Cumhurbaşkanına Suikast, Fiili Saldırı ve Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 310. maddesinde düzenlenmiştir:

“Cumhurbaşkanına suikastte bulunan kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiile teşebbüs edilmesi halinde de suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırılarda bulunan kimse hakkında, ilgili suça ilişkin ceza yarı oranında artırılarak hükmolunur. Ancak, bu suretle verilecek ceza beş yıldan az olamaz.”

Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçunda Fail ve Mağdur

Fail, Türk vatandaşı, yabancı vatandaş da olabileceği için herkes olabilir. Cumhurbaşkanı bilindiği gibi Devletin başıdır. Cumhurbaşkanı, ülkeyi ve ülkenin millet birliğini temsil etmektedir. Bu nedenle devletin düzen ve uyumu amacı, hukuki yararı bakımından Cumhurbaşkanının güvence altına alınması gerekmektedir.

Mağdur ise suçtan da anlaşıldığı üzere Cumhurbaşkanı olacaktır. Cumhurbaşkanı, suçtan zarar gören kimse olacaktır.

Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırıda Eylem

İlgili kanun maddesinden de anlaşıldığı üzere Cumhurbaşkanına suikastta bulunması ve suikastta bulunmaya teşebbüs edilmesi de eylem niteliğini taşımaktadır. Suikastta bulunulması, kasten adam öldürme suçundan daha özel bir suç olarak tanımlanmaktadır. Ancak fiili saldırı eylemi, tüm saldırı hareketlerini ifade etmektedir. Fail, söz konusu suça ilişkin elverişli icra hareketlerini tamamlamış; ancak elinde olmayan sebeplerle tamamlayamamış olması halinde de teşebbüs aşamasında kalacaktır. Ancak teşebbüs aşamasında kalması, eylem niteliğini de taşımaktadır.

Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Örnek Yargıtay Kararları

Cumhurbaşkanına Suikastta Beraat Kararı

Mahkemeye konu olan olayda, fail Cumhurbaşkanına suikast eyleminden yargılanmış ve beraat kararı almıştır. Ağır ceza mahkemesinde görülen olayda, beraat kararına ilişkin katılanlar vekili temyiz yoluna başvurmuştur.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından merhum Cumhurbaşkanı’nın mezarında yapılan feth-i kabir neticesinde, adli tıp kurumu tarafından bir rapor düzenlenmiştir. İlgili raporda ise, merhumun karaciğer bölgesinden alınan bir doku örneğinde, bağırsak benzeri dokular, beyin dokusu örneği, mezar içi taban kısmındaki çamur numunesindeki incelemede DDE maddesi ile Kadmiyum maddelerinin miktarında mağruziyeti ile öldüğünün tespit edilemediği belirtilmiştir. Bunun yanında tanık beyanında da Amerikyum 241 maddesine rastlanmadığını ve Polonyum 210 maddesinin fiziksel yarı ömrünün ise 50 gün olduğunu, 10-15 yıl veya daha fazla süre önce gerçekleşen ölüm zamanlarındaki aktiviteleri hakkında fikir edinmenin mümkün olmadığını belirtmiştir.

Ağır ceza mahkemesi, hükümde suç sabit olmadığından sanığın beraatine karar vermiş ve Yargıtay, beraat kararında bir isabetsizlik bulmamıştır. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2015/3575 Esas, 2015/5261 Karar)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanı, ülkenin siyasi konumunda önemli bir pozisyondadır. Cumhurbaşkanına hakaret suçunda, Cumhurbaşkanlık makamının saygınlığı korunmak istenmektedir. Cumhurbaşkanına hakaret suçunda, yalnızca Cumhurbaşkanının şahsı değil, devlet makamının saygınlığı da korunmak istenmiştir. Bu nedenle Cumhurbaşkanına hakaret suçu, kanunda düzenlenen hakaret suçundan farklı olarak düzenlenmiş, yaptırımı da farklı olarak belirtilmiştir. Cumhurbaşkanına hakaret suçu adına öngörülen hapis cezasının üst sınırı, hakaret suçunun yaptırımından daha fazladır. Bu nedenle Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği iddiasında bulunan kişi adına tutuklama kararı verilmekte, şüpheli kişi yargılama aşamasında tutuklu olarak devam ettirmektedir.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar bölümünde, 299. maddesinde düzenlenmiştir. Hakaret, kişinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik olarak rencide edici şekilde sözler sarf edilmesi, saldırıda bulunmasıdır. Cumhurbaşkanına yönelik bulunan hakarette de aynı unsurlar geçerli olup gıyapta yapılan hakaret de suçu oluşturacaktır. Kişi, hakaret suçunu kast ederek işleyebilecektir. Kişinin kast etmeden, hakaret suçunu taksirle işlemesi mümkün değildir. Hakarete varan sözleri bilerek ve isteyerek sarf etmiş olmalıdır.

Genel hakaret suçu, şikayete tabi bir suçtur. Ancak Cumhurbaşkanına hakaret suçu, şikayete tabi suçlar listesinde değildir. Soruşturma savcısı tarafından doğrudan soruşturma başlatılacaktır. Suçun takibi şikayete bağlı değildir.

Cumhurbaşkanına hakaret suçunda görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun en temel cezası, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıdır. Kişinin suçu alenen işlemesi halinde cezası artırılacaktır. Cumhurbaşkanına hakaret suçunun alenen işlenmesi halinde verilecek ceza altıda bir oranında artırılacaktır. Suçun alenen işlenmesi, kişinin birden fazla görebileceği bir yerde yazması ya da birden fazla kişinin görebileceği yerde söylemesi halindedir. Örneğin kişinin sosyal medya hesabı (Instagram, Facebook, Twitter) üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret içeren sözlerini paylaşması, video çekmesi halinde alenen suç işlemiş olacaktır.

Uygulamada en sık rastlanılan durum alenen Cumhurbaşkanına hakaret suçunun işlenmesidir. Kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına yönelik hakaret suçunu işlemektedir. Özellikle Facebook, Instagram, Twitter üzerinden paylaşımda bulunmakta ya da paylaşımlara yorum yaparak bu suçu işlemektedir. Bunun yanında haber sitelerindeki siyaset haberlerine yapılan yorumlarda da Cumhurbaşkanına hakaret suçunun sıklıkla işlendiği görülmektedir. Yapılan yorum ya da paylaşım nedeniyle birden fazla kişinin görmesine neden olmakta ve alenen hakaret suçu işlenmektedir. Bu nedenle Cumhurbaşkanına hakaret suçunun nitelikli halinin işlendiği görülmektedir.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Kovuşturma İzni

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun düzenlendiği maddenin son fıkrasında, Cumhurbaşkanına hakaret suçu adına yapılacak olan kovuşturmanın izni için Adalet Bakanlığının iznine tabidir. Cumhurbaşkanına hakaret suçunun kovuşturması Adalet Bakanlığının iznine tabidir. Kişi gözaltına alınmış ya da tutuklanmış ise dava açılması için öncelikle Adalet Bakanlığından izin alınması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Tutuklama

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, ciddi bir suçtur, hakaret suçundan ayrı olarak düzenlenmiştir. Hakaret suçundan yapılan yargılamada suçun yaptırımı nedeniyle tutuklu olarak yargılanmasına ilişkin karar verilmemektedir. Ancak Cumhurbaşkanına hakaret suçu adına öngörülen yaptırımın üst sınırı nedeniyle sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutukluluk kararı verilmektedir. Cumhurbaşkanına hakaret suçunda tutuklama kararı verilmesi için bir hüküm bulunmamaktadır; ancak genellikle şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmektedir. Kişi hakkında hüküm verilene kadar tutukluluk kararı verilebilmektedir. Bu nedenle Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan kişinin ileride büyük zararlar ile karşılaşmaması adına avukattan destek alması önemlidir.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Memuriyete Engel Mi?

Memuriyete engel olunan durumlar kanunen belirtilmiştir. Devlet Memurları Kanunu’nda kasten işlenen suç nedeniyle kişi hakkında bir yıl ya da daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi

  • Devlet güvenliğine karşı suçlar,
  • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
  • Milli savunmaya karşı suçlar,
  • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
  • Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, vb. olarak devam eden suçlarda memuriyete engel durum bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanına Hakaret Davası Nasıl Sonuçlanır?

Davada kişinin suç işlendiği ispat edilir ise kişi hakkında cezalandırma olarak karar verilecektir. Ancak kişinin işlediği iddia edilen suç ispatlanamaz ve sanık suçu işlemediğini belirtir ise beraat kararı alması mümkündür.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu adına belirtilen yaptırımda hapis cezasının alt ve üst sınırına dayanarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi mümkündür. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında, kişinin denetim süresi içerisinde yasal koşullara uygun olarak hareket etmesi halinde verilen cezanın hiçbir sonuç doğurmadan sona ermesidir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, kişi adına verilecek iki yıl veya daha altında olan hapis cezaları için verilebilecektir.

Cezanın ertelenmesi kararı, iki yıl veya iki yıl altında olan hapis cezası için verilmesi mümkündür. Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle cezanın ertelenmesi kararının da verilmesi mümkündür.

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun en alt sınırı bir yıl hapis cezasıdır. Kişi hakkında en alt sınırdan hapis cezasının verilmesi halinde cezası adli para cezasına çevrilebilecektir. Görüldüğü üzere; cumhurbaşkanına hakaret suçu işleyen kişi hakkında adli para cezası verilmesi mümkündür. Adli para cezasının ödenmemesi halinde, kişinin cezası hapis cezasına çevrilecektir.

Cumhurbaşkanına Hakaret Affı

Şikayete tabi olan suçlarda kişi, şikayetçi olmadığını belirtir ise dava şikayetin geri çekilmesi nedeniyle düşecektir. Ancak Cumhurbaşkanına hakaret suçu, şikayete tabi suçlar arasında değildir. Bu nedenle şikayetinin geri çekilmesi halinde yargılama aşamasında davanın düşmesi yönünde bir etkisi olmayacaktır. Suçun niteliği gereği, soruşturma aşamasında savcılık tarafından resen soruşturulacak, kovuşturma aşamasında kamu davası olarak devam edecektir.

Cumhurbaşkanın Cumhurbaşkanına hakaret suçundan affettiğini dile getirmesi ya da dosyalara dair şikayetini geri çektiğini belirtmesi halinde bir sonuç doğurmayacaktır. Şikayetçi olmasa dahi davalar devam edecektir. Ancak hakaret nedeniyle tazminat davası açmaya engel bir durum doğabilecektir. Affettiğini ya da şikayetçi olmadığının belirtilmesi halinde aynı suça bağlı olarak zararının tazmin edilmesi nedeniyle tazminat davası açılamayacaktır. Tazminat davası açılmış ise af, yalnızca davanın feragat nedeniyle reddine kararı vermesini sağlayacaktır. Af, şikayetin geri çekilmesi tazminat davası için sonuç doğuracak, ceza davası için bir sonuç doğurmayacaktır.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Zamanaşımı

Dava zamanaşım süresi, 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren kişi hakkında dava açılmamış, dava açılmış ise kanuni süre içerisinde sonuçlanmamış ise dava zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle düşecektir.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Savunma Dilekçesi

İSTANBUL ( ). ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: …/… Esas

SAVUNMADA BULUNAN SANIK: Ad Soyad

MÜDAFİİ: Av. Ad Soyad

KATILAN: …

VEKİLİ: Av. Ad Soyad

KONU: Müvekkil adına savunmanın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkil aleyhine …/…/… tarihinde soruşturma başlatılmış, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan kamu davası açılmıştır. Öncelikle yargılama aşamasında bulunan tüm yazılı ve sözlü beyanlarımızı tekrar etmekteyiz. Müvekkilin işlediği iddia edilen suç, müvekkil tarafından işlenmemiştir.

2-) …/…/… tarihli iddianamede belirtilen ve … isimli sosyal medya paylaşımı nedeniyle müvekkil Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanmaktadır. Ancak daha önceki beyanlardan da belirtildiği üzere dosyaya konu olan sosyal medya hesabı müvekkile ait değildir. Müvekkil sosyal medya hesabı olarak yalnızca Facebook üzerinden … kullanıcı adıyla hesap kullanmaktadır. Suç işlediği iddia edilen sosyal medya hesabı müvekkil adına açılmış, müvekkilin fotoğrafı kullanılmıştır. Söz konusu hesap müvekkil adına açılmış sahte hesaptır.

3-) Tüm bu nedenlerle ve dosya içerisinde bulunan belgelerle de müvekkilin isnat edilen suçu işlemediği ispatlanmıştır.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle, öncelikle müvekkilin beraatine, mahkeme aksi kanaatte ise müvekkil lehine hükümlerin uygulanması yönünde karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Sanık Müdafii

Av. Ad Soyad

İmza

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Yargıtay Kararları

Twitter Üzerinden Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu İşlenmesi

Sanık, farklı tarihlerde birden çok defa Twitter adlı sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunduğu tespit edilmiştir. Dosyada sanık hakkında asliye ceza mahkemesinde yargılama yapılmış, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmiştir. Sanık hakkında verilen mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın suç tarihinde Başbakan olan kişiye hakaret ettiği iddiası ile kamu görevlisine hakaret suçundan kamu davası açılmıştır. Ancak mahkeme tarafından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmiştir, Yargıtay, bu nedenle mahkemenin iddianamedeki eylem ile bağlılık kuralı dikkate alınmadan karar verildiğini belirtmiştir.

Cumhurbaşkanına hakaret suçunda yapılacak kovuşturma Adalet Bakanının iznine bağlı olduğu gözetilmeden sanığın mahkumiyetine karar verildiğini belirtmiştir. Adalet Bakanının iznine tabi olduğu hususu dikkate alınmadan verilen mahkumiyet kararı hukuka aykırı bulunmuştur. Yargıtay, sanığın temyizini yerinde görmüş olduğundan hükmün bozulması yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2018/1216 Esas, 2018/5297 Karar)

Şizofreni Hastasının Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu İşlemesi

Dosyada sanık hakkında asliye ceza mahkemesinde yargılama yapılmış, sanık hakkında … Devlet Hastanesinin psikiyatri uzmanından adli rapor bulunduğundan raporda sanık hakkında şizofreni tanısı konulduğu ve tedavi gördüğü belirtilmiştir. Mahkeme sanığın anlama, algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip olmadığı belirtilerek sanığa müdafii tayini sağlanmıştır. Mahkeme tarafından sanığın hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğini ortadan kaldıran veya azaltan nedenin olduğunu ve cezai ehliyetinin olmadığını belirterek sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmiştir. Sanık hakkında verilen karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, sanığın suç tarihinde cezai ehliyetinin olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan rapor alınmasından sonra hukuki durumun takdir edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme tarafından verilen hüküm eksik inceleme ile verilmiş olduğundan Yargıtay tarafından bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2018/1202 Esas, 2018/3742 Karar)

Mahkemenin Hapis Cezasında Hesap Hatası Yapması

Dosyada sanık hakkında asliye ceza mahkemesinde yargılama yapılmış, Cumhurbaşkanına hakaret suçunun alenen işlenmesi nedeniyle mahkumiyet ve erteleme kararı verilmiştir. Mahkeme tarafından verilen karara karşılık bozma talepli temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, katılan vekilinin UYAP sistemi üzerinden göndermiş olduğu dilekçede şikayetten vazgeçtiğine dair beyanda bulunmuştur. Bu nedenle katılma kararı hükümsüz kalmıştır. Katılma kararının hükümsüz olması nedeniyle vekalet ücretine hükmedilmeyeceği gözetilmesinin gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca Yargıtay, mahkemenin vermiş olduğu kararda hesap hatası yapıldığını belirtmiştir. Cezanın 1 yıl 9 ay yerine 1 yıl 3 ay olmak üzere hapis cezası belirlenmiştir. Bu nedenle hapis cezasına dair bozma kararı verilmiştir. Ancak yeniden yargılama yapılması gerekmeyen hususlar nedeniyle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık düzelterek onanmaya yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2018/1658 Esas, 2018/3184 Karar)

Cumhurbaşkanına Katil Denilerek Cumhurbaşkanına Hakarette Bulunma

Seyir trafik kontrolü yapan görevliler tarafından yolun sağ tarafında bulunan toprak tümseğe kırmızı sprey boya ve el yazısı ile “Tam Bağımsız Türkiye, CHP, Katil Tayyip” şablon ile de ”Önce Türkiye, Yaşanacak bir Türkiye, CHP” yazıları yazıldığı tespit edilmiştir. Mahkemede yargılanan sanığın söz konusu yazıları kendisinin yazdığını ancak diğer yazıları kendisi tarafından yazılmadığını belirtmiştir.

Asliye ceza mahkemesinde sanık hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılama yapılmış ve mahkumiyet kararı verilmiştir. Verilen mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, mahkeme tarafından bahse konu yazılara ilişkin fotoğraf görüntülerinin karşılaştırılması gerektiği, diğer yazıları yazmadığına dair savunmada bulunmasına karşılık bilirkişiye dosyanın gönderilerek gerekli incelemelerinin yaptırılması gerektiği belirtilmiştir. ”Katil Tayyip” yazısının sanığa ait olup olmadığının kuşkuya yer vermeyecek biçimde kesin olarak saptanmasından sonra tüm deliller ile birlikte değerlendirilmesi gözetilmeden eksik inceleme ile hüküm kurulduğu belirtilmiştir. Bütün bu nedenlerle mahkeme tarafından verilen karara karşılık bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2018/1203 Esas, 2018/2929 Karar)

Vine Üzerinden Cumhurbaşkanına Hakarette Bulunma Suçunun İşlenmesi

Şüpheli tarafından vine.co sitesi üzerinden kendi kullanımında olan internet sitesi üzerinden bir paylaşım yapmış ve Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli unsurlar içerdiği iddiası üzerinden ihbarda bulunulmuştur. Şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüphelinin ifadesi alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşünce ve kanaat özgürlüğü, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü sınırları içinde kaldığı ve belirtilen özgürlükler kapsamında hukuka aykırı kabul edilmemiştir. Bu nedenle şüpheli hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı belirterek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşılık itirazda bulunulmuş, sulh ceza hakimliği itirazın reddine kararı vermiş ve karar kesinleşmiştir. Bunun üzerine kanun yararına bozma isteminde bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde verilen kararın suçtan doğrudan zarar gören Cumhurbaşkanına tebliğ edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Sonucuna göre gereğinin takdir ve ifa edilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesini yasaya aykırı bulduğundan kanun yararına bozma talebi kabul edilmiş, bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/1853 Esas, 2018/3163 Karar)

Şerefsiz Cumhurbaşkanı Diye Hakarette Bulunan Sanık

Sanık, 22.10.2015 tarihli duruşmada Cumhurbaşkanına yönelik “Şerefsiz Cumhurbaşkanı da sizi kurtaramayacak” şeklinde sözler sarf etmiştir. Mahkeme suç duyurusunda bulunmuştur.

Sanık hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası verilmiş, karar istinaf edilmeden kesinleşmiştir. Ancak Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma ve kovuşturma yapılmasının Adalet Bakanının iznine tabi olduğu dava şartı olan bu husus yerine getirilmeden kamu davası açıldığı belirterek kanun yararına bozma talebinde bulunulmuştur. soruşturma ve kovuşturma yapılmasının Adalet Bakanının iznine tabi olduğu halde dava şartı olan bu husus yerine getirilmeden kamu davası açıldığı ve yargılamaya devam edilerek hüküm kurulduğunu belirterek anılan hükmün kanun yararına bozulması talebinde bulunulmuştur.

Yargıtay tarafından dosya incelemesinde Adalet Bakanlığından izin alınmadan iddianame üzerine kamu davası açıldığı, mahkeme tarafından dosyada yargılamanın durmasına karar vererek Adalet Bakanlığından izin istenilmeden yargılamaya devam edildiğini ve katılma talebinde bulunan sayın Cumhurbaşkanının dilekçesinde şikayetten vazgeçildiği anlaşılmıştır. Mahkeme tarafından verilen hapis cezası, itiraz edilmediğinden kesinleştiği anlaşılmıştır. Ancak Adalet Bakanlığından izin alınmasının dava şartı olduğu ve kovuşturma izni alınmadan yargılama yapılması nedeniyle kanun yararına bozma talebi kabul edilmiştir. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/3601 Esas, 2018/2785 Karar)

Facebook Üzerinden Cumhurbaşkanına Hakarette Bulunma

Sanık, Facebook adlı sosyal paylaşım platformu üzerinden iki ayrı tarihte paylaşımda bulunmuş, yapmış olduğu paylaşım nedeniyle hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan kamu davası açılmıştır.

Asliye ceza mahkemesinde Cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmiş, mahkumiyet kararın karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin vermiş olduğu kararda yapılan paylaşımların ağır eleştiri mahiyetine olduğu, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden karar verildiğini belirtmiştir. Mahkemenin vermiş olduğu kararda orantılılık ilkesi ile bağdaşmayacak şekilde ceza belirlendiğinden sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı adına bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/2482 Esas, 2018/2438 Karar)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Beraat

Sanıklar, Cumhurbaşkanının … İlçesine geleceği ve daha önce de Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dava açılan arkadaşlarının duruşmasının yapılacağı gün pankart açılmıştır. Pankartta ise “Biz diktatöre diktatör deriz … yalnız değildir” yazılmıştır.

Asliye ceza mahkemesinde sanıklar hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılama yapılmış, sanıklar hakkında ayrı ayrı beraat kararı verilmiştir. Sanıklar hakkında verilen beraat kararına karşılık temyiz yoluna başvurulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, sanıkların sloganında söylediği ve belirttiği sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında bulunmadığını ve incitici, küçük düşürücü, saygınlığı zedeleyici mahiyette hakarette bulunduğunu belirtmiştir. Bütün bunlar hakaret niteliği taşıdığı gözetilmeden mahkumiyet yerine beraat kararı vermesini doğru bulmamıştır. Bütün bu nedenlerle temyiz itirazı yerinde bulunarak mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2018/1460 Esas, 2018/2321 Karar)

Diktatör Denilerek Hakarette Bulunan Sanık

Sanık, Facebook hesabı üzerinden Cumhurbaşkanının bulunduğu fotoğrafın altına “Burası Ortadoğu, Diktatörler Cenneti” şeklinde hakaret içerikli yorumda bulunmuştur. Yargıtayın ilgili ceza dairesi tarafından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ek karar ile temyiz başvurusunun reddine kararı verilmiştir. Verilen karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkeme dosyası içerisindeki belgeler, tutanakları incelemiş ve sanık hakkında verilen beraat kararını doğru bulmamıştır. Mahkeme tarafından mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği ve beraat kararının hatalı değerlendirme sonucunda verildiğini belirterek karar hakkında bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2018/553 Esas, 2018/3051 Karar)

Cumhurbaşkanının Fotoğrafını Kullanarak Hakarette Bulunması

Sanık, Cumhurbaşkanın fotoğrafını kullanarak “Adamın işi gücü para çalmak” şeklinde yazı bulunan fotoğraf paylaşmıştır. Asliye ceza mahkemesi tarafından sanık hakkında yargılama yapılmış ve mahkumiyet kararı verilmiştir. Verilen mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın paylaşımı nedeniyle kovuşturma izni bulunmadığından kovuşturma şartının gerçekleşmediği, paylaşımın ise suç unsuru teşkil etmediği ve eleştiri mahiyetinde olduğunu belirtmiştir. Ancak diğer paylaşım, sanığın Cumhurbaşkanına hakaret suçuna vücut veren tek paylaşımın olduğu gözetilmeden fazla ceza tayin edildiğini belirtmiştir. Bütün bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu mahkumiyet kararına karşılık bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/4237 Esas, 2018/1662 Karar)

Atipik Psikoz Olan Sanığın Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu İşlemesi

Dosyada sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmış, mahkumiyet ve erteleme kararı verilmiştir. Mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Sanık, dosya içerisinde bulunan savunmasında … Sulh Hukuk Mahkemesinin kararı ile sanığın vasisinin temyiz aşamasında sunmuş olduğu raporda sanığa atipik psikoz tanı konulduğunu belirtmiştir.

Yargıtay, mahkemenin sanığın yapmış olduğu eylemin sonuçlarını algılama yeteneğini ortadan kaldıran veya fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalmasına yol açan akıl hastalığı, suç yönünden cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Dairesinden rapor alınmadan karar verdiğini belirtmiştir. Yerel mahkeme, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulduğunu ve bu nedenle bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/3419 Esas, 2018/665 Karar)

Cumhurbaşkanına Hakaret Ettiği İddiasıyla Eşin Şikayette Bulunması

Asliye ceza mahkemesi tarafından sanık hakkında yargılama yapılmış, beraat kararı verilmiştir. Verilen beraat kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Sanık ile tanık aralarında boşanma davası görülmekte iken aralarında yapmış olduğu telefon görüşmesinde, tanık görüşmeyi kayda aldığını bildirmesine rağmen bildirime aldırmadan sanık Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli sözler söylemiştir. Tanık, eşi olan sanık hakkında BİMER’e ihbaren bildirimde bulunmuştur. Bildirim üzerine sanık hakkında soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucunda dava açılmıştır.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanık hakkında verilen beraat kararını doğru bulmamıştır. Mahkemenin sanığın sözlerini söylediği tespit edilen görüşme kaydına dayanarak mahkumiyet kararı vermesi gerekirken görüşme kaydını delil niteliğinde olmadığına dair hatalı şekilde beraat kararı verildiğini belirtmiştir. Mahkeme tarafından verilen beraat kararına karşılık bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/4029 Esas, 2018/822 Karar)

WHATSAPP