Hileli İflas Suçu ve Cezası

Hileli iflas suçu, Türk Ceza Kanunu’nda Mal Varlığına Karşı Suçlar bölümünde olup 161. maddesinde düzenlenmiştir.

Öncelikle iflas, şirketin borcunu ödeyememesinden kaynaklı bir sebepten doğmaktadır. Hileli iflas suçu ile korunmak istenen değer, mal varlığı olup alacaklının alacağıdır. Hileli iflas suçunun düzenlendiği kanun maddesinde de belirtildiği üzere suçun korumuş olduğu unsur, alacaklının alacak teminatını oluşturan mallardır. Hileli iflas suçu ile fail alacaklının teminatını oluşturan mallarda eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunmaktadır.

Hileli iflas suçunun işlenebilmesi için kanunda seçimlik hareketler düzenlenmiştir:

 • Müflisin alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malları kaçırması, gizlemesi veya değerinin azalmasına neden olmasıdır. Görüldüğü üzere seçimlik hareketin içerisinde de seçimlik hareketler bulunmaktadır.
 • Müflisin malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek için ticari defter, kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesidir. Bu fıkrada da seçimlik hareketin içerisinde de seçimlik hareketler bulunmaktadır.
 • Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde, sanki böyle bir ilişki mevutmuş gibi borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesidir. Görüldüğü üzere gerçekte borçlu olmadığı halde şirketi borçlu olarak göstermek adına sahte belge düzenlemesidir.
 • Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla sahte bilanço tanzimiyle aktifin olduğundan az gösterilmesidir.

Hileli İflas Suçunun Özellikleri

 • Hileli iflas suçunun faili tacir olmalıdır. Hileli iflas suçu herkes tarafından işlenememektedir. Bu nedenle hileli iflas suçu özgü suç denilebilir.
 • Suçun mağduru hileli iflas eden borçlunun alacaklısı olup alacağını tahsil edemeyen ya da edememe tehlikesi ile karşılaşandır.
 • Hileli iflas suçu, seçimlik hareketle işlenebilen bir suçtur. Kanunda belirtilen seçimlik hareketlerden biri ile hileli iflas suçu işlenebilir.
 • Suç kastla işlenebilir, kişi bilerek ve isteyerek suç işleyebilir. Hileli iflas suçunun taksirle işlenmesi mümkün değildir.

Hileli İflas Suçunun Cezası

 • Hileli iflas suçunun cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır.
 • Adli para cezası hapis cezasının paraya çevrilmesidir ve 1 yıl altında olan hapis cezaları için mümkündür. Bu nedenle hileli iflas suçunun alt sınırı 3 yıldan başladığından adli para cezasının verilmesi mümkün değildir. Ancak hileli iflas suçunda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması halinde cezadan indirim yapılır ise hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.
 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, 2 yıl altında olan hapis cezaları adına verilmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile fail hakkında verilen ceza adına failden belli bir süre içerisinde belli koşullara uyması beklenmektedir, failin şartlara uyması halinde süre sonunda failin cezası hiçbir sonuç doğurmadan sona erecektir. Hileli iflas suçunun cezasının alt sınırı 3 yıl olduğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi mümkün değildir. Ancak etkin pişmanlık hükümleri uygulandığı ve ceza 2 yıl altına düştüğü vakit hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi mümkündür.
 • Hapis cezası ertelenmesi kararı, 2 yıl altında olan hapis cezaları adına verilmektedir. 18 yaşından küçük ve 65 yaşını tamamlamamış olan kişilerde ise 3 yıldır. Ceza ertelenmesi kararının verilmesi ile cezanın infazından şartlı olarak vazgeçilmiş sayılacaktır. Hileli iflas suçunun cezasında alt sınır 3 yıl olduğundan ceza ertelenmesi kararının verilmesi mümkün değildir. Ancak etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak cezada indirim yapılarak ceza 2 yıl altında olur ise hileli iflas suçundan ceza ertelenmesi kararı verilebilir.

Hileli İflas Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, kişinin suç işlemesinden sonra pişmanlık duyarak suç nedeniyle mağdura vermiş olduğu zararı gidermesidir. Zararın giderilmesi aynen veya tazmin ederek gerçekleştirilebilir. Etkin pişmanlık hükmünün uygulanması halinde faile verilecek cezada indirim uygulanacaktır. Ancak etkin pişmanlık hükümleri her suçta uygulanmamaktadır, yalnızca kanunda belirtilen suçlarda uygulanmaktadır.

Hileli iflas suçunda etkin pişmanlık uygulanabilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 168. maddesinde düzenlenmiştir:

 • Soruşturma aşamasında mahkeme başlamadan önce zararın giderilmesi halinde faile verilecek ceza 2/3 oranında indirim uygulanacaktır.
 • Kovuşturma başladıktan ve hüküm verilmeden önce faile verilecek cezada ise 1/2 oranında indirim uygulanacaktır.
 • Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası aranır.

Hileli İflas Suçunda Şikayet

Şikayete tabi suçlar, kanunda belirtilmiştir. Hileli iflas suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almamaktadır. Soruşturma savcılık tarafından resen (kendiliğinden) başlatılacaktır. Suçtan mağdur olan kişi şikayetçi olmadığını bildirir ise yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Hileli İflas Suçunda Uzlaşma

Uzlaşmaya tabi olan suçlara ait dosyalarda soruşturma aşamasında savcılık, kovuşturma aşamasında ise mahkeme tarafından uzlaşma bürosuna gönderilmektedir. Ancak hileli iflas suçu uzlaşmaya tabi olan suçlardan değildir. Bu nedenle dosya uzlaşma bürosuna gönderilmeyecektir ve taraflar uzlaşmış olsalar dahi dosyaya bir etkisi olmayacaktır.

Hileli İflas Suçunda Zamanaşımı

Hileli iflas suçunda zamanaşım süresi 15 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren zamanaşım süresi olan 15 yıl içerisinde dava açılmaz veya dava açılsa da sona ermez ise zamanaşımının dolması nedeniyle dava hakkında düşme kararı verilecektir.

Hileli İflas Suçunda Görevli Mahkeme

Hileli iflas suçunda görevli mahkeme ceza sınırı nedeniyle ağır ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde ağır ceza mahkemesinde görülecektir.

Hileli İflas Suç Duyurusu Dilekçe (Şikayet Dilekçesi)

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ: Ad Soyad (TC Kimlik No)
Adres

VEKİLİ: Av. Ad Soyad
Adres

ŞÜPHELİ: Ad Soyad

SUÇ : Hileli iflas suçu

SUÇ TARİHİ: …/…/…

AÇIKLAMALAR:

1-) Şüpheli …. Ticaret Sicil No’lu … Şirketinin sahibi olup müvekkil ile birkaç ticari ilişki kurmuşlardır. Müvekkil, şirket sahibi şüpheliye malzeme satışında bulunmuş, şüpheli satışa karşılık müvekkile çek vermiştir.

2-) Taraflar arasındaki alım-satım 12.02.2018’de yapılmış, şüpheli, 12.05.2018’de iflasını açıklamıştır. Şüphelinin iflası … Ticaret Mahkemesinin …/…. Esas, …/… Sayılı Kararı ile şüphelinin iflasına karar verilmiştir.

3) Şüpheli müflis, ilgili mahkemenin vermiş olduğu iflas kararının alınmasından bir ay önce tapuda adına kayıtlı olan bir bağımsız bölüm ile bir arsayı kardeşinin üzerine kaydettirmiştir (İlgili tapu kayıt bilgileri dilekçe ekinde sunuludur).

4-) Müflis şüphelinin alacaklı olan müvekkilden mal kaçırma saikiyle hareket ettiği açık ve ortadadır. Bu nedenle müflis şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak hakkında kamu davası açılması yönünde karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER: TCK m161 ve ilgili her türlü mevzuat.

DELİLLER: Müvekkil ile şüpheli arasındaki alım satım ilişkini gösterir belge, şüphelinin almış olduğu malzemeler karşılığı müvekkile vermiş olduğu çekin fotokopisi, şüphelinin muvazaalı olarak kardeşinin üzerine geçirmiş olduğu tapu kayı belgeleri, tanık ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenler ışığında; şüpheli müflis müvekkilden mal kaçırmak saikiyle hareket ederek hileli iflas suçunu işlemiş olduğundan hakkında soruşturma başlatılmasını ve hakkında kamu davası açılması yönünde karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

Müşteki Vekili

Av. Ad Soyad

İmza

Hileli İflas Suçunda Savunma Dilekçesi

İSTANBUL ( ). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: …/… Esas

SAVUNMADA BULUNAN SANIK: Ad Soyad

MÜDAFİİ: Av. Ad Soyad

MÜŞTEKİ: Ad Soyad

KONU: Dosyaya ilişkin savunmalarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

1-) Sanık müvekkil hakkında hileli iflas suçu işlediği iddiası ile söz konusu dava açılmıştır. Ancak müvekkil aleyhine soyut iddialar dışında iddiaların destekleneceği somut, kesin ve inandırıcı deliller bulunmamaktadır.

2-) Müvekkil ticari hayatının başladığı günden bu yana basiretli iş adamı gibi davranmış ve kanuna aykırı bir durumda bulunmamıştır.

3-) Müvekkile soyut iddialarda bulunulmuş ve yeterli, somut deliller sunulmamıştır. Bu nedenle müvekkil hakkında beraat kararı verilmesi yönünde talep sunmaktayım.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle sanık müvekkil hakkında öncelikle beraat kararı verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe hükümler uygulanmasını saygılarımla vekaleten sunmaktayım.

Sanık Müdafii

Av. Ad Soyad

İmza

Hileli İflas Suçu Yargıtay Kararları

Hileli İflas Suçundan Beraat Kararı Verilmesi

Sanıklar hakkında hileli iflas suçundan ağır ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanıklardan birisi hakkında mahkumiyet kararı, diğer sanık hakkında beraat kararı verilmiştir. Mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde şirketin kredi sözleşmesinin aslı ve ekinde bulunulan bonoların temin edilerek imzaların sanıklar tarafından atılıp atılmadığının bilirkişi incelemesinin yaptırılması gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanında şirketin kuruluşundan itibaren ticari defterlerin olup olmadığının ticaret sicil müdürlüğü ve vergi dairesinden usulünce araştırılması gerektiği de eklenmiştir. Alacaklıları zarara uğratma amaçlarının olup olmadığına dair kuşkuya yer bırakmayacak şekilde araştırılma yapılması gerektiği ve mahkemenin eksik inceleme ile hüküm kurduğu belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kurmuş olduğu hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2018/7884 Esas, 2019/847 Karar)

Hileli İflas Dosyasında Uzman Bilirkişi Atanmasının Yapılması

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından hileli iflas suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığa ait olan şirket muhasebe kayıt ve defterlerinin temin edilmesi ve Ticaret, İcra ve İflas Hukuku Öğretim üyesi ile Mali Müşavirden oluşan bilirkişi kurulu ile bilirkişi raporu hazırlatılması gerektiği belirtilmiştir. Mahkeme tarafından atanan bilirkişinin konusunda uzman olmayan bilirkişi olması ve bu rapora göre hüküm kurulması hukuka aykırı bulunmuştur. Mahkeme tarafından eksik inceleme ile hüküm kurulduğundan mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde hüküm kurulmuştur. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2018/4591 Esas, 2018/13495 Karar)

İnandırıcı Delil Bulunmadığından Hileli İflas Suçundan Beraat Kararı Verilmesi

Sanıkların yetkilisi olduğu … Şirketi’nin iflasına karar verilmiştir. İflastan sonra iflas müdürlüğü tarafından şirkete ait defter ve belgelerin ibrazının iflas masasına teslimi istenmiştir. Bilirkişi incelemesinde araçların bakımlarının yapılmadığı, aracın hasarına neden olduğu ve mal varlığında azaltılmasına neden olduğu tespit edilmiştir.

Sanıklar hakkında hileli iflas suçundan ağır ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin yargılama aşamasındaki delil takdiri, bilirkişi raporu ve katılan beyanında inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat kararını hukuka uygun bulmuştur. Sanıkların beraatine ilişkin kararın onanması yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/6339 Esas, 2017/15395 Karar)

Hileli İflas Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesi

Sanığın yetkili olduğu … Şirketi’nin iflasına karar verilmiştir. İflas müdürlüğü tarafından şirkete ait defter ve belgelerin iflas masasına teslimi istenilmiştir. Ancak defter ve belgelerin incelemesinde usulüne uygun olarak defterlerin tutulmadığı, aktiflerin azaltılarak mal varlığı üzerinde hileli tasarruflarda bulunduğu tespit edilmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından hileli iflas suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin sanık hakkında vermiş olduğu mahkumiyet kararında isabetsizlik görmemiştir. Sanık, şirket adına kayıtlı olan araçları teslim etmemiş, teslim etmeme gerekçesinde hayatın olağan akışına uygun bir neden belirtememiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık olarak onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/6340 Esas, 2017/15390 Karar)

Mahkeme Tarafından Kurulan Hükmün Eksik İnceleme ile Verilmesi

Sanıkların yetkilisi olduğu … Şirketi’nin iflasına karar verilmiş, iflas müdürlüğü tarafından defter ve belgelerin ibrazı iflas masasına teslim edilmesi istenmiştir. Ancak sanıklar defter ve belgelerin ibrazını iflas masasına teslim etmemiştir. Bunun yanında şirketin aktiflerinin azaltılarak mal varlığı üzerindeki hileli tasarruflarda bulunmuştur.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından hileli iflas suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkeme tarafından şirketin defter ve belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmadan karar verilmiştir. Mahkeme tarafından şirket adına kayıtlı olan araçların trafik kayıtlarının celp edilmesi, muhasebe kayıt ve defterlerinin temin edilmesi ve bilirkişi kurulu aracılığıyla rapor hazırlatılması gerektiği belirtilmiştir. Mahkeme tarafından eksik inceleme yapılarak karar verilmesi nedeniyle hukuka uygun bulunmamıştır. Tüm bu nedenlerle mahkeme tarafından kurulan hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/6326 Esas, 2017/14620 Karar)

Şirketin Defter ve Belgelerin Usulüne Uygun Tutulmadığının Tespiti

Sanıkların yetkilisi olduğu … Şirketi’nin iflasına karar verilmiştir. İflas müdürlüğü tarafından şirkete ait defter ve belgelerin iflas masasına ibrazı istenilmiştir. Defter ve belgelerin usulüne uygun tutulmadığı ve aktiflerin azaltılarak malvarlığı üzerinde hileli tasarruflarda bulunduğu tespit edilmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından hileli iflas suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkına mahkumiyet hükmü kurulmuş, kurulan mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin şirket defter ve belgeleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmadan karar verildiği belirtilmiştir. Sanıklara ait şirketin muhasebe kayıt ve belgelerin temin edilerek bilirkişi kurulu tarafından inceleme yaptırılması gerektiği belirtilmiştir. Mahkeme tarafından uzman olmayan bilirkişi tarafından rapor hazırlatıldığından eksik inceleme ile hüküm kurulduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında iflas kararının objektif cezalandırma şartı bulunmakta taksirli iflas suçu için kesinleşmiş iflas kararının bulunması gerektiği belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kurmuş olduğu hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/6325 Esas, 2017/14621 Karar)

Hileli İflas Suçunda Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu

Sanıkların yönetim kurulu başkanı ve üye olduğu şirketin iflasına karar verilmiştir. İflas kararı sonrasında şirketin ticari defter ve belgeleri icra müdürlüğüne teslim edilmesi istenilmiştir. Ancak sanıklar 4 yıl boyunca şirketin ticari defterlerini saklamış ve teslim etmemiştir. Adresleri kolluk tarafından birden çok kez yoklamada adreste bulunamadığı, mal varlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunulduğu tespit edilmiştir.

Sanıklar hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hileli iflas suçundan yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında ayrı ayrı 2 yıl 6’şar ay hapis cezası verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanıkların hileli tasarruflarda bulunduğunu belirterek hileli iflas suçundan yargılama yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle sanıklar hakkında delillerin takdiri adına üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu belirtilmiştir. Mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermesi gerekirken yargılamaya devam etmesi hukuka aykırı bulunmuştur. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2016/11097 Esas, 2016/9718 Karar)

Hileli İflas Suçundan Kurulan Beraat Kararına Karşılık Onama Kararı Verilmesi

Sanık, … Şirketi’nin yönetim kurulu başkanı olup şirketin iflasına karar verilmiştir. İcra Müdürlüğü iflas dairesi tarafından sanığa şirket adına tescilli rehinli olmayan araçların teslimi istenilmiştir. Teslimi talep edilen belge sanığa tebliğ edilmiştir; ancak sanık 7 adet aracı teslim etmemiştir. Bu nedenle sanık hakkında hileli iflas suçu işlediğinden bahisle dava açılmıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından hileli iflas suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık o yer Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin sanık hakkında kurmuş olduğu beraat kararının gerekçesi olarak sanığın suçu işlediğine dair delili olmadığını belirtmiştir. Kesin delil olmadığından sanık hakkında beraat kararı verildiği tespit edilmiştir. Yargıtay dosya incelemesinde sanık hakkında yapılan yargılama, deliller ve kovuşturma sonucuna göre atılı suçu işlediği sabit olmadığından kurulan hükmü hukuka uygun bulmuştur. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2014/8055 Esas, 2016/8357 Karar)

Hileli Tasarruflarda Bulunarak Kendi İflasına Neden Olunması

Katılan, sanıklara 124.201,55 TL tutarında kiraz satışı yapmış ve ürünleri teslim etmiştir. Sanıklar katılana olan borcunun bir kısmını ödemiş, bakiye borç olarak 75.000 TL kalmıştır. Buna karşılık olarak bono düzenlenmiş ve katılana bono vermişlerdir. Ancak bono ödenmemiş ve mahkeme kararı ile şirket hakkında iflasına karar verilmiştir. Sanıkların hileli tasarruflarda bulunarak kendi iflasına neden olunduğuna dair iddiada bulunmuştur.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından hileli iflas suçundan yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık katılan vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde katılanın hileli iflas suçundan soyut iddiada bulunduğu ve sanıkların mahkumiyetine karar verecek şekilde yeterli delil olmadığını tespit etmiştir. Mahkemenin vermiş olduğu beraat kararı usule ve yasaya uygun bulunmuştur. Bu nedenle mahkemenin vermiş olduğu beraat kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2016/1731 Esas, 2016/8277 Karar)

Hileli İflas Suçundan Kurulan Mahkumiyet Kararına Karşılık Bozma Yönünde Karar Verilmesi

Sanık, … Şirketi’nin katılan şirkete olan borcu nedeniyle iflas davası açılmıştır. Dava esnasında borçlu şirketin ticari defterlerine muhafaza tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak söz konusu şirketin ticaret sicil müdürlüğünde tescil ve ilan edilen adresinde defter ve belgelere rastlanılamamıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık savunmasında şirketteki hisselerini devrettiğini ve teslim etmeden önce şirkete ait olan defter ile belgelerin teslim edilmesi gerektiğine dair bilginin kendisine verilmediğini belirtmiştir. Kendisine bu bilginin verilmesi halinde muhasebecisinden defteri alarak teslimi gerçekleştirebileceği beyanında bulunmuştur. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık sanık müdafii tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde iflas dosyasında şirketin üzerine herhangi bir taşınmaz olmadığını ve banka hesaplarında da bakiye olmadığını ve şirketin birçok yere 410.000 TL’ye yakın borcu bulunduğunu tespit etmiştir. Bunun yanında şirketin eski ortağı olan tanık tarafından ticari defter ve belgeler mahkemeye sunulmuştur. Belgelerde şirketin aktif mal varlığı bulunmadığı da tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kurmuş olduğu mahkumiyet kararı doğru bulunmamış, sanığın suç işleme kastı bulunmadığından beraat kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mahkemenin mahkumiyet kararına karşılık tüm bu gerekçelerle bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2016/3488 Esas, 2016/8097 Karar)

Hileli İflas Suçundan 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Verilmesi

Sanığın yetkili olduğu şirket hakkında … Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflasına karar verilmiştir. Sanık tarafından şirketin ticari defterlerinin usulüne uygun tutulmadığı, bakiye sermaye borçlarının gereği gibi ödenmediği, iflas sonrası şirketin ticari faaliyetine devam ettiği tespit edilmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından hileli iflas suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, verilen mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosyada bulunan raporların, delillerin ve sanığın savunmasında mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğini tespit etmiştir. Bu nedenle usulüne uygun olarak oluşturulan bilirkişi raporu, iflas dosyası ve tüm dosya ile hileli iflas suçunu oluşturduğu tespiti hukuka uygun bulunmuştur. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kurmuş olduğu hükme karşılık onama kararı verilmiştir. (Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2016/11969 Esas, 2016/8410 Karar)

Şirketin Mal Varlığını Azaltıcı İşlemlerin Gizlenmesi

Sanığın temsile yetkili olduğu … Şirketi’nin iflasına karar verilmiştir. İflas müdürlüğü tarafından şirkete ait olan defter ve belgelerin ibrazı istenmiş, ancak sanık tarafından şirketin mal varlığını azaltıcı işlemleri gizlemek amacıyla defter ve belgeler teslim edilmemiştir. Sanığın şirket ödemelerini belge almadan yaptığı, şirket alacağının tahsili için gereken işlemleri yapmadığı, zamanaşımına uğrayan borca itiraz etmeyerek şirketi zarara uğrattığı tespit edilmiştir.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından hileli iflas suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde bilirkişi heyet raporu, iflas dosyası ve tüm dosyadan hileli iflas suçunu oluşturduğuna dair mahkemenin kabulünde hukuka aykırılığa rastlamamıştır. Bu nedenle temyiz başvurusunun reddi yönünde karar verilmiştir. Mahkemenin delil ve yargılama aşamasındaki takdirine göre onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2016/11151 Esas, 2016/8409 Karar)

Hileli İflas Suçunda Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hileli iflas suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, karara karşılık sanık müdafii tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Sanığın yetkilisi olduğu … Şirketi iflas etmiştir. Katılan şirket lehine rehinli olan 10 adet çekiciyi ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan icra takibi sanık tarafından bildirilmemiştir. Sanığın bu yöndeki bilgilerinin gizlenmesi hileli iflas suçunu oluşturduğu iddiasında bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin hileli iflas suçunu oluşturup oluşturmayacağına dair delillerin takdirinde görevli mahkemenin ağır ceza mahkemesinin olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu gözetilmeden mahkeme yargılamaya devam ederek hüküm kurmuştur. Bu nedenlerle sanık müdafinin temyiz itirazları kabul edilmiştir. Mahkemenin kurmuş olduğu hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/6833 Esas, 2016/5377 Karar)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ