Boşanma Davası Sonrası Bekleme Süresi (İddet Müddeti)

İddeti Müddeti (Kadın İçin Bekleme Süresi) Ne Demektir?

Boşanma davası gerçekleştikten sonra kadının başka birisiyle evlenmek için beklemesi gereken bir müddet vardır, bu müddete iddet müddeti denilmektedir. Bu süre zarfında evlenebilmesi için iddet müddetinin kaldırılması için davası açması gerekmektedir. İddet müddeti, halk arasında boşanma sonrası bekleme süresi olarak geçmektedir.

İddet müddeti, boşandıktan sonra kadının yeniden evlenmesi için getirilen bir kısıtlamadır. Boşanan erkeğe değil, yalnızca kadına verilen bir kısıtlamadır; erkek boşandıktan sonra istediği zaman evlenebilmektedir.

Kadına verilen bekleme süresi yalnızca bizim ülkemizde olan bir kısıtlama olmayıp birçok Avrupa ülkelerinde olan bir hukuki düzenlemedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 132. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilmiştir;

“Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.”

İddet müddetinin amacı boşanan kadının olası bir hamileliğinde doğacak olan çocuğun soybağının belirlenmesidir. Öz bir cümle ile bekleme süresinin amacı söz konusu bu süre içerisinde doğacak olan çocuğu korumaktır. Daha doğru deyişle soybağının karışmaması adına getirilen bir düzenlemedir.

Boşanma Sonrası Kadın Yeniden Evlenmek İçin Ne Kadar Süre Beklemelidir? (İddet Müddeti Ne Kadardır?)

Boşanma davasından sonra kadının yeniden evlenebilmesi için boşandığı tarihten itibaren 300 gün (10 ay) beklemesi gerekmektedir. Kadının boşanma tarihinden itibaren olan tarih, boşanma davasının kesinleştiği tarihtir. Boşanma davasında verilen boşanma kararının kesinleşme prosedürü bulunmaktadır. Öncelikle mahkeme tarafından verilen karar gerekçelendirilecek, gerekçeli karar her iki tarafa tebliğ edilecektir. Kanuna ve usule uygun tebligat yapıldığı takdirde kararın tebliğ edilmesinden itibaren karara itiraz süresi başlayacaktır. Karara yasal süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde karar kesinleşecektir. Boşanma kararına davalı ya da davacı itiraz ettiği takdirde karar kesinleşmemiş olacaktır.

Kadının doğum yapması ile söz konusu bu süre sona ermektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 132. Maddesinin 2. Fıkrasında da belirtildiği üzere;

“Doğurmakla süre biter.”

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığı anlaşıldığı takdirde mahkeme kararıyla bu süre kaldırılabilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 132. Maddesinin 3. Fıkrasında da belirtildiği üzere;

“Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”

Evliliğini sona erdirdiği eşiyle yeniden evlendiği takdirde iddet müddetine bakılmamaktadır.

Bekleme Süresi Bitmeden Evlenilebilir Mi?

Kadının hamile olmadığını kanıtlamış olduğu mahkeme kararıyla bu süre bitmeden evlenmek mümkündür. Ancak mahkeme kararı olmadan süre bitimini eklemeden evlenebileceği durumlar vardır.

Boşanan kadın ile erkek yeniden evleneceği takdirde bu sürenin bitmesini bekleme süresine bakılmadan evlenebilirler.

Hamile olan kadının doğum yapması ile bu süre sona ermektedir. Başka bir koşula gerek kalmadan başka birisi ile yeniden evlenebilir.

İddet Müddeti İçerisinde Kadının Hamile Kalması veya Doğum Yapması

Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bekleme süresi kadın doğum yaptığı takdirde babalık karinesi gereği çocuğun babası boşanılan koca sayılacaktır. Babalık karinesi, kesin bir karine değildir aksi ispatlanabilir. Bu da demek oluyor ki bu süre içerisinde doğan çocuk aksi ispat edilene kadar boşanılan koca sayılacaktır.

İddet müddeti içerisinde kadın başka birinden hamile kalmışsa, yeniden evlenebilmesi için bu sürenin bitmesini beklemekten başka çare yoktur. Çünkü bu süre içerisinde başkası ile evlenmesi için hamile olmadığını kanıtlayan rapor ile mahkemeye başvurmalıdır. Ancak hamile olan kadın mahkemeden böyle bir karar alamaz. Ayrıca bu süre içerisinde doğum yaptığı takdirde çocuğun babası boşandığı eş olacaktır. Burada yapılması gereken çocuğu önceki kocanın nüfusa kaydettirilmesi, sonrasında da soybağının reddi davası açılmasıdır.

Eşin Kayıp Olması Halinde Yeniden Evlenme

Öncelikle evli bir kişinin yeniden başkası ile evlenmesi mümkün değildir. Evli olan kişi boşanmadan evlenemez. Eşi kayıp olan kişi, ölüm tehlikesi içerisinde kaybolmuş ya da kendisinden uzun süre haber alınamıyor ise gaiplik kararı aldırılmalıdır. Gaiplik kararının da belli başlı şartları bulunmaktadır. Mahkeme tarafından şartlar oluşmuş ise eş hakkında gaiplik kararı verilecektir.

Gaiplik kararının alınmasından sonra yeniden evlenmek isteyen kimse, gaip olan eşinden boşanabilecektir.

İddet Müddeti Nasıl Kaldırılır?

İddet müddeti kendiliğinden bu sürenin (boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 300 gün) sona ermesiyle kalkar. Bu süreyi beklemek istemeyen taraf, mahkeme kanalıyla iddet müddetinin kaldırılması davası açma yoluna başvurmalıdır. İddet müddetinin kaldırılması için mutlaka mahkeme kararı ile alınması gerekmektedir. Yalnızca hamile olmadığını kanıtlayan resmi sağlık raporu yeterli olmamakta mutlaka mahkeme kararı olmalıdır.

İddet müddetinin kaldırılması talebinde bulunarak dava açılması yeterlidir. Bu nedenle dava açacak kişinin kendisi bekleme süresinin kaldırılması için dava açabileceği gibi bir boşanma avukatı vasıtası ile de dava açabilir. Boşanma sonrası bekleme süresinin kaldırılması, hukuki prosedürleri olan dava türlerindendir. Uzman bir avukat aracılığıyla dava açılması davacı lehine daha hızlı ve hak kaybı olmadan sonuç verebilecektir. Uzman avukat aracılığıyla davanın açılması adına dilekçe yazılması, ilgili yerlere müzekkere yazılıp yazılmadığının tespiti, duruşmalara katılım gibi vekil işlemleri yapılabilmektedir.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası

İddet müddetinin kaldırılması davası, aile mahkemesinde görülmektedir. Kadının yerleşim yerindeki mahkeme yetkilidir.

İddet müddetinin kaldırılması davası ve çekişmesiz dava türüdür, tarafı olmayan hasımsız davalardandır.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası Ne Kadar Zamanda Sonuçlanacaktır?

Dava hukuki durumlara göre süreç değişebilmektedir. Sürecin hızlı sürmesi adına uzman bir avukattan yardım alınmalıdır, 1 hafta ya da 1 aylık süreç içerisinde bu süreç tamamlanabilmektedir. Bir avukat aracılığıyla davanın takibi yapıldığı sürece davanın sonuçlanması daha hızlı bir karara vardıracaktır. Avukat aracılığıyla davanın takibi halinde mahkemeden kısa sürede sonuç alınabilmektedir.

İddet müddetinin kaldırılması davası ile bu süre kaldırılmışsa kararın tebliğ edilmesini bekleyerek kesinleşmesini bekleme gereği yoktur, söz konusu ilam yeniden evlenmek için yeterlidir.

Boşanma Sonrası Bekleme Süresinin Kaldırılması Dava Dilekçe Örneği

İSTANBUL ( ). AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI: Ad Soyad (TC Kimlik Numarası)

Adres

VEKİLİ: Av. Ad Soyad

Adres

DAVALI: Hasımsız

KONU: Davacı müvekkil hakkında zorunlu olan 300 günlük bekleme süresinin kaldırılması talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Davacı müvekkil ile davalı İstanbul ( ). Aile Mahkemesinin …/… Esas ve …/… Karar sayılı dosya üzerinden anlaşmalı boşanma yolu ile boşanmışlardır. Tarafların boşanma kararı kesinleşmiş olup …/…/… tarihinde kesinleşmiştir. İlgili dosya üzerinden verilen boşanma kararı, nüfus müdürlüğüne de bildirilmiştir. İlgili dosyanın mahkeme tarafından celp edilmesini talep etmekteyiz.

2-) Davacı müvekkil, başka bir kişi ile evlenmek ve hayatını o kişiyle kurmak istemektedir. Müvekkil, hamile olmayıp söz konusu 300 günlük bekleme süresinin kaldırılmasını istemekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK ve ilgili her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: İstanbul ( ). Aile Mahkemesi …/… Esas Sayılı dosya, nüfus kayıt örnekleri, doktor raporu ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenler ile;

1-) Davamızın kabulüne,

2-) Davacı müvekkil adına zorunlu olan 300 günlük bekleme süresinin kaldırılmasına saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. Ad Soyad

İmza

İddet Müddetine Dair Yargıtay Kararları

Çocuğun Boşanmadan İtibaren 300 Gün İçinde Doğması

Davacı, davalıya karşı babalığın tespiti, tazminat ve nafaka davası açmıştır. Davacı ile davalı, 28.11.2014 tarihinde boşandığını, boşanma gerçekleşmeden önce davacının hamile kaldığı ve hamileliğinin dava açıldığı sırada devam ettiğini ve doğumun gerçekleşmediğini ve iddet müddeti içerisinde doğacak olan çocuğun boşandığı eşi davalı olduğundan davalıdan doğum giderleri, maddi ve manevi tazminat ve küçüğe aylık nafaka bağlanması adına dava açılmıştır.

Davada, davacının doğum tarihi ile evlilik esnasında hamile kaldığı iddia edilmiş ve evliliğin sona ermesinden itibaren üç yüz gün içerisinde çocuğun doğum yapması nedeniyle çocuk, baba hanesine yazdırılmıştır. Bu nedenle mahkeme tarafından babalığın tespitine ilişkin davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü Yargıtay tarafından uygun görülmemiştir. (Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/7288 Esas, 2018/2224 Karar Sayılı)

Sık Sorulan Sorular

İddet müddeti ne kadardır?

Boşanma sonrası kadın eşin bekleme süresi, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren başlamaktadır. Boşanma davasının gerekçeli kararın yazılması ve kararın taraflara tebliğ edilmesinden itibaren yasal süre içerisinde itiraz edilmez ise karar kesinleşmiş olacaktır. Boşanma davasının kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün sonunda iddet müddeti sona erecektir.

İddet müddeti aynı eşle evlenme durumu nasıl olur?

İddet müddeti, kanunda kadının boşandıktan hemen sonra kadının başka birisiyle evlenip çocuk doğması halinde nesebin karışmasını önlemek amacındadır. Ancak kadın, boşandığı eşi ile boşandıktan sonra üç yüz gün içerisinde yeniden evlenebilir. Eski eşiyle yeniden evlenme de olsa iddet müddetinin kaldırılması talepli davanın açılması gerekmektedir.

İddet müddetinin kaldırılması davası nasıl olur?

Aile mahkemesinde açılacak bir dava olup 300 günlük bekleme süresinin kaldırılması talebiyle dava açılacaktır. Bu dava hasımsız bir dava olup dava, kimseye karşı açılmamakta davada sadece davacı taraf bulunmaktadır. Mahkeme davacı kadının hamile olup olmadığına dair sağlık kontrolünün yapılmasını isteyecektir.

İddet müddeti konusunda dilekçe nasıl olmalıdır?

Davacı, dava dilekçesinde eşinden hangi tarihte boşandığını, boşanma davasının görüldüğü mahkemeyi ve dosyanın esas ve karar numarasını bildirmelidir. Dava açan kadın, eşi ile boşandığını ancak 300 günlük bekleme süresi nedeniyle başka birisiyle evlenemediğini, bu sürenin kaldırılması talebinde bulunduğunu belirten bir dava dilekçesi hazırlamalıdır.

İddet müddeti nasıl hesaplanır?

İddet müddetinin başlangıç tarihini hesaplamak önemlidir, bekleme süresi boşanma kararının kesinleştiği günden itibaren hesaplanacaktır. Boşanma kararının taraflara tebliğ edilmesi, tebliğden itibaren her iki tarafın itiraz etmemesi halinde karar kesinleşecektir. Kararın kesinleşmesinden itibaren 300 günlük süre, bekleme süresidir.

İddet müddeti kaç günde (kaç aydır) kalkar?

Yeniden evlenmek için bekleme süresinin kaldırılması talebiyle açılan davalar, kısa süren davalardır. Mahkemenin yoğunluğu, delilin toplanması gibi durumlar mahkemenin sürecini uzatmaktadır. Bekleme süresinin kaldırılması davaları genellikle on beş gün ile bir ay kadar sürmektedir.

İddet müddetinde hangi mahkeme görev alır?

Görevli mahkeme aile mahkemesidir. Ancak aile mahkemesinin kurulmadığı yerler bulunmaktadır. Böyle durumlarda aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi davaya bakabilmektedir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ