Evliliğin İptali Sebepleri

Evliliğin İptali Davası Nedir? (Evliliğin Butlanı)

Türk Medeni Kanunu’nda belli başlı bazı durumlarda evliliğin iptal edilmesi hakkı tanınmaktadır. Kanunda sayılmayan durumlar haricinde evliliğin iptali istenemez. Evliliğin iptali ile evlilik geçersiz hale gelecektir. Evliliğin iptali davası ile boşanma davası arasında fark bulunmakta olup ikisi ayrı davalardır. Kanunda sayılmayan durumlar haricinde evliliğin iptali istemi ile açılacak olan davalarda, mahkeme evliliğin iptali istemi ile açılan davayı reddedecektir.

Evliliğin İptali Davası Açmanın Şartları Nelerdir?

Evliliğin iptali sebepleri, Türk Medeni Kanunu’nda mutlak ve nispi butlan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

Mutlak Butlan ile Batıl Olan Evlilikler

Türk Medeni Kanunu’nun 145. Maddesinde mutlak butlan ile batıl olan evlilikler belirtilmiştir;

“Aşağıdaki hâllerde evlenme mutlak butlanla batıldır:

  • Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması,
  • Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması,
  • Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması,
  • Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması.”

Nisbi Butlan ile Batıl Olan Evlilikler

Evlilik sırasında eşlerden birinin geçici olarak ayırt etme gücünden yoksun olması Türk Medeni Kanunu’nun 148. Maddesinde belirtilmiştir;

“Evlenme sırasında geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan eş, evlenmenin iptalini dava edebilir.”

Yanılma durumu olan nisbi butlanla batıl olan evlilik durumu Türk Medeni Kanunu’nun 149. Maddesinde belirtilmiştir;

“Aşağıdaki durumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir:

  • Evlenmeyi hiç istemediği veya evlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği hâlde yanılarak bu evlenmeye razı olmuşsa,
  • Eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmişse.”

Aldatma durumu olan nisbi butlanla batıl olan evlilik hali Türk Medeni Kanunu’nun 150. Maddesinde belirtilmiştir;

“Aşağıdaki durumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir:

  • Eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı olmuşsa,
  • Davacının veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden gizlenmişse.”

Korkutma durumu olan nisbi butlanla batıl olan evlilik hali Türk Medeni Kanunu’nun 151. Maddesinde belirtilmiştir;

“Kendisinin veya yakınlarından birinin hayatı, sağlığı veya namus ve onuruna yönelik pek yakın ve ağır bir tehlike ile korkutularak evlenmeye razı edilmiş eş, evlenmenin iptalini dava edebilir.”

Evliliğin İptali Davası Açma Süresi

Nisbi butlanla evliliğin iptali istemi hak düşürücü süreye tabi olup Medeni Kanunu’nun 152. Maddesinde süre belirtilmiştir;

“İptal davası açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ve her hâlde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.”

Evliliğinin İptali Davasını Kimler Açabilir?

Mutlak butlan sebebi ile evliliğin iptalinin istemi Cumhuriyet savcısı tarafından kendiliğinden açılabilmekte olup aynı zamanda herkes tarafından da açılabilir.

Buna ilişkin Türk Medeni Kanunu’nun 146. Maddesinde de belirtilmiştir;

“Mutlak butlan davası, Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen açılır. Bu dava, ilgisi olan herkes tarafından da açılabilir.”

Nisbi butlan ile evliliğin iptali davası ise yalnızca eş tarafından açma hakkı bulunmaktadır.

Evliliğin İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Evliliğin mutlak veya nisbi butlan davasında, boşanmaya ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bu nedenle öncelikle görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin kurulmadığı yerlerde görevli mahkeme ise asliye hukuk mahkemeleridir. Asliye hukuk mahkemesi, aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakabilecektir.

Yer yönünden yetkili mahkeme ise, tarafların son altı aydır birlikte oturdukları yer ya da eşlerden birinin yerleşim yeridir. Bu nedenle tarafların yerleşim yeri ayrı olsa dahi davayı açacak olan kişi kendi yerleşim yerinde ya da davalının yerleşim yerinde de açabilecektir. Yer yönünden yetkili mahkemeye dair olan bu kural eş tarafından açılacak olan dava için geçerlidir.

Cumhuriyet savcısı, yasal temsilci ya da ilgililerin açacağı butlan davasında ise yetkili mahkemede genel kural davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

Evliliğin İptali Davası Boşanma ile Terditli Açılabilir Mi?

Terditli dava, davacının aynı dava içerisinde iki ayrı istemde bulunduğu davadır. Davacının taleplerinden birisi asli, diğeri ise tali olup öncelikle asli talebinin kabulünü, mümkün değil ise talinin kabulünü istemektedir. Mahkeme, terditli davada bu iki istemden yalnızca birinin kabulüne karar verebilir. Evliliğin iptali istemi ile dava açacak olan eş, evliliğin iptali isteminin kabulü mümkün olmadığı halde boşanmaya ilişkin talepte bulunabilecektir. Mahkeme, evliliğin iptaline ilişkin kanunda geçerli olan şartların oluşması halinde evliliğin iptaline yönelik hüküm kuracaktır.

Cumhuriyet savcısının yetkili olduğu evliliğin iptali davasında, evlenmenin iptali mümkün olmadığına boşanma davasının kabul edilmesi yönünde dava açma yetkisi bulunmamaktadır.

Butlan sebepleri ile boşanma davasının nedenlerinin birlikte olması mümkündür. Evliliğin iptali sebeplerinin olması halinde boşanma davası açılmış olur ise hakim bu durumu kendiliğinden dikkate alamayacaktır. Ancak daha önceden açılan evliliğin iptali davası var ise boşanma davası, bu davayı bekletici mesele yapacaktır.

Evliliğin İptalinde Nafaka, Mal Rejimi, Tazminat

Taraflar arasında geçersiz bir evlilik olsa dahi tarafların geçersiz evlilik içerisinde edinmiş oldukları mallar adına mal rejimi tasfiyesine yönelik dava açılması mümkündür. Bunun yanında taraflar arasındaki geçersiz evlilikten doğacak olan tazminat, nafaka ve velayet gibi konular boşanma davasındaki hükümler gibi geçerlidir.

Bunun yanında, evliliğin iptali davası ile tarafların evliliğinin iptaline karar verildikten sonra üç yüz gün içerisinde hamile kalınmış ya da doğum gerçekleşmiş ise bu evlilikten olacaktır. Böylelikle velayet, nafaka gibi hususlarda boşanmaya örnek hükümler uygulanacaktır.

Evliliğin iptali yönünde karar verilmesi halinde, iddet süresinde de boşanmaya ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bu nedenle kadın, evliliğin iptali kararından itibaren üç yüz gün içerisinde başka bir adamla evlenemeyecektir.

Evliliğin iptali kararı verilmesi ile kayın hısımlığı son bulmayacaktır. Kayın hısımlığına dair evlenme yasağı, evlilik iptal edilse dahi geçerli olacaktır.

Evliliğin İptali Davası Açan Eşin Dava Sonlanmadan Ölümü Halinde

Evliliğin geçersizliğini öne süren davacı, dava devam ederken ölmüş ise bu davayı devam ettirme hakkı mirasçılara geçmemektedir. Ancak davanın sonucunda davalı olan eşin evlenme esnasında korkutma, aldatma ya da yanılma hali ile iyi niyetli olmadığı tespit edilir ise davacının yasal mirasçısı olamayacaktır. Bu durum Türk Medeni Kanunu’nun 159. Maddesinin üçüncü fıkrasında açıkça belirtilmiştir. Kötü niyetli olduğunu ispatlamak amacıyla ölen kişinin mirasçıların davada kötü niyeti ispatlaması gerekmektedir. Bu durumun aksine, sağ kalan eş, yasal mirasçı sıfatında kalacaktır. Bu nedenle miras durumunda, gerekli işlemler yapılarak yasal mirasçısı olmadığı ve miras hakkı olmadığı belirtilmelidir.

Evliliğin İptali Ne Kadar Sürer

Evliliğinin geçersiz olduğunu iddia eden davacı eş, evliliğin iptali talebi ile dava açmaktadır. Ancak açılan davanın tam olarak ne kadar süreceği ve zaman alacağı tam olarak bilinmemektedir. Süre açısından bir aralık belirtilebilir ve evliliğin iptali davası bir ya da bir buçuk yıl kadar sürebilmektedir. Mahkemenin dosya ve iş yoğunluğuna göre bu zaman aralığı değişiklik göstermektedir.

Davanın açılması sonrasında duruşma gününün verilmesi, duruşmalar arası zaman aralığının belirlenmesi, duruşmada hakimin olup olmayacağı, adli tatile denk gelme gibi birçok faktör dava süresini etkilemektedir. Ancak evliliğin iptali davasının yalnızca bir duruşma ile sona ermeyeceğinin de bilinmesi gerekmektedir. Davanın daha kısa sürede sonuçlanması, dosya ve duruşma takibi açısından bir vekilden yardım alınması gerekmektedir.

Evliliğin İptali ve Boşanma Davası Arasındaki Fark

Evliliğin iptalini talep eden dava ile boşanma davası hukuken farklı iki davadır. Boşanma hukuken geçerli bir evliliğin sona erdirilmesi için açılan bir dava iken evliliğin iptali davası, geçersiz ya da sonradan geçersiz olan bir evliliğin mahkeme kararı ile iptal edilmesidir. Ayrıca boşanma tarafların ortak iradeleri olduğu takdirde verilen bir karar olup evliliğin iptalinde böyle bir durum geçerli değildir. Ancak iki ayrı dava olsa da sonuç olarak iki dava, evliliğin son bulduran dava türüdür. Bunun yanında her iki dava türünde evliliğin sonlandırılması hakim kararı ile mümkündür.

Evliliğin İptalini Gerektirmeyen Eksiklikler

Evlenmenin iptalini gerektirmeyen ancak evlilikte var olan şartlara dair eksiklikler:

Kadının iddet süresinden önce evlenmesi: Eşlerin boşanması halinde, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren üç yüz günlük bir bekleme süresi bulunmaktadır. Bu bekleme süresine iddet müddeti de denmektedir. Kadın için olan bu bekleme süresi, evliliği geçersiz kılmayacaktır.

Evlilik merasimine dair şekil kurallarına uymama: Evlendirmeye yetkili olan memurun önünde yapılan ancak diğer şekil kurallarına uyulmaması durumunda evliliğin iptali davası açmak için bir neden olmamaktadır. Örneğin, tanıkların huzurunda olmadan yapılan ancak memur önünde yapılan evlilikte evliliğin butlanı söz konusu olmayacaktır.

Bazı bulaşıcı hastalıkların bulunması: Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 123 ve 124. Maddesinde bulunan hastalıklar olan frengi, belsoğukluğu, ve yumuşak şankr ve cüzzama, marazi akliye müptela olanların evlenmesi halinde de evliliğin iptali hükümleri uygulanmayacaktır.

Aldatma, Yanıltma ve Korkutma Sonucu Evliliğin İptali

Bunun yanında taraflardan birisinin yaşam tarzı, geçmiş yaşantısı ya da kandırılmış ise de aldatma nedeniyle evliliğin iptalini isteyebilecektir. Kasti olarak evlilik öncesi saklanılan durum ile aldatılarak evlenmesi ile iptal davası açmak için neden doğmuş olacaktır. Öncelikle yalnızca eş değil, eşin akrabaları tarafından da aldatılabilmektedir ancak bu durumdan eşin haberi olduğunda aldatma ile evliliğin iptali istenebilecektir. Eşten, hastalığının gizlenmesi aldatmadır. Ancak, bu hastalık eşin kendisini ya da doğacak olan çocuğunu tehlike altına sokması gerekmektedir.

Tarafların evliliği sırasında, taraflardan birisinin evlenme konusunda yanılması, hataya düşmesi evlenmenin iptali adına bir sebeptir. Yanılma olarak örnek vermek gerekirse, taraflardan birisinin evleneceği kişide yanılarak düşünmediği birisi ile evlenmesi, gerçek durumu bilseydi evlenmeyecek olan bir nedene bağlı olarak yanılma olabilir.

Taraflardan birisi korku ile evlendirildiği vakit evliliğin iptalini isteyebilecektir. Ancak korkutma vasfı adına şartların oluşması gerekmektedir. Korkutmada, tehlikeli unsuru barındırmalı, korkutma yaşamına, sağlığına ya da namusuna yönelik tehdit olmalıdır.

Evliliğin İptali Davası Dilekçe Örneği

İSTANBUL ( ). AİLE MAHKEMESİ

DAVACI: Ad- Soyad

Adres

VEKİLİ: Av. Ad Soyad

Adres

DAVALI: Ad- Soyad

Adres

KONU: Taraflar arasındaki evliliğin iptali istemli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

1-)Tarafların iptali istenilen evlilik …/…/… tarihinde yapılmıştır. Ancak, davaya konu edilen evlilik, kanunen iptal sebebini oluşturduğundan iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur. Tarafların evlilik tarihinden sonraki olan bir tarihte davalının eşi ile olan boşanma davasının boşanma kararı çıkmıştır.

2-)Davacı müvekkil araştırmaları ile tesadüfen davalının eşinden boşandığını ancak boşanma kararının henüz kesinleşmediğini tespit etmiştir. Davalının nüfus müdürlüğünde halen evli olarak görüldüğü anlaşılmıştır.

3-) Tarafların evlenmiş olduğu tarihte, davalının evli olması nedeniyle tarafların evliliği geçersizdir. Davalının aynı zamanda halen evli olduğunu bilmesine rağmen müvekkil ile evlenmiş olduğundan kötü niyetlidir. Tüm bu nedenlerle davanın kabul edilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK ve ilgili her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kayıt örneği, İstanbul Anadolu ( ). Aile Mahkemesi …/… Esas sayılı boşanma dosyası, aile cüzdanı, tanık beyanları ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle;

1-) Haklı davamızın kabulüne,

2-) Tarafların evliliğinin mutlak butlanla iptal edilmesine,

3-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafça ödenmesine karar verilmesine saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. Ad Soyad

İmza

Evliliğin İptali Davası Yargıtay Kararları

Evliliğin Butlanı Davası Esnasında Davacının Ölümü

Davacının vasisi evliliğin mutlak butlan sebebiyle iptali talebi ile dava açmıştır. Ancak davacı davanın devamı sırasında ölmüş ve evlilik ölümle son bulmuştur. Bu nedene evliliğin mutlak butlan ile iptaline yönelik talebi de konusuz kaldığından mahkeme tarafından karar verilmesine yer olmadığına kararı verilmesi gerekirken mutlak butlan ile batıl olduğuna dair karar vermiştir. Yargıtay ilamında, mahkemenin mutlak butlan ile batıl olduğuna dair karar vermesini usul ve hukuka aykırı bulmuştur. Ancak yargılamanın yeniden yapılması gerektirmediğinden düzeltilerek onanmasına kararı vermiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/4992 Esas, 2018/13690 Karar)

Şizofreni Hastası Olduğunu Gizleyerek Evlenmesi

Davacı-karşı davalı erkek dava açarak eşinin şizofreni hastası olduğunu ve bu hastalığın kendisinden gizlenerek gerçekleştirdiğini bildirerek nisbi butlan ile evliliğin iptaline kararının verilmesi istenilmiştir. Davalı-karşı davacı olan kadın eş ise birleşen dava ile evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanmak istemiştir. Mahkeme, asıl dava ile birleşen davanın kabulü ile tarafların evliliklerinin mutlak butlan ile iptaline karar vermiştir.

Yargıtay, dosya incelemesinde, hakimin tarafların talepten fazlasına veya başka bir şeye karar veremeyeceğini belirtmiştir. Mahkemenin talepten farklı olarak mutlak butlan ile evliliğin iptaline karar verilmesi doğru bulunmamıştır. Yargıtaya başvurulması akabinde ilamda, evliliğin nisbi butlanla iptali davasının tefrik edilerek bekletici mesele yapılması gerektiği yönünde bozulmuştur. Yargıtayın bozma kararına uyan mahkeme, evliliğin nisbi butlanla iptali davasını reddetmiştir.

Yargıtay, toplanılan delil ve yargılamadan davalı kadının şizofreni hastası olduğu halde bunu davacı erkekten gizleyerek evlenmiştir. Bu durum ilgili kanun maddesinde, davacı eş ve tarafların altsoyu için ağır tehlike teşkil etmiş olması zorunludur. Sonuç olarak Yargıtay ilamında, davalı kadının rahatsızlığının evlenme tarihi itibariyle olduğu, yatarak tedavi edilmeye çalışıldığı, kendisi ve çevresindekiler bakımından da tehlike arz ettiğinin ispatlanmış olmasından kararın bozulması yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/5989 Esas, 2018/12811 Karar)

Cumhuriyet Savcısının Açmış Olduğu Evliliğin Butlanı Davasında Savcının Duruşmaya Katılma Zorunluluğu

Yargıtaya konu olan dava, evliliğin mutlak butlan sebebiyle iptaline ilişkin Cumhuriyet savcısı tarafından açılmıştır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre Cumhuriyet savcısı, kanunda açık görülen hallerde hukuk davası açar ise taraf olarak yer almaktadır. Evliliğin mutlak butlanı davasını açmak, Cumhuriyet savcısının görevidir. Bu görevin doğal sonucu olarak Cumhuriyet savcısının duruşmalara katılması sağlanmadan yokluğunda karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. Yargıtay, tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu kararı bozmuştur. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/1418 Esas, 2018/12647 Karar)

Evliliğin Bipolar Afektif Bozukluk Bulunması Nedeniyle Butlanı Davasının Bekletici Mesele Yapılmadan Karar Verilmesi

Davalı-davacı kadın, kocasının açmış olduğu boşanma davasına birleşen dava yönünden dava açmış ve eşinde bipolar afektif bozukluğun olduğunu ve bu nedenle evliliğin iptaline karar verilmesi yönünden karar verilmesini istemiştir. Söz konusu bu hastalığın kendisi ve altsoyu için tehlike arz ettiğini ve bu hastalığın evlilik öncesinde kendisinden gizlendiğini belirtmiştir. Davalı-davacı kadın, davasını terditli olarak açmış evliliğin iptaline karar verilmemesi halinde tarafların boşanmalarına karar verilmesi yönünde talepte bulunmuştur. Yerel mahkeme, tarafların boşanmalarına karar vermiştir.

Yargıtay, öncelikle mahkemenin yapması gereken ilk işin davacı-davalı erkek eşin rahatsızlığının ağır tehlike yaratacak bir iş olup olmadığına dair bir resmi sağlık kurulu raporunun aldırılması gerektiğini belirtmiştir. Bunun yanında davalı-davacı kadının açmış olduğu dava, nisbi butlan ile evliliğin iptali olduğu yönünde olup boşanma davasından tefrik edilerek bekletici mesele haline getirilmesidir. Evliliğin iptali davasının sonucu beklendikten sonra tarafların boşanma talepli davaları hakkında olumlu ya da olumsuz karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Tüm bu nedenlerle Yargıtay, mahkemenin vermiş olduğu kararı usul ve yasaya aykırı bulduğundan bozma kararı vermiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/25713 Esas, 2018/12091 Karar)

Eşin Şizofreni, Anksiyete Bozukluğu, Bipolar Duygulanım Bozukluğu Olması Halinde

Taraflar arasında görülen davada, davacı-karşı davalı eş eşinin evlenmeye engel olacak derecede akıl hastası olduğunu belirterek evliliğin butlanına karar verilmesi yönünde talepte bulunmuştur. Yerel mahkeme tarafından bu talep kabul edilmiştir.

Dosya incelemesinde, tarafların 04.04.2014 tarihinde evlendiğini, 12.03.2015 tarihli sağlık kurulu raporunda “bipolar afektif bozukluk, remisyonda” tanısı konulmuştur. Ancak 12.06.2015 tarihli sağlık kurulu raporunda ise “bipolar bozukluk tanısı” konulmuştur. Bu hastalık adına tedavi gördüğü, hastalığın kronik olduğu, zaman zaman düzelmeler ve alevlenmeler seyrettiği belirtilmiştir. Ayrıca nüks döneminde evliliğin eş açısından çekilme hale geldiği de raporlandırılmıştır.

Yargıtay, dosya incelemesinde her iki yerden alınan raporlar arasında, kadının sürekli olarak ayırt etme gücünü engeller nitelikte hastalığının olup olmadığına dair çelişki mevcut olduğuna rastlamıştır. Bu nedenle Yargıtay ilamında, tüm tedavi kayıtları ve raporla birlikte evlenmeye engel derecede akıl hastalığının olup olmaması konusunda rapor alınarak sonuca göre karar verilmesi gerektiğinden eksik inceleme nedeniyle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma kararı vermiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/20952 Esas, 2016/14470 Karar)

Sahte Evlilik Sözleşmesi

Taraflar arasında görülen davada, davacı-karşı davalı kadın eşine karşı evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davası açmıştır. Ancak davalı-birleşen davacı erkek ise, kendisinin kadın ile zorla evlendirildiğini resmi nikah akdi yapılmadığını iddia ederek evliliğinin yoklukla batıl olduğunu belirtmiştir. Davalı-birleşen davacı, kendisinin kimliğinin babası tarafından zorla alındığını, reşit olmamasına rağmen ne kendisinin ne de reşit olmadığından anne ve babasının onayı olmadan sahte evlilik sözleşmesi gerçekleştirildiğinden bahisle yoklukla batıl olan evliliğin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Yerel mahkeme ise davalı-birleşen davacı erkeğin davasının reddine kararını vermiş, davacı-davalı kadının davasını kabul ederek tarafların boşanmalarına karar vermiştir.

Söz konusu karar, temyiz edilmemiş olsa da açıkça Yargıtay tarafından yasaya aykırı bulunmuştur. Bu nedenle hükmün bozulması gerektiğini belirtmiştir. Davalı-birleşen davacı erkek tarafından açılan evliliğin iptali davası mahkeme tarafından tefrik edilmemiş, o davanın sonucu beklenmeden boşanma davasına bakma yönünde bir karar almamıştır. Bu nedenle tefrik edilmeyen dosyanın beklenilmeden karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/12903 Esas, 2018/4653 Karar)

Sık Sorulan Sorular

Evliliğin iptali süresi ne kadardır?

Evliliğin iptali süresi, kanunda hak düşürücü süreye tabi tutulmuştur. İptal davasının açılması, iptal sebebinin öğrenilmesinden itibaren 6 aylık süreye tabi tutulmuştur. Ancak her halde evlenmenin üzerinden 5 yıl geçmesiyle iptal davası açma hakkı sona erecektir.

Evliliğin iptali nedenleri nelerdir?

Birisi ile evli olmasına rağmen evlenilmesi, ayırt etme gücüne sahip olmayan ya da akıl hastalığı bulunan birisiyle evlenilmesi, kişinin evliliğe engel olacak derecede hısımlığa rağmen evlenmesi durumlarında evliliğin iptal nedeni olan mutlak butlanla evlilik söz konusu olacaktır.

Evliliğin iptali ne demektir?

Evliliğin iptal edilmesi için açılan davada, tarafların evliliği iptal edilerek son bulacaktır. Kanunen evliliği geçersiz kılan durumlar belirtilmiş olup kanundaki durumların bulunması halinde mahkeme tarafından geçersiz olan evlilik karar ile son bulacaktır.

Evliliğin iptalinde tazminat nasıl olur?

Evliliğin iptali davasında tazminat konusuna ilişkin hükümler boşanma davasına konu olan tazminatta da geçerli olacaktır. Evliliğin iptalinde boşanma hükümleri uygulandığından kusurlu olan taraftan tazminat talep edilebilir. Aynı şekilde nafaka, mal rejimi gibi hususlarda da boşanmaya ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Evliliğin iptali davası şartları nelerdir?

Öncelikle kanunda belirtilen evliliğin iptaline ilişkin nedenlerden birisinin olması gerekmektedir. Evliliğin iptalini gerektirecek bir nedene dayandırılmadan açılan davanın reddine karar verilecektir. Bunun yanında nedenin öğrenilmesinden itibaren altı aylık hak düşürücü sürede evliliğin iptali davasının açılması gerekmektedir.

Evliliğin iptali dava dilekçesi nasıl olmalıdır?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmalı ve talep ile iddialara ilişkin beyanlar tam, eksiksiz olmalıdır. Evliliğin iptalini gerektiren neden dilekçede belirtilmeli ve nedeni dayandıracak delil de dilekçede bildirilmelidir.

Evliliğin iptali davası nasıldır?

Yazılı yargılama usulü ile dava görülmektedir. Evliliğin iptali davasında, ilk aşama olarak dilekçeler aşaması, akabinde delillerin toplanıldığı tahkikat ve son olarak karar aşamasına geçilecektir. Tüm bu aşamalar mahkemenin yoğunluğu, adli tatil süreci gibi etkenlerle en fazla 1 ya da 1,5 yıl kadar sürmektedir.

Evlilik akdinin (sözleşmesinin) iptali nedir?

Kanunda belirtilen mutlak butlan veya nisbi butlanın bulunması ile evliliğin iptal edilecek durumda olması halinde evliliğin iptal edilmesi için dava açılabilir. Evliliğin iptali davası açılmadan evliliğin iptali mümkün değildir. Mutlaka dava açılarak evliliğin iptaline karar verilebilecektir.

Evliliğin iptali ile boşanma arasındaki fark nedir?

Boşanma davasında tarafların geçerli olan evliliğinin sona erdirmek istediği bir dava türüdür. Ancak evliliğin iptali davasında, tarafların geçerli olmayan evliliğinin iptalini istediği bir davadır. Her iki dava aile mahkemesinde görülmekte ve her iki dava türüne göre evliliği sonlandıran bir dava türüdür.

Evliliğin iptali davası nasıl açılır?

Öncelikle evliliğin iptali davası için dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dava dilekçesi hukuka uygun, tam ve eksiksiz olmalıdır. Ayrıca evliliğin iptalinin kanunda belirtilen hangi maddeye dayandırılarak talepte bulunduğu delilleri ile belirtilmelidir. Hukuka uygun dava dilekçesi ve delil ile dava açılabilir.

Evliliğin iptali davası nerede açılır? (Yetkili mahkeme kimdir?)

Evliliğin iptali davası aile mahkemesinde açılacaktır. Evliliğin iptali davasında boşanmaya ilişkin hükümler uygulandığından yetkili mahkeme ise tarafların dava açmadan önce son altı ay ikamet ettiği yerleşim yeri olacaktır.

Evlilik başvurusu iptali nasıl yapılır?

Evlilik başvurusunun iptaline dair konu hukuki bir konu değildir. Evlilik başvurusunda bulunulan yere müracaat ederek evlilik başvurusunun iptal edilip edilemediği, iptal ediliyor ise iptal için ne yapılması gerektiği konusunda bilgi alınabilir. Hukuk bölümünün konu alanında değildir.

Evliliğin nisbi butlanla iptali nasıldır?

Türk Medeni Kanunu’nun 148. maddesinde nisbi butlan ile evliliğin iptaline dair hüküm düzenlenmiştir. Evlenme esnasında eşlerden birinin geçici olarak ayırt etme gücünden yoksun olması halinde nisbi butlanla evliliğin iptali talebiyle dava açılması mümkündür.

Evliliğin mutlak butlanla iptali nasıldır?

Türk Medeni Kanunu’nun 145. maddesinde mutlak butlan ile evliliğe dair düzenlemede bulunulmuştur. Evliliğe engel derecede olan hısımlık ve evlilik esnasındaki ayırt etme gücünden yoksunluk ile evliliğin mutlak butlanla batıl olacağı belirtilmiştir.

Evliliğin iptalini kimler isteyebilir?

Türk Medeni Kanunu’nun 146. Maddesinde evliliğin iptaline dair davanın kim tarafından açılacağı düzenlenmiştir. Nisbi butlan ile evliliğin iptali davası yalnızca eşler tarafından açılabilmektedir. Ancak mutlak butlanla evliliğin iptali davası Cumhuriyet savcısı tarafından kendiliğinden açılabildiği gibi ilgisi olan herkes tarafından açılabilmektedir.

WHATSAPP