Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu ve Cezası

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu Nedir?

TCK madde 186’da Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçunun tanımında kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her türlü yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimse olduğu belirtilmiştir.

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçunun Cezası

  • Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçunun basit halinin cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1500 güne kadar adli para cezasıdır.
  • Resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek veya sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde ceza 1/3 oranında artırılacaktır.
  • Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçunda hapis cezası adli para cezasına çevrilemeyecektir. Adli para cezası 1 yıl veya altında olan hapis cezalarının paraya çevrilmesi halidir; fakat bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçunun yaptırımı hem hapis hem de adli para cezası olduğundan adli para cezasına çevrilemeyecektir.
  • Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkündür. Hagb kararının verilmesi şartlarından birisi mahkumiyet kararının 2 yıl veya altında olmasıdır. Ayrıca fail daha önce suç işlememiş olmalıdır. Bunun yanında hakim, sanığa hagb kararı vermeden önce hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında onayı olup olmadığını soracaktır. Hagb kararının verilmesi halinde sanık kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren 5 yıllık denetim süresi içerisine girecektir, 5 yıl boyunca belirtilen koşullara uygun davranacaktır. Koşullara uyması halinde mahkumiyet kararı hiçbir sonuç doğurmadan ortadan kalkacaktır.
  • Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan ceza ertelenmesi kararının verilmesi mümkündür. Ceza ertelenmesi kararı, ceza infazından vazgeçilmesidir; ancak belli koşullarla verilmektedir. Öncelikle mahkumiyet kararı 2 yıl veya altında olmalı, fail 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemelidir.

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu Şikayete Tabi Midir?

Şikayete tabi suçlardan değildir. Bu nedenle soruşturmanın takibi ve kovuşturma aşaması şikayete tabi olmayacak, şikayetçi olunmaması halinde yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olamayacaktır.

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu Uzlaşmaya Tabi Midir?

Bir suçun uzlaşmaya tabi olması halinde dosya uzlaşma bürosuna gönderilecektir. Uzlaştırmacı her iki tarafa dosya konusunda uzlaşma teklifi gönderecek, taraflar ortak noktada buluşup uzlaşma sağlar ise dosya sona erecektir. Tarafların uzlaşamaması halinde yargılama aşaması kaldığı yerden devam edecektir. Ancak bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu uzlaşmaya tabi değildir, dosya uzlaşma bürosuna gönderilmeyecektir.

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu Zamanaşım Süresi

Suçun zamanaşım süresi 8 yıldır. Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçunun işlenme tarihinden itibaren 8 yıl içerisinde dava açılması ve süre içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Aksi halde zamanaşım süresinin dolması nedeniyle dosya ona erecektir.

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu Görevli Mahkeme

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçunun cezasının sınırı gereği görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Suçun işlendiği yerdeki asliye ceza mahkemesinde dava görülecektir.

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu Yargıtay Kararları

İnsan Sağlığını Tehlikeye Sokan Sildenafil Maddesi Bulunması

Sanığın yetkilisi olduğu işyerinden alınan bitkisel karışımlı ürünün numunesi gıda laboratuvarında incelenmiş, yapılan inceleme ile üründe insan sağlığını tehlikeye sokan sildenafil maddesi bulunduğu anlaşılmıştır. 

Sanık, asliye ceza mahkemesinde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan yargılanmıştır. Yapılan yargılama ile sanık hakkında beraat kararı verilmiştir. Yerel mahkemenin kararı karşısında temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay yapmış olduğu inceleme sonunda, sanığın eyleminden doğrudan etkilenmeyen ve davaya kamu adına katılmaya hakkı olmayan Akdeniz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yerel mahkeme tarafından davaya katılma hakkı verilmesinin yanlış olduğu kanısına ulaşmıştır. Tarafın davayı temyiz hakkı bulunmadığı için temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir. (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2019/5265 Esas, 2019/8970 Karar)

Etlerin Mühürsüz ve Bozulmuş Olması Nedeniyle Tüketime Uygun Olmaması

Somut olayda, sanığın işyerinde yapılan araştırma sonucunda tutulan rapora göre, elde edilen etlerin üzerinde mühür bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca yapılan veteriner muayenesi sonrasında ise etlerin bozulmuş, kokmuş ve insanların tüketimine uygun olmadığı görülmüştür. İşyerinde bulunan etlerin türüne göre kesim yapılmadan önce veteriner kontrolü yapılması mümkün olmayan tek tırnaklı hayvan etlerinin hangi koşullar altında kesildiğinin de belli olmadığı araştırma raporunda belirtilmiştir.

Sanık, asliye ceza mahkemesinde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti suçundan yargılanmıştır. Yapılan yargılama ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkemenin kararı sonrasında sanık temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Sanığın temyiz talebinde araştırmaların bilirkişi tarafından yapılması hakkındaki görüşe iştirak edilmemiştir. Dava dosyasında öne sürülen iddiaların sanık tarafından gerçekleştirildiği saptanmış ve sanığın uygun bulunmayan temyiz itirazları reddedilmiştir. Yargıtay, yerel mahkemenin vermiş olduğu hükmün onanmasına karar vermiştir. (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2017/6630 Esas, 2019/8020 Karar)

Son Tüketim Tarihi Geçmiş Alkollü İçkilerin Satışa Sunulması

Davaya konu olayda, son tüketim tarihi geçmiş alkollü içkilerin satışa sunulmasıdır. Sanığın gerçekleştirmiş olduğu eylemin kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda maddelerin niteliğinde olup olmadığının hakkında adli tıp kurumundan rapor alınmaması ve durumun değerlendirilmemiş olması yasaya aykırı olarak görülmüştür.

Sanık, asliye ceza mahkemesinde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan yargılanmıştır. Yapılan yargılama ile sanık hakkında beraat kararı verilmiştir. Mahkemenin kararı karşısında Cumhuriyet savcısı temyiz itirazında bulunmuştur.

Cumhuriyet savcısının yapmış olduğu temyiz nedeni haklı bulunmuş ve yerel mahkemenin vermiş olduğu hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2017/6640 Esas, 2019/8018 Karar)

Etlere Sağlık Raporu Alamaması

Sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz incelemesi yapılmıştır. Yapılan inceleme ile yargılamanın kanuna uygun şekilde yapıldığı ve gerçekleştirilen eylemin sanık tarafından yapıldığı saptanmıştır. Bu nedenle yapılan temyiz itirazları reddedilmiş ve yerel mahkemenin vermiş olduğu hükmün onanmasına karar verilmiştir.

Sanıklar, asliye ceza mahkemesinde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan yargılanmışlardır. Yapılan yargılama ile sanıklardan biri hakkında mahkumiyet diğer hakkında beraat kararı verilmiştir. Yerel mahkemenin vermiş olduğu hükümler karşısında Cumhuriyet savcısı temyiz itirazında bulunmuştur.

Diğer sanık hakkında kurulan beraat hükmünün temyiz incelemesi de yapılmıştır. Sanığın mahkemede vermiş olduğu beyanda olayın yaşandığı tarihin pazar gününe denk geldiğini ve o nedenle etlere sağlık raporu alamadığını ifade etmiştir. Verilen beyana ve dosya kapsamına göre sanık suç konusu olan ürünlerin ele geçirildiği depoda geçici bir süreliğine işleri takip etmek ve gelen yeni ürünleri teslim almak için bulunduğundan diğer suçu sabit olan sanığın suçuna iştirak etmiş sayılmaktadır.

Bu nedenle sanığa mahkumiyet yerine beraat hükmünün verilmesi yasaya aykırı olarak görülmüştür. Yapılan temyiz itirazı bu gerekçe ile haklı bulunmuş ve yerel mahkemenin kararının oy çoğunluğu ile bozulmasına karar verilmiştir. (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2017/3136 Esas, 2019/7643 Karar)

Mahkemenin Eksik Araştırma ile Hüküm Kurması

Sanık, asliye ceza mahkemesinde taksirle birden fazla kişiyi yaralamaktan ve bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçlarından yargılanmıştır. Yapılan yargılama ile bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan beraat, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan mahkumiyet hükmü verilmiştir. Karar sonrasında sanık müdafi ve katılanlar vekili temyiz itirazında bulunmuştur.

Sanığın müdür olduğu süt ve süt ürünleri gıda şirketinin hizmet alımı sözleşmesine göre öğle yemeği olarak verilen yemeklerin numune sonuçlarına göre suç niteliğinde olup olmadığı konusunda adli tıp kurumundan rapor alınarak değerlendirme yapılmamıştır. Sanık hakkında eksik araştırma ile hüküm kurulmuş ve bu durum yasaya aykırı olarak görülmüştür. Bu gerekçeler doğrultusunda sanık müdafinin ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları haklı bulunmuş ve yerel mahkemenin vermiş olduğu hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2016/2923 Esas, 2019/7650 Karar)

Sahte Ambalaj ile Paketlenen Zeytinyağı

Somut olayda, sanıklar içerisinde farklı yağlar karıştırarak sahte ambalaj ile paketledikleri ürünleri zeytinyağı olarak satışa sunmuştur. Sanıklar, ağır ceza mahkemesinde dolandırıcılık suçundan yargılanmıştır. Yapılan yargılama ile sanıklar hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş veya ilaçların ticareti suçundan mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkeme kararı sonrasında sanıklar müdafileri temyiz itirazında bulunmuştur.

Yapılan inceleme ile sanıklar hakkında açılmış olan dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik davaları yerine haklarında açılmayan bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti suçundan mahkumiyet hükmü kurulduğu görülmüştür. Dava dosyasının içerisinde Tarım İl Müdürlüğünün yazısında sanıkların deposunda ele geçirilen ürünlerin insanların hayatını tehlikeye sokacak şekilde bozulmuş ya da değiştirilmiş özellik taşımadığını, içerisine başka bir madde karıştırılan ürünler hakkında idari para cezası uygulandığı belirtilmiştir.

Sanıkların gerçekleştirmiş olduğu eylemin dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç yanlış değerlendirilerek hüküm kurulmuş ve bu durum yasaya aykırı görülmüştür. Yargıtay bu gerekçe doğrultusunda sanıklar müdafilerinin temyiz itirazlarını haklı bulmuş ve verilen hükümlerin bozulmasına karar vermiştir. (Yargıtay 10.  Ceza Dairesi 2016/3208 Esas, 2019/7433 Karar)

Alkollü İçeceklere Sahte Bandrol Konulduğu Tespiti

Sanık, asliye ceza mahkemesinde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti ve 4733 sayılı kanuna muhalefet suçlarından yargılanmıştır. Yapılan yargılama ile her iki suçtan da hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmiştir. Yerel mahkemenin kararı karşısında sanık temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz incelemesi yapılmış, incelemede sanığın babasının evinde yapılan arama sonucunda 95 adet sahte bandrolün bulunduğu ürünün ele geçirildiği görülmüştür. Sanığın gerçekleştirmiş olduğu eyleminin yargılamasında hataya düşüldüğüne dair temyiz bulunmadığı için bozma nedeni yapılmamıştır. Yerel mahkemenin vermiş olduğu hükmün şartlarının oluştuğu ve yapılan eylemin sanık tarafından gerçekleştiğinin tespit edildiği anlaşıldığından yapılan temyiz itirazları reddedilerek hükmün onanmasına karar verilmiştir.

Sanık hakkında kurulan bir diğer mahkumiyet hükmüne ilişkin temyiz incelemesi de yapılmıştır. İncelemede sanık hakkında hükmün açıklanmasının şartlarının oluştuğu görülmüştür. Ancak, dava konusu olan alkollü içeceklerin yapılan analiz sonuçları doğrultusunda tam bir değerlendirme yapılmadığı anlaşılmıştır. Hayati tehlike oluşturacak bir durum olup olmadığının anlaşılması için adli tıp kurumunun analiz etmesi ve dosyaya rapor sunması gereklidir ve bu durum gözetilmeden sanık hakkında hüküm kurulmuştur. Bu durum yasaya aykırı olarak görülmüş ve temyiz itirazları haklı bulunmuştur. Yargıtay, yerel mahkemenin vermiş olduğu hükmün bu gerekçe doğrultusunda bozulmasına karar vermiştir. (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2015/5824 Esas, 2019/7221 Karar)

Yemek Yedikten Sonra Rahatsız Oldukları

Somut olayda, sanığın müdürlüğünü yaptığı işyerinde yemek yedikten sonra mağdurlar rahatsızlık olduklarını belirtmişlerdir. Sanık, asliye ceza mahkemesinde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan yargılanmıştır. Yapılan yargılama ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Karar sonrasında sanık temyiz itirazında bulunmuştur.

Yapılan incelemede, sanık hakkında kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda maddelerinin ticareti suçundan dava açıldığı görülse de bu durumun tespiti için sanığın işyerinden herhangi bir numune alınıp incelenmediği anlaşılmıştır. Ayrıca mağdurların rahatsız olduktan sonra tedavi gördüğü hastaneden besin zehirlenmesine dair kesin bir tanı konulmamıştır. 

Olayda sanığın mahkumiyetini gerektirecek bir delil olmamasına karşın beraat hükmü verilmemiştir. Bu gerekçeler doğrultusunda sanığın yapmış olduğu temyiz itirazları haklı bulunmuş ve yerel mahkemenin vermiş olduğu hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2017/1133 Esas, 2019/7089 Karar)

Tütün, Sigara Filtresi ve Makaron

Sanıklar hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti suçundan dava açılmasına karşın iddianamede sanığın aracında yapılan arama sonrasında bulunan 24,654 kg kıyılmış tütün, 800 adet sigara filtresi ve 1000 adet makaron ele geçirildiğinden bahsedilmiştir. Ayrı şekilde diğer sanığın aracında yapılan aramada da aynı ürünlerden bulunmuştur.

Sanıklar, asliye ceza mahkemesinde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan yargılanmıştır. Yapılan yargılama ile sanıklar hakkında beraat kararı verilmiştir. Yerel mahkemenin kararı sonrasında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu temyiz itirazında bulunmuştur.

Sanıkların gerçekleştirmiş olduğu eylem Tütün ve Alkol Düzenleme Piyasası Düzenleme Kanunu’na muhalefet suçunu oluşturmaktadır. Bu durum dikkate alınarak bir inceleme yapıldığında, sanıklara verilen hüküm tarihinde davaya katılma hakkı bulunmayan tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumunun temyiz hakkı bulunmadığı görülmüştür. Yapılan temyiz isteminin bu gerekçeler doğrultusunda reddedilmesine karar verilmiştir. (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2019/2002 Esas, 2019/6639 Karar)

Pastacılık Belgesi Bulunmadan Yaş Pasta Satımı Yapılması

Sanık, asliye ceza mahkemesinde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan yargılanmıştır. Yapılan yargılama ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Yerel mahkemenin kararına karşılık sanık temyiz itirazında bulunmuştur.

Yapılan incelemede davaya konu olan yaş pastanın analiz sonuçlarına göre değerlendirilmediği anlaşılmıştır. Sanığın gerçekleştirmiş olduğu mesleği resmi izinlere bağlı olarak yürüttüğüne bahisle verilen cezada artırım yapılmasına karşın, sanığın mesleğini yürüttüğü izne yönelik dava dosyasında bir resmi kurumdan alınan pastacılık belgesi bulunmadığı anlaşılmıştır. Belgeler araştırılmadan sanığın hukuki durumu hakkında hüküm kurulmuştur. Ayrıca sanığın eyleminden doğrudan etkilenmeyen tarafların bu suç ile ilgili davaya katılmasına karar verilemeyeceği gözetilmeden tarafın lehine sanığın aleyhine vekalet ücreti hükmedilmiştir. Bahsi geçen nedenler yasaya aykırı olarak görülmüş ve sanığın temyiz itirazları haklı bulunmuş ve yerel mahkemenin vermiş olduğu hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2017/6649 Esas, 2019/8451 Karar)

Et Numulerinde At Eti Olduğunun Tespiti

Sanık, asliye ceza mahkemesinde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan yargılanmıştır. Yapılan yargılama ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Karar karşısında sanık müdafi temyiz itirazında bulunmuştur.

Sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının temyiz incelemesi yapılırken, yerel mahkemenin gerekçeli karar başlığına bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti yazılması yerine tüketilecek şeylere zehir katma veya bozma suretiyle kişilerin hayatını şeklinde yazdığı anlaşılmıştır. Ayrıca kararlarda belirtildiği üzere, sanıkların arasında herhangi bir menfaat çatışması bulunması halinde bu durum savunmada zaafiyet yaratacağından dolayı sanıkların ayrı müdafiler tarafından savunmaları gerekmektedir. Ancak bu durum gözetilmeksizin aynı avukatın sanıkları savunduğu görülmüştür. Haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanıkların işlettikleri işyerinden alınan et numunelerinin sonuçlarına bakıldığında at eti olduğu tespit edilmiştir. Sanığın işyerinden alınan et örneğinin numunesi sonucunda ise tek tırnaklı aranmasına rağmen sonuç olumsuz çıkmıştır. Diğer sanıklar yaptığı savunmalarda da eti başka yerden aldıklarını ve suça konu sanıktan almadıklarını ifade etmişlerdir.

Sanığın mahkumiyetine ilişkin kesin delil elde edilmeden beraat kararı verilmemesi yasaya aykırı olarak görülmüştür. Sanık müdafinin yapmış olduğu temyiz itirazı bu gerekçe doğrultusunda haklı bulunmuştur. Yargıtay, yerel mahkemenin vermiş olduğu hükmün bozulmasına karar vermiştir. (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2017/1172 Esas, 2019/7090 Karar)

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçundan Beraat Kararı

Sanıklar, asliye ceza mahkemesinde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti, taksirle yaralamaya neden olma suçlarından yargılanmışlardır. Yapılan yargılama ile her iki sanık hakkında da beraat kararı verilmiştir. Yerel mahkemenin kararı sonrasında temyiz itirazı yapılmıştır.

Sanıklar hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan verilen beraat hükmüne yönelik mağdur vekillerinin yapmış olduğu temyiz taleplerinin incelemesi yapılmıştır. Katılanların yemiş olduğu pastanın az olmasından kaynaklı numune steril koşullarda alınamadığından analiz için başka bir pastadan örnek alınmıştır. Yapılan analiz sonucuna göre E. coli saptanmış ve bu durumda katılanların suçtan doğrudan etkilenmediği gerekçesiyle davaya katılma hakları bulunmadığı kanısına varılmıştır. Bu nedenle mağdurların davaya katılma hakkı bulunmadığı için temyiz isteklerinin reddine karar verilmiştir.

Sanıklar hakkında verilen taksirle yaralamaya neden olma suçundan verilen hükme yönelik inceleme yapılmıştır. Sanıkların işyerinden mağdurların yediği pastanın analizi mümkün olmadığından dolayı satışa sunulan başka bir pastadan örnek alınarak analiz yapılmıştır. Adli tıp kurumundan alınan bilirkişi raporuna göre mağdurların sadece pastadan değil yanında tüketilen içeceklerden de zehirlenmiş olabilecekleri belirtilmiştir. Bu durumun tıbben ayrımı mümkün olmadığı için tebliğnamede istenilen bozma yönünde düşünceye iştirak edilmemiştir. Katılan vekillerinin yapmış olduğu temyiz itirazları bu gerekçeler doğrultusunda reddedilmiş ve verilen hükmün onanmasına karar verilmiştir. (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2014/3203 Esas, 2019/3538 Karar)

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçundan Mahkumiyet Kararı

Sanık, asliye ceza mahkemesinde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan yargılanmıştır. Yapılan yargılama ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Karar sonrasında temyiz itirazı yapılmıştır.

Yargıtay yapmış olduğu inceleme ile dava konusu olan mekanik ayrılmış tavuk etinin analiz sonuçları doğrultusunda değerlendirilmediği kanısına varmıştır. Etlerin doğrudan tüketime sunulmayacağı ve kişilerin hayatını tehlikeye atacak biçimde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda niteliğinde olup olmadığını anlamak için adli tıp raporu doğrultusunda hukuki değerlendirme yapılmamış, eksik inceleme sonucu hüküm kurulmuştur.

Sanığın eyleminin, resmi izin alınarak yürütülen bir meslek olduğu ve sanatını icra ettiği kapsamında değerlendirme yapılmamıştır. Davaya katılma hakkı bulunmayan tarafın lehine ve sanığın aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi de yasaya aykırı olarak görülmüştür. Yargıtay bu gerekçeler doğrultusunda temyiz itirazlarını haklı bulmuş ve hükmün bozulmasına karar vermiştir. (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2014/2928 Esas, 2019/3221 Karar)

Sosis Numunelerinin Üzerinde Maya ve Küf Miktarının Oranı

Sanığın işyerine gidilerek sosis numuneleri alınmış ve üzerinde yapılan işlemler sonucuna göre maya ve küf miktarının Türk Gıda Kodeksine uygun olmayan oranlarda olduğu görülmüştür. Sanığın marketinden alınan numunenin depolama koşulları göz önüne alınarak diğer sanığın gıda mühendisi olarak görev yaptığı sosislerin üretildiği fabrika koşullarının da değerlendirilmesi gerekliliği bulunmaktadır.

Sanıklar, asliye ceza mahkemesinde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan yargılanmıştır. Yapılan yargılama ile iki sanık hakkında da beraat kararı verilmiştir. Karar sonrasında katılan vekili temyiz itirazında bulunmuştur.

Küf ve maya miktarının hangi koşullara bağlı olarak ortaya çıktığı adli tıp raporuna göre belirlenip sanıklar hakkında o şekilde hüküm verilmesi gerekirken eksik araştırma ile hüküm kurulmuştur ve bu durum yasaya aykırı olarak görülmektedir. Katılan vekilinin yapmış olduğu temyiz itirazları bu nedenle haklı bulunmuş ve hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2014/2780 Esas, 2019/2866 Karar)

Poğaçadan Zehirlenen Kişinin Şikayet Etmesi

Sanık, asliye ceza mahkemesinde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan yargılanmıştır. Yargılama sonucunda sanık hakkında beraat kararı verilmiştir. Karar sonrasında temyiz itirazı yapılmıştır.

Sanık hakkında verilen beraat hükmüne karşılık katılanlar vekilinin yapmış olduğu temyiz talebi incelenmiştir. İnceleme ile mağdur vekillerinin kovuşturma aşamasında davaya katılma talebinin bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenle temyiz etme hakkı bulunmayan mağdurların zorunlu vekilinin temyiz isteği reddedilmiştir. Aynı şekilde mağdur vekilinin temyiz talebi de incelenmiştir ve davada katılan sıfatının olmaması nedeniyle temyiz hakkı bulunmamıştır. Zorunlu vekilinin yapmış olduğu temyiz isteği reddedilmiştir.

Diğer bir temyiz istemi olan katılanlar vekilinin ve mağdur vekilinin yapmış olduğu başvurunun incelemesi yapılmıştır. Davaya konu olan poğaçaların üzerinde yapılan araştırma sonucuna göre herhangi bir uygunsuzluk bulunamamıştır. Mahkeme, olay tarihinde mağdurların zehirlenme nedenlerinin o gün yemiş oldukları poğaça olup olmadığı konusu tespit edilemediği, bu konu hakkında şüpheye düşüldüğü şeklinde olan gerekçesiyle bozma istemi yapılması konusuna iştirak edilmemiştir. Yargıtay, inceleme sonucunda yapılan temyiz istemlerini reddederek hükmün onanmasına karar vermiştir. (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2014/1744 Esas,  2019/2576 Karar)

Pul Biberinde Aflatoksin Miktarının Farklı Olduğunun Tespiti

Sanığın sahibi olduğu fabrikada ambalajlı olarak üretilen kırmızı pul biberi başka bir işyerinde satışa sunulmaktadır. Pul biberinden alınan numunelerin üzerinde yapılan analiz ile biberlerin aflatoksin miktarının Türk Gıda Kodeksinde bulunan hükümlerden farklı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle görevsizlik kararı veren sulh ceza mahkemesi tarafından istenilen gıda mühendisi bilirkişi tarafından hazırlanan rapor içeriğinden bahsi geçen toksik maddenin, biberin tarlada yetişmesinden başlayarak, fabrikada işlenmesi, bekletilmesi, nihai ürün olarak depolanması, son halde raflarda satılmak için beklemesi gibi bütün bu süreç boyunca uygun şartlar sağlanamadığı için oluşabileceğini belirtmiştir.

Sanık, asliye ceza mahkemesinde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçundan yargılanmıştır. Yapılan yargılama ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Karar sonrasında sanık müdafi temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Sanığın hukuki durumunu belirlemek için bu durumları göz önünde tutarak bir değerlendirme yapılması ve adli tıp kurumundan rapor alınması gerekirken, eksik inceleme ile sanık hakkında hüküm kurulmuştur. Bu gerekçe doğrultusunda sanık müdafinin temyiz itirazı haklı bulunmuş ve mahkemenin vermiş olduğu hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2014/1219 Esas, 2019/2362 Karar)

İLETİŞİME GEÇ
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ