Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu ve Cezası

Kamu ihale sürecinde, ihaleye dair sözleşmenin imzalanmasından önceki uyuşmazlıklar idari yargının görev alanına girmektedir. Ancak kamu ihale sözleşmesinin imzalanmasıyla çıkan uyuşmazlıklar adli yargının görev alanındadır. Edimin ifasına fesat karıştırma suçu; Türk Ceza Kanunu’nun Ekonomik, Sanayi ve Ticarete İlişkin suçlar bölümünde, 236. maddesinde düzenlenmiştir. İhale sürecinin tamamlanmasıyla ihale süreci sona ermekte, edimin ifası adına süreç başlamaktadır. Edimin ifası sürecinde edimin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi, sözleşmenin eksik ya da hiç ifa edilmemesine yöneliktir.

İhaleyi yapan kurum ile arasında sözleşme imzalayan kişi, edimin ifası sürecinde taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat karıştırılması halinde suç işlenmiş sayılacaktır. Kanunda ihaleyi yapan olarak kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ya da kooperatiflere karşı olarak taahhüt altına girilenler olarak belirtilmiştir. Kamu kurum veya kuruluşlarından kasıt olarak bakanlıklar, müdürlükler, valilik, kaymakamlık ve belediyeler gibi kuruluşlardır. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, iştirakiyle kurulmuş şirket veya bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar ise barolar, odalar, sendikalar gibi kuruluşlardır. Kamu yararına çalışan ise dernek, kooperatif olarak belirtilebilecektir.

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Sayılan Haller

Edimin ifasına fesat karıştırma suçu, seçimlik hareketli suçtur. Kanunda belirlenen hareketlerden birisinin yapılması halinde suç işlenmiş sayılacaktır. Eylem ile suç nedeniyle doğan zarar arasında illiyet bağı bulunmalıdır.

Ancak kanunda belirtilen hareketler mutlaka hile ile gerçekleştirilmelidir. Eylemin hile olmaksızın gerçekleştirilmesi halinde edimin ifasına fesat karıştırma suçu işlenmiş olmayacaktır. Görüldüğü üzere, edimin ifasına fesat karıştırma suçu bağlı hareketli suç niteliğindedir.

İhale Kararında veya Sözleşmede Evsafı Belirtilen Maldan Başka Bir Malın Teslimi veya Kabul Edilmesi

İhalede, sözleşmede belirlenen malın niteliğinde yapılan hileli davranışlardan birinin yapılması halinde edimin ifasına fesat karıştırma suçu işlenmiş olacaktır. İhaleyi alan kişi, sözleşmede ya da ihalede belirtmiş olduğu malın edimini ifa etmekle yükümlüdür. Malın idareye teslimi sonrası mal, ilgili komisyon tarafından incelenecek ve sözleşmede belirtilen niteliğe sahip olup olmadığına dair incelemede bulunulacaktır. Örneğin; daha ucuz ya da daha kalitesi düşük bir malın teslimi halinde komisyon tarafından inceleme sonrası anlaşılmış ise edimin ifasına fesat karıştırma suçu işlenmiş olacaktır.

İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Miktardan Eksik Malın Teslimi veya Kabulü

İhale kararında ya da sözleşmede malın niceliği de mutlaka belirtilmektedir. Malın ne kadar kaç kilo ya da kaç adet olduğu ihale kararında ve sözleşmede belirtilir. Belirtilen miktarda mal teslim edilmez ya da niceliğinde hile yapılır ise edimin ifasına fesat karıştırma suçu işlenmiş olacaktır. İhaleyi alan kişi, belirlenen miktar teslimine dair edimini ifa etmelidir.

Edimin İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Sürede İfa Edilmemesine Rağmen Süresinde İfa Edilmiş Gibi Kabulü

İhale ilanında, sözleşme tasarısında ya da idari şartnamede mutlaka edimin hangi süreler içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiği düzenlenmiş, ihaleyi almak isteyen kişiler de tüm süreleri bilerek ihaleye katılma isteğinde bulunmaktadır. İhale kararında ya da sözleşmede edimin ifa edileceği süre de mutlaka belirtilecek, sözleşmede kesin bir tarih bildirilecektir. Edimin, belirtilen süre içerisinde ifa edilmemesine rağmen süresinde ifa edilmiş gibi kabulünde edimin ifasına fesat karıştırma suçu işlenmiş olacaktır. Edimin ifası süresinde gibi kabul edilmesi, kamu görevlisi tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle seçimlik hareketlerden biri olan bu kabul hareketi ancak kamu görevlisi tarafından işlenebilmektedir. Görüldüğü üzere bu bentteki suç, yalnızca idare çalışanları tarafından işlenebilecektir. Edimin süresinde ifa edilmemesi suç olarak öngörülmemiş, edim süresindeymiş gibi ifa edilmesi suç olarak öngörülmüştür. İşin süresinde bitirilmesi zorunluk olsa da süresinde bitirilmemesinin yaptırımı ancak idare tarafından yaptırımı olacaktır.

Yapım İhalelerinde Eserin veya Kullanılan Malzemenin Şartname veya Sözleşmede Belirtilen Şart, Miktar veya Niteliklere Uygun Olmamasına Rağmen Kabulü

Söz konusu bentte hem nicelik hem de nitelik bakımından zarar doğuracak eylem belirtilmiştir. Yapım ihalesinde, eser ya da kullanılacak olan malzemenin miktarı ve niteliği şartname veya sözleşmede mutlaka belirtilir. İhaleyi alan, edimin ifasında kullanacağı malzemelerin ne olması ve ne kadar olması gerektiğini bilerek edimini ifa edecektir. Yapım ihalelerinde önemli olan unsur, yapım işinde eserin veya kullanılan malzemeler olup eksik ya da belirtilen şartlara uygun halde olmamasına rağmen kabul edilmesi suç olarak sayılmaktadır. Bu bentte de suç, kamu görevlisi tarafından işlenmektedir. Bunun nedeni ise yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin sözleşmeye uygunluğunun tespitinin idare çalışanları tarafından yapılmasıdır.

Hizmet Niteliğindeki Edimin, İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Şartlara Göre Verilmemesi veya Eksik Verilmesine Rağmen Verilmiş Gibi Kabulü

Söz konusu bentte niteliği olarak dikkat edilen eylem, hizmettir. İhale kararında ya da sözleşmede belirtilen şarta göre hizmet verilmemesi ya da eksik hizmet verilmesi halinde verilmiş gibi kabul edilmesi edimin ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturacaktır. Hizmet, teknik şartnameye göre sunulmamış ancak uygunmuş gibi sunulmasına rağmen kabul edilmesi suçu oluşturmaktadır. Kabul eden kişi tarafından suç işlenmiş olacaktır, bu nedenle suçun işlenmesi idare çalışanları tarafından gerçekleştirilecektir. Hizmet niteliğindeki edim, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen şartlara göre verilmemesi ya da eksik verilmesi suç olarak öngörülmemiştir, eksik değilmiş gibi kabul edilmesi suç olarak belirtilmiştir.

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunun Özellikleri

  • Suçun faili, suçu işleyecek kimse, hileli edim yapılmasına rağmen kabul eden kişi idare çalışanları olacaktır. İhale kararı veya sözleşmede belirtilen hallere göre olup olmadığını denetleyip kabul eden kişidir.
  • Suçun mağduru ise toplumdur, kamudur. Edimin ifasına fesat karıştırma suçu, kanunda topluma karşı suçlar bölümünde yer almaktadır. Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olarak kanunda belirtilen kuruluşlar suçun mağduru değildir. Ancak suçtan zarar gören taraftır.
  • Edimin ifasına fesat karıştırma suçu, ancak kast ile işlenebilmektedir. Kişi bilmeyerek ve istemeyerek edimin ifasına fesat karıştırma suçunu işleyemez, mutlaka hileli bir davranışla suç işlenmiş olacaktır.
  • Teşebbüs, suçun icrai hareketlerinin bilerek ve isteyerek yapılması sonrasında elinde olmayan nedenler ile suçu tamamlayamamasıdır. Edimin ifasına fesat karıştırma suçunda teşebbüs hali mümkündür. Kabul eden idare çalışanı, teslim ya da kabul işlemi yapamamış ise suç teşebbüs aşamasında kalmıştır.
  • Şikayete tabi suç arasında yer almamaktadır, edimin ifasına fesat karıştırma suçu adına savcılık kendiliğinden soruşturmayı takip edecektir. Şikayetçi olunmadığının ya da şikayetin geri çekildiğinin bildirilmesi halinde yargılama aşamasında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
  • Uzlaşmaya tabi bir suç değildir. Soruşturma aşamasında savcı ya da kovuşturma aşamasında mahkeme dosyayı uzlaşma bürosuna göndermeyecektir.

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunda Görevli Mahkeme

Edimin ifasına fesat karıştırma suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde dava görülecektir.

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunun Cezası

Edimin ifasına fesat karıştırma suçunu işleyen kişi hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Bir yıl veya altındaki hapis cezalarının adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Ancak edimin ifasına fesat karıştırma suçunun yaptırımı üç yıldan başlamakta olduğundan hapis cezası adli para cezasına çevrilemeyecektir.

Edimin ifasına fesat karıştırma suçu adına verilecek olan hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da cezanın ertelenmesi kararı verilemeyecektir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesi kararının verilebilmesi için iki yıl ya da altında hapis cezasına hükmedilmesi gerekmektedir. Ancak edimin ifasına fesat karıştırma suçunun cezasının alt sınırı üç yıl hapis cezası olduğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da cezanın ertelenmesi kararı verilemeyecektir.

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Zamanaşımı

Edimin ifasına fesat karıştırma suçunda zamanaşımı süresi on beş yıldır. Kişinin suçu işlediği tarihten itibaren on beş yıl içerisinde dava açmaması ya da dava açılmış ve kanuni süresi içerisinde sona ermemesi halinde zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle düşecektir.

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Yargıtay Kararları

Okullara Ders Kitabı Dağıtım İhalesini Kazananların Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu İşlemesi

Asliye ceza mahkemesinde sanıklar hakkında edimin ifasına fesat karıştırma suçundan yargılama yapılmış, mahkeme tarafından beraat kararı verilmiştir. Asliye ceza mahkemesinde suçtan zarar gören olarak Hazine ve Milli Eğitim Bakanlığı da müdahil olmuştur. Beraat kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, okullara ders kitabı dağıtım ihalesini kazanan sanıkların ifa ettikleri edimin hizmet niteliğinde olduğun belirtmiştir. Edimin ifasına fesat karıştırma suçunda tahdidi olarak seçimlik hareketlerin sıralandığı ve özgü suç olarak kabul edilmese de yüklenici konumunda olan kişilerin suçun faili olabileceği belirtilmiş, edimin ifasına fesat karıştırma suçunda azmettiren veya yardım eden kişiler de sorumlu tutulabileceğini eklemiştir. Yargıtay, dosya arasında İl Milli Eğitim Müdürü …, sanıklara yapılan ödemeler ile ilgili olarak soruşturma aşamasında bilirkişi tarafından rapor alındığını ve bu raporun başka dosya numarası ile ayrılan soruşturma dosya olduğunu belirtmiştir. Bahsi geçen dosyanın mahkeme tarafından akıbetinin araştırılması gerektiğini, birleştirmenin mümkün olmaması halinde onaylı dosya ve karar örneğinin celp edilerek hukuki durumun tayin edilmesi gerektiğini eklemiştir. Mahkemenin tüm bunları tayin ve takdir etmeden eksik inceleme ile beraat kararı verdiğinden bozma kararı vermiştir. (Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2014/6184 Esas, 2018/9017)

Dolandırıcılık Suçunun Vasfında Yanılma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçuna Vücut Verme

Kamu İhale Kanunu uyarınca sanığın yetkilisi olduğu şirketten toner alım işi gerçekleşmiştir. Belediye tarafından alınacak olan tonerlerin nitelikleri alım şartnamesinde belirtildiği gibi olması gerektiği, bölge distrübütörü olan şirketin de belirtildiği, sanığın da kabul ederek belirtilen şirketten alınacağına da dair taahhütte bulunmuştur. Sanığın söz konusu şirkete borcu olması nedeniyle şirket, sanığa ürün vermemiştir. Bunun üzerine, sanık, piyasadan temin etmiş olduğu kalitesiz ürünleri belirtilen firmaya aitmiş gibi göstermek adına sahte irsaliye fotokopisiyle birlikte belediyeye sunmuştur. Ancak sanığın sunmuş olduğu ürünlerin kalitesiz çıkması üzerine belediye başkanı durumu sormuş, belirtilen şirketin sanığa herhangi bir ürün satmadığı ortaya çıkmıştır. Sanığın da suçunu ikrar etmesi üzerine sanık hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ağır ceza mahkemesinde, tacir veya şirket yöneticisi olan kişilerin ticari faaliyeti esnasında dolandırıcılık suçunu işlediğinden bahisle yargılanma yapılmış ve beraat kararı verilmiştir. Beraat kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, sanığın alım şartnamesinde belirtilen kurala uymadığını ve toner alımını belirtilen firmadan gerçekleştirmediğini, başka firma aracılığıyla gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Başka bir firmadan istenilen kalitede ürünlerin teslim edilmemesi ve bu durumun kontrolde ortaya çıkması eylemi, edimin ifasına fesat karıştırma suçuna vücut verdiği belirtilmiştir. Bütün bu nedenlerle söz konusu suç adına ilgili dairenin görevli olmadığı, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin görevli olduğundan bahisle dosyanın görevli daireye tevdii edilmesi yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2016/3607 Esas, 2018/7474 Karar)

Suç Vasfında Mahkemenin Yanılması

Elektrik tesisi yapım ihalesinde, kısmen açık iletkenli ihale edilen tesis, tamamen kablolu hale dönüştürülerek, yüklenici lehine kazanç sağlayarak proje değiştirilmiştir. Proje değişikliğinden haberdar olan sanık, yaklaşık maliyeti hazırlayan birime bildirmemiştir. Yüklenici firma ile organize şirketin birlikte hareket ettiğinden ve serbest rekabet mekanizmasının işleyişinin bozulması nedeniyle edimin ifasına fesat karıştırma suçundan kamu davası açılmıştır.

Sanıklar hakkında edimin ifasına fesat karıştırma suçundan yargılama yapılmış, mahkumiyet kararı verilmiştir. Sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, dava konusu edilen ihaleye ilişkin tüm evrak asıllarının veya onaylı örneğinin getirtilmesi ve belgelerin bilirkişiye gönderilmesi, proje değişikliğinin mevzuata aykırı olup olmadığı, aykırılık var ise hangi sanığın hangi eyleme nasıl katıldığı gibi hususların incelenmeden karar verildiğini belirtmiştir. Bunun yanında sanık eyleminin mahiyeti, ihaleye fesat karıştırma veya kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık suçunun oluşturabileceği gözetilmeden bir karar verildiği belirtilerek mahkemenin kararı doğru bulunmamıştır. Bütün bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2018/3708 Esas, 2018/6412 Karar)

İcrai Davranışla Görevi Kötüye Kullanma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu

Sanıklar hakkında icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçundan yargılama yapılmış ve beraat kararı verilmiştir. Sanıklar hakkında verilen beraat kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Bağ-kur … İl Müdürlüğü hizmet binası yapım işinde bazı işler yapılmış gibi gösterilerek hakkediş bedellerinin ödendiği, eksik yapımlar neticesinde yüklenici firmaya ödeme yapılarak kamunun zarara uğratıldığından bahisle ödeme evrakını düzenleyen ve kontrol eden görevli olan sanıklar adına kamu davası açılmıştır.

Yargıtay, dosya incelemesinde, imzalanan sözleşme sonrasında edimin ifası sırasında eksik ve kusuru imalat yapılmasına rağmen işin kabul edilmesi eyleminin edimin ifasına fesat karıştırma suçunun oluşturabileceğini belirtmiştir. Yerel mahkemenin yapım işine ilişkin tüm evrakın getirtilerek sanığın edimin ifa sürecindeki görev ve sorumluluklar belirlenmeden karar verilmesi eksik inceleme ile beraat hükmü verildiği eklenmiştir. Tüm bu nedenlerle, Yargıtay, yerel mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma kararı vermiştir. (Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2014/3513 Esas, 2018/2874 Karar)

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçundan Beraat

Sanık, … Lise’sine kamu ihalesi uyarınca verilmesi gereken yakıtın niteliği ile sözleşmedeki teknik özelliklerinin farklı olduğu iddia edilmiştir. Sanık, savunmasında akaryakıt verilmesinden bir yıl sonraki yapılan tahlili kabul etmemiş, söz konusu olan akaryakıtın kendisi tarafından verilmiş olmadığını belirtmiştir.

Sanık, asliye ceza mahkemesinde yargılanmış, 5015 Sayılı Yasaya aykırılık ve edimin ifasına fesat karıştırma suçundan beraat kararı verilmiştir. Beraat kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, öncelikle … İl Mili Eğitim Müdürlüğünün suç yönünden doğrudan zarar görmediğini davaya katıma hakkının bulunmadığını belirterek temyiz hakkının bulunmadığını belirtmiştir. Bunun yanında mahkemenin dosyasında yakıt ihalesine ilişkin eylem tarihinden önce olan bilgi ve belgelerin olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle tespit yapılması gerektiği, bahsi geçen yakıtın tankta uzun süre beklemesinde özelliğinin değişip değişmeyeceğinin raporlandırılması gerektiğini eklemiştir. Bütün bu nedenlerle mahkeme, hukuki durumun tayini ve takdirinde eksik ve yetersiz gerekçelendirme ile karar vermiş olduğundan Yargıtay, bozma kararı vermiştir. (Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2017/1265 Esas, 2017/5416 Karar)

Devlet Hastanesi Yenilemesinde Eksik ve Mükerrir Yapım

Dosyaya konu olan olayda … Devlet Hastanesi’nin Ameliyathane, Yoğun Bakım, Diyaliz Servisi ve Acil Servis yenilenmesi işi alınmıştır. Ancak yenilenme işinde bazı işler yapılmış gibi gösterilmiş, hak ediş ve bedellerin eksik ödendiği ya da mükerrir yapım neticesinde fazla ödeme yapılarak kamu zarara uğratılmıştır. Söz konusu suçu işlediğine dair hak edişler ve ödeme evrakını düzenleyen ve kontrol eden görevliler ile yüklenici firma yetkilisi olan sanıklar adına kamu davası açılmıştır.

Asliye ceza mahkemesi tarafından edimin ifasına fesat karıştırma suçundan yargılanma yapılmış, mahkumiyet kararı verilmiştir. Verilen mahkumiyet kararına karşılık olarak temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için sanıklar tarafından imzalanmadığı anlaşılan geçici kabulde belirtilen eksikliklerin giderildiğine dair sanık ve hastane müdürü tarafından imzalanan belgenin ihale evrakı içerisinde bulunmasına rağmen kesin kabule ilişkin bir belgeye rastlanılmadığı belirtilmiştir. Sanıklar kesin kabulün yapılıp yapılmadığına dair kabul muayene kabul komisyonunun kimlerden oluştuğu, sıfat ve sorumluluklarının araştırılması sonucu görevi kötüye kullanma suçu üzerinde durularak tayin ve takdirinin gözetilmediği belirtilmiştir. Mahkeme eksik inceleme ile hüküm kurmuş olduğundan Yargıtay, bozma kararı vermiştir. (Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2014/8896 Esas, 2017/4100 Karar)

Uçak Yedek Parça Malzeme Amaçlı İhalede Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu İşlenmesi

Sanıklar, … Şirketinin yetkilileri olup Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan muharip uçak yedek parça malzeme amacıyla ihaleyi kazanmışlardır. Şirket, yurt dışından temin etmiş olduğu malzemeleri teslim etmiştir. Malzeme teslimi sonrasında, muayene ve kabul komisyonunun kontrolü sonrasında malzemelere ait beyanda teçhizat ve tasarım gereklerine ve sözleşme özelliğine göre kontrol edilen belge üzerindeki imzaların bir kısmı birbirine tutmadığı, bir kısmının üzerinden tekrar geçildiği, bir kısmında da ekleme yapılmasıyla tahrif edildiği belirlenmiştir.

Asliye ceza mahkemesinde edimin ifasına fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik suçlarından beraat kararı verilmiş, beraat kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, mutad uygulamanın ne şekilde yapıldığı, yurt dışından gelen malzemelerin orijinal ambalaj içinde gelip gelmediği, sanıklar tarafından verilip verilmediği, gümrük işlemleri sırasında açılıp açılmadığı ya da açılıp açılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı konusunda bilirkişi raporunun alınması gerektiği gözetilmeden mahkemenin karar verdiğini belirtmiştir. Bütün bu nedenlerle mahkeme tarafından verilen karar yetersiz ve eksik inceleme ile verilerek beraat kararı verildiği eklenmiştir. Yargıtay, mahkemenin kararına karşılık bozma kararı vermiştir. (Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2016/1207 Esas, 2017/3103 Karar)

Kömür Teslim Etme Ediminin İfasında Kömürün Eksik Gösterilmesi

Şirket, ihaleyi kazanmış ve ihale gereği 300 ton kömür teslim etme ediminde bulunacaktır. Ancak şirket, harici kar ortağı olan sanık ile birlikte hareket ederek kömür yüklü kamyonların dara ağırlıkları eksik gösterilerek 16.795 kilo kömürü teslim etmiş gibi göstererek menfaat temininde bulunulduğuna dair iddiada bulunulmuştur.

Asliye ceza mahkemesi tarafından sanıklar hakkında yargılama yapılmış, sanıkların bir kısmı hakkında mahkumiyet, diğer kısmı hakkında ise beraat kararı verilmiştir. Şirketin resmi ortağı olmayan sanık, kamyonların daralarının ölçümü esnasında hazır bulunmadığını belirtmiş ve eksik teslimi eyleminden haberdar olmadığını belirtmiştir. Bu nedenle mahkeme sanık hakkında mahkumiyetine yeterli delil bulunmadığını gözeterek beraatine karar vermiştir. Mahkemenin kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin dosyasını incelemiş, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulmasını doğru bulmamıştır. Bütün bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2015/4252 Esas, 2017/307 Karar)

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçuna Teşebbüs

Sanığın sahip olduğu şirket, doğrudan temin yöntemiyle yapılan dana eti alım işi adına ihaleyi kazanmıştır. Şirket tarafından 554 karkas eti temin edilirken içerisine daha ucuz olan 353 kg manda etine sahta dana eti mührü basılarak kuruma teslim edilmeye çalışılmıştır. Kurum tarafından veterinere inceleme yaptırılırken durumun tespit edilmesi üzerine teslim adına iptale karar verilmiştir.

Asliye ceza mahkemesi tarafından edimin ifasına fesat karıştırma suçundan yargılama yapılmış, sanık hakkında beraat kararı verilmiştir. İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde olayı incelemiş ve sanığın ihale kararında ve sözleşmede evsafı belirtilen maldan daha ucuz mal teslim etmeye çalışması nedeniyle komisyon tarafından gerekli muayene ile ortaya çıkmasında teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmiştir. Mahkeme tarafından edimin ifasına fesat karıştırma suçuna teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmeden yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde beraat verilmesi doğru bulunmamıştır. Bütün bu gerekçelerle Yargıtay, mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2016/942 Esas, 2016/4685 Karar)

Sahte Onay Belgesi Sunarak Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunun İşlenmesi

İhale kararında veya sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka bir mal teslim edilmesi suretiyle edimin ifasına fesat karıştırma suçunu işlediğinden bahisle edimin ifasına fesat karıştırma suçundan sanık hakkında kamu davası açılmıştır. Sanık, ortağı ve yetkilisi olduğu firma, … İkmal Merkez Komutanlığının malzeme alımına ilişkin ihaleye katılmıştır. Yüklenici sanık ihale sözleşmesinde belirtilen 5 kalem malzemeyi ve bu malzemelerin lojistik bilgi sistemi envanter tanımlama bilgilerinde kayıtlı üreticilere ait orijinal uygunluk belgesini idareye teslim etmiştir. Ancak ihale konusu malzemeler adına orijinal uygunluk belgesi sahte olduğu anlaşılmış, ihale sözleşmesi idare tarafından feshedilmiştir. Bunun üzerine sözleşmeye aykırı evsafta bulunduğuna dair bir tespit, muayene ve kontrol raporunun dosya arasında bulunmadığı anlaşılmıştır.

Asliye ceza mahkemesi tarafından edimin ifasına fesat karıştırma suçundan ve özel belgede sahtecilik suçundan yargılama yapılmış ve beraat kararı verilmiştir. Mahkeme tarafından verilen beraat kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, … İkmal Merkezi Komutanlığının ihaleye ilişkin dosyasında ihale sözleşmesine konu malzemeler ile ilgili olarak muayene ve kontrol işleminin yapılıp yapılmadığına dair raporun mahkeme dosyasında olmadığını belirtmiştir. Bu nedenle mahkemenin dosyalar mevcut ise temin edilmesi gerektiğini, temin edildikten sonra rapor tayin edilmesi sonrası hukuki durumun tayin ve takdirinin gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile hüküm verdiğini belirtmiştir. Yargıtay, tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu hükme karşılık bozma kararı vermiştir. (Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2013/14627 Esas, 2016/1565 Karar)

İLETİŞİME GEÇ
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ