Boşanma Avukatı

Boşanmada Avukat Tutmak Zorunlu Mu?

Son zamanlarda eşlerin evlilik birliği sarsılması ile ilgili konularda genel olarak ciddi bir artış olmakta ve evlenme oranları azalmaktadır. Evli olan kimseler ise evliliğini kurtarması için aile danışmanı ve evlilik terapisti gibi uzmanlara başvurmaktadır. Türk Medeni Kanun, evliliğin sözleşme olduğunu kabul etmiştir. Evlilikte (izdivaç içerisinde) yaşanılan sorunlara dayanarak, temel olarak evlilik sözleşmesinin feshi adına aile avukatı aracılığı ile boşanma davası açılabilir. Dosyalarda görevli mahkeme aile mahkemeleridir. 

TMK’ (Medeni Hukuk) ye göre boşanma türü, nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve eşlerin müşterek çocuk (ortak çocuk) varsa velayet gibi hususları (tüm bu dosyalarda görevli mahkeme: aile mahkemesi) da barındırmaktadır. İnternetten ve herhangi bir yerden temin edilen dilekçe şablonları ile bir aşamaya kadar dava yürütülebilir ama; hem hukuki kaybın olmaması hem de bu süreci rahat atlatabilmeleri için vekil aracılığıyla yürütülmelidir. Hatta ne yazık ki hukuk davasında kirli bilgi döndüğü için iddianame gibi bir belge hazırlanarak dilekçe şablonu oluşturulmaktadır. Hukuku ve dosya sürecini, dilekçe aşamasını hukuka uygun yürütmek için vekil hizmeti gereklidir.

Ne yazık ki; avukatlar olmaksızın boşanma veya mal rejimi tasfiyesi talebiyle açılan davalarda kişinin geri dönüşü olmayan hatalar yaptığı görülmektedir. Geri dönüşü olmayan olarak kabul edilen hatalar nedeniyle kişi, yeniden açma hakkını kaybedecek, üzerine hukuki yorum yapmaya dahi gerek kalmayacaktır.

Bu derece önemli olan konu için bilgi sahibi bir avukata danışılmalıdır. Bunu ihmal edilmeyecek bir mesele olarak düşünülmelidir. Tarafların kendisi davayı pekala takip edebilir; fakat davayı kaybetmeyecek şekilde davayı yürütmelidir. Taraflarca vekil hizmetinden yararlanmak hususunda karar verilmelidir.

Türk Medeni Hukuku, mal rejimi detayları, hangi boşanma sebebine dayanılarak davanın açılacağı, hangi delillerin (WhatsApp, SMS, video, fotoğraf, fatura, adli sicil gibi) dava dosyasına sunulacağı, yasal sebepler (yasal dayanak) ne olacağı gibi konulara hakim olan bir boşanma vekili davayı hukuka uygun yürütecektir. Örneğin yemin delili ispat açısından önemli bir delil olsa da boşanma davalarında geçerli bir delil değildir. Delil hususunda detaylı bilgi bilinmesi davada hak kaybı yaşamamak adına önemlidir.

Bunun yanı sıra evden taşınmada kimin ne hakkı olduğuna, maddi manevi zararın tazminin nasıl sağlanacağı uzman bir vekil tarafından gerekli savunmayı ve bilgilendirmeyi yasa çerçevesinde yapacaktır.

Sunulan beyanlar, iddialar ve savunmalarda dikkatli olunmalı ve bir delil dilekçesinde iddiaları somutlaştırmak için mutlaka boşanma sürecinde aile hukukunda uzman avukata başvurulmalıdır.

Unutmamalıdır ki; kendi araştırmalarına dayanarak açan veya kendisine karşı açılmış boşanma davasına cevap veren tarafın yanlış hamleler yaparak kazanma olasılığını düşürebilmektedir.

Örneğin; mal rejiminin tasfiyesine ilişkin talepte, evlilik öncesi mallarda diğer tarafın hakkı olup olmadığı, evlenme tarihinden sonra alınan malın borcunun sona ermemesi halinde diğer eşin ne kadar hakkı olduğu ve kusurlu olan eşin mal rejimi tasfiyesinde hak kaybedip kaybetmeyeceğine ilişkin bilgisi olmadan dava dosyası açılmaktadır.

Bu durumda yalnızca kendi araştırmasına dayalı olarak açılma sonucu büyük hak ve zaman kaybına neden olunmaktadır. Vekil, bilgi sahibi ve hukuki tecrübesi olduğundan uzun vadede süreci hatasız sürdürebilir. Uzun vadede müvekkilinin menfaatleri göze alınarak süreç takibi gerçekleştirilecektir.

Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanmadan daha fazla sürmektedir. Çekişmeli boşanmada, TMK’da belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayanılarak açılmalıdır, belirtilen sebeplerden birisiyle açılmaz ise mahkeme kararı ret yönünde olacaktır.

Sebep gösterilmeden ise dosyanın açılması söz konusu olamaz.

Ayrıca yalnızca dosyanın içeriği, esası değil usul olarak da kanuna dayanarak açılmalıdır. Kısacası avukatla şu veya bu sebeple en kısa vakitte boşanma hukukuna ilişkin hukuka uygun bir dosya açılmış olacaktır. Aldatma üzerine açılması halinde sadece davayı devam ettirmek değil hukuka uygun deliller de sunulacaktır.

Boşanma davasında daha ağır kusurlu olan eşin kusurunu ispatlamak, delillerle ortaya koymak ve aldatıyorsa bilişim sayesinde kanıtlamak gerekmektedir. Vekil hizmetinde delillerin hukuka uygun veya olmadığı tespit edilerek mahkemeye sunulacaktır.

Daha az kusurlu veya kusursuz olan eş, dava süreci ve cezada tecrübeli vekil aracılığıyla davayı yürütmelidir. Hukuka uygun delil sunmak suretiyle dava sürecinde müvekkiliyle birlikte yürütecektir. Boşanma hukukunda eşlerin her ikisinin Türk vatandaşı olması gerekmemektedir. 

Eşlerden birisinin yabancı uyruklu olması halinde müşterek mesken hukuku uygulanacaktır. Ancak müşterek mesken hukuku bulunmadığı vakit, Türk hukuku uygulanabilecektir. Böylelikle eşlerin boşanma davası Türk Medeni Hukuku’na tabi ve Türk mahkemelerinde gerçekleşecektir.

Eşlerin ortak çocuğu varsa velayette tarafların anlaşması gerekmektedir. Ancak anlaşamıyor ise çekişmeli boşanma yoluyla boşanmaya karar verilecektir. Velayet, 18 yaşını doldurmamış çocuklar için geçerlidir. Yaşı 19 olan ortak çocuk reşit yaşa geldiğinde anne ve babanın velayet hakkı olmayacaktır.

Örneğin; yaşı 15 olan ortak çocuğun velayeti evlilik içerisinde anne ve babadadır. Velayeti almayan taraf ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulacaktır. Kişisel ilişki günlerine ilişkin TMK’ye uygun bir takip gerçekleştirilecektir.

Tenfiz de boşanma işlemleri ve dava takibi gibi birçok işlemleri vekil aracılığıyla yürütülecektir. Boşanma, aile hukuku gibi konularda dava açmayı düşünen kimsenin kendisini vekille temsil ettirmede karar verilmesi gerekmektedir.

Aile hukuku boşanma nedeni ve boşanmaya bağlı olarak açılan icra dosyaları mühim konudur. Büromuz olarak biz boşanma hukuku ve aile hukukuna ilişkin yürütülmesi gereken davalarda hizmet vermektedir. Büromuz bilgi ve tecrübesiyle dava sürecini yürütecektir.

Boşanma Davasında Avukatların Rolü

Boşanma Davasının Açılması ve Takibi

Davacı da olsa davalı da boşanma davası sorumluluk gerekir. Boşanma dava dilekçesinin kanuna uygun olması gerektirdiği durumlara göre hazırlanması, delillerin sunulması ve tanık dinletmede tanığın bulunacağı beyanlarda dikkat edilecek hususlar, duruşmalarda bulunma, hüküm aşaması, hükme itiraz, akabinde vekalet ücreti ve tazminat ödenmesi gibi detaylı bilgi gerektiren ve bütün bunlar bir vekille yürütmeden gereğinin yerine getirilmesi zor bulunmaktadır.

Önemli bir durum da dava takip edilmediği vakit, mahkemece düşme kararı verilmektedir. Dolayısıyla duruşmalara katılma sorumluluğu bulunmaktadır.

Duruşma günü davacı, duruşmaya katılmadığı vakit hüküm verecektir. Davacı, vekille dosyayı yürütüyorsa duruşmaya katılımı vekil davacı yerine katılabilecektir. Özellikle ilk duruşmada ön inceleme yapılacağından katılım önemlidir. Avukat, ilk duruşma öncesi gerek görmesi halinde hazırlık toplantısı gerçekleştirecektir. İlk duruşma karar verileceği beklentisi her daim olmaktadır. Fakat çekişmeli boşanma davasında, anlaşmalı bir şekilde boşanma gerçekleşmeyecek ise ilk duruşma karar varılmaz. Tahkikat aşaması sonlandığında sözlü tahkikat için gün verilecek ve son duruşma karar verilecektir. Duruşmaya asil yerine avukatı katılır ise yargılama son bulmayacaktır.

Dilekçelerde bulunulan beyanlarda yazılmaması gereken hususları eşin yazması halinde tehlikeli bir durum teşkil edebilmektedir. Taraflardan biri hukuki hata yapması halinde kararın aleyhine verilmesi mümkündür.

Bu husus mühimdir, bu nedenden ötürü dava açmadan önce evlilik bitirmede emin olan taraf bir vekille görüşmelidir. Avukat ile dava yürütmeye karar veren, avukatı adına genel vekaletname değil boşanma vekaletnamesi çıkarttırmalıdır. Boşanma hukuku ve aile hukuku bilen temsilci, kanunla belirtilen boşanma sebepleri olarak hangi sebebe dahil olduğuna karar vererek boşanma davası açacaktır. Davaya daha iyi bir süreç sağlayan ve hizmet yapan vekil, gerekli tüm faaliyetleri yapacaktır.

Boşanma Davasında Delil Sunumu ve Tanık Dinletme

Her davadaki gibi boşanma davasında en önemli şey, delildir. Tanık beyanı ve eşlerin davaya elde ettiği deliller dosyaya sunulmalıdır. Tanık delili her ne kadar kesin delil olmasa da tanık, hukuka ve hakkaniyete uygun olarak ifade vermelidir. Mahkemenin tanık dinleyeceği boşanma duruşmaları önemli duruşmalar olup hükmü etkileyebilecek durumları kapsamaktadır.

Bu konuda tanık ifadede bulunurken lehine tanıklık ettiği kişinin davayı kaybetmesini önlemek amacıyla yalan tanıklıkta bulunma durumları ne yazık ki olabilir. Tanığın yalan söylediğini ispatlamak amacıyla tanığın beyanının bitiminde tanığa doğru sorular yöneltmelidir.

Tanıklı duruşmada olmak ve bulunmak önemlidir. Tanık, beyan vermeden önce mahkemede, inandığı değer ve kutsal saydığı inançlar üzerine yemin etse de yalan tanıklıkta bulunma durumlarına engel olamamaktadır. Sonuç olarak yemin eden tanığın doğruyu söylemesi de yalan söylemesi de bir nebze de olsa tanığın vicdanına kalmış bir durumdur.

Tanığın ifadesinde çelişki olması ve hakimin sorusunu cevaplayamaması halinde tanığın gerçeği söyleyemediği halde hakim hükme esas almayacaktır.

Tanığın beyanına karşılık tanığa nasıl sorular yöneltileceği hukuken belirtilmiştir. Tanığı yönlendirecek, hukuken uygun olmayacak sorular tanığa yöneltildiğinde hakimce kabul edilmeyecektir. Tanığın ifade verdiği duruşmalar mühimdir. Tanığa nasıl bir soru yöneltileceği ve sorulan soru içeriğinden tanığın yalanını saptırma ortaya çıkarılabilecektir.

Yani tanık beyanı ile aleyhe sonuçlanacak dava, tanığın yalanını ortaya çıkarmada aleyhinize çıkacağı yerde lehinize çevrilebilecektir. Böyle olduğu takdirde davada çıkacak olan karar lehinize olacaktır.

Boşanma Davasının Karar Aşaması

Açılan boşanma davasının nasıl bir hükümle sonlanacağı, kaç celse (oturum) daha süreceği gibi hususlarda yaklaşık olarak tahmin edebilme durumları bulunmaktadır. Bu süreçte masraflarının ve yargılama giderleri de ayrı bir konudur. 

Lehine hüküm verilen kişi, tüm bu masrafları aleyhe hüküm verilen kişiden temin edebilecek ve yargılama giderleri ile birlikte yükletilecektir. Mahkemece karar verilirken tarafların ekonomik ve sosyal faaliyet durumu da göz ardı edilmeyecektir.

Ayrıca verilen karara karşılık itiraz yoluna başvurarak dosyanın istinaf mahkemesine gönderilmesine, istinaftan aleyhe gelen karar adına Yargıtaya temyiz yoluna başvurarak hukuki itiraz yoluna başvurabilir. İstinaf sürecinden feragat dilekçesi verilmesi halinde kanun yoluna başvurudan da vazgeçilmiş olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukatın Rolü

Anlaşmalı boşanma yolu ile boşanacak çiftlerin de vekillik hizmetinden yararlanması gerekmektedir. Evlilik sözleşmesi gibi belli hukuki şartlar bulunmaktadır. İlk tür olan anlaşmalı boşanma, diğer ikinci tür olan çekişmeli boşanma davasından daha kısa sürmekte olup tek celse sürmektedir. 

Öncelikle anlaşmalı boşanma için çiftlerin hukuken olup olmadığına bakılmaktadır. Anlaşmalı boşanma isteyen çiftlerin hazırlayıp imzalayacağı protokol de mühim olup ileride hak kaybına uğranmaması adına boşanma hukukunda uzman bir vekilden yardım alınmalıdır.

Böylelikle protokolde bulunması gereken madde veya özel durum varsa (tazminat gibi) boşanma hukukuna göre evlilik avukatı aracılığıyla yazılır, boşanmanın tüm sonuçları detaylı olarak protokole dökülür. Hazırlanan protokolün imzalanması ile anlaşmalı boşanma açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma açılması sonrası aile mahkemesinde duruşma gününün öne aldırılması da yapılacaktır. 

Duruşma günü alınması sonrası tarafların hazır olması, birlikte duruşmaya girilmesi akabinde hakim, boşanma protokolü uyarınca boşanmasına karar verecektir, akabinde boşanma ile işlemler bitmemiş olacaktır. Gerekçeli kararının mahkeme aracılığıyla yazılmasının takibi yapılacak ve bu kesinleşme prosedürleri ile ilgilenilecektir. Boşanma beyannamesi ile karar alınabilecektir.

Boşanma Davalarına Bakan Avukatların Dikkat Etmesi Gerekenler

Boşanma davalarında uzman olmak isteyen avukatlar, boşanma, velayet, mal rejiminin tasfiyesi, nafakaya, velayete dair ilgili kanunda ve Yargıtay içtihatlarına hakim olunması gerekmektedir. Evlilik dışı ilişki sonucu doğan çocuk adına da babaya tanıma davası açılabileceği ve nafaka bağlanması adına dava açılabileceği hususuna da hakim olunmalıdır. Boşanma ve boşanmaya bağlı olan konulara dair sertifikalı eğitimlere katılmalı, imkan var ise Aile Hukuku alanında yoğunlaşan bürolarda çalışmalıdır.

Velayet Davası

Velayet davaları kamu düzeninden olup mahkeme, her daim çocukların menfaatine göre hüküm kurmaktadır. Velayet davalarında nelerin önemli olduğu, dava sürecindeki mahkemenin talep edeceği delillerin ne olduğu ve çocuğun menfaatine dair içtihatlara dair emsal kararlar ile müvekkilini bilgilendirecektir.  Aynı zamanda anne hakları ve baba hakları konusunda da müvekkile bilgi verecektir. Çocuğun menfaati gereği mahkeme tarafından velayet hakkının hangi ebeveyne verilmesi gerektiği konusunda mahkemeye gerekli savunma yapılmalıdır. Çocukların ve müvekkilin menfaati üzerinde yoğunlaşarak dosyanın tüm aşamasında dosya sorumluluğunu üstelenecektir.

Hangi Davalara Bakmaktadır?

Özellikle ilk olarak Aile Hukuku’na, Türk Medeni Kanunu’na, Türk Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na, Tazminat Hukuku, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna, boşanma hukukuna iyi hakim olmalıdır.

Eşlerde ceza hukukuna konu olacak davalar da meydana gelebilmektedir, dolayısıyla bu konularda iyi bilgi sahibi olmalıdır. Bunun yanı sıra gayrimenkul veya kira sözleşmesi konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Evlilik birliğinin sarsılması ile yaşanılan konut özelinde kira sözleşmesinde sorunlar çıkabilmektedir. Boşanmak isteyen eş, kira sözleşmesini diğer eşten ayrı olarak feshedebilmektedir. Aile konutuna ait kira sözleşmesinde aile konutunun diğer eşin rızası olmadan feshinin mümkün olup olmadığı kanunda belirtilmiştir. 

Neticede vekilin kira sözleşmesi dahilinde hukuki bilgilerde hakim olması şart olup kira sözleşmesinin feshi halinde aile konutunun akibetinin ne olacağı ve kira sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceği konularında bilgi sahibi olmalıdır.

Boşanma, velayet, nafaka (mali yükümlülükler), mal paylaşımı (mal varlığı hususunda rejime göre paylaşım) gibi hususlarda eşin neleri talep edilebileceği, nelerin edilemeyeceği, ne gibi hakkı olduğunu bilmeden dava açmak zaman kaybı ve hukuki kayıplara yol açabilmektedir. Bunun yanı sıra evlilik içi şiddet gören kadın ve erkek adına tedbir kararı aldırtabilmek, bunun yanı sıra eşin kişisel eşyaları iadesi gibi ayrıntılı olarak tedbirlerin nasıl alınabileceği bilinmelidir. 

Aile konutunu terk eden eşin eve ait eşyanın talep edip edemeyeceği, eşya iadesi ve kiraya ilişkin konularda yasal işlemlerin yürütülmesi mühim bir konudur.

Ayrıca 6284 Sayılı Kanun ile şiddet tehlikesi ile karşı karşıya olan kişi lehine koruma talebinde bulunulacaktır. Şiddet gören eşin mutlaka psikolojik destek alması gerekmektedir. Sosyal hizmetler aracılığı ile destek talebinde bulunulabilir. Aleyhine tedbir kararı alan kişi karara aykırı davrandığı vakit ceza alacaktır. Kimlerin nafaka hakkı olduğu, kimlerin olmadığı, tazminat takibi, duruşmada talep edilebilecekler, mahkemeye sunulacak dilekçelerin nasıl olabileceği, bütün yargılamadaki usuller belirtilmiştir.

Aile hukuku yanı sıra eşlerin evlilik içerisinde çıkan sorunları ceza hukukuna bağlı olabilmektedir. Eşin evlilik içerisinde birbirini yaralaması, hakaret ya da tehdite uğraması gibi ceza gerektiren durumlar meydana gelebilmektedir. Aile hukuku, ceza hukuku, kira ve miras hukukunda vekilin bilgi sahibi olması gerekmektedir. 

Eşlerin anlaşamadığı bir konu da: miras hukukudur. Boşanma hukukunda eşlerin miras hakkı olup olmadığı, boşanma kararı verilmesi sonrası, eşin miras hakkı olup olmadığı, ailede kimlerin miras hakkı olduğu bilinmelidir. Vekilin boşanma ve miras hukukuna hakim olması gerekmektedir.

Miras hukuku ile bağlı olarak vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmesi hazırlanması, miras paylaşması detaylı olarak düzenlenebilmektedir. Miras hukuku konusu sorunları çözüme kavuşturulmaktadır, miras hukuku konulu davalarda bilgi sahibi olunmalıdır.

Ayrıca boşanma hukuku yanı sıra tazminat ile nafakaya ilişkin bir icra takibi başlatılabilmektedir. Boşanmaya bağlı olarak verilen tazminat kararı verilebilir ve tazminat ödemeye yükümlü olan kişi tazminat ödemesini gerçekleştirmeyebilir. Ödeme gerçekleşmeyince tazminata ilişkin icra takibi başlatılacaktır. Aynı zamanda nafakada konusunda da geçerlidir, nafaka ödemesi gerçekleştirmeyen kişi aleyhine icra başlatılabilecektir.

Görüldüğü üzere yalnızca aile hukuku değil, ceza davalarına bakmak için ceza hukuku, ortak konutun kira sözleşmesinin feshedilmesi sebebiyle kira sözleşmelerine ilişkin bilgide ve miras hukuku konusunda da vekil tecrübe ve bilgiler ışığında davayı yürütecektir. 

Yalnızca aile hukukunun bilinmesi dosya sürecinde yeterli olmadığı hukukçularca kabul edilmektedir. Yalnızca boşanma değil, boşanmanın diğer unsurları, aile hukukundan doğacak olan davalara da bakabilmektedir.

Boşanma hukuku içeriğinde diğer bir unsur ise bekleme süresinin kaldırılmasıdır. Tarafların boşanması halinde yeniden evlenmesi halinde şartların neler olacağı, kadının bekleme süresinin ne zaman dolacağı, sürenin ne zaman başladığı olmak üzere aile hukuku detaylı olarak avukat aracılığıyla yürütülecektir.

 • Anlaşmalı boşanma,
 • Çekişmeli boşanma,
 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma,
 • Terke dayalı boşanma,
 • Zina,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma,
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma,
 • Fiili ayrılık sebebiyle boşanma,
 • Nafaka indirilmesi veya nafaka arttırılması,
 • Nafaka kaldırılması,
 • Maddi ve manevi tazminat talebi (TMK 174.maddesi)
 • Velayetin değiştirilmesi,
 • Velayet talebi,
 • Velayet kaldırılması,
 • Mal rejiminin tasfiyesi,
 • Mal paylaşımı (ortak mal paylaşımı),
 • Mal ayrılığı,
 • Mal ortaklık rejimi,
 • Evliliğin iptali,
 • İddet (bekleme) süresi ve süresinin kaldırılmasına bakabilmektedir. 

Çınar Hukuk Bürosu olarak boşanma ve boşanmaya bağlı olan aile hukuku dahil her türlü davaya, kira durumuna, evliliğe dayalı olarak yaşanan miras hukuku adına açılacak davalara büromuz hizmet vermektedir ve yasal süreç takibi yapmaktadır.

Size aile hukuku, kira, miras hukuku gibi boşanmaya bağlı olan tüm davalarda nitelikli hizmet sunabilecektir. Hukuk büromuz tüm bu alanlarda yardımcı olabilecek, dava süresince dosya üzerinden takibini gerçekleştirecektir.

Bunun yanı sıra vekil, müvekkil aleyhine bir karar çıkması halinde karara karşı çıkmak için müvekkili adına yüksek mahkemeye başvurabilecektir. Dava neticesinde verilen karara karşılık yüksek mahkemeye gönderilen dosyanın takibi de gerçekleştirilecektir.

Nelere Dikkat Edilmeli?

Her evlilik birbirinden nasıl farklıysa her boşanma dosyası da bir değildir. Bu nedenle vekil tayin ederken boşanma hukukunda uzmanlaşmış, aile hukukuna hakim tercih edilmelidir. Özellikle boşanma isteyen nelere dikkate etmeli, dilekçesinde değineceği hususlar, iddiaların dayandırılacağı deliller ve bu dayandıramayacağı konuları bir vekil tayin ederek hazırlamalıdır.

Avukat tutmayarak yanlış bir adım atılması boşanma davasında doğacak hak kayıplarda telafisi olmayan hatalar yapılabilir. Her zaman ilgilenecek, dosyaya gelen müzekkere ve cevaplarla ilgili belgelerin gelip gelmediğini takip edecek, duruşmalarda bulunacak, bu aşamada yeni durum veya olaylar adına nasıl bir hukuki yola başvurulacağı yönünde işlemler yapılmaktadır.

Boşanma cevap dilekçesi veya cevaba cevap dilekçesi süreçlerinde, dilekçede nafaka talebinde bulunma ve tazminat miktarı belirleme, ara karar gereği beyan, delil ve tanık bildiriminde mahkemeler belli süreler vermektedir. Boşanma davasını takip eden kişinin süre kaybederek mahkemeye ifadede bulunmaması, delil sunmaması veya duruşmayı kaçırması halinde hukuki hak veya süre kaybı bulunacaktır.

Görüldüğü üzere bir dilekçe ile boşanma davası açmak veya açılan boşanma davasına cevap sunulması hukuki süreçte olması gereken durumlar için yeterli değildir, bütün bu aşamada birçok işlemler gelmektedir. Bu nedenle bütün bu aşamalarla ve dosya ile yakından ilgilenecek ve sorumluluğunu üstlenecek bir vekil aracılığıyla boşanma dosyanızı takip edebilirsiniz.

Ücretleri

Boşanma davası ücretleri farklıdır. Her yıl baronun belirlediği ücret tarifesi vardır, bu nedenle tarifeden düşük bir miktar belirlenemez; fakat üstünde bir değerde anlaşma yapılabilir. Boşanma davası fiyatları özelinde, baroların her yıl belirlediği asgari ücretinden düşük bir değer belirlenemez. Yapılacak masraflar, dosyanın açılacağı yer, koşulları farklılık göstereceği için sabit bir rakam söylenemez. Barolar Birliğinin yayınladığı 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre boşanma davası adına asgari olarak avukatlık ücreti 17.900 TL’dir. Çekişmeli boşanma ücreti, anlaşmalı boşanma davasına göre uzun sürdüğünden miktar olarak da elbette daha fazladır. Eşler değer üzerinden detaylı konuşarak anlaşma imzalanmalıdır. Boşanma davası açacak veya hakkında boşanma davası açılan kişi boşanma davası için vekil tayin etmek istiyorsa, boşanma davası öncesinde davanın ne kadar süreceği ve boşanma avukat masrafları miktarı da değerlendirilmelidir.

Davanın zorluk derecesi ve değerlendirmeler ele alınarak müvekkile boşanma davası maliyeti yöneltilecektir. Taraflarda gerçekleşen ücret anlaşması akabinde müvekkil vekaletname çıkartmalıdır.

Boşanma Davası Açma Masrafları

Boşanma davalarında verilecek vekalet ücreti yanı sıra açılan dava için masraf ve dava açarken yatırılması gereken harç ödemesi yapılmak zorundadır. Bazı davalarda bu harç maktu (sabit) olup, bazı davalarda ise nisbi (dava değerin miktarına göre hesaplanan) harca tabi olabilmektedir. Örneğin; mal rejimi davalarında dava dilekçesinde belirtilen dava değerine göre harç hesaplanacaktır.

Dava masrafı olarak tebligat giderleri, müzekkere yazımında posta gideri, bilirkişi ücreti, keşif ücreti gibi masraflar bulunduğundan mahkeme veznesine gider avansı olarak yatırılmalıdır.

Sonuç olarak dava adına yapılacak masraf ve harçlar aşağıdaki gibidir:

 • Davada yapılacak duruşmalar adına celse, karar ve mahkeme ilamı harçları,
 • Tanık bildirilmişse tanık sayısı kadar tanık asgari ücreti, tanığa gönderilecek duruşma davetiyesinde tebligat gideri,
 • Boşanma hukuku, ortak çocuk varsa uzman bir pedagogdan velayete ilişkin görüş sunması adına rapor hazırlanması ve başka durumlarda bilirkişi deliline dayanılabiliyor. Bilirkişi gerektiren davalarda bilirkişi masrafı,
 • Keşif deliline dayanılmışsa keşif harcı, keşif avansı ve keşfe gidilecek yer adına yol masrafı da gibi masraflar boşanma davası adına yapılacak masraflardır. 

Adli Yardım Yoluyla Boşanma Nedir?

 

Davayı açarken masrafları ödemeye veya bir vekalet vermeye maddi gücü yetmeyen kişiler ücretsiz olarak yararlanabildiği bir müessesedir. Boşanma davası danışma hattı var ise burayı aranarak talepte bulunulabilirsiniz. Ancak her talepte bulunan kişi, adli yardım müessesesinden yararlanamaz, yalnızca mali gücü yetmeyen kişiler bulunabilir. Talep edebilmesi için de muhtarlıktan yahut da kaymakamlıktan mali gücünün olmadığını kanıtlayacak fakirlik belgesi de sunabilir.

Adli yardım yoluyla boşanma isteyen kişi vekalet, tüm yargılama avans ve harçları, aile avukatı ücretleri gibi tüm masrafları ödemekten muaf tutulmak isteyecektir.

Dava açacağı yerden kendisine adli yardımdan bir vekil tayin edilmesini isteyecektir. Baro, kişinin başvurusu üzerine adli yardımdan yararlanma şartlarını taşıması halinde görevlendirme kararı verecektir. Başvuruda, yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını ve mali durumunu gösterir belgeleri sunmalıdır.

Adli yardım talep eden kişinin yazılı bir şekilde başvuruda bulunması şarttır, kişi, dava açmamışsa yargılama yapılacak mahkemeden, dava açılmışsa yargılamanın yapıldığı mahkemeden adli yardım talebinde bulunacaktır.

Adli yardım talebi reddedilen kişi, ret kararının tebliğ edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde mahkemeye itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz edilmesi halinde mahkeme, itirazın değerlendirilmesi için bir sonraki numaraya sahip daire, son numaralıysa birinci daire, o bölgede tek daire bulunuyorsa aynı işlere bakmakla görevli en yakın mahkemeye gönderecektir.

Ancak adli yardım talebinin kabulü halinde mahkemenin verdiği kabulü kesindir, itiraz edilemez.Adli yardımdan yararlanan kişi adına baroca görevlendirilen vekilin ücreti, Hazineden ödenecektir ve bu davada, haksız çıkan yargılama giderleri ile avansları ödemekle yükümlü tutulacaktır. Taksitlerle ödeme elverişli görülürse yargılama giderleri en çok bir yıl içinde eşit taksitler halinde ödenmesine karar verebilecektir.

 • Dava açarken dava dilekçesinin kanuna ve usule uygun olarak hazırlanması (evlenme cüzdanı gerekli değildir),
 • Kanunda belirtilen boşanma nedenine dayalı olarak dava açılması,
 • Duruşmalara katılım,
 • Özellikle tanıklı duruşmalarda avukatın da duruşmada bulunarak tanığa sorular yöneltmesi ve davanın esasını etkileyen beyanların tutanağa (mahkeme tutanağı) geçirilmesi,
 • Dosyada delillerin toplanması konusunda mahkemeden celbi talep edilen belgeler için talepte bulunma gibi birçok hukuki bilgi ve teknik bilgilerle davanın takibi gerçekleştirilecektir.

Bütün bu nedenlerle boşanma davasında vekillik hizmeti almak, işin uzmanıyla birlikte çalışmak hukuki kayıplarınız adına pişmanlık duymamanızı sağlayacaktır.

Sık Sorulan Sorular

Boşanma davaları avukat ücreti ne kadardır?

Barolar Birliğince düzenlenen tarifeye göre her yıl belirlenmektedir. Barolar Birliğinin yayınladığı 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre boşanma davası adına asgari olarak avukatlık ücreti 17.900 TL’dir. Tarifede belirtilen ücretten (17.900 TL) daha düşük ücret belirlenemez, vekil kararı vermeden önce ne kadar olduğu konusunda önceden bir boşanma avukat numarası aranarak bilgi alınması yine de iyi olabilir.

Boşanma davası için avukata gerek var mı, şart mı?

Boşanma davası, dilekçeler ve duruşmalar hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren davalardandır. Mahkeme salonu içerisinde belli duruşma düzeni ve tertibi bulunmaktadır. Boşanma dilekçesinin yanlış ya da eksik yazımı, duruşmaya girilmemesi, dosyanın takip edilmemesi nedenleriyle geri dönülmez hukuki kayıplar meydana gelebilmektedir. Boşanma konusunda uzman bir vekille yürütmek hukuki kaybın olmaması adına daha iyi olacaktır.

Aile hukuku neyi düzenler?

Evlilik, boşanma, nişanlanma, velayet, mal rejimi, tazminat gibi evliliğin kuruluşu ve sona erişi ile ilgili olan tüm aşamaları içeren bir düzenlemedir. Evlilik yaşı da aynı zamanda Aile Hukuku’nda yer almaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Tarafların mutabık kaldığı protokol ve anlaşmalı olarak boşanma talepli dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Evlilik tarihi anlaşmalı boşanmada önem teşkil etmektedir, resmi evlilik tarihinden itibaren 1 yıl geçmelidir. Avukata çıkarılan vekaletname eklenerek (avukat yoksa tarafların kimlik fotokopisi) adliyenin tevzi bürosuna bu belgelerle başvurarak dava açılabilir.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanmadan daha kısa sürede sona eren dava türü olup, yaklaşık 1 hafta ile 1 ay arasında sürmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında hakim ne sorar?

Tarafların hazırlamış olduğu protokol maddelerinin üzerinden geçerek, her bir madde sonrasında iki tarafa da mutabık olup olmadığını soracaktır.

Boşanma davası dilekçesi 2023 ücreti ne kadar, kaç para?

Avukat sadece dilekçe hazırlama nedeniyle ücret alabilir. Ancak bu bedel asgari ücretin altında olamaz. 2023- 2024 dönemine ait olan tarifeye göre bir dilekçe hazırlamanın ücreti 3.600 TL’dir. Anlaşmalı veya çekişmelide bu bedel aynıdır.

Anlaşmalı boşanma ücreti ne kadar?

Davanın iş yoğunluğu, masrafı, konusu gibi nedenler dava ücreti etkilemekte olup, sabit ücreti yoktur.

Avukat asgari ücreti ne kadar?

Barolar Birliği tarafından her yıl tarife yayılanmaktadır. 2023-2024 dönemine ait tarifeye göre, boşanma davalarındaki asgari ücret 17.900 TL’dir.

Avukat danışma ücreti ne kadar?

Avukat asgari ücret tarifesine göre danışma ücreti ilk 1 saat 2.300 TL. Devam eden saatler için 1.300 TL’dir. Çağrı üzerine gidilen yerde yapılan görüşme 1 saate kadar 4.800 TL’dir.

Avukat parası (vekalet ücreti) ne kadar 2023?

Dosyanın iş yükü, davanın görüleceği il ya da ilçe, dava konusu vekalet ücretini etkilemektedir. TBB’deki asgari ücret altında olmamak kaydıyla ücret belirlenecektir.

Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım, nasıl açılır?

Kanunda belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayanarak, dava dilekçesi (anlaşmalı ise protokol) hazırlanmalı. Boşanma şartları olarak dilekçede ne gibi şartların öne sürüldüğüne mahkeme değerlendirmeye alacaktır. Bu nedenle dilekçe ekine mutlaka deliller eklenmelidir. Belgeler hazırlandıktan sonra dava açma işlemi için bulunduğunuz adliyenin tevzi bürosuna başvurabilirsiniz.

Boşanma davası açmak için nereye başvurulur?

Adliyenin tevzi bürosundan gerçekleşir. Başvuru formu gibi belgeler üzerinden gerçekleşmez ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun belgeler hazırlanmalıdır. Davaya ilişkin belgeler hazırlandıktan sonra, bu büroda ilgili işlemler yerine getirilecektir. Dosya numarası ile hangi mahkemede davanın açıldığı yönünde bilgi verilecektir.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını kim öder?

Dava açarken harç ve masraflar davacı tarafından yatırılacaktır. Mahkeme davacının davayı kazanması halinde, yargılama giderlerinin davalı tarafından ödenmesine karar verilecektir.

Boşanma hukuku nedir?

Boşanma davasının türleri, sebepleri ve bağlı olduğu konular (tazminat, velayet, mal rejimi tasfiyesi, ziynet eşyası, kişisel eşyalar) kapsamında ele alan hukuk dalıdır.

Boşanma sebepleri neler olabilir?

Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiş olup; evlilik birliğinin temelden sarsılması, zina (aldatma), akıl hastalığı, terk, hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme.

Boşanmak için ne kadar para lazım 2023?

Dava açma masrafları ve yatırılması gereken harçlar davanın konusuna ve taleplerine göre değişmektedir. Bu nedenle kesin ve net bir ücret söylenemeyeceğinden detayları avukatınızla görüşmenizi tavsiye ederiz.

En uzun boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanma davaları en uzun süren davalardandır. Yaklaşık 1-1,5 sene sürmekte olup, istinafa gitmesi halinde bu süre 2-2,5 seneye kadar uzamaktadır.

Hangi durumlarda boşanma davası açılır?

Taraflardan biri veya her ikisi açısından evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesi halinde kanunda belirtilen boşanma sebeplerinden birini dayanılarak dava açılabilir.

Çekişmeli boşanma davası tek celsede biter mi?

Bitmez. Ön inceleme duruşması, tahkikat ve sözlü tahkikat (karar) aşamaları olduğundan en az 3 celse sürmektedir. Yargı kararı tahkikat aşaması sona ermeden verilmemektedir.

Boşanma davasında zorunlu arabuluculuk var mı? 

Zorunlu arabuluculuk sistemi, kanunda belirtilen davalar için geçerlidir. Boşanma davaları adına henüz bir arabuluculuk başvuru zorunluluğu getirilmemiştir. Ancak ilerleyen yıllarda, boşanma davalarında arabuluculuk başvurusunun zorunlu olacağı yönünde taslak hazırlığına başlandığı duyurulmuştur.

WHATSAPP