Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun Kişilere Karşı Suçlar kısmında, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünde 105. maddesinde yer almaktadır. Kişilerin iradesi, rızası dışında cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla bedensel temasta bulunmadan eylemde bulunmasıdır.

Failin cinsel taciz suçu adına yapmış olduğu eyleminin rahatsız edici boyutta olması gerekmektedir. Cinsel amaçla hareket edilmediği vakit, failin eylemi kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuna vücut vermiş olacaktır.

Cinsel Taciz Suçunun Özellikleri

 • Failin cinsel arzuları tatmin etmek amacıyla yapmış olduğu eylemlerde karşı tarafın rızası var ise cinsel taciz suçu oluşturmayacaktır. Kişinin rızası dahilinde yapılan cinsel eylemler hukuka aykırılığı ortadan kaldırmış olacaktır.
 • Cinsel taciz suçunu oluşturan bazı eylemleri ile hayasız hareketler suçunun karıştırıldığı durumlar bulunmaktadır. Öncelikle cinsel taciz suçunun teşhir suretiyle, alenen işlenmesi durumunda daha ağır ceza gerektiren hal niteliğinde olacaktır. Cinsel taciz suçunun alenen işlendiği durumda hayasızca hareketler suçu ile karıştırılmaktadır. Ancak hayasız hareketler suçunda, teşhir belli bir kişiye değil hedef gösterilmeden işlenen suçtur. Fail, hem birini hedef göstererek hem de aleni olarak suç işlemesi halinde cinsel taciz suçu ile hayasızca hareketler suçunu işlemiş olacaktır. Bir fiil ile iki suç işlenmiş olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 44. maddesindeki içtima hükümleri uygulanacaktır.
 • Cinsel taciz suçuna konu olan eylem ya da eylemlerin sürekli olması gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Cinsel taciz suçunun işlenmesi için failin bir eylemi suç işlemeye yeterlidir.

Cinsel Taciz Suçunun Unsurları

 • Cinsel taciz suçunun faili herkes olabilmektedir. Cinsel taciz suçu özgü bir suç değildir, bu nedenle herkes tarafından işlenebilecektir.
 • Cinsel taciz suçunda mağdur da herkes olabilmektedir. Cinsel taciz suçu, herkese karşı işlenebilmektedir ve mağdurun kadın veya erkek olması farklılık arz etmeyecektir.
 • Suçun işlenmesi için failin kastının olması gerekmekte, kişi bilerek ve isteyerek suçu işleyebilmektedir. Cinsel taciz suçunun olası kast ile ya da taksirle işlenmesi mümkün değildir. Failin kastında cinsel amaç ile eylemde bulunması gerekmektedir.

Cinsel Taciz Suçu Örnekleri

Cinsel taciz suçuna ilişkin faile ceza verildiği durumlar, cinsel tacize örnek niteliğinde olan eylemler, Yargıtay kararlarından örneklendirilmiştir;

 • Telefon konuşmasında kendisi ile birlikte olmasını istemesi,
 • Yolda giderken öpücük atılması,
 • “Sizinle tanışabilir miyiz” mesajının gönderilmesi,
 • “İlk benle yat” denilmesi,
 • “Ben senin ilkin olayım” diye telefondan mesaj atılması,
 • Evinin penceresinden not atarak görüşmek istediğini bildirmesi,
 • Cinsel organını gösterme,
 • Mağdura bakarak cinsel organına ellemesi ve mastürbasyon yapması,
 • Seni koynuma alacağım diye mesaj atması,
 • “Tanışabilir miyiz?” diye sosyal medya hesabı üzerinden mesaj gönderilmesi gibi davranışlar cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır.

Cinsel Taciz Suçunda İspat

 • İspat, davada önemli bir konudur. İspat olmadığı zaman dava, suçun işlendiği kanıtlanmadığından sanık hakkında beraat kararı verilecektir. Sanığın cezalandırılması için yeterli ve kesin delillerin olması gerekmektedir. Cinsel taciz suçu; öncelikle olay yerinde kamera var ise video kayıtlarıyla, fotoğraf, ses kaydı, mesaj, tanık ile kanıtlanabilir. Olayın olduğu gün olaya şahit olan kişiler tarafından mahkemede beyanda bulunulabilir. Bunun yanında kişi, telefon ya da internet üzerinden cinsel taciz suçunu işlemiş ise telefondaki mesajlaşma, ses kaydı ya da internet üzerinden gönderilen mesajlar ile kanıtlanabilir.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Basit Cinsel Tacizin Cezası

 • Türk Medeni Kanunu’nda da belirtildiği üzere cinsel tacizin suçu, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçunda üç aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünden fail hakkında hükmedilecek ceza, Suçun yaptırımı olarak hapis veya adli para cezası öngörüldüğünden cinsel taciz suçu nedeniyle fail hakkında hapis cezası verilir ise hapis cezası, adli para cezasına çevrilmeyecektir.Bunun yanında suçun cezası iki yıl veya iki yıldan daha az olması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve ceza ertelenmesi kararının verilmesi mümkündür.
 • Cinsel taciz suçunun çocuğa karşı işlenmesi halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Cinsel taciz suçunun çocuğa karşı işlenmesi halinde verilecek olan hapis cezası, adli para cezasına çevrilebilecektir. Ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile ceza ertelenmesi yönünde karar verilebilecektir.

Telefonla Cinsel Tacizin Cezası

Cinsel taciz suçunun yüz yüze işlenmesinden daha kolay olarak telefonda da işlenmektedir. Kişi, cinsel taciz oluşturacak olan eylem ya da söylemlerini telefon üzerinden dile getirmeyi daha kolay bulabilmekte, kolayca suç işleyebilmektedir. Telefonla cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu’nun cinsel taciz suçunun nitelikli hali olan posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanarak işlenmesidir.

Telefonla cinsel tacizde bulunan kişi hakkında verilecek ceza, verilecek temel cezadan yarı oranında artırılacaktır. Telefonla taciz suçunun işlenmesi sonucunda mağdur, işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise ceza bir yıldan az olamayacaktır.

Sözlü Tacizin Cezası

Sözlü olarak cinsel tacize örnek vermek gerekirse yolda giderken failin “Hepsi senin mi ?” gibi laf atması sözlü cinsel taciz olarak adlandırılabilir. Failin cinsel amaç uyandıran sözleri mağdura sarf etmesi, vücuduna bedensel temas etmemesi halinde cinsel taciz suçunu işlemiş olacaktır.

Sözlü taciz suçunun cezası, cinsel taciz suçunun temel, basit halidir. Bu nedenle fail hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Bunun yanında sözlü cinsel taciz, çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

İnternetten Tacizin Cezası

Günümüzde teknoloji çağında olmamız nedeniyle birçok suç internet üzerinden işlenebilmektedir. Cinsel taciz suçunun de internet ve sosyal medya hesapları üzerinden işlenmesi mümkündür ve uygulamada cinsel taciz suçunun işlendiği yer telefon ile internet denilebilir. Hatta internet üzerinden işlenen cinsel taciz suçu, genellikle kadınlar üzerinden işlenmektedir.

Cinsel taciz suçunun diğer cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ayıran özelliklerinden birisi bedensel temas olmadan cinsel amaçlı eylemde bulunulmasıdır. Bu nedenle sosyal medya hesapları (Twitter, Instagram, Facebook) ya da internet üzerinden cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla cinsel amaçlı taciz eylemlerinde bulunması halinde cinsel taciz suçu işlenmiş olacaktır. Bu tür sosyal medya hesapları ya da internet sitelerindeki üyelikler için giriş işlemleri kolaylıkla yapılabilmekte, kişiler takma ad ile kimliğini gizleyerek de üyelik oluşturabilmektedir. Ancak bu durum cinsel taciz suçunun failinin kim olduğunun tespit edilmesinde zorluk yaratmamaktadır. Kişinin internet üzerinden kimliğini gizleyerek suç işlemesi, suçun kim tarafından işlendiğinin bulunmasında zorluk yaratmamaktadır.

İnternet üzerinden cinsel taciz suçu, cinsel taciz suçunun nitelikli halini oluşturmaktadır. Her ne kadar cinsel taciz suçu, şikayete tabi olsa da posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlendiği için şikayete tabi olmayacaktır. Kanunda da belirtildiği üzere, internetten tacizin işlenmesi halinde faile verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Mağdurun işi bırakması, okuldan ayrılması veya ailesinden ayrılmak zorunda kalması nedeniyle faile verilecek ceza bir yıldan az olmayacaktır.

Nitelikli Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Suçun işlenilmesini kolaylaştıran ve suçu işleyen kişinin mesleği gibi durumlarda cinsel taciz suçunun nitelikli hali işlenmiş olacaktır. Cinsel taciz suçunun nitelikli hali Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddenin ikinci maddesinde düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçunun basit halinde şikayet aranmaktadır ancak nitelikli halinin işlenmesi halinde soruşturma ve kovuşturma şikayete tabi olmadan yürütülecektir. Cinsel taciz suçunun nitelikli halleri ise;

 • Failin suç işlerken kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanması,
 • Failin vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişi olması,
 • Fail aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanması,
 • Fail posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanması suretiyle,
 • Fail teşhir suretiyle işlemesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Ancak suç nedeniyle mağdur olan kişi, okulundan, ailesinden veya işinden ayrılmak zorunda kalır ise faile verilecek ceza bir yıldan az olmayacaktır.

Cinsel Taciz Suçu Denetimli Serbestlik

Denetimli serbestlik suç işleyen kişinin sosyal hayatından, ailesinden ayrı olmadan, dış dünyadan kopmadan cezasının infaz edilmesidir. Denetimli serbestlik, hükümlü olan kişinin cezası infaz edilirken koşullu salıverilmesine belli süre kalarak tahliye edilmesi, tahliye edilmesi sonrasında denetim altında tutulmasıdır.

Denetimli serbestlik, 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ceza İnfaz Kanunu’nda yeni düzenleme getirmiştir. Bu düzenleme ile birçok kişi denetimli serbestlikten yararlanmıştır. Ancak 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlarda ayrı bir denetimli serbestlik uygulanma getirilmiştir. Ancak 01.07.2016 tarihinden önce işlenen cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemeler uygulanmamaktadır.

01.07.2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda da hükümlünün denetimli serbestlik kurallarından yararlanabilmesi için belli başlı şartlar bulunmaktadır. 01.07.2016 tarihinden sonra işlenen cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda kanunda belirtilen şartların bulunması halinde denetimli serbestlikten yararlanabilecektir.

Cinsel Taciz Suçu Şikayetten Vazgeçme

Kanunda şikayete tabi suçlar belirtilmiştir. Cinsel taciz suçunun her hali, şikayete tabi değildir. Cinsel taciz suçunun temel, basit hali şikayete tabi olup temel hali Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinin ilk fıkrasında düzenlenmiştir.

Cinsel tacizden mağdur olan kişi, fiilin ve failin öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanabilir. Şikayet hakkını kullanan mağdur, şikayetini geri çeker ise feragatinden de feragat edemeyecektir. Mağdur, geri çekmiş olduğu şikayete konu olan aynı eylemden yeniden şikayetçi olamaz.

Şikayet hakkı ancak mağdur veya vekili tarafından kullanılabilir. Şikayet hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı hak olduğundan mağdurun yakını, ailesi tarafından kullanılması mümkün değildir.

Cinsel Taciz Suçu Uzlaştırma

Kanunda bazı suçlar, uzlaşmaya tabi tutulmuştur. Uzlaşmaya tabi olan suçlarda, savcılık ya da mahkeme tarafından dosya uzlaştırma bürosuna gönderilecek ve taraflar arasında uzlaşma sağlanıp sağlanmayacağı taraflara sorulur. Tarafların anlaşmaması halinde dosyanın yargılaması kaldığı yerden devam edecektir. Ancak cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uzlaşmaya tabi değildir. Bu nedenle dosya, uzlaştırma bürosuna gönderilmeyecektir ve taraflar kendi arasında anlaşmış olsa dahi yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Cinsel Taciz Suçunda Zamanaşımı

Cinsel taciz suçunda dava zamanaşımı 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren dava açılmaz ya da açılmış ancak kanuni süre içerisinde sona ermez ise dava zamanaşımının dolması nedeniyle düşecektir.

Cinsel Taciz Suçunda Görevli Mahkeme

Cinsel taciz suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Ceza davası, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.

Cinsel Taciz Suçu Memuriyete Engel Mi?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda memurluğa atanacak olan kişilerde genel şartlar düzenlenmiştir.

Memur olmasına engel olan durumlar;

 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezası alması halinde memur olamayacaktır.
 • Affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gerekmektedir.

Kanunda cinsel taciz suçunun memuriyete engel bir suç olduğu düzenlenmemiştir. Ancak kasıtlı olarak işlenen herhangi bir suçtan 1 yıl veya daha fazla hapis cezası alınması halinde memuriyete engel bir durum ile karşılaşılacaktır. Özetle cinsel taciz suçundan bir yıl veya daha fazla hapis cezası alan kişi, memuriyete engel bir durum ile karşı karşıya kalacaktır. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde memuriyete engel bir durumla karşılaşılmayacaktır.

Cinsel Taciz Suçu Yüz Kızartıcı Suç Mudur?

Türk Ceza Kanunu’nda yüz kızartıcı suçlar olarak bir düzenleme bulunmamaktadır. Yüz kızartıcı suçlar, Türk Ceza Kanunu’nda da bir uygulaması bulunmamaktadır. Ancak meslek ya da memuriyet durumlarında yüz kızartıcı suçun işlenip işlenmediğine bakılmaktadır. Cinsel taciz suçu toplum tarafından ayıplanan ve kınanan bir suç olduğundan yüz kızartıcı suç kategorisinde olduğu düşünülmektedir. Cinsel taciz suçu, yüz kızartıcı suçlar arasında yer almamaktadır. Yüz kızartıcı suçlar; hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, zimmet, özel belgede sahtecilik, resmi evrakta sahtecilik, parada sahtecilik, kıymetli damgada sahtecilik, mühürde sahtecilik ve hileli iflas suçlarıdır.

Cinsel Taciz Suçu Koruma Talebi

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile kişinin can güvenliği tehlikede ise koruma kararı alınabilir. Fail, cinsel tacize konu eylemini süreklilik haline getirmiş ve eyleminde ısrarcı ise mağdur olan kişi korunmak amacıyla koruma kararının çıkarılması için talepte bulunabilecektir. Cinsel taciz eylemini gerçekleştiren kişinin mağdurun ailesinden olmaması ya da eşinin olmaması koruma kararının alınması için bir engel teşkil etmemektedir.

Önleyici tedbir kararı için mağdur polis merkezine başvuruda bulunarak talepte bulunabilir ya da cinsel taciz şikayeti ile birlikte savcılıktan tarafından da koruma kararının çıkarılması için talepte bulunulabilir.

Aleyhine koruma kararının alınması halinde fail, mağdurun okuluna, iş yerine veya konutuna yaklaşamayacaktır. Bunun yanında mağduru iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız edemeyecektir. Ancak fail, alınan koruma tedbirine uygun davranmaz ve karar ihlalinde bulunur ise fail hakkında üç günlük tazyik hapsi ile cezalandırılma kararı verilecektir. Bu noktada ceza avukatınıza danışabilirsiniz.

Cinsel Taciz Suçu Savunma Dilekçesi

İSTANBUL ( ). ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: …/… Esas

SAVUNMADA BULUNAN SANIK: Ad Soyad

MÜDAFİİ: Av. Ad Soyad

KONU: Dosyaya ilişkin savunmamızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

1-) Sanık 45 yaşında olup 20 yıllık evli ve üç çocuk babasıdır. Sanık hakkında açılan söz konusu dava nedeniyle müvekkilin evliliği boşanma sürecine girmiş ve evliliğin sarsılmasına neden olmuştur. Sanık müvekkil, üzerine atılı suçu işlememiş ve dosyada da müvekkilin suçu işlediğine dair ispatlama bulunmamaktadır.

2-) Öncelikle suçtan mağdur olduğunu iddia eden kişi, soruşturma aşamasındaki beyanı ile mahkemede vermiş olduğu beyanında çelişmektedir. Mağdur, istikrarlı bir şekilde olay anlatımında bulunmamıştır.

3-) Mağdurun mahkemede dinletmiş olduğu tanıklar da beyanında, olay günü ve yerinde sanığı görmediklerini iddia etmiştir. Bu nedenle öncelikle mağdurun beyanına göre suçu işlediğini iddia eden kişinin kim olduğunun tespit edilmesi için kimlik teşhisinin yapılması gerekmektedir.

4-) Mağdur, olay günü sanığın yanında birisi olduğunu iddia etmiştir. Ancak müvekkil, olay günü yalnızdır ve bu durumun ispatı tanıklarla ispatlanacaktır.

5-) Müvekkilin üzerine atılı suçu işlediğine dair dosyada her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller bulunmamaktadır. Tüm bu nedenlerle müvekkilin beraati yönünde karar verilmesini talep ederiz.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilenle; müvekkil hakkında öncelikle beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise müvekkil lehine olan kanuni ve takdiri indirimlerin uygulanması yönünde karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Sanık Müdafii

Av. Ad. Soyad

İmza

Cinsel Taciz Suçu Yargıtay Kararları

Mağdura El Sallayan Sanığın Cinsel Taciz Suçunu Nasıl İşlediğinin Belirtilmesi Gerektiği

Olayın olduğu tarihte, sanık, mağdur ile alışveriş merkezinde karşılaşmıştır. Sanık, mağdura bir şeyler söyleyeceğini belirterek mağduru mağaza dışına çıkarmıştır. Alışveriş merkezinin karşısında olan caddeye sanık ile mağdur birlikte girmiş ve sanık, mağdurun kolundan çekiştirerek bir apartmana sokmaya çalışmıştır. Mağdur, sanığa direnmiş ve bunun üzerine sanık, vazgeçmek zorunda kalmıştır. Bunun üzerine sanık, mağdurun kalçasına dokunmaya çalışmış ancak mağdur, sanığa izin vermemiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından cinsel taciz, basit cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılama yapılmıştır. İlk derece mahkemesi tarafından verilen karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin sarkıntılığa teşebbüs suçu oluşturduğunu belirtmiş ve mağaza önünde mağdura el sallamasının cinsel taciz olarak nitelendirilmesi doğru bulunmamıştır. Mahkeme tarafından kurulan hükümde el sallamanın cinsel taciz suçunu nasıl oluşturduğunu belirtmediği belirtilerek temyiz itirazlarını yerinde görmüştür. Mahkeme tarafından kurulan hükme karşılık temyiz itirazları kabul edilmiş, bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/8942 Esas, 2019/8556 Karar)

Cinsel Taciz Suçundan Kurulan Mahkumiyet Kararına Karşılık Bozma Kararı Verilmesi

Olayın olduğu gün sanık, katılana karşılık ”Seni arkadaşımla tanıştırayım, güzel kaynatırsınız” diye sözler sarf etmiştir. Mahkeme tarafından cinsel taciz suçu olarak vasıflandırılmıştır. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından cinsel taciz ve kasten yaralama suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, cinsel taciz suçuna dair temyiz incelemesinde sanığın eyleminde, sarf ettiği sözlerde cinsellik içermediğini tespit etmiştir. Bu nedenle cinsel taciz suçunun unsurlarının oluşmadığı ve sanığın temyiz itirazlarının yerinde olduğu belirtilmiştir. Cinsel taciz suçundan beraat yerine mahkumiyet kararı verilmesi doğru bulunmamıştır. Tüm bu gerekçelerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık oy birliği ile bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/9323 Esas, 2019/8533 Karar)

Cinsel Taciz, Huzur ve Sükunu Bozma ve Tehdit Suçunun Birlikte İşlenmesi

Sanık, katılanı takip ettiği ve rahatsız ettiği, telefonda kendisi ile birlikte olmasını yoksa onun için kötü olacağından bahisle dava açılmıştır. Yargılama aşamasında sanık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmemiştir.

Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından cinsel taciz, huzur ve sükunu bozma, tehdit suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde katılanın soruşturma aşamasında sanığın kendisini takip ettiğinden bahisle şikayetinin olmadığını, tanığın suç ile ilgili bir bilgisinin olmadığı tespit edilmiştir. Mahkeme tarafından sanık, tanık ve katılanın anlatımlarından hangisinin üstün tutulduğu ve neden üstün tutulduğu açıklanmadığı belirtilmiştir. Yargıtay, mahkemenin kararını eksik ve yetersiz gerekçe ile hüküm kurulduğunu belirterek bozma yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2018/8412 Esas, 2019/4470 Karar)

Dolandırıcılık ve Cinsel Taciz Suçlarının Birlikte İşlenmesi

Sanık, … isimli internet sitesinden müştekiye ulaşmış ve kendisinin medyum olduğunu ileri sürmüştür. Sanık, müştekinin ilgi duyduğu şahısla arasını düzeltebileceğini söylemiş, müştekiden para istemiştir. Müşteki ilk olarak sanığa 320 TL göndermiş, sonrasında sanık müştekiden 200 TL daha para istemiştir. Sanık o günün akşamında müştekiyi arayarak;

 • ”Erkek arkadaşınla ilişki yaşadın mı?”
 • ”Kamera karşısında soyunur musun?” şeklinde taciz içerikli sözler söylemiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından dolandırıcılık ve cinsel taciz suçlarından mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkumiyet kararına karşılık sanık tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın işlediği iddia edilen olayda dolandırıcılık ve cinsel taciz suçunun vücut bulduğunu tespit etmiştir. Her iki suçlarından delilerinin takdiri ve değerlendirilmesi üst dereceli mahkeme olan ağır ceza mahkemesi olduğunu belirterek mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerektiğini belirtmiştir. Sanığın temyiz itirazları kabul edilerek mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/5481 Esas, 2019/1885 Karar)

Sanığın Mağdura “Senin Tadına Bakamadım” Diyerek Cinsel Taciz Suçu İşlemesi

Mağdur olay tarihinde 15 yaşını tamamlamamıştır. Sanık, mağdura yönelik cep telefonundan;

 • ”Senin tadına bakamadım”
 • ”İçim içimi yiyor”
 • ”Sen çok güzelsin”
 • ”Ben de senin ilk olayım”
 • ”İlk benle yat”
 • ”Sen saksafon ne demek biliyor musun?”
 • ”Senle onu bizim evde yapalım”
 • ”Bizim evi kimse bilmiyor”
 • ”Seninle … Mahallesinden hap alalım”
 • ”Patlayalım”
 • ”Bonzai içelim”
 • ”Kafamız güzel olsun”
 • ”İstemesen de elbet bir gün seni koynuma sokacağım”
 • ”… Cafeye gel burada tanıdıklarım var tuvaleti kullanmaya izin verirler” şeklinde mesajlar atmıştır.

Sanık hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismar suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında 5 yıl hapis cezası verilmesine karar verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın mağdura göndermiş olduğu mesajları cinsel amaçlı mesajlar olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle sanığın eyleminin çocuğa karşı cinsel taciz suçunu oluşturduğu belirtilmiştir. Mahkemenin sanık eylemi hakkında sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçu oluşturduğu olarak hüküm kurulmuş, suç vasfında yanıldığı tespit edilmiştir. Ancak sanığın eylemi mağdura bedensel temas bulunmadan gerçekleştirilen eylem olduğundan cinsel taciz eylemi oluşturduğu gözetilmiştir. Bu nedenle asliye ceza mahkemesinin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2018/8364 Esas, 2019/7954 Karar)

Cinsel Organını Göstererek Küfretmesi

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından çocuğun basit cinsel istismarı suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık mağdur vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Olayın olduğu gün sanık, mağdura karşılık herhangi bir bedensel temas bulunmadan cinsel organını tutmuş ve mağdura yönelik sinkaflı sözler sarf etmiştir. Mağdurun gerçekleşen eylemi, cinsel taciz suçunu oluşturduğu ve mahkemenin cinsel istismar olarak belirtmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir. Mahkeme suç vasfında yanılgıya düşmüştür. Bu nedenle mahkeme çocuğun basit cinsel istismarı suçundan beraat hükmünün kurulmasına karar verilerek temyiz itirazı kabul edilmiştir. Temyiz itirazı kabul edilerek bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/9184 Esas, 2019/2035 Karar)

Cinsel Taciz Suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Verilmesi

Sanık, müştekinin kullanmış olduğu telefonda kendisini Mehmet olarak tanıtmış ve mağduru her gün en az on defa aramıştır. Sanık, müştekiye her gün müşteki ile görüşmek istediğini, tanışmak istediğini, müştekiyi sevdiğini ve onu kaçıracağını söylemiştir. Müşteki ise sanığa evli olduğunu, çocuklarının bulunduğunu ve artık rahatsız etmemesini söylemiştir. Ancak müşteki, sanığı ikna edememiştir. Olayın olduğu gün sanık, müştekiye rızası dışında kontör göndermiş ve durumu eşine anlatmıştır. Bunun üzerine müşteki, sanığın aracının yanından geçerken kapıyı açmış, kolundan tutmuş ve arabanın içine çekmeye çalışmıştır.

Sanık ise savunmasında, olayın olduğu tarihten 4-5 gün öncesine kadar mağdurun çalıştığı alışveriş merkezine alışveriş için gittiğini beyan etmiştir. Sanık, dışarıya sigara içmek için çıktığında müşteki ile orada tanıştığını ve müştekinin kendisine telefon numarasını verdiğini belirtmiştir. Müşteki, sanıktan kontör yüklemesini istemiş ve bunun üzerine kontör yüklediğini belirtmiştir. Hatta müşteki kendisini aramasını sanıktan istemiş ancak sanık aramamıştır.

Olayın olduğu gün, mağdur, sanığı aramış ve iş çıkış saatini söyleyerek eve yakın bir yere arabayla kendisini bırakmasını istemiştir. Bunun üzerine müşteki kapıyı açması ile kendisine içeride çay içme teklifinde bulunmuş, sanık kabul etmemiş ve başka yere gitmeyi teklif etmiştir. Tam o sırada üç kişi, sanığa saldırmıştır. Sanık üzerine atılı suçlamaları kabul etmemiş, mağdura yönelik cinsel tacizde bulunmadığını belirtmiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından kasten yaralama, mala zarar verme, cinsel taciz suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında kasten yaralama suçundan mahkumiyet, mala zarar verme suçundan beraat ve cinsel taciz suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir. Mahkeme tarafından kurulan hükme karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, sanığın kullandığını belirtmiş olduğu ve müştekinin kullanmış olduğu numaraların HTS kayıtlarının getirtilmesi gerektiği belirtilmiştir. Kayıtların getirtilmesinden sonra telefonlarının suç işlenmeden önce ve sonrasından aramaların incelenmesi ve delillerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mahkemenin vermiş olduğu kararda eksik inceleme ile hüküm kurulduğu tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/2600 Esas, 2019/1633 Karar)

Sizinle Tanışabilir Miyiz Mesajının Cinsel Taciz Suçunun İşlenmesi

Katılana … numaralı telefon hattından ”Sizinle tanışabilir miyiz?” mesajı gelmiştir. Bu mesaj sonrasında başka bir numaralı hattan aranmış ve şahsın tanışma talebine ret cevabını vermiştir. Katılanın sanığın talebini reddetmesi üzerine sanık, katılana hakaret ve tehdit içeren sözler sarf etmiştir.

Sanık ise savunmasında, söz konusu numaranın kendisine ait olmadığını, bu hattı kendisinin değil kardeşine ait olduğunu belirtmiştir. Sanık adına yapılan kimlik tespitinde ise vermiş olduğu bilgilerden söz konusu numarayı değil, mesaj gönderilen numarayı kendisinin numarası olduğunu belirtmiştir.

Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından tehdit, hakaret ve cinsel taciz suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında ilk derece mahkemesi tarafından beraat kararı verilmiş, beraat kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, suçun işlendiği tarihte söz konusu numaranın kim tarafından kullandığının tespitinin yapılması ve suç tarihinde görüşme yapanların, sanığın kardeşinin de tanık olarak dinletilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bütün bunlar sonrasında sanık hakkında hukuki durum ve takdirinin yapılması gerektiği, eksik inceleme ile mahkemenin hüküm kurulduğu tespit edilmiştir. Tüm bu gerekçelerle Yargıtay, mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık temyiz başvurusunu kabul ederek bozma yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/3601 Esas, 2019/239 Karar)

Keman Dersi Aldığı Hocadan Cinsel Taciz Eylemine Maruz Kalmak

Müştekiler, olay olmadan önce şüpheliden özel olarak keman dersi görmektedir. Müştekilerden birisi şüpheli tarafından kendisine cinsel taciz içerikli eylemlerde bulunduğunu belirtmiş, diğer müşteki şüphelinin ders sırasında cinsel taciz eylemine maruz kaldığını belirtmiştir.

Şüpheli hakkında savcılık tarafından çocuğa yönelik cinsel istismar, küçüğü alıkoyma, cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Kararın gerekçesinde, müştekilerin olayın olduğu tarihte 18 yaşından büyük olduğu ve bu nedenle takibin şikayete tabi olduğu belirtilmiştir. Müştekilerin şikayet hakları 6 ay süre sonucunda dolmuş olduğu gerekçesi ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Karara karşılık sulh ceza hakimliğine itiraz edilmiş, itiraza ilişkin ret kararı verilmiştir.

Şüphelinin eyleminin kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisini sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırı niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Bu eylemin soruşturmasının da şikayete tabi olmadığı da gözetilerek müştekiler ve şüphelinin beyanlarının tespitinin yapılması gerektiği eklenmiştir. Bu nedenle öncelikle delillerin toplanılması, şüphelinin hukuki durum ve takdirinin gerektiği gözetilerek itirazın kabul yerine reddedilmesinde isabet bulunamamıştır. Tüm bu nedenlerle kanun yararına bozma isteminde bulunulmuştur.

Yargıtay dosya incelemesinde, sulh ceza mahkemesinin değişik iş sayılı kararında isabetsizlik bulmamış, kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görülmediğinden talebin reddine karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2018/3796 Esas, 2019/241 Karar)

Seni Seviyorum Diye Mesaj Atılmasının Cinsel Taciz Eylemi Oluşturması

Sanık, katılana cep telefonundan ”Seni seviyorum”, ”Ben yine seni severim badem gözlüm” şeklinde mesajlar atmıştır. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından yargılama yapılmıştır. İlk derece mahkemesi tarafından mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin sanığın eylemine yönelik tek hüküm kurduğunu ve kişinin huzur ve sükununu bozma suçu olduğunu tespit etmiştir. Ancak sanığın eyleminin yalnızca kişinin huzur ve sükununu bozma suçu olmadığını, aynı zamanda cinsel taciz eylemini oluşturduğunu belirtmiştir. Hazırlanan iddianamede ayrı eylemlerin suç vasfında yanılgıya düşüldüğü belirtilmiştir. Tüm bu gerekçelerle mahkemenin kurmuş olduğu hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/17679 Esas, 2019/984 Karar)

Cinsel Organın Gösterilmesinin Cinsel Taciz Eylemi Olması

Olayın olduğu tarihte, suça sürüklenen çocuklardan birisi katılanın kalçasına dokunmuş, diğer suça sürüklenen çocuk ise diğer müştekinin kalçasına dokunmuştur. Bunun üzerine katılanlar, suça sürüklenen çocukların yanından ayrılmıştır. Katılanların yanından uzaklaştıktan sonra suça sürüklenen çocuklar, katılanlara cinsel organını göstermiştir.

Suça sürüklenen çocuklar hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından basit cinsel saldırı, cinsel taciz suçlarından yargılanmıştır. Suça sürüklenen çocuklar hakkında mahkeme tarafından basit cinsel saldırı suçundan mahkumiyet ve cinsel taciz suçundan karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir. Karara karşılık suça sürüklenen çocuklar müdafisi temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, öncelikle suça sürüklenen çocukların kalçasına dokunması eyleminin ani ve kesintili olması nedeniyle sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı oluşturduğu tespit edilmiş, mahkemenin bu suçtan hüküm kurması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca suça sürüklenen çocuğun her iki katılana da cinsel organını göstermesi eyleminin de cinsel taciz suçunu oluşturduğunu belirterek suça sürüklenen çocuklar hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği eklenmiştir. Ancak karara karşılık suça sürüklenen çocuklar müdafilerinin temyiz başvurusu olduğundan, suça sürüklenen çocuklar hakkında toplam ceza miktarı itibarıyla kazanılmış hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/5547 Esas, 2019/98 Karar)

Benimle Birlikte Ol Mesajının Cinsel Taciz Suçu Oluşturması

Dosyaya konu olan olay şu şekilde gerçekleşmiştir; sanık, katılana mesaj göndermiş ve “Kafayı sana taktım, benimle birlikte olmadığın sürece numaranı çok sayıda kişiye dağıtacağım” demiştir. Sanığın katılana gönderdiği birlikte olma isteği içeren mesajlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın eylemlerinde katılana birlikte olmak istediğine dair mesaj gönderdiği tespit edilmiş ve bu eyleminin aynı zamanda şantaj ve cinsel taciz suçu oluşturduğu belirtilmiştir. Ancak bu suçlardan da açılmış bir kamu davasının bulunduğu tespit edilmiştir. Mahkeme, eylemleri doğru olarak nitelendirmiş, kanunda öngörülen suç tiplerine uygun karar vermiştir. Bu nedenle mahkemenin kararına karşılık hükmün onanması yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/18029 Esas, 2019/728 Karar)

Cinsel Taciz Suçundan Beraat

Olayın olduğu gün, mağdur okuldan eve giderken sanık mağdurun yanına yaklaşmıştır. Sanık, mağduru birahanenin içine davet etmiş; ancak mağdur, sanığın teklifini kabul etmemiş, yoluna devam etmiştir. Sanık, mağdurun arkadan sağ bileğinden tutmuş ve birahanenin yanında olan boş eve zorla mağduru çekmiştir. Mağdura orada mağduru sevdiğini, onunla çıkmak istediğini söylemiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiştir. Verilen beraat kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin vermiş olduğu beraat kararına karşılık olarak hukuka uygun olduğunu belirtmiş ve temyiz itirazlarının reddine karar vermiştir. Yargıtay, mahkemenin kararına karşılık onama kararını karşı oy ile birlikte oy çokluğu ile vermiştir.

Karşı oyda, mağdurun çelişmeyen ve istikrarlı olan beyanları, sanığın çelişkili konuşması, sanığın tanıdığı tanıkların birbiriyle çelişen beyanları olduğunu belirtmiştir. Ayrıca katılanın doktor raporunda da anlaşıldığı üzere sanığın suçu işlediği anlaşıldığı belirtilmiştir. Bu nedenle çoğunluğun görüşüne katılmadığı belirtilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/8265 Esas, 2019/63 Karar)

Evinin Penceresinden Not Atarak Görüşmek İstediğini Bildiren Sanığın Cinsel Taciz Suçu İşlemesi

Sanık, mağdurun evli olduğunu bilmesine rağmen ilgi duymuştur. Sanık, mağdurun kocasının evde olmadığı zamanlarda mağdurun güzelliğinden bahseden notları evinin penceresinden atmıştır ve mağdurun görüşmek istemesi ihtimaline karşılık telefon numarasını vereceğini belirtmiştir. Sanık, mağdurun kendisi ile görüşmek isteyip istemeyeceğine göre beyaz ya da mavi bez asmasını istemiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz talebinde bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, mahkemenin vermiş olduğu kararda sanığın eyleminin doğru olarak nitelendirildiği, vicdani kanunun kesin ve tutarlı olduğunu belirterek temyiz talebinin reddine karar vermiştir. Yargıtay, mahkemenin kararına karşılık karşı oy ile birlikte hükmün onanmasına karar vermiştir.

Karşı oy yazısında, sanığın eylemlerinin cinsel taciz suçunu oluşturduğu, suç vasfına yönelik mahkemenin vermiş olduğu kararda yanıldığı belirtilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/18395 Esas, 2019/171 Karar)

Sanığın Eyleminin Cinsel İstismar Suçu Değil, Cinsel Taciz Suçunu Oluşturması

Olayın olduğu tarihte, mağdur balkonda iken sanık eliyle işaret yaparak fermuarını açmış ve cinsel organını göstermiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından çocuğun basit cinsel istismarı suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın eyleminin mağdura yönelik vücut dokunulmazlığını ihlal etmediğini ve bedensel temasta bulunmadığını belirtmiştir. Bu nedenle cinsel istismar suçu değil, cinsel taciz suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme tarafından suçun vasfında yanılgıya düşüldüğü ve mahkemenin hukuka uygun olmayan bir karar verildiği belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/7955 Esas, 2018/7799 Karar)

Basit Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Suçunun Birlikte İşlenmesi

Olayın olduğu gün intihar girişiminde bulunan katılan, ifadesi alınmak için polis merkezi amirliğine getirilmiştir. Katılanın yanına sanık olan polis memuru gelmiş ve cinsel içerikli konuşmalar yapmıştır. Katılan olayın olduğu günden iki ay kadar sonra aile içi şiddet gördüğünden şikayetçi olmak için yeniden polis merkezine gelmiştir. Sanık polis memuru bu sefer katılana cinsel içerikli sözler söylemiş, katılanın başına dokunmuş ve kolunu tutmuştur. Sonrasında katılanın üst aramasını yaparak kalçasına dokunmuştur. Katılanı kadın sığınma evine götürmüş, kapıda kadının yanaklarından öpmüştür.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından basit cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında ilk derece mahkemesi tarafından beraat kararı verilmiş, beraat kararına karşılık olarak temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde katılanın istikrarlı anlatımları ve CD tutanağından sanığın eylemlerinin işlediğini tespit etmiştir. Sanığın eyleminin cinsel taciz ve kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı suçunu zincirleme şeklinde işlendiği belirtilmiştir. Bu nedenle sanık hakkında beraat kararı verilmesi doğru bulunmamış, temyiz itirazı kabul edilerek bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/7674 Esas, 2018/7386 Karar)

Zincirleme Şekilde Cinsel Taciz Suçu İşlenmesi

Mağdurlar olayın olduğu gün okula giderken sanık mağdurlara cinsel organını göstermiştir. Bir başka gün mağdurlardan birisi okula giderken sanık, mağdura cinsel organını göstermiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından zincirleme şekilde cinsel taciz suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkemenin vermiş olduğu hükmün sonrasında yürürlüğe giren 6545 Sayılı Kanun ile düzenlemenin getirildiğini ve sanık hakkında belirlenecek lehe kanuna göre mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle mahkemenin vermiş olduğu beraat kararı doğru bulunmamıştır. Mahkemenin kararına karşılık olarak oy çokluğu ile bozma kararı verilmiştir.

Karşı oy yazısında ise sanık hakkında verilen beraat kararına karşılık olarak onanma kararının verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Sanık savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmemiş ve sanık tarafından suçun işlendiği yönünde şüphe bulunmaktadır. Bu nedenle sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği belirtilerek çoğunluğun görüşüne katılmadığını eklemiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/6069 Esas, 2018/7222 Karar)

Benimle İlişkiye Gireceksin, Benimle Olacaksın Cümlelerinin Cinsel Taciz Suçunu Oluşturması

Sanık hakkında tehdit suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı, cinsel taciz suçundan mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Sanık, mağdura yönelik;

 • ”Telefonu aç”
 • ”Evinizi biliyorum”
 • ”Oraya gelir seni rezil ederim”
 • ”Bu telefonu kapatmak çözüm mü?”
 • ”Benimle arkadaş olacaksın, olursan bu konuların hepsi kapanacak, rahat, huzurlu olacağız, kimse sana karışmayacak”
 • ”Benim olacaksın”
 • ”Benimle ilişkiye gireceksin”
 • ”Her şeyinle benim olacaksın”
 • ”Herkes benden korkar, 2-3 tutar yalan tanıklık yaptırırım”
 • ”Benim sözde değil özde namusum ol, yani namusunu bana verecen” şeklinde mesajlar göndermiştir.

Yargıtay, dosya incelemesinde, sanığın eyleminde sarf ettiği cümlelerde cinsel taciz suçunu oluşturduğunu ve tehdit oluşturan cümlelerinden de beraat kararı verilmesini doğru bulmamıştır. Sanık katılanın cinsel dokunulmazlığına yönelik sözler sarf etmiştir. Bu nedenle temyiz başvurusu doğru bulunmamıştır. Mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık onama kararı verilmiştir. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2018/5477 Esas, 2018/20118 Karar)

Telefonda Cinsel İçerikli Sesler Çıkarılmasının Cinsel Taciz Suçunu Oluşturması

Sanık cep telefonundan katılanı iki gün boyunca aramıştır. Sanık kendi kullandığı cep telefonundan katılanı arayarak cinsel içerikli sesler çıkarmıştır. Sanık savunmasında ise kendisinin arama yapmadığını belirtmiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından cinsel taciz ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, sanığın dosyaya konu edilen telefon kayıtlarının döküm listesinin ilgili kurumdan temin edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Mahkemenin sanığın aramalarının çok sayıda olmasını gerekçe göstererek mahkumiyetine karar verilmesi doğru bulunmamıştır. Döküm listesinin ilgili kurumdan getirtilmesi gerektiği belirtilerek mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/5805 Esas, 2018/6868 Karar)

Cinsel Taciz Suçu İşlediği İddia Edilen Sanık Hakkında Teşhis İşlemi Yapılması Gerektiği

Katılan kendisine cinsel taciz içerikli sözler sarf edildiğini belirterek şikayet hakkını kullanmıştır. Katılan kendisine cinsel taciz içeren sözleri şoför olan sanığın yanında oturan şahıs olduğunu beyan etmiştir. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından cinsel taciz suçundan yargılama yapılmıştır. Mahkeme tarafından sanık hakkında beraat kararı verilmiş, beraat kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, katılanın sanık yanında oturan şahıs olduğunu beyan etmesi nedeniyle mahkemenin beraat kararı verdiğini tespit etmiştir. Ancak mahkemenin kararında eksik araştırma ile karar verdiği belirtilmiştir. Mahkemenin ön koltukta oturan kişi hakkında kamu davası açtırılması gerektiği, her iki dosyanın birleştirilmesi gerektiği ve kimlik tespitinin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karar eksik inceleme ile verildiğinden karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/7140 Esas, 2018/6828 Karar)

Sanığın Tanışmak İstediğini Belirtmesinin Cinsel Taciz Suçunu Oluşturması

Sanık, katılana selam vermiş, akabinde onunla tanışmak ve arkadaşlık kurmak istediğini belirtmiştir. Ardından mağdurun ismini sormuş, mağdurun telefon numarasını istemiştir. Mağdur, minibüse binmiş ve sanık, mağduru motosikletle takip etmiştir. Mağdur minibüsten inince sanık, mağdura yaklaşmış ve indiği yerde oturup oturmadığını sormuş, bir şeyler konuşmak istediğini ve bir şeyler yapmak istediğini istemiştir.

Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkemenin sanığın eylemi konusunda kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğunu belirtmiştir. Ancak sanığın eylemi cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır. Bu nedenle mahkemenin suç vasfında yanıldığı eklenmiştir. Yargıtay temyiz nedenlerini yerinde görmüş ve mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/14946 Esas, 2018/15103 Karar)

Huzur ve Sükunu Bozma Olarak Adlandırılan Eylemin Cinsel Taciz Suçunun Oluşturması

Olayın olduğu gün, katılan, yolda yürürken sanık aracıyla katılanın yanına yaklaşmıştır. Sanık, katılana ”Çok mu hoşuna gitti” demiştir. Katılan yürümeye devam etmiş, sanık, katılanın peşini bırakmamış ve aracın içinden katılana babasının yanına bırakabileceğini ve aracına gelmesini istemiştir.

Sanık hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan asliye ceza mahkemesinde yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin cinsel taciz suçu oluşturduğunu belirtmiştir. Mahkemenin suç vasfında yanıldığını belirterek huzur ve sükunu bozma suçundan hüküm kurulmasını doğru bulmamıştır. Bu nedenle Yargıtay, mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/14948 Esas, 2018/15102 Karar)

Patronun Çalışanına Basit Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Suçu İşlemesi

Sanık, çalışanı olan mağdura yaklaşık üç aylık süre içerisinde onu arzuladığını ve onunla yatmak istediğini söylemiştir. Ayrıca mağdur su içerken sanık arkadan bir anda mağdura sarılmıştır.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından cinsel taciz ve basit cinsel saldırı suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında zincirleme surette basit cinsel saldırı suçundan mahkumiyet kararı kurulmuştur. Mahkumiyet kararına karşılık olarak temyiz talebinde bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminde sarf ettiği sözlerin cinsel taciz suçunu oluşturduğunu, sarılma eylemini ise basit cinsel saldırı olarak nitelendirmiştir. Bu nedenle sanık hakkında ayrı ayrı mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken mahkemenin suç vasfında yanıldığı belirtilmiştir. Bunun yanında basit cinsel saldırı suçundan zincirleme suç hükümlerine göre ceza artırım yapılması gerektiği belirtilmiştir. Mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2018/6369 Esas, 2018/6573 Karar)

Sanığın Motosiklet Üzerinden Mağdura Cinsel Organını Göstermesi

Olayın olduğu gün, sanık, motosiklet ile giderken mağdurun çevresinde birkaç kez tur atmıştır. Sanık tur attıktan sonra mağdura göstermek üzere cinsel organını göstermiştir. Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından cinsel taciz, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin rahatsız etmekten ibaret olduğu ve cinsel taciz suçunu oluşturduğu belirtilmiştir. Mahkemenin hem kişinin huzur ve sükununu bozma suçundan hem de cinsel taciz suçundan hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. Bu nedenlere Yargıtay, sanığın kazanılmış hakkı saklı kalması kaydıyla mahkemenin kararına karşılık olarak bozma kararı vermiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/5025 Esas, 2018/6512 Karar)

Konut Dokunulmazlığının İhlali ve Cinsel Taciz Suçunun İşlenmesi

Mağdur, olayın olduğu tarihte yaz mevsimi olmasından kaynaklı kapıyı açık bırakmıştır. Sanık, kapıdan girerek mağdurun salonuna gelmiştir. Sanık, salonda mağdura sekiz aydır onu sevdiğini, ona ev tutmak istediğini ve cep telefonu almak istediğini belirtmiştir. Sanık bu sözleri söyledikten sonra mağduru öpmeye çalışmıştır. Mahkemede tanıklık eden kişi ise sanığın sadece eve girmeye çalıştığını görmüştür.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından cinsel taciz ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında basit cinsel saldırı, konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından mahkumiyet kararı kurulmuştur. Mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay dosya incelemesinde sanığın eyleminin hukuki durumunun takdiri adına temas hususuna dair açıklattırılması gerektiği belirtilmiştir. Temas hususunun açıklattırılmasından sonra hukuki durum tayin edilmesi gerektiği, mahkemenin eksik inceleme ile hüküm tayin edildiği belirtilerek çoğunluğun görüşüne katılmadığı belirtilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/5068 Esas, 2018/6210 Karar)

Mağdura Eşinin İç Çamaşırlarını Giymesini ve Sonrasında Görmek İstemesinin Cinsel Taciz Suçunu Oluşturması

Sanık, mağdura karşılık ilk istismar eylemini gerçekleştirmiş, iki hafta sonrasında ise bedensel temas içermeden mağdura eşinin iç çamaşırını giymesini istemiştir. Mağdura sanık, eşinin iç çamaşırını giydirip görmek istediğini söylemiştir.

Sanık hakkında beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan ağır ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında çocuğun basit cinsel istismarı suçundan mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın eyleminde bedensel temas içermediğini ve bu nedenle eyleminin cinsel taciz suçu oluşturduğunu belirtmiştir. Bu nedenle sanığa ek savunma verilmesi gerektiği ayrıca basit cinsel istismarı suçundan artırım yapılarak hüküm kurulması gerektiği eklenmiştir. Mahkemenin kurmuş olduğu hükme karşılık sanık müdafisi tarafından yapılan temyiz itirazı kabul edilerek bozma kararı verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/5950 Esas, 2018/5352 Karar)

Mağduru Defalarca Arayarak Cinsel İlişki Teklifinde Bulunmanın Cinsel Taciz Eylemini Oluşturması

Sanık, müştekiyi defalarca aramış ve müştekiye cinsel ilişkide bulunma teklifinde bulunmuştur. Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından cinsel taciz ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından yargılama yapılmıştır. Mahkeme tarafından mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın eyleminin zincirleme biçiminde cinsel taciz suçu oluşturduğunu ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun unsurlarını gözetmediğini belirtmiştir. Bu nedenle mahkemenin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan beraat kararı verilmesi gerektiğini eklemiştir. Sanığın temyiz itirazları yerinde görülerek ceza miktarı itibariyle kazanılmış hakkının saklı kalması kaydıyla bozulmasına karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/4778 Esas, 2018/5112 Karar)

Sanık Hakkında Şantaj, Tehdit, Cinsel Taciz Suçlarından Yargılama Yapılması

Katılana ”Merhaba eğer mümkünse ben de tanışıp birlikte olmak isterim. Çok güzel bir bayan olduğunuzdan eminim, siz beni memnun ederseniz ben de sizi parada memnun ederim, nerden alacağımı mesaj atın” şeklinde sanık mesaj atmıştır.

Sanık bu mesajı göndermesinin ardından yaklaşık 3 gün sonrasında, ”Ben de düşünme istiyorsan beklerim yoksa bi de milli eğitim müdürlüklerinin kapılarına da asarım bana tam veya yok de … seni s… portre resimlerinle çok ilgileneceklerine eminim, iyi düşün” mesajını göndermiştir.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından tehdit, hakaret, şantaj ve cinsel taciz suçlarından yargılanma yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı ancak şantaj ve cinsel taciz suçlarından beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın eyleminde katılanın şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikte olduğu ve şantaj ve cinsel taciz suçu oluşturduğu gözetilmeden yetersiz gerekçe ile cinsel taciz ve şantaj suçlarından beraat kararı vermiştir. Mahkemenin cinsel taciz ve şantaj iddialarına yönelik beraat kararı verilmesi doğru bulunmamış, karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/6735 Esas, 2018/13096 Karar)

Perdeyi Yarılayarak Kendisini Gizleyen Sanığın Cinsel Organını Göstermesi

Sanık, ikametinin perdesini yarılamış, kendisini gizlemiş ve cinsel organını göstermiştir. Sanık hakkında hayasızca hareketler nedeniyle asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay tarafından mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık suçun vasfında yanıldığı belirtilmiştir. Sanığın eylemi, kanunda belirtilen cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır. Bu nedenle mahkeme tarafından hayasızca hareketler suçundan mahkumiyet karar verilmesi doğru bulunmamış, mahkemenin kararına karşılık temyiz başvurusu kabul edilerek bozma yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2017/7969 Esas, 2018/7442 Karar)

Sanığın Sokakta Katılana Bakarak Mastürbasyon Yapmasının Cinsel Taciz Suçunu Oluşturduğu

Katılan, olayın olduğu gece evine giderken sanık katılanın arkasından yürümüş ve evinin bahçe kapısından girmesi ile mağdura bakarak sokakta cinsel organını çıkarmış, mastürbasyon yapmıştır.

Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından hayasızca hareketler suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın ellerinin cinsel organında görüldüğüne dair beyanda bulunan katılan ile sanığın olay günü mastürbasyon yaptığını gören tanıkların beyanı ile sanığın eylemi doğrulanmıştır. Sanık eylemi ile cinsel taciz ve hayasızca hareketler suçunu işlemiştir. Sanığın bir eylemi ile fikri içtima hükümlerini düzenleyen TCK madde 44’ün uygulanması gerektiği ve en ağır yaptırımı öngören cinsel taciz suçundan sanık hakkında hüküm kurulması gerektiği eklenmiştir.

Mahkemenin sanığın eyleminde suç vasfında yanıldığı belirtilmiş ve cinsel taciz suçundan yargılanması yönünde karar vermesi gerektiği eklenmiştir. Tüm bu gerekçelerle Yargıtay, mahkemenin kararına karşılı bozma yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/8613 Esas, 2018/6752 Karar)

Sanığın Mağdura Seni Özledim Mesajının Cinsel Taciz Suçu Oluşturması

Sanık katılana göndermiş olduğu mesajlarda;

 • ”… gidince geleyim”
 • ”Muhabbet ederiz”
 • ”Alınacak bir şey var mı?”
 • ”Canının çektiği bir şey var mı, gelirken alayım”
 • ”Seni çok özledim”
 • ”Hadi ama canım naz yapma”
 • ”Gelmemi istemiyorsan sen çık”
 • ”Seni çok özledim yoksa kapıya dayanırım”
 • ”Yarım saat göreyim sonra giderim”

Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde mahkeme tarafından verilen kararın sanığın eyleminin cinsel taciz suçunu oluşturduğunu nazara almadan karar verdiğini belirtmiştir. Sanık hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. Bu nedenle sanık hakkında kurulan karara karşılık temyiz başvuruları kabul edilerek bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/295 Esas, 2018/6739 Karar)

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ