Hayasızca Hareketler Suçu ve Cezası

Hayasızca hareketler, Türk Ceza Kanunu’nun 225. maddesinde yer almaktadır. Herkese açık bir yerde alenen cinsel davranışlarda bulunulması suç olarak sayılmıştır. Kanunda “alenen cinsel ilişkide bulunma” veya “teşhircilik” hareketlerinden birinin yapılması halinde hayasızca hareketler suçu işlenmiş olacaktır.

Bu suç ile korunmak istenen değer, toplumun edep, iffet ve ar duygularıdır. Dolayısıyla bu değerlere saygısızlık eden kimse hakkında hayasızca hareketler suçunun yaptırımı uygulanacaktır.

Ahlak ve Adaba Aykırı Davranışlar Nelerdir?

Hayasızca hareketler suçunun oluşabilmesi için toplumun ahlak ve adabına aykırı davranışlarda bulunması gerekmektedir. Kişinin cinsel davranışlar gerçekleştirmesi, cinsel organını göstermesi, halka açık yerde cinsel ilişkiye girmesi gibi davranışlar suç oluşturmaktadır.

Herkese açık bir ortamda cinsel ilişkiye girilmesi, mastürbasyon yapılması, cinsel organı çıkartıp tuvaletinin yapılması, çıplak dolaşılması, cinsel organının gösterilmesi halinde suç işlenmiş olacaktır. Cinsel organının gösterilmesi, belli bir kişiye özgü olmamalıdır. Örneğin; caddede yürürken cinsel organını gösteren kişi suçu işlemiş olacaktır.

Hayasızca Hareketler Suçunun Unsurları Nedir?

  • Öncelikle suçun oluşabilmesi için failin yapmış olduğu hareketin kişiye yönelik olmaması gerekmektedir. Örneğin; kişi, herkesin içerisinde birine yönelik olarak cinsel hareketlerde bulunur ise cinsel taciz suçunu işlemiş olacaktır.
  • Suçun faili herkes olabilmektedir. Suç özgü bir suç değildir. Ancak suçun mağduru tüm toplum olabilmektedir.
  • Seçimlik hareketle işlenilen bir suçtur. Kanunda belirtilen hareketlerden birisinin yapılması halinde (alenen ilişki veya teşhircilik) suç işlenmiş olacaktır.
  • Hayasızca hareketler suçu ile kişinin huzur ve sükununu bozma suçları birbirine karıştırılmaktadır. Ancak her iki suçun unsurunda farklılıklar bulunmaktadır. Huzur ve sükununu bozma suçundaki en önemli unsur “süreklilik”tir. Failin yapmış olduğu hareket karşı tarafı bıktıracak ve huzurunu bozacak kadar tekrarlandığı vakit huzur ve sükunu bozma suçu işlenmiş olacaktır. Failin bir hareket ile suç işlemesi ve bu hareketini sıklıkla yapmaması halinde huzur ve sükunu bozma suçu işlenmiş olmayacaktır.

Hayasızca Hareketler Suçunun Cezası

  • Hayasızca hareketler suçunu işleyen kimse hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
  • Adli para cezası 1 yıl veya altında olan hapis cezalarının paraya çevrilmesi halidir. Hayasızca hareketler suçunun yaptırımı 1 yıl ve altında olması nedeniyle adli para cezası verilmesi mümkündür. Ancak adli para cezasına çevrilmesi sonrasında kişi para cezasını ödemediği halde ceza, hapis cezasına çevrilecektir.
  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı 2 yıl veya altında olan cezalar adına verilmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararının verilmesi halinde kişinin denetim süresi içerisinde suç işlememesi gerekmektedir. Denetim süresi içerisinde başka bir suç işlemediği halde süre sonunda ceza hiçbir sonuç doğurmadan sona erecektir. Hayasızca hareketler suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi cezanın sınırı gereği verilmesi mümkündür.
  • Hapis cezasının ertelemesi, yaptırımı 2 yıl veya altında olan cezalar adına verilmektedir. 18 yaşını doldurmamış veya 65 yaşını doldurmuş olan kişilerde ise cezai yaptırım 3 yıldır. Kişi hakkında ceza ertelemesi kararının verilmesi halinde cezanın infazından koşullu olarak vazgeçmiş olacaktır. Ceza ertelemesi kararı, hayasızca hareketler suçunun yaptırım sınırı gereği verilmesi mümkündür.

Hayasızca Hareketler Suçunda Uzlaşma

Uzlaşmaya tabi olan suçlarda, dosya soruşturma aşamasında ise savcılık, kovuşturma aşamasında ise mahkeme tarafından uzlaşma bürosuna gönderilecektir. Hayasızca hareketler suçu, uzlaşmaya tabi olmadığından uzlaşma prosedürleri uygulanmayacaktır.

Hayasızca Hareketler Suçunda Şikayet

Türk Ceza Kanunu’nda şikayete tabi olan suçlar belirtilmiştir. Şikayete tabi olan suçlarda soruşturma ve kovuşturma şikayete tabi tutulmuştur. Bu nedenle şikayet geri çekildiği vakit, yargılama aşaması da sona erecektir.

Ancak hayasızca hareketler suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Bu nedenle soruşturma, savcılık tarafından resen (kendiliğinden) başlatılacaktır. Suçtan mağdur olan kişinin şikayetçi olmamasının yargılama aşamasında bir etkisi olmayacaktır.

Hayasızca Hareketler Suçunda Zamanaşımı

Suçun işlendiği tarihten itibaren dava açılmaz veya dava açılmış olsa dahi belli bir süre içerisinde sona ermez ise zamanaşımı dolmuş olacaktır. Dava zamanaşım süresi ise 8 yıldır.

Hayasızca Hareketler Suçunda Görevli Mahkeme

Hayasızca hareketler suçu, asliye ceza mahkemesine tabidir. Dava suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.

Hayasızca Hareketler Suçu Yargıtay Kararları

Sokakta Cinsel Organını Çıkarıp Gösterme

Suça sürüklenen çocuk, evinin önünde oyun oynayan mağdura cinsel organını çıkarıp göstermiştir. Bu esnada mağdurun annesi katılan olayı görmüş ve bağırmıştır. Suça sürüklenen çocuk ise olay yerinden kaçmıştır.

Sanık hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından hayasızca hareketler suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde suça sürüklenen çocuğun hareketinin doğrudan mağdura yönelttiğini ve bu nedenle suçun cinsel taciz suçu oluşturduğunu belirtmiştir. Mahkemenin hatalı değerlendirmede bulunduğunu, hayasızca hareketler suçundan hüküm kurulması hukuka aykırı bulunmuştur. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2018/2 Esas, 2019/7334 Karar)

Trafikte Vücudunu Teşhir Etmesi

Olayın olduğu tarihte, sanık trafiği tehlikeye düşürmüş ve vücudunu teşhir ederek yürümüştür.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hayasızca hareketler suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde tutanakta adını geçen tanığın çağrılıp beyanı alınmadığı tespit edilmiştir. Sanığın vücudunun hangi bölgelerini teşhir ettiğine dair tanıklara açıklattırılması gerektiği belirtilmiştir. Mahkemenin eksik inceleme ile hüküm kurulduğu tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2018/1785 Esas, 2019/5674 Karar)

Aleni Yerde Hareketsiz ve Çıplak Yatma

Olayın olduğu gün akşam saat 20:30 dolaylarında aleni yer olan yeşil alanda hareketsiz ve çıplak bir şekilde yatarken görülmüştür. Bunun üzerine olay yerine polis memuru gelmiş, ambulansa sanığı bindirmeye çalışmıştır. Bu esnada sanık, mağdur olan polis memurunun göğsüne tekme atmış ve kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralamıştır.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve hayasızca hareketler suçundan beraat ve düşme yönünde karar verilmiştir. Karar hakkında temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Yargıtay, mahkemenin eksik inceleme hüküm kurduğunu sanığın akıl hastalığı bulunup bulunmadığına dair elde edilen raporun tek hekim tarafından düzenlendiği tespit edilmiştir. Mahkemenin beraat ve düşme kararının hukuka uygun olmadığından bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2018/11997 Esas, 2019/5058 Karar)

Hayasızca Hareketler Suçunda Zamanaşımı Nedeniyle Düşme

Suça sürüklenen çocuk hakkında çocuk mahkemesi tarafından hayasızca hareket suçundan yargılama yapılmıştır. Mahkeme tarafından mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık bozma talepli temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Yargıtay, suça sürüklenen çocuğun ilgili suçu işlediği tarihten itibaren 7 yıl 12 aylık olağanüstü dava zamanaşımının süresinin dolduğunu tespit etmiştir. Bu nedenle düşme yönünde karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mahkumiyet kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2017/1644 Esas, 2019/2638 Karar)

Yolda Pantolonun Fermuarını Açıp Cinsel Organını Gösterme

Olayın olduğu tarihte, sanık okula gitmek üzere olan katılana pantolonun fermuarını açıp cinsel organını göstermiştir. Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından cinsel taciz ve hayasızca hareketler suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet ve beraat kararı verilmiştir. Karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın bir eylemi ile iki ayrı suçu oluşturduğu ve bu nedenle fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Fikri içtima hükmünün uygulanması ile en ağır yaptırımı öngören cinsel taciz suçundan sanığın mahkumiyeti yönünde karar verilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bu nedenle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde hüküm kurulmuştur. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/14896 Esas, 2018/15871 Karar)

Edep Yerlerini Başkasının Bahçesinde Temizlemesi

Sanık, olayın olduğu gün katılanın ikametgahının önünde ve herkese açık olan park yerinde soyunmuştur. Sanık, mahrem yerlerini yıkamıştır. Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından yargılanmıştır. Sanık hakkında beraat ve mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkemenin kararına karşılık sanık ve mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin sanığın eyleminde hayasızca hareketler suçunu oluşturup oluşturmadığına dair tartışılmadan karar verildiğini belirtmiştir. Mahkeme sanığın eylemi hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hüküm kurmuş olduğundan hukuka uygun bulunmamıştır. Tüm bu nedenlerle bozma yönünden karar verilmiştir. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/25483 Esas, 2018/17868 Karar)

Eylemin Cinsel Taciz Suçu mu Hayasızca Hareketler Suçu mu Oluşturduğu

Sanık, olayın olduğu gün müştekilere kendisini gizleyip perde arasından cinsel organını göstermiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hayasızca hareketler suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin sanığın eylemine göre mahkemenin suç vasfında yanıldığını belirtmiştir. Sanığın eyleminin hayasızca hareketler değil, cinsel taciz suçunu oluşturduğunu belirtmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık hükmün bozulması yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2017/7969 Esas, 2018/7442 Karar)

Cinsel Organını Çıkarıp Sokakta Mastürbasyon Yapma

Sanık, katılanın gece vakti eve giderken arkasından yürümüş ve katılanı takip etmiştir. Katılan evin bahçe kapısından girerken ise sanık katılana bakarak sokakta cinsel organını çıkarmış ve mastürbasyon yapmıştır. Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından hayasızca hareketler suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosyada sanığın eylemine dair birden fazla kişinin tanık olduğu ve eylemini doğruladığını tespit etmiştir. Ayrıca sanığın eyleminin iki ayrı suç olan cinsel taciz ve hayasızca hareketler suçunu oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle en ağır yaptırım öngörülen suçtan sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Tüm bu gerekçeler nedeniyle bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/8613 Esas, 2018/6752 Karar)

Araç İçerisinde Cinsel İlişkiye Girilmesi

Sulh ceza mahkemesi tarafından sanıklar hakkında hayasızca hareketlerde bulunma suçundan yargılanmıştır. Sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara itiraz edilmiştir.

Yargıtay, sanıkların eyleminin araç içerisinde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmiştir. Ancak mahkeme tarafından aracın dışarıdan görülebilir nitelikte olup olmadığı, aleniyet unsurunun taşıyıp taşımadığına dair bir araştırmanın yapılmadığını tespit etmiştir. Bütün bunlar belirlenmeden mahkemenin hüküm kurduğu tespit edilmiştir. Belli hususların tespit edilmesi sonrasında mahkemenin hukuki durum takdir etmesi gerektiği, bu nedenle eksik araştırmayla mahkumiyet kurulduğu tespit edilmiştir. Tüm bu gerekçelerle hüküm yönünden bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/43474 Esas, 2017/12087 Karar)

Herkesin Görebileceği Yerde Tuvaletinin Yapılması

Sanık olayın olduğu gün gündüz vaktinde bir parkta aleni bir yerde cinsel organını çıkarıp tuvaletini yapmıştır. Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından hayasızca hareketler suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, bütün deliller, ileri sürülen iddialar ve savunmaların eksiksiz sergilendiğini tespit etmiştir. Mahkemenin suç vasfında hataya düşmediğini, eylemin doğru nitelendirildiği ve hukuka aykırılığa rastlanmadığı belirtilmiştir. Ancak yargılama gideri hususunda yanılgıya düşüldüğünden bozma yönünde karar verilmemiş, hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/43432 Esas, 2017/10939 Karar)

Paltosunu Açarak Cinsel Organını Gösterme

Sanık, yolda yürürken mağdura ”Bakar mısın?” demiş ve elleriyle paltosunun önünü açarak cinsel organını mağdura göstermiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hayasızca hareketler suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın eyleminin cinsel taciz suçunu oluşturduğunu ve mahkemenin suç vasfında yanıldığını belirtmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2017/5419 Esas, 2017/10806 Karar)

Balkona Çıplak Şekilde Çıkılması

Sanık olay günü hedef göstermeden balkona çıplak vaziyette çıkılmıştır. Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından cinsel taciz suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde hayasızca hareketler suçunda aleniyet unsuruna dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme tarafından sanığın eyleminin aleniyet unsurunun bulunup bulunmadığına dair araştırmanın yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu araştırma yapılmadan sanık hakkında hüküm kurulması doğru bulunmadığından bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2014/11208 Esas, 2017/3371 Karar)

Cinsel Taciz Suçu ve Hayasızca Hareketlerde Bulunma Ayrımı

Sanık, evinin arka kısmında katılanın evinin bulunduğu tarafa soyunuk şekilde cinsel organını göstermiştir. Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından hayasızca hareketlerde bulunma suçundan yargılama yapılmıştır. Mahkeme tarafından mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin cinsel taciz suçunu oluşturduğu, bu nedenle mahkemenin suç vasfında yanıldığı belirtilmiştir. Mahkemenin yanılarak hayasızca hareketlerde bulunma suçundan hüküm kurulmuştur. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/23433 Esas, 2017/1771 Karar)

Hayasızca Hareketler Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesi

Sanıklar sokakta araç içerisinde bulunan aracın içerisinde cinsel ilişkiye girmişlerdir. Sanıklar hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hayasızca hareketler suçundan yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosyada mahkemenin olay yerini aydınlatan sokak lambası ya da başkaca ışık kaynağının bulunup bulunmadığına dair araştırma yapılması gerektiği belirtilmiştir. Araçta aleniyet unsurunun kesinleştirilmesi gerekmektedir. Belirlenme sonrasında sanığın hukuki durum ve takdirinin yeniden gözetilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mahkemenin eksik araştırmayla kurmuş olduğu hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/24520 Esas, 2017/1311 Karar)

Tarlada Bulunan Fabrika Binasında Cinsel İlişkide Bulunma

Sanıklar, olay günü yolun kenarında fuhuş için pazarlık yapmışlardır. Sanık, tarla içerisinde bulunan inşaat halindeki fabrika binasında cinsel ilişkiye girmiştir. Sanıklar hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından hayasızca hareketlerde bulunma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında mahkumiyet karara verilmiş, karara karşılık mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Yargıtay, mahkemenin hayasızca hareketler suçunda aleniyet unsurunun ne şekilde olduğu açıklanmadan hüküm kurulduğunu tespit etmiştir. Temyiz itirazları yerinde bulunduğundan bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/23473 Esas, 2017/1118 Karar)

Hayasızca Hareketlerde Bulunma ve Müstehcenlik

Sanık olayın olduğu gün her iki mağdura açık pencereden cinsel organını göstermiştir. Sanık hakkında hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında hayasızca hareketler suçundan mahkumiyet, müstehcenlik suçundan beraat kararı verilmiştir. Mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosyada sanığın eyleminin cinsel taciz suçu oluşturduğunu belirtmiştir. Dosyanın aşamasında sanık, yaşı küçük olan mağdura televizyona ayna tutarak açık pencereden porno filmi izlettiğine yönelik beyanlarda bulunulmuştur. Bu nedenle sanığın eyleminin müstehcenlik suçu oluşturduğu ve bu suçtan beraat kararı verilmesinin doğru olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle sanık hakkında bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/24059 Esas, 2016/19166 Karar)

Hem Cinsel Taciz Suçunu Hem de Hayasızca Hareketlerde Bulunma Suçunu Oluşturması

Katılan yolda yürürken sanık, pantolonunun önü açık şekilde katılanın önüne çıkmıştır. Sanık katılana cinsel organını göstererek ”Nasıl büyük mü, küçük mü?” diye sormuştur. Katılan sanıktan korkmuş, olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır.

Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından hayasızca hareketler suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesi gereği cinsel taciz suçunu da oluşturduğunu belirtmiştir. Ancak sanığın eylemi aleni olarak gerçekleştiğinden hayasızca hareketler suçuna da vücut vermektedir. Bu nedenle birden fazla suçun oluşmasına neden olunduğundan fikri içtima kurallarının uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/8933 Esas, 2016/15060 Karar)

Paltonun Önünü Açarak Bir Anlık Cinsel Organının Gösterilmesi

Olayın olduğu gün mağdureler su kanalı boyunca yürüdükleri sırada kendilerini takip eden sanık, pantolonun fermuarını açmış ve cinsel organını bir anlık olarak göstermiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından zincirleme şekilde çocuğun basit cinsel istismar suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Yargıtay, mahkemenin vermiş olduğu cinsel istismar suçuna dair kararda hatalı bir karar verildiğini belirtmiştir. Cinsel istismar suçunun oluşabilmesi için sanığın cinsel amaçlı fiziksel temasta bulunması gerektiği belirtilmiştir.

Sanık, eyleminde mağdurelere fiziksel bir temasta bulunmamıştır. Bu nedenle sanığın eylemi hem cinsel taciz suçunu oluşturması hem de hayasızca hareketlerde bulunma suçunu oluşturduğu belirtilmiştir. Sanığın eylemi hakkında fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerektiği ve suçlara ilişkin en ağır cezayı öngören maddenin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Mahkemenin vermiş olduğu kararın hukuka aykırı olması nedeniyle bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2014/5613 Esas, 2016/5320 Karar)

Hayasızca Hareketler Suçundan Beraat Kararı Verilmesi

Sanıklar, yol kenarında çalılıklar arasında cinsel ilişkiye girmişlerdir. Aleni yerde cinsel ilişkiye girmiş olmaları nedeniyle haklarında tutanak tutulmuştur. Sanıklar sulh ceza mahkemesi tarafından hayasızca hareketler suçundan yargılanmıştır. Sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin sanıklardan birisinin ikrar etmiş olması ve tutanak tutan tanığın anlatımına rağmen beraat kararı verilmesini kanuna aykırı bulmuştur. Mahkemenin tanık beyanı ve sanık ikrarına itibar etmeyerek hüküm kurmasını hukuka aykırı bulduğundan bozma yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/23549 Esas, 2016/4238 Karar)

Hayasızca Hareketler ve Hakaret Suçunun Birlikte İşlenmesi

Sanık, katılanın balkonda oturduğu sırada elini pijamasının içine sokmuştur. Sanık hakkında sulh ceza mahkemesinde hakaret ve hayasızca hareketler suçundan yargılama yapılmıştır. Hakaret suçundan beraat, hayasızca hareketler suçundan ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmiştir. Mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın eyleminin hem cinsel taciz suçunu oluşturduğu hem de hayasızca hareketler suçunu oluşturduğunu belirtmiştir. Bu nedenle sanık hakkında fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerektiği, sanık hakkında en ağır cezadan karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/4575 Esas, 2015/12516 Karar)

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Hayasızca Hareketler Suçunun Birlikte İşlenmesi

Olayın olduğu gün sanıklar tarla, arsa, iki araç arası ve mahalle fırını gibi birden fazla yerde oral, anal, vajinal ilişkiye girmiş, mastürbasyon yapmışlardır. Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hayasızca hareketler suçundan yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında verilen hükme karşılık mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Yargıtay dosya incelemesinde, temyiz başvurusunun reddine karar vermiştir. Temyiz incelemesine konu hüküm bulunmamıştır. Bu nedenle mahkeme kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/3701 Esas, 2015/9321 Karar)

Hayasızca Hareketler, Mala Zarar Verme ve Hakaret Suçunun Birlikte İşlenmesi

Sanık olayın olduğu gün taksi durağında, çok insanın geçtiği açık alanda cinsel organını çıkarmış ve işemiştir. Sanık, katılanlara yüzlerine karşı ”Ne bakıyorsunuz, hiç y…k görmediniz mi?” demiş ve akabinde küfretmiştir. Daha sonrasında katılanın aracına tekme vurarak kaportasında göçük meydana getirmiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından mala zarar verme, hakaret, hayasızca hareketler suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık sanık tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca velayet hakkından, vesayet veya kayyımlığa hizmette bulunmaktan yoksunluğun sadece kendi altsoyu yönünden koşullu salıverme tarihine kadar devam edeceğinin belirtilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak bozmayı gerektirecek bir tespit olmadığı, düzeltilerek onama yönünde karar verilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık düzeltilerek onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/13817 Esas, 2015/3399 Karar)

Yolda Yürürken Cinsel Organının Gösterilmesi

Sanık, yolda yürüdüğü esnada mağdura cinsel organını göstermiştir. Başka bir tarihte ise yine yolda yürürken başka bir mağdura cinsel organını göstermek için fermuarını açmaya çalışırken yakalanmıştır. Sanık hakkında Eskişehir 5. Asliye Ceza mahkemesi tarafından çocuğun basit cinsel istismarı suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında hüküm kurulmuş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin sanığın eyleminin cinsel taciz suçu oluşturacağını gözetemediğini belirtmiştir. Mahkemenin suç vasfında yanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle sanık hakkında kurulan hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2012/11192 Esas, 2014/8064 Karar)

İLETİŞİME GEÇ
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ