Suç Eşyasını Bilgi Vermeme Suçu, Cezası ve Yaptırımları

Suç eşyasını bilgi vermeme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Mal Varlığına Karşı Suçlar bölümünde, 166. maddesinde yer almaktadır. Bir hukuki ilişkiye dayanarak elde edilen eşyanın suç işlenmek amacıyla elde edildiği öğrenilmesine rağmen yetkili makamlara bildirilmemesi halinde bilgi vermeme suçu işlenmiş olacaktır. Aslında suçun ismi olarak “suç eşyasını bilgi vermeme suçu” olarak nitelendirilmesi daha uygun olabilirdi. Bilgi vermeme suçu olarak tanımlanması halinde herhangi bir bilgi verilmemesi durumu nedeniyle suçun oluştuğu anlaşılmaktadır.

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu ile bilgi vermeme suçu birbirine karıştırılmamalıdır. Suç sonucunda elde edilen malın suçtan kaynaklı olduğunu bilmesine rağmen satın alır veya kabul eder ise suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu işlenmiş olacaktır. Önemli olan eşyanın satın alındığı veya kabul edildiği esnada eşyanın suç sonucu elde edilip edilmediğidir. Eşyayı satın aldığı ya da kabul ettiği esnada suçtan elde edildiği biliniyor ise “suç eşyasının satın alması veya kabul edilmesi suçu” işlenmiş olacaktır; ancak suç eşyası olduğu öğrenmesine rağmen yetkili makama bildirilmemesi halinde “bilgi vermeme suçu” işlenmiş olacaktır.

Bilgi Vermeme Suçunun Özellikleri

  • Bilgi vermeme suçu ancak kastla işlenebilir. Kişi satın almış ya da ödünç almış olduğu eşyanın suç işleme sonucunda alındığını öğrenmesine rağmen yetkili makamlara bildirmemeyi bilerek ve isteyerek gerçekleştirecektir. Suçu taksirle işlemesi mümkün değildir.
  • Suç özgü bir suç değildir, bu nedenle bu suç herkes tarafından işlenebilecektir. Suçun faili herkes olabilir.
  • Suç ile korunmak istenen hukuki değer mülkiyet hakkıdır. Mal varlığına karşılık işlenen suç ile kişinin sahip olduğu malın mülkiyet hakkı korunmak istenmiştir.

Bilgi Vermeme Suçunun Cezası

  • Bilgi vermeme suçunun cezası 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılacaktır.
  • Adli para cezası, hapis cezasının paraya çevrilmesidir. Bir yıl altında olan hapis cezaları, adli para cezasına çevrilebilir. Bilgi vermeme suçunun yaptırımında adli para cezası seçenek yaptırım olarak öngörülmüştür. Bu nedenle bilgi vermeme suçundan verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilemeyecektir.
  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı, iki yıl veya altında olan hapis cezalarında verilmektedir. Sanık hakkında verilen hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde belli bir denetim süresinde belli koşullara uyması yönünde karar verilmektedir. Denetim süresi boyunca şartlara uyulması halinde süre sonunda ceza hiçbir sonuç doğurmadan sona erecektir. Bilgi vermeme suçunun cezasının sınırı nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi mümkündür.
  • Hapis cezasının ertelenmesi kararı, iki yıl veya altında olan hapis cezaları için verilmektedir. Ceza ertelenmesi kararının verilmesi halinde cezanın infazından şartlı olarak vazgeçilmesi anlamına gelmektedir. Bilgi vermeme suçunun cezasının sınırı nedeniyle ceza ertelenmesi kararının verilmesi mümkündür.

Bilgi Vermeme Suçunda Şikayet

Türk Ceza Kanunu’nda şikayete tabi olan suçlar belirtilmiş olup bilgi vermeme suçu şikayete tabi suçlar arasında yer almamaktadır. Savcılık soruşturmayı resen (kendiliğinden) başlatacaktır.

Bilgi Vermeme Suçunda Uzlaşma

Uzlaşmaya tabi olan suçlarda, dosya soruşturma aşamasında savcılık kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından uzlaşma bürosuna gönderilmektedir. Uzlaşmacı tarafından tarafların uzlaşıp uzlaşamayacağı sorulmakta ve uzlaşma sağlanır ise dosya sona ermektedir. Ancak bilgi vermeme suçu uzlaşmaya tabi olan suçlar arasına yer almamaktadır. Bu nedenle dosya uzlaşmaya gönderilmeyecek, taraflar uzlaşmış olsalar dahi yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Bilgi Vermeme Suçunda Zamanaşımı

Bilgi vermeme suçunda zamanaşımı süresi 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren zamanaşımı süresi olan 8 yıl içerisinde soruşturma başlatılmamış veya dava açılmış ise sona ermemiş ise zamanaşım süresinin dolması nedeniyle dava hakkında düşme kararı verilecektir.

Bilgi Vermeme Suçu Görevli Mahkeme

Bilgi vermeme suçunda görevli mahkeme cezasının sınırı nedeniyle asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.

WHATSAPP