde müvekkil, kasada paranın eksik olduğunu fark etmiş ve giriş kısımda bulunan güvenlik kamerasından gün içerisinde çekilen videodan şüphelinin paraları aldığını fark etmiştir. Bunun yanında şüphelinin dolap içerisindeki marka olan kremleri de çantasına koyduğunu tespit etmiştir. Müvekkil, şüphelinin işlediği suç nedeniyle şüpheliden şikayetçi olmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER: TCK, CMK ve ilgili her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Tanık, kamera kaydı ve her türlü yasal deliller.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle şüpheli ve şüpheli ile birlikte suç işleyen kimse hakkında soruşturma başlatılmasını, her ikisi hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Müşteki Vekili

Av. Ad Soyad

İmza

Hırsızlık Suçu Savunma Dilekçesi

İSTANBUL ( ). ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: …/… Esas

SAVUNMADA BULUNAN SANIK: Ad Soyad

MÜDAFİİ: Av. Ad Soyad

KONU: Savunmanın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilin üzerine atılı suçu işlediğine dair hiçbir şekilde delil bulunmamaktadır. Müvekkil, suça konu eylemi kast ile gerçekleştirmemiştir. Müvekkil söz konusu malları kendi malı sanarak yerinden almıştır.

2-) Müvekkil malların gerçek sahibini bulmak amacıyla olay yerine geldiği vakit, yakalama eylemi gerçekleştirilmiştir. Müvekkil mal iade etmek için geldiği yerde yakalanmıştır.

3-) Müvekkilin hırsızlı suçuna konu olan bir eylemi bulunmamaktadır. Bu nedenle müvekkil hakkında beraat kararı verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkil hakkında beraat kararı verilmesine, mahkeme aksi kanaatte ise müvekkil lehine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Sanık Müdafii

Av. Ad Soyad

İmza

Hırsızlık Suçu İstinaf Dilekçesi

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere

İSTANBUL ( ). ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: …/… Esas

KARAR NO: …/… Karar

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN: Ad Soyad

MÜDAFİİ: Av. Ad Soyad

MÜŞTEKİ: Ad Soyad

KONU: İstanbul ( ). Asliye Ceza Mahkemesinin …/… Esas, …/… Karar sayılı dosya üzerinden …/…/… tarihli karara karşılık istinaf başvurusundan ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Yerel mahkemenin vermiş olduğu karar hukuka aykırı olduğundan istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

1-) Öncelikle mahkeme tarafından suçun vasfında yanılgılı değerlendirmede bulunulmuştur. Sanığın eyleminde yanılgıya düşüldüğünden sanık hakkında fazla ceza tayini verilmiştir. Sanığın almış olduğu eşya, muhafaza altına alınmamış bir yerden alınmıştır. Ancak Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesinde belirtilen nitelikli hali işlenmemiştir.

2-) Bunun yanında suçun gece yarısı işlendiğinden bahisle sanık hakkında verilen cezada artırımda bulunulmuştur. Ancak sanığın eyleminin hangi saatte olduğu kesinlik kazandırılamamıştır. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği sanığın eyleminin gece vaktine denk gelmediği gözetilerek sanık hakkında ceza artırımına gidilmesi yanlıştır.

3-) Bütün bu gerekçeler ile sanık hakkında verilen cezanın kaldırılması talep edilmektedir. Mağdura verilmiş olan zararın giderildiği de göz ardı edilmemelidir.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan neden ve gerekçelerle; istinaf başvurusunun kabulüne, yerel mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmesi ve müvekkil hakkında yeniden hüküm kurulmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Sanık Müdafii

Av. Ad Soyad

İmza

Hırsızlık Suçu Yargıtay Kararları

Dolandırıcılık Suçu Olarak Yargılanan Sanığın Eyleminin Hırsızlık Suçu Oluşturduğu

Sanık ile müşteki … isimli iş yerinde tanışmış, birlikte alkol almışlar ve birlikte iş yerinden ayrılmışlardır. Sanık, müştekiye ait olan aracı kendisi kullanmak istemiş, müşteki kullanması için aracını sanığa vermiştir. Sanık ile müşteki yolda giderken müştekiden kola almasını istemiş ve aracı durdurmuştur. Müşteki araçtan inmiş ve markete gittiği zaman sanık araç ile ayrılmıştır. Araç, sanığın kullanımında iken bulunmuştur.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından dolandırıcılık suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık sanık tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin sanık hakkında dolandırıcılık suçunu işlediği iddiasıyla yargılanmıştır. Yargıtay, sanığın eyleminin aracı kısa sürede kullanıldığı ve zilyetliğinin devredilmemesi olarak belirtilmiştir. Bu nedenle sanığın eylemi, hırsızlık suçu olarak nitelendirilmiş olup mahkemenin sanığın eylemindeki suç vasfında yanıldığı tespit edilmiştir. Mahkeme tarafından hırsızlık suçundan eylem kurulması gerektiği ve mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2019/2063 Esas, 2019/4326 Karar)

Birden Fazla Kişinin Yağma ve Hırsızlık Suçunun İşlenmesi

Sanıkların hepsi Gebze’ye gelmiş ve sanıklardan birisi, diğer sanıklardan ayrılan sanık, … Bankası’na giren mağduru takip etmiştir. Sanıklar, çalıntı araç ille mağdurun aracını park için girdiği otoparka girmiştir. Sanık, bu otoparkta müştekinin aracında bulunan çantayı zorla elinden almıştır. Sanık, diğer sanıkların olduğu araca binerek olay yerinden ayrılmışlardır. Olayın olduğu gün mağdurun 1,5 milyonluk çek ve 17.850 TL paranın bulunduğu çanta sanıklarla birlikte yağmalamıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından yağma ve hırsızlık suçundan yargılanmıştır. Sanık hakkında yağma suçundan mahkumiyet, hırsızlık suçundan beraat kararı verilmiştir. Sanık hakkında kurulan yağma suçundan mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin kararının incelemesinde sanıkların nitelikli yağma suçundan yargılanması gerektiği, mahkemenin delillerin takdirinde yanıldığını belirtmiştir. Bu nedenle sanık hakkında hırsızlık suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2016/1064 Esas, 2019/2570 Karar)

Evin Penceresinden Elini Uzatarak Bilgisayar Çalınması

Olayın olduğu gün, suça sürüklenen çocuklar, müştekinin zemin katta bulunan evinin açık penceresinden ellerini uzatmış ve yatak üzerinde bulunan bilgisayar ile 120 TL’yi çalmışlardır.

Suça sürüklenen çocuklar hakkında çocuk mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı kurulmuş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, suçu işleyenlerin suça sürüklenen çocuklar olması nedeniyle Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca 20. ve 21. maddeleri uyarınca, fiili işleyenlerin suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olması nedeniyle suça sürüklenen çocuklar hakkındaki sosyal inceleme raporunun alınmamasının gerekçesinin mahkeme tarafından kararda gösterilmediği belirtilmiştir. Bu nedenle mahkeme tarafından kurulan hükmün bozulması yönünde karar verilmiştir. Yargıtay, suça sürüklenen çocukların temyiz itirazlarını kabul etmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2019/3806 Esas, 2019/6917 Karar)

Yaz Saati Uygulamasına Göre Gecenin Başlangıç Saati

Sanık hakkında hırsızlık suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından hüküm kurulmuştur. Sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmüne karşılık olarak bozma yönünde temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Suçun işlendiği tarihte, müşteki, aracını 20:00 sularında kilitlemiş ve yarım saat sonra aracın yanına inmiştir. Müşteki, aracının yanına geldiğinde durumu fark etmiştir. Ancak müşteki, mahkeme esnasındaki beyanında eve 19:00-19:30 sularında geldiğini ve yarım saat sonra aracının yanına indiğini belirtmiştir. Suça sürüklenen çocuk ise suça konu eylemini saat 22:00 sularında işlediğini söylemiştir.

Yargıtay, dosya incelemesinde, suça sürüklenen çocuğun suçu işlediği tarihin yaz saati uygulamasına göre güneş batış saatinin hesaplanmadığını belirtmiştir. Suçun işlendiği tarihte güneş batış saatinin 19:36 ve gece sayılan zaman diliminin ise 20:36’da başlayacağı tespit edilmiştir. Bu nedenle suça sürüklenen çocuğun suçu, gündüz sayılan bir zaman dilimi içerisinde işlendiğinin kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle suça sürüklenen çocuk hakkında artırım yapılarak fazla ceza tayin edildiği belirtilmiştir.

Bunun yanında suça sürüklenen çocuk hakkında cezadan indirim yapılmadığı da tespit edilmiştir. Bütün bu gerekçelerle Yargıtay, mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2019/1676 Esas, 2019/6925 Karar)

Hırsızlık Olarak Başlayıp Yağmaya Dönüşen Eylem

Suçun işlendiği tarihte, müştekiye ait apartman dairesinin kapı önünde bulunan dolabın kilidini kırmış ve beş çift ayakkabıyı almıştır. Suça sürüklenen çocuk 5 çift ayakkabıyı çantasına koymaya çalıştığı sırada tanık müdahale etmiştir. Ancak suça sürüklenen çocuk, tanığa direnmiştir.

Suça sürüklenen çocuk hakkında çocuk ağır ceza mahkemesi tarafından yağma suçu kurulmuştur. Suça sürüklenen çocuk hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz yoluna başvurulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, suça sürüklenen çocuğun eyleminin hırsızlık olarak başladığını, ancak yağmaya dönüştüğünü belirtmiştir. Suça sürüklenen çocuğun eyleminin yağmaya dönüşmesi ile suçun tamamlandığı mahkeme tarafından dikkate alınmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle mahkeme tarafından tayin edilen cezada eksik ceza tayin edildiği belirtilmiştir. Ancak kazanılmış hak kuralı gereğince sonuca etkili görülmemiştir. Yargıtay bu sebeple bozma nedeni yapmamıştır. Tüm bu gerekçelerle mahkemenin kararına karşılık onama kararı verilmiştir. (Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2018/3340 Esas, 2019/2286 Karar)

Nitelikli Yağma Suçunun Aslında Hırsızlık Suçu Oluşturması

Suçun oluştuğu tarihte, sanık ile maktul birlikte alkol almıştır. Taraflar arasında olay öncesinde de herhangi bir husumet bulunmadığı ve oyun makineleri üzerine de ortaklık düşünüp konuşmuşlardır. Sanık ile maktul alkolün etkisi ile tartışmaya başlamış, birbirlerine sopa ve kırık şişelerle vurmuşlardır. Sanık, maktulün hareketsiz kaldığını ve öldüğünü anlayınca sanık, maktulün üzerini aramıştır. Maktulün üzerinde bulduğu araba anahtarı, cep telefonu, nüfus cüzdanı ve 100 TL parasını almıştır.

Sanık hakkında kasten öldürme ve nitelikli yağma suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında kasten öldürmeden müebbet hapis, nitelikli yağma suçundan 11 yıl hapis cezasına mahkum edilmiştir. İlk derece mahkemesi tarafından mahkemenin kararına karşılık itiraz yoluna başvurulmuştur. İstinaf başvurusu sonucunda istinaf talebinin esastan ret kararı verilmiştir. İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu karara karşılık, temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın eyleminin mahkeme tarafından nitelikli yağma suçu olarak nitelendirildiğini belirtmiştir. Ancak sanığın eyleminin hırsızlık suçu oluşturduğunu tespit etmiştir. Mahkeme tarafından sanık eylemi hakkında tayin edilen eylem nedeniyle sanığa fazla ceza verildiği belirtilmiştir. Bütün bu gerekçelerle sanık hakkında kurulan hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2019/381 Esas, 2019/2133 Karar)

Valiliğe Ait Alandan Ağaç Keserek Hırsızlık Suçunun İşlenmesi

Sanık, valiliğe ait olan alandan ağaç kesme suretiyle hırsızlık suçu işlemiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hırsızlık suçu hakkında yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karara karşılık temyiz istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesindeki suçu oluşturduğunu belirtmiştir. Mahkemenin sanık hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 142. Maddesinin ilk fıkrasının a bendi (Kamu kurum ve kuruluş, ibadete ayrılmış yerlerde, kamu yararına tahsis edilen eşya) gereğince hüküm kurulmasının hatalı karar olduğunu belirtmiştir.

Diğer bir husus da sanığın eylemine yönelik suçun işlendiği tarihte 18:10’da yapıldığına dair ihbarda bulunulduğu belirtilmiş, suçun işlendiği tarihin yaz saati uygulaması da dikkate alındığında gece vaktinin 20:17’de tespit edilmiştir. Bu nedenle sanık hakkında hırsızlık suçunu gece işlediğinden bahisle fazla ceza tayin edildiği belirtilmiştir. Tüm bu gerekçelerle mahkeme tarafından kurulan hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2017/4640 Esas, 2019/6797 Karar)

Hırsızlık Suçunun İşlendiği Saatinin Araştırılmadan Hüküm Kurulması

Suçun işlendiği tarihte, sanık tek başına iken çantasında bulunan şarabı içmeye başlamış, şarabı içerken rahatsızlandığını ve dışarıya ilaç almaya çıkmıştır. Sanık 50-100 metre arası yürüdükten sonra geri dönmüş, içkili olması nedeniyle daireleri karıştırarak 3. katta bulunan daireye girmiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hırsızlık, konut dokunulmazlığını bozma, mala zarar verme suçlarından yargılanmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kurulmuş, ilk derece mahkemesi tarafından kurulan hükme karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin sanığın suçu işlediği saate ilişkin delil bulunmadığını ve suçun saatine ilişkin araştırma olmadığını tespit etmiştir. Bu nedenle mahkeme tarafından verilen karar hakkında bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2017/5439 Esas, 2019/6915 Karar)

Daha Çoğunu Almak Varken Gerekli Kısmın Çalınması

Suçun işlendiği tarihte, sanık, katılanın tezgahından 125,00 TL değerinde olan eşya ile 65,00 TL değerindeki bilekliği çalmıştır.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hırsızlık suçlarından yargılama yapılmış, sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmiştir. İlk derece mahkemesi tarafından kurulan hükme karşılık temyiz itirazında bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin vermiş olduğu kararda sanık hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 145. Maddesindeki malın değerinin az olmasına bağlı olarak cezadan indirim yapması gerektiğini belirtmiştir. Diğer bir husus da dosya kapsamında kroki, görgü, tespit tutanağı veya olay yeri inceleme raporu evrakının bulunmadığı da tespit edilmiştir. Eylemin gerçekleştiği yerin iş yeri eklentisi olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Tüm bunların değerlendirilmesinin yapılmasından sonra karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle Yargıtay, mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2018/1331 Esas, 2019/6886 Karar)

Yolda Giderken Müştekinin Çantasını Alıp Kaçması

Sanıklar, müşteki yolda giderken müştekinin arkasından hızla gelerek çantasını kesip almıştır. Müşteki, çantasını tutmuş, sanıkların çantayı almasına engel olmuştur. Sanıklar ile müşteki uzun bir süre yerde boğuşmuş, müşteki yerde sürüklenmiştir. Sanıklar, müştekinin çantasını birlikte alarak kaçmıştır.

Sanık hakkında hırsızlık suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanıkların eyleminin yağma suçunu oluşturacağını belirtmiştir. Dosyada bulunan delillerin takdiri ve değerlendirmenin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğunu belirterek mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun yanında ceza infaz kurumunda başka suçtan hükümlü olan sanığın duruşmadan bağışık tutulmak istediğine dair bir talebi olmadığı, buna rağmen duruşmada sanığın hazır edilmeyerek hükümlülüğüne karar verilmesi savunma hakkına aykırı bulunmuştur. Tüm bu nedenlerle Yargıtay, mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2019/5250 Esas, 2019/6844 Karar)

İş Yeri Hırsızlığında Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Düşürülmesi Kararı

Müşteki, iş yerini saat 21:30’da kilitlemiş ve kapatmıştır. Müşteki, sabah 06:30 sıralarında dükkana geldiğinde hırsızlık olduğunu anlamıştır.

Suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık, iş yerinin dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme suçlarından çocuk mahkemesinden yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulmuş, kurulan karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde;

 • mahkeme tarafından yapılan yargılamada suça sürüklenen çocuğun eylemi, gece sayılan saat diliminde işlendiği kabul edildiğini belirtmiştir. Ancak suçun işlendiği tarihte güneşin doğuş saatinin 05:10 olduğu, gece vaktinin ise 04:10’da bittiği tespit edilmiştir. Bu nedenle suça sürüklenen çocuğun eylemi gece vakti gerçekleştirildiğine ilişkin şüphe olduğundan gündüz vakti işlediğinin kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 • Diğer bir husus da kesintili dava zamanaşımı süresinin suç işlendiği tarih olan 07.08.2009 tarihinden inceleme tarihine kadar geçtiğinden bozma hükmü verilmiştir. Tüm bu nedenlerle kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine kararı verilmiştir. (Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2019/619 Esas, 2019/4766 Karar)

Hırsızlık Suçundan Beraat Kararı Verilmesi

Suçun işlendiği tarihte, sanıklardan birisi hakkında tanıklar suça konu olan ağaçları kestiğini iddiasında bulunulmuştur. Sanıklardan birisinin ağacı kestiği, diğer sanıkların ise ağaçları götürdüğüne dair tanıklar beyanda bulunmamışlardır. Ancak sanıklar üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiştir.

Sanıklar hakkında hırsızlık, hakkı olmayan yere tecavüz suçlarından asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında hırsızlık suçundan mahkumiyet, hakkı olmayan yere tecavüz suçundan beraat kararı verilmiştir. Sanıklar hakkında kurulan hükme karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanıklar hakkında mahkumiyet kurulmasına dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı belirtilerek beraatlerine karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle sanıklar hakkında kurulan mahkumiyet kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2017/2820 Esas, 2019/6689 Karar)

Kuaförden 40 TL Para Çalınması

Mağdurun kuaför işletmesi bulunmaktadır. Olayın olduğu gün, sanık tarafından mağdurun kuaför işletmesinin kilidine zarar verilerek girilmiştir. Sanık, mağdurun işletmesinden 40,00 TL para almıştır. Olayın olduğu gün, sabah 05:00 sularında kolluk devriye görevi esnasında kuaför işletmesine yakın mesafede bulunan iş yeri önünde üç şahsın olduğunu ve şahıslardan birisinin kepengin önünde diz çökmüş vaziyette olduğunu görmüştür. Polislerin şahıslara doğru giderken şahıslar kaçmaya başlamıştır. Polisler ve şahıslar arasında kovalamaca başlamış, aralarında yalnızca suça sürüklenen çocuk yakalanmıştır. Suça sürüklenen çocuk ise beyanında olay günü arkadaşı ile birlikte esrar içtiğini, bu nedenle polisi görünce kaçtığını beyan etmiştir. Hırsızlık suçlamasını kabul etmemiş, hırsızlıkla bir ilgisi olmadığını belirtmiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını bozma, mala zarar verme suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı kurulmuş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkeme tarafından kurulan hükümde yeterli, kesin ve inandırıcı delil olmadan mahkumiyet hükmü kurulduğunu belirtmiştir. Suça sürüklenen çocuk hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanında iş yerini olay günü gece yarısı kapattığını, çocukların ise sabah 05:00 sularında kolluk tarafından yakalandığı belirtilmiştir. Olayın olduğu gün ise gece vaktinin saat 04:00 sularında bittiği anlaşıldığından suça sürüklenen çocuk lehine gündüz sayılan zaman diliminde suçun işlendiğinin kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Çalınan paranın 40,00 TL olması nedeniyle de Türk Ceza Kanunu’nun 145. maddesinin uygulanması gerektiği tartışılmadan karar verildiği de tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle Yargıtay, mahkemenin kararına karşılık olarak oy birliği ile bozma yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2018/1755 Esas, 2019/6776 Karar)

Mahkemenin Suç Vasfında Yanılması

Suçun işlendiği tarihte, suça sürüklenen çocuk kendisi hakkında başka bir suçtan yürütülen soruşturma nedeniyle ifade vermeye adliyeye gelmiştir. Suça sürüklenen çocuğun ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Ancak suça sürüklenen çocuk, adliye içinde dolaşmaya başlamış ve memur suçları soruşturma bürosu savcısının açık olan makam odasından içeri girmiştir. Suça sürüklenen çocuk içeride kimsenin bulunmamasından faydalanmış, masada bulunan soruşturma dosyasını almış ve adliye bahçesine dosyayı yere doğru atacağı sırada kolluk görevlileri suça sürüklenen çocuğu yakalamıştır.

Suça sürüklenen çocuk hakkında çocuk mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan yargılama yapılmıştır. Suça sürüklenen çocuk hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, suça sürüklenen çocuğun eyleminden belgelere zarar vermediği anlaşılmış, eylem, belgelerden yararlanma olanağı devam etmesi nedeniyle teşebbüs aşamasında kalmıştır. Ancak suça sürüklenen çocuğun eylemi, resmi belgeyi bozmak, yok etmek ya da gizlemek suçu oluşturacağının mahkeme tarafından gözetilmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle de mahkeme tarafından hırsızlık suçundan hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. Suça sürüklenen çocuğun temyiz itirazları kabul edilerek mahkeme tarafından kurulan hükme yönelik bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2018/860 Esas, 2019/6771 Karar)

Her Dolaptan Alınan Eşyanın Ayrı Ayrı Hırsızlık Suçu Oluşturması

Müşteki ve katılanlara ait olan hemşire odasındaki eşya dolabının anahtarı ele geçirilmiş, kilit açılarak dolaptan para çalınmıştır. Suça sürüklenen çocuk, çocuk mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan yargılanmıştır. Suça sürüklenen çocuk hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, suça sürüklenen çocuk hastane odasındaki dolapların farklı kişilere ait olduğunu bilebilecek durumda olduğunu tespit etmiştir. Bu nedenle kilitli şekilde olan dolapların farklı kişilere ait olması nedeniyle suça sürüklenen çocuğun eylemi, ayrı ayrı suç oluşturduğu belirtilmiştir. Bu nedenle mahkeme tarafından verilecek olan cezada, tek suç olarak kabul edilerek cezasının artırılması gerektiği belirtilmiştir. Ancak aleyhe temyiz olmadığından onanma kararı verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2018/1243 Esas, 2019/6750 Karar)

Park Halinde Duran Araca Düz Kontak Yaparak Çalınması

Sanık ve suça sürüklenen çocuk, park halinde duran aracın kapısını zorlamıştır. Sanık ile suça sürüklenen çocuk aracın kontak kısmına zarar vererek düz kontak yapmıştır. Arabayı çalıştırmak istedikleri vakit, etraftan kişiler gelmiştir. Bunun üzerine çalıştıramadan kaçmışlardır.

Sanık ve suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık ve mala zarar verme suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde hırsızlık suçuna konu olan araba ile mala zarar verme suçuna konu olan arabanın aynı olması nedeniyle hukuki yararının tek olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle sanık ile suça sürüklenen çocuklar hakkında mala zarar verme suçundan ayrı olarak cezalandırılması gerektiği belirtilmiştir. Bütün bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2018/1916 Esas, 2019/6753 Karar)

Hırsızlık ve Silahla Tehdit Suçunun Yağma Suçu Oluşturması

Müşteki ile sanığın bir arada bulunduğu arkadaş grubu ile birlikte denize gitmişlerdir. Müşteki, denizden çıktıktan sonra eşyalarını bulamamış ve aramaya başlamıştır. Müşteki eşyaları aramaya başlayınca sanık kaçmaya başlamıştır. Müşteki, sanığı yakalamaya çalışmış ve sanık, müştekiye bıçak çekerek tehdit etmiştir. Sanık kaçarken ayağı kaymış ve yere düşmüş, etraftaki kişiler sanığı yakalamışlardır. Sanığın üzerinde müştekinin eşyaları bulunmuştur.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hırsızlık ve silahla tehdit suçundan yargılanmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin hırsızlık değil, yağma suçunu oluşturduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi değil, ağır ceza mahkemesi olduğu belirtilmiştir. Tüm bu gerekçelerle, mahkemenin kurmuş olduğu hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2016/3984 Esas, 2019/2225 Karar)

Balkonda Bulunan Çamaşırların Alınması

Sanık, olayın olduğu tarihte müştekiye ait eve girerek balkonda bulunan çamaşırları almaya çalışırken müşteki fark etmiştir. Müşteki, sanığı fark edince çamaşırları yere atmış ve sanık, bisikletiyle kaçmaya başlamıştır. Ancak sanığın bisiklet bisiklette bulunan eşarp tekerleğe dolanmış, sanık duvara çarparak düşmüştür. Sanık yere düşünce kendisini yakalamaya çalışan müştekiye kafa atmıştır. Sanık, müştekiye kafa attıktan sonra olay yerinden kaçmıştır.

Sanık hakkında yağma suçundan ağır ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin hırsızlığa teşebbüs suçu olduğunu belirtmiştir. Ayrıca sanığın eyleminin konut dokunulmazlığını ihlal ve kasten yaralama suçlarından da cezalandırılması gerektiğini eklemiştir. Mahkemenin suç vasfında yanıldığını ve suçun vasıflandırılmasında yanıldığını belirtmiştir. Bu nedenle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2016/5533 Esas, 2019/2229 Karar)

Hırsızlık Suçundan Beraat Kararı Verilmesi

Olayın olduğu tarihte müştekinin ikametinin önünde damadına ait ayakkabılarının çalındığını belirterek şikayetçi olmuştur. Sanığın çantasında olan ayakkabının damadına ait olduğu teşhis edilmiştir. Sanık hakkında hırsızlık suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay tarafından mahkemenin sanık hakkında beraat kararı verilmesini hukuka uygun bulmamıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğinden beraat kararı verilmesinin hukuka uygun olmadığı belirtilmiştir. Bütün bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2018/2115 Esas, 2019/4714 Karar)

Satın Alınan Bisikletin Çalındığı İddiası

Suça sürüklenen çocuk hakkında bisiklet çalındığı şüphesi ile şikayetçi olunmuştur. Suça sürüklenen çocuk, müştekiye ait olan bisikleti para karşılığında aldığını savunmasında belirtmiştir. Suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık suçundan çocuk mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Suça sürüklenen çocuk hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, satın aldığını iddia ettiği çocuk hakkında isim ve adres araştırması yapılmadığını belirtmiş, mahkeme tarafından gerekli araştırmayı yapmadığını belirtmiştir. Bütün bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2019/4456 Esas, 2019/4684 Karar)

Hırsızlığa Teşebbüs Suçunun İşlenmesi

Sanık, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği okulda hizmetli olarak çalışmaktadır. Sanık, olay günü okulun anahtarın yetkisi bulunmayan okul içerisindeki kalorifer dairesine girmiştir. Sanık, kaloriferin yanması için kullanılan mazotu bidonlara doldurmuştur. Ancak sanık eylemini tamamlamadan teşebbüs niteliğindeki eylemini gerçekleştirmiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan yargılanmıştır. Sanık hakkında verilen mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin kamu kurumundan eşya çalındığına dair kanun maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mahkeme tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesinin ilk fıkrasının a bendinin uygulanması gerektiği belirtilmiş, suç vasfında yanılgıya düşüldüğü belirtilmiştir. Ancak aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2018/1008 Esas, 2019/6682 Karar)

Hırsızlık Suçunun Temel Halinin Uzlaşma Kapsamında Olması

Sanık, olay tarihinde kapısı açık olan araçtan girmiş ve para çalmıştır. Müşteki beyanında minibüsün servis aracı olduğunu ve kapısı açık, kontak anahtarı üzerinde bıraktığını belirtmiştir.

Sanık hakkında hırsızlık suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin hırsızlık suçuna uyduğunu ve Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesinin ilk fıkrasına uyduğunu belirtmiştir. Söz konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunu ve bu nedenle dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi gerektiğini belirtmiştir. Tüm bu nedenlerle sanık müdafisinin temyiz itirazları yerinde görülerek bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2018/661 Esas, 2019/6678 Karar)

Süper Marketten Bebek Maması Çalınarak Hırsızlık Suçu İşlenmesi

Sanık ile sanığın kardeşi olan diğer sanık, süper markete girip 15 adet farklı markalarda bebek maması çalınmıştır. Sanık, marketten parasını ödemeden üç mama ile çıkış yaparken güvenlik görevlisi tarafından yakalanmıştır. Diğer sanığın elindeki poşette de 12 mama bulunarak yakalanmıştır. Sanık hakkında hırsızlık suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından yargılanmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin teşebbüs hükümlerinin uygulanarak mahkeme tarafından eksik ceza tayin edildiği belirtilmiştir. Ancak aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Tüm bu nedenlerle mahkeme tarafından onanma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2018/2757 Esas, 2019/6603 Karar)

Sanık Hakkında Fazla Ceza Tayin Edildiğinden Bozma Kararı Verilmesi

Müşteki olay günü aracını saat 17:00’de park etmiş, ertesi gün de saat 10:00’da aracının yanına gitmiştir. Müşteki, hırsızlığı aracın yanına yaklaştığı zaman fark etmiştir. Sanık ise savunmasında suçu 20:00 ile 21:00 arasında işlediğini belirtmiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin olduğu gününün güneş batış çizelgesine göre gecenin 21:24’te başladığını belirtmiştir. Ancak mahkeme tarafından sanığın suçu işlediği vakte göre suçun gündüz vakti işlendiğini belirtmiştir. Mahkeme tarafından hırsızlık suçunun gece vakti işlendiğine dair mahkeme gerekçesinde belirtilmediği eklenmiştir. Sanık hakkında fazla ceza tayin edildiğinden bahisle mahkemenin vermiş olduğu hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2018/15 Esas, 2019/6567 Karar)

İnşaat Şantiye Alanından Elektrik Kablosu Çalması

Olay tarihinde inşaat şantiyesine giren sanıklar elektrik direğine monte edilen elektrik şantiyesi kapağını açmış, fişi prizden çekerek kablonun ucunu ezerek kesmişlerdir. Sanıklar elektrik kablolarını çalmış, inşaat şantiyesi sahibi de sanıklardan şikayetçi olmuştur.

Sanık hakkında hırsızlık suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında hırsızlık suçundan mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesinin ilk fıkrasının e bendinde kullanım gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçuna dair hükmün uygulanmadığını belirtmiştir. Mahkemenin sanıkların eyleminin hukuki değerlendirilmesinde yanıldığını eklemiştir. Bunun yanında sanıkların çaldıkları elektrik kablosunu başkasına vermesi, bu durumun ihbar üzerine polislerin yakaladığı tespit edilmiştir.

Bu nedenle sanıkların eylemini tamamladığı ve teşebbüs aşamasında kalmadığı gözlemlenmiştir. Mahkeme tarafından teşebbüs hükümlerinin uygulanmış olması nedeniyle sanıklar hakkında eksik ceza tayin edildiği belirtilmiştir. Mahkeme tarafından kurulan hükme yönelik bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2017/4895 Esas, 2019/6557 Karar)

Sanığın Çaldığı Bisikleti İade Etmesi

Sanık, müştekinin ikametinde bulunan apartman boşluğunda bulunan X marka bisikletin kilidini kırarak çalmıştır. Sanık Y marka bisikletin çalınması nedeniyle eşkal bilgisinden yakalanmıştır. Sanık X marka bisikleti çaldığını ikrar etmiş, bisikleti mağdura iade edilmesini sağladığını belirtmiştir.

Suça sürüklenen çocuk hakkında çocuk mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Suça sürüklenen çocuk hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, sanığın bisikleti iade ettiğini bildirmesi üzerine sanığın cezasında indirim yapılması gerektiği belirtilmiştir. Mahkemenin sanık hakkında kurmuş olduğu hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2019/2934 Esas, 2019/4551 Karar)

Hırsızlık Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması

Suça sürüklenen çocuk, katılanın elindeki cüzdanı çekip almıştır. Katılanın cüzdanında kimliği ve 50 TL para bulunmaktadır. Sanık, olay sonrasında yakalanmış ve cüzdanı sakladığı yeri göstermiş, para dışında kalan eşyaların teslimi sahibine yapılmıştır.

Suça sürüklenen çocuk, çocuk mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan yargılanmıştır. Suça sürüklenen çocuk hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde suça sürüklenen çocuğun çaldığı eşya konusunda kısmi iade yaptığı tespit edilmiştir. Bu nedenle sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına dair mahkemenin değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle mahkeme tarafından kurulan hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2019/1768 Esas, 2019/4558 Karar)

Mahkeme Tarafından Eksik Araştırma ile Hüküm Kurulduğundan Bahisle Bozma Kararı Verilmesi

Sanıklar olayın olduğu gün müştekinin ikamet ettiği yere girmiş ve müştekiye ait olan eşyaları almıştır. Aynı zamanda müştekinin eczanesine de girmiş ve eşyaları çalmıştır. Ancak tanıklar müştekinin ikametinden eşyalar çalındığını, alt katta bulunan eczaneden taşındığını belirtmiş ve eczaneden eşyaların çalınmadığını beyan etmişlerdir. Sanıklar savunmasında eşyaları aldığını belirtmiş ancak eczaneden eşya almadıklarını belirtmiştir.

Sanık hakkında hırsızlık suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin eksik inceleme ile hüküm kurduğunu belirtmiştir. Suça konu eşyalara dair belgelerin ibrazını, işletmeye ait defter ve kayıtların bilirkişi tarafından incelettirilmesi gerektiği de eklenmiştir. Bu nedenle mahkemenin kurmuş olduğu hükme yönelik bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2018/8578 Esas, 2019/4664 Karar)

Çalınan Malın Değerinin Azlığı

Sanık, olay tarihinde akaryakıt istasyonuna motosikleti ile müşteri gibi gelmiştir. Sanık, pompacı olarak çalışan katılana 15,00 TL’lik yakıt doldurmasını istemiştir. Sanık, para ödemeden kaçmıştır.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulmuş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminde 15,00 TL’lik yakıtın, suça konu olan değerin azlığının mahkeme tarafından değerlendirilmediğini belirtmiştir. Bu nedenle mahkemenin değerin azlığının gözetilmeden hüküm kurulması hukuka uygun bulunmamıştır. Tüm bu gerekçelerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2018/4491 Esas, 2019/6451 Karar)

Elektrikli Bisikletin Aküsünün Çalınarak Hırsızlık Suçunun İşlenmesi

Müşteki, olay tarihinde elektrikli bisikletini annesinin ikamet ettiği apartman önünde bırakmıştır. Suça sürüklenen çocuk, elektrikli bisikletin aküsünü çalmış, akabinde üvey annesinin evine aküyü bırakmıştır. Ancak suça sürüklenen çocuk bisiklet aküsünü müştekiye teslim etmiştir.

Suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Hırsızlık suçundan mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde suça sürüklenen çocuğun soruşturma aşamasında aküyü teslim ettiği ve zararın giderildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle mahkeme tarafından etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmeden karar verilmemiştir. Bütün bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2018/1744 Esas, 2019/6517 Karar)

Etkin Pişmanlık Hükmüne Dair Müştekinin Rızasının Sorulması

Müşteki 100 litrelik mazotu çalınmıştır. Sanıklardan birisi müştekinin mazot zararının 25-30 litrelik kısmını karşılamıştır. Sanıklar hakkında hırsızlık suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın zararı giderdiğini, kısmen gidermesi nedeniyle müştekiye etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmaması gerektiği konusunda rızasının sorulmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle sanık hakkında fazla ceza tayin edildiği gözetilmiş olup mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2018/3075 Esas, 2019/4657 Karar)

Uyurken Aracın ve Telefonun Çalınarak Hırsızlık Suçunun İşlenmesi

Olay günü, katılan aracın çalındığından bahisle şikayette bulunmuştur. Olay günü, aracın oto yıkamaya 23:00 sularında geldiği, sanık ise 01:30 sıralarında dükkana geldiği belirtilmiştir. Katılan saat 01:30’da içeriye uyumaya geçmiş, saat 05:00 sularında uyanmıştır. Katılan uyandığında telefonunun ve aracın satıldığını fark etmiştir. Sanık ise savunmasında mahalleden tanıdığı olan kişiyi hastaneye götürmek için aracı çaldığını kabul etmiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde olayın olduğu tarihte güneş doğuş saatinin 05:29 olduğunu tespit etmiş ve gece vaktinin 04:29’da bittiğini tespit etmiştir. Suçun işlendiği tarihte sanık hakkında gündüz hırsızlık suçu işlediğine dair mahkemenin hüküm kurması gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle mahkeme tarafından sanık hakkında kurulan hükmün fazla ceza tayini olduğu tespit edilmiştir. Bütün bu nedenlerle sanığın temyiz itirazları kabul edilmiş ve bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2018/1673 Esas, 2019/6514 Karar)

İLETİŞİME GEÇ
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ