Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu ve Cezası

Bedelsiz senedi kullanma suçu, (ödenmiş senedin geri verilmemesi, ödediğiniz senedin icraya koyulması, teminat senedini icraya koyma, senedin borçluya iade edilmemesi, vb.) Türk Ceza Kanunu’nun Mal Varlığına Karşı Suçlar kısmında 156. maddesinde yer almaktadır. Bedelsiz senedi kullanma suçu, senet borcunun tamamı ya da bir kısmının ödenmesine rağmen bedelsiz kalan senedin kullanılmasıdır.

Bu suç ile korunmak istenen hukuki değer, mağdurun malvarlığıdır. Aynı zamanda senet ödemesine ilişkin tarafların birbirlerine duymuş olduğu güvenin ihlal edilmemesi de önlenmek istenmiş olduğundan güveni kötüye kullanma suçunun bir türü de denilebilir.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun Özellikleri

 • Suçun konusu, adından da anlaşıldığı üzere senettir. Senedin kısmen ya da tamamen ödenmesine rağmen senedin kullanılması halinde bedelsiz senedi kullanma suçu işlenmiş olacaktır. Senedin tamamen ödenmesi şartı bulunmamaktadır. Senedin kısmen ödenmesi halinde de suçun işlenmesi mümkündür.
 • Ödenmiş senet, senet sahibine iade edilmelidir. Senet sahibine iade edilmeyerek senede ilişkin ödenmemiş gibi işlemlerin yapılması halinde suç işlenmiş olacaktır.
 • Suçun manevi unsuru olarak suç ancak kastla işlenebilmektedir. Bedelsiz senedi kullanma suçu taksirle işlenemez, suçun işlenmesi için kastın bulunması gerekmektedir. Fail, bilerek ve isteyerek bedelsiz senedi kullanma suçu işleyebilir, kast yok ise suç işlenmemiş olacaktır.
 • Borcu ödenmiş olan senedi icraya koyan kadar senedi kullanarak yeniden ciro eden kişi de bedelsiz senedi kullanma suçunu işlemiş olacaktır.
 • Bedelsiz senedi kullanma suçu seçimlik hareketle işlenebilen suçlardandır. Kanunda belirtilen hareketlerden birisini yapması ile suçu işlemiş olacaktır. Suçun işlenmesi için yapılacak hareketlerden birkaçına örnek vermek gerekirse; ödenmiş senet adına icra takibine koyması, ödenmiş senedi piyasaya sürmesi ya da ciro etmesi gibi örnekler verilebilir.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun Cezası

Suçu işleyen kimse hakkında verilecek ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır.

Suçun yaptırımı olarak hem adli para cezası hem de hapis cezası olarak belirtilmiştir. Bu nedenle bedelsiz senedi kullanma suçundan verilen hapis cezası bir yıl veya altında olsa dahi hapis cezası adli para cezasına çevrilmeyecektir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, iki yıl veya daha altında olan hapis cezaları için verilen karardır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde suçu işleyen kişi, belli bir süre koşulları yerine getirecek, süre sonunda hakkında verilen karar sonuç doğurmadan sona erecektir. Bedelsiz senedi kullanma suçunda belirtilen cezasının alt ve üst sınırı nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi mümkündür.

Ceza ertelenmesi kararının verilmesi için iki yıl veya altında hapis cezasının verilmesi gerekmektedir. Ceza ertelenmesi kararının verilmesi halinde cezanın infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesi anlamına gelmektedir. Bedelsiz senedi kullanma suçundan verilecek cezada, ceza ertelenmesi kararının verilmesi mümkündür.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Cezasızlık Halleri

Türk Ceza Kanunu’nun 167. maddesinde bedelsiz senedi kullanma suçunun bazı kimselere işlenmesi halinde ceza verilemeyeceği düzenlenmiştir.

 • Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birisi,
 • Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,
 • Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına bedelsiz senedi kullanma suçunun işlenmesi halinde ceza verilmeyecektir.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun Cezasında İndirim Halleri

Türk Ceza Kanunu’nun 167. maddesinin ikinci fıkrasında ise bedelsiz senedi kullanma suçunun işlendiği kişiye karşı indirim halinin uygulanabileceği düzenlenmiştir.

 • Haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin,
 • Aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin,
 • Aynı konutta beraber yaşayan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlardan birinin zararına bedelsiz senedi kullanma suçunun işlenmesi halinde faile verilecek ceza 1/2 oranında indirim uygulanacaktır.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda İspat

İspat, her davada önemli bir konu olup dava, iddiasını ispatlayamayan taraf aleyhine sona erecektir. Bedelsiz senedi kullanma suçuna ilişkin davalarda da özel ispat öngörülmektedir. Bedelsiz senedin kullanıldığını iddia eden kişi, senedin kullanıldığına dair iddiasını yazılı delil ile ispatlamalıdır. Tanık deliline başvurarak bedelsiz senedin kullanıldığı iddiası kanıtlanamayacaktır.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Şikayet Süresi

Şikayete tabi olan suçlar kanunda belirtilmiştir. Bedelsiz senedi kullanma suçu da şikayete tabi suçlar arasında yer alıp belli bir süreye tabi tutulmaktadır. Şikayet süresi, fiilin ve failin öğrenmesinden itibaren 6 aydır. Bu süre içerisinde şikayet edilmez ise şikayet hakkı sona erecektir.

Şikayete tabi suç olduğundan şikayet, dava şartıdır. Şikayet olmaksızın savcılık kendiliğinden soruşturma başlatılamayacaktır.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Uzlaşma

Uzlaşmaya tabi suçlarda soruşturma aşamasında savcılık, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından dosya uzlaştırma bürosuna gönderilecektir. Bedelsiz senedi kullanma suçu, uzlaşmaya tabi olan suçlar arasında yer aldığından suça konu olan dosya uzlaştırma bürosuna gönderilecektir.

Taraflar arasında bir uzlaştırmacı dahilinde uzlaşma gerçekleşir ise dosya uzlaşma nedeniyle sona erecektir.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Zamanaşımı

Zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren başlayan bir süredir. Zamanaşımı süresi içerisinde soruşturmaya başlanmaz veya dava sonuçlanmaz ise zamanaşımının dolması nedeniyle dava sona erecektir.

Bedelsiz senedi kullanma suçunda zamanaşımı süresi 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıl içerisinde dava sonuçlanmaz ise zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle dava düşecektir.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Görevli Mahkeme

Bedelsiz senedi kullanma suçunun cezasının sınırı nedeniyle görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.

Bedelsiz Senet Menfi Tespit Davası

Menfi tespit davası, borçlunun borcu olmadığına dair açmış olduğu davadır. Borçlu olduğu iddia edilen kişi menfi tespit davası açmış, akabinde ceza davası açarak bedelsiz senedi kullanma suçundan savcılığa şikayette bulunabilir. Ceza davası, menfi tespit davasının sona ermesini bekleyecektir. Menfi tespit davasının sonucunda borçlu olduğu iddia edilen kişinin borcu olmadığı ispatlanır ise ceza davasında alacaklı olduğunu iddia eden kişi bedelsiz senedi kullanma suçunu işlemiş olacaktır.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Şikayet Dilekçesi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ: Ad Soyad

VEKİLİ: Av. Ad Soyad

ŞÜPHELİ: Ad Soyad

SUÇ: Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu (TCK 156)

SUÇ TARİHİ: …/…/…

KONU: Şüpheli hakkında soruşturma başlatılması ve soruşturma neticesinde şüpheli hakkında kamu davası açılması yönünde taleplerimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkil aleyhine İstanbul ( ). İcra Müdürlüğünün …/… Esas sayılı dosyası üzerinden icra takibi başlatılmıştır. Söz konusu takibe ilişkin ödeme emri müvekkile …/…/… tarihinde tebliğ olmuş, müvekkil ödeme emrinde daha önceden şüpheliye keşide edilen ve teslim edilen bono üzerinden icra takibi başlatıldığını tespit etmiştir.

2-) Şüpheli ile müvekkil arasında ticari iş kaynaklı alışverişleri olmuş, söz konusu bono bu iş amacıyla düzenlenmiştir. Müvekkil, şüpheliye olan borcunu ödemiş ve senet iadesi talebinde bulunmuştur. Ancak şüpheli, müvekkile senedi kaybettiğini ve bu yüzden senedi iade edemeyeceğini belirterek senet iadesini gerçekleştirmemiştir.

3-) Görüldüğü üzere taraflar arasındaki borca dayanarak verilen bononun ödenmiş olmasına rağmen icra takibi başlatılmıştır. Müvekkilin şüpheliye söz konusu borcu bulunmamaktadır. İş bu nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma başlatılmasını ve kamu davası açılması yönünde karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

HUKUKİ NEDENLER: TCK, CMK, BK, İİK ve ilgili her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ SEBEPLER: Tanık, bono, İstanbul ( ). İcra Müdürlüğü …/… Esas sayılı dosyası ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma başlatılması ve soruşturma sonucunda kamu davası açılması yönünde karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

Müşteki Vekili

Av. Ad Soyad

İmza

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Yargıtay Kararları

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Beraat Kararı

Sanık, seyyar satıcı olarak çalışmaktadır. Sanık, katılana 548 TL karşılığında halı ve kilim satmış ve katılanın borcunu taksitler halinde ödemesine yönelik taraflar anlaşmıştır. Sanık tarafından alacaklısı sanık, borçlusu katılan olarak bir adet bono düzenlenmiştir. Katılan borcunu ödemiş ve ödediğine ilişkin imzalı bir belge de almıştır. Katılan borcunu bitirdiği için sanıktan senedi iade etmesini istemiş, ancak sanık iade etmeyerek … İcra Müdürlüğünün dosyası üzerinden icra takibi başlatmıştır.

Sanık hakkında bedelsiz senedi kullanma suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında yeterli delil bulunmadığı gerekçesinde bulunarak beraat kararı verilmiş, katılan tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanık hakkında verilen beraat kararında herhangi bir isabetsizlik olmadığını belirtmiştir. Bu nedenle sanık hakkında verilen beraat kararı hukuka uygun bulunarak onanma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/35885 Esas, 2019/4590 Karar)

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Zamanaşımı

Sanıklar, katılanın şirketinin ortakları olup … Beldesinde otel kiralamıştır. Otel kiralamasına karşılık katılan borçlu sanık adına kefil olarak bono düzenlenmiştir. Senet sanıklar tarafından ödenmesine rağmen bedelsiz kalan senedi diğer sanığa vermişlerdir. Sanık hakkında … İcra Müdürlüğünün dosyası üzerinden icra takibine konulmuştur.

Sanıklar hakkında bedelsiz senedi kullanma suçundan sulh ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın yargılandığı bedelsiz senedi kullanma suçunda 8 yıllık olağan dava zamanaşımının sona erdiği belirtilmiştir. Bu nedenle sanığın suç tarihinden itibaren temyiz inceleme gününe kadar olan sürenin dolduğu anlaşılmıştır. Sanık hakkında verilen hükmün bozulmasına, zamanaşımının dolması nedeniyle davanın düşmesine karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/29348 Esas, 2019/4146 Karar)

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Bedelsiz Senedi Kullanma Suçlarının Birlikte İşlenmesi

Sanık, suçun işlendiği tarihlerde yöneticilik yapmaktadır, yöneticilik nedeniyle sitedeki binaların ısı yalıtım işinin hallolması için tanıkla anlaşmıştır. Genel kurul kararınca belirtilen değerin site sakinlerinden toplanılması talebinde bulunulmuştur. Katılan peşin ödeme yapamayacağından emre muharrer senet almış ve sanık senedi tanığa teslim etmemiş, kendine saklamıştır. Katılan senette belirtilen değeri elden ödemiş, izolasyon bedeli olarak da gider makbuzu almıştır. Sanık, katılanın borcunu ödemesine rağmen senedi katılana iade etmemiş ve tanığa ciro yapmış, kömür borcu nedeniyle senedi … Şirketi’ne devretmiştir. Şirket, katılan aleyhine icra takibi başlatmıştır.

Sanık hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve bedelsiz senedi kullanma suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosyada sanığın savunmasını incelemiş ve katılanın izolasyon bedelini ödediğini ancak katılanın yakıt borcu bulunduğundan senedini kullandığını belirttiğini tespit etmiştir. Bu nedenle sanık hakkında bedelsiz senedi kullanma suçundan yargılama yapılması gerektiği, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan kurulan mahkumiyet kararı hukuka uygun bulunmayarak beraat kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan hüküm kurulurken ceza alt sınırdan tayin edilmiş ancak adli para cezası verilirken tam gün sayısı asgari hadden yetersiz gerekçe ile uzaklaşılmıştır. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/9232 Esas, 2019/4140 Karar)

Aldığı Traktörü İade Eden Kişiye Kullanım Bedeli Olarak Değer Biçilmesi

Katılan, sanığın yetkili olduğu firmadan traktör almış ve karşılığında senet vermiştir. Katılan, traktörü almaktan vazgeçmiş ve traktörü iade etmiştir. Ancak sanık, senedi iade etmemiş ve senet bedeli üzerinden katılan aleyhine icra takibi başlatmıştır. Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından bedelsiz senedi kullanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında bedelsiz senedi kullanma suçundan beraat kararı verilmiştir. Beraat kararına karşılık sanık müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosyada sanığın savunmasında katılanın traktörü bir süre kullandığını ve kullanım bedeli olarak katılandan bedel talep ettiğini belirtmiştir. Sanık ile katılan arasındaki durumun traktörü alım satımı ile ilgili olduğu, hukuki ihtilaftan kaynaklı bir anlaşmazlıktan borcu doğduğu belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu beraat kararı hukuka uygun bulunarak onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/31991 Esas, 2019/3834 Karar)

Senedin Ne Şekilde Bedelsiz Kaldığına Dair İspatlama Gerektiği

Sanıklar yetkilisi olduğu … Kooperatifi ile şirket arasında inşaat yapım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu alışverişe karşılık teminat olarak katılan şirketin kooperatifine 500.000 TL bedelli teminat bonosu verilmiştir. Ancak inşaat ruhsatlarının alınamaması, ada pafta ayrımlarının yapılmaması nedeniyle inşaat yapım sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kooperatif yöneticisi olan sanıklar, mazeret belirterek teminat bonosunu iade etmemiş, katılanda kalan suret üzerine iptal ibaresi yazılmıştır. Kooperatifte kalan diğer bono adına icra takibi başlatılmıştır.

Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından bedelsiz senedi kullanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanıkların şirketin sorumluluklarını yerine getirmediğine ve bononun iptal edilmediğine dair savunmasının aksine delil elde edilemediğini belirtmiştir. Suça konu olan senedin ne şekilde bedelsiz kaldığı ispatlanamamış ve beraatine dair karar verilmesi hukuka uygun bulunmuştur. Bu nedenle mahkemenin kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/8013 Esas, 2019/3827 Karar)

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Değil, Sanığın Dolandırıcılık Suçu İşlemesi

Sanık kendisine ait olan aracı katılana satmış ve katılan, aracın bedelinin bir kısmını peşin olarak ödemiştir. Ödemenin geri kalan kısmı için 40 adet 600 TL bedelli senet düzenlenmiştir. Ancak düzenlenen senetlerde, alacaklı adı yazılmamıştır. Aracın satışından 6 ay sonra sanık, katılanın evine giderek aracı katılandan geri almıştır. Katılan senetleri isteyince sanık senetlerin yanında olmadığını ve senetleri daha sonra göndereceğini belirterek katılanın yanından ayrılmıştır. Sanık, bir süre sonra eşine olan nafaka alacağına ilişkin karşılık olarak eski eşine 15 adet 600 TL bedelli senetleri vermiş, eski eşi senetlerin ödenmemesi nedeniyle icra takibi başlatmıştır. Katılan aleyhine icra takibi başlatılmıştır.

Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından bedelsiz senedi kullanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, katılan karara karşılık temyiz başvurusunda bulunmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminin hem aracı geri alıp hem de satış bedeli olarak vermesi olarak düzenlenmesinde dolandırıcılık suçu olduğunu belirtmiştir. Mahkemenin delil ve eylemin takdirinde hataya düştüğünü belirterek beraat kararını hukuka uygun bulmamıştır. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/8918 Esas, 2019/3779 Karar)

Bedelsiz Senedi Bozma Suçunun Uzlaşmaya Tabi Olması

Sanıklardan birisi pazarlamacı olarak işe başlayan katılandan işi bırakması sonrasında 15.000 TL ve 10.000 TL bedelli iki adet senedi teminat olarak almıştır. Senette alacaklı kısımlarına pazarlamacı olarak çalışan diğer sanığın ismini yazmış, tanzim ve vade tarihlerini doldurduktan sonra kendisine ciro etmiştir. Bunun üzerine … İcra Müdürlüğü üzerinden icra takibine konulmuştur.

Sanıklar hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında bedelsiz senedi kullanma suçundan beraat kararı verilmiş, katılan tarafından karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın dosyadaki savunmasında sanığın katılandan bir alacağı olmadığını senetleri, sanığın bir firmaya vermek istediği ve bu firmayı kendisinin tanıması nedeniyle kefilliğini istemesi üzerine alacaklı olarak adını yazdırmıştır. Sanığın eyleminin bedelsiz senedi kullanma suçunu oluşturduğu gözetilerek beraat kararı hukuka uygun bulunmamıştır. Tüm bu nedenle mahkemenin kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/8951 Esas, 2019/3778 Karar)

Cezalandırmaya Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığından Beraat Kararının Verilmesi

Katılan, 1.300 TL bedel karşılığında … isimli firmaya güneş enerjisi sistemi yaptırmıştır. 50 TL’si peşin ödenirken 1.250 TL’ye karşılık senet verilmiştir. Katılan, senede karşılık olan borcunu taksitler halinde ödemiştir. Ancak … isimli kişi, katılanın senedi tamamen ödemediğini belirtmeyerek sanığın yetkili olduğu … isimli şirkete ciro etmiştir. Şirket tarafından kısmen karşılıksız kalan senedin tamamı üzerinden icra takibi başlatılmıştır.

Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından bedelsiz senedi kullanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık katılan tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, mahkeme tarafından sanık hakkında cezalandırmaya yeterli olmayacak yeterli ve kesin delil olmadığı gerekçesi ile beraat hükmünü hukuka uygun bulmuştur. Kararda isabetsizlik bulunmadığından mahkeme tarafından verilen karara karşılık onama kararı verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/7639 Esas, 2019/3685 Karar)

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Yazılı Delil İspatının Zorunluluğu

Katılan ile müteveffa sanık arasında 80.000 TL bedelli arazi alım satımına ilişkin bir sözleşme imzalanmıştır. Katılandan söz konusu alışveriş için 30.000 TL bedelli lehtar ve düzenleme tarihinin boş olan kısmıyla senet düzenlenmiştir. Katılan ile arasında alışveriş ilişkisi olmayan sanık, lehtar gösterilerek 25.000 TL bedel üzerinden icra takibine konulmuştur.

Sanık hakkında bedelsiz senedi kullanma suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık katılan vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanık hakkında açılan kamu davasında katılanın senedinin bedelsiz kaldığı, anlaşmaya aykırı davrandığına dair yazılı belge sunmadığı tespit edilmiştir. Mahkemenin delil yetersizliğinden vermiş olduğu beraat kararında isabetsizlik bulunmamıştır. Bedelsiz senedi kullanma suçunun yasal unsurları oluşmadığından kurulan beraat kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/35302 Esas, 2019/3712 Karar)

Asıl Senetleri İade Etmeyerek Kendisi Tarafından Yeni Düzenlenen Sahte Senedin İadesi

Sanık, katılana bir market satmış ve bu alışveriş karşılığında katılan sanığa beş adet 100.000 TL’lik senet vermiştir. Ancak senetlerde sanığın kendi imzası bulunurken alacaklı kısmı boş bırakılarak verilmiştir. Katılan, borcunu vade tarihlerinde ödemeye başlamış ve sanıklar, katılana senedi iade etmiştir. Sanık tarafından … İcra Müdürlüğü üzerinden icra takibi başlatılmıştır. Sanıklar katılandan almış olduğu senet aslını kendilerinde muhafaza etmiş, katılana kendileri tarafından tanzim edilen ve imzası sahte olan senet iade edilmiştir. Kendileri tarafından tanzim edilen senetleri icra takibine koymuşlardır.

Sanıklar hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından bedelsiz senedi kullanma suçundan yargılama yapılmıştır. Her bir sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanıklar tarafından senetleri gerçek senet izlenimi kılmak amacıyla hile yoluyla icra takibine konulmuştur. Bu nedenle sanıkların eylemi, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları oluşturduğundan bedelsiz senedi kullanma suçundan hüküm kurulması hukuka uygun bulunmamıştır. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kurmuş olduğu hükme karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/38168 Esas, 2019/3564 Karar)

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçundan Verilen Beraat Kararına Karşılık Onama Kararının Verilmesi

Sanık, … adlı iş yerinin gayri resmi ortağıdır. Bu ortaklık devam ederken katılandan 11.000 TL bedelinde araç satın almıştır. Bunun karşılığında ise alacaklı hanesi boş bırakılan senet verilmiştir. Sonraki tarihte ise sanık ile iş yeri sahibinin ortaklığı sona ermiş, katılan sanığa çeşitli tarihlerde ödeme yapmıştır. Buna rağmen sanık, bedelsiz kalan senet adına … İcra Müdürlüğü üzerinden icra takibi başlatmıştır.

Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından bedelsiz senedi kullanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, yapılan yargılamada sanığın mahkumiyet için yeterli ve şüpheden uzak kesin delil bulunmadığına ilişkin beraat kararı verilmesini doğru bulmuştur. Mahkemenin kanaat ve takdirinde hukuka aykırılık bulunmadığından onanma kararı verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/27390 Esas, 2019/3513 Karar)

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçundan Düşme Kararı Verilmesi

Sanık, … isimli tarım ilaçları şirketinin yetkili temsilcisidir. Diğer sanık ise aynı şirkette suçun işlendiği tarihten itibaren sigortalı işçi olarak çalışmaktadır. Katılan şirket ile sanığın sahibi olduğu şirket arasında ticari ilişki bulunmaktadır, katılan şirket sanıklardan iki ayrı sipariş ve tutanak sonucu sanığa çek verilmiştir. Ancak tarım ilaçları belirli sürede teslim edilmeyince çeklerin iade edileceği ve çekin bedelsiz olduğuna ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Ancak katılan şirket tarafından verilen çeke karşılık … İcra Müdürlüğü tarafından icra takibi başlatılmıştır.

Sanıklar hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından bedelsiz senedi kullanma suçundan yargılama yapılmıştır. Katılan ödeme emrinin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren bu durumu öğrendiği ve bu tarihten itibaren 6 aylık yasal şikayet süresinin geçmesinden sonra şikayette bulunduğundan sanıklar hakkında açılan kamu davası süre yönünden düşürülme kararı verilmiştir. Katılan vekili tarafından düşme kararına itiraz edilmiştir.

Yargıtay, mahkemenin kararında isabetsizlik olmadığını ve kovuşturma sonuçlarına uygun bir şekilde karar verildiğini belirtmiştir. Ancak mahkeme tarafından verilen kararda, düşme yönünden hüküm yerine “düşürülmesi” denilmek suretiyle hüküm kurulması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle mahkemenin kararına karşılık düzelterek onanma kararı verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/15763 Esas, 2019/3407 Karar)

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Değil, Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu

Sanık, katılana traktör satmış, borcuna karşılık açık senedi teminat olarak almıştır. Traktörün devir işlemine kadar yapılan işlemlerin teminatı için kendisine boş şekilde imzalı olarak verilen senede karşılık senet doldurulmuştur. Katılan aleyhine traktörün borcu ödenmesine rağmen katılan aleyhine 11.000 Euro bedelli icra takibi başlatmıştır.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından bedelsiz senedi kullanma suçundan yargılama yapılmıştır. Ancak sanık hakkında açığa imzanın kötüye kullanılması suçundan mahkumiyet kararı verilmiş, sanık müdafii tarafından karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, sanığın eyleminde açığa imzanın kötüye kullanılması suçunun işlenmesi nedeniyle uzlaşmaya tabi olduğunu ve hüküm sonrasında yürürlüğe giren kanun ile suçun uzlaşmaya tabi olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle uzlaştırma işlemlerinin yapılması ve uzlaşmaya dair hukuki durumun takdiri ve tayininin yapılması zorunluluğu olduğu da eklenmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/13847 Esas, 2019/3447 Karar)

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçundan Kurulan Beraat Kararına Karşılık Bozma Kararı Verilmesi

Katılan, sanıktan galeriden 5.000 TL karşılığında araç satın almıştır. Araç 1991 model olup 1.000 TL’si peşin verilmiş, geri kalan 4.000 TL’yi de her ay 500 TL taksit ile ödeme olarak anlaşılmıştır. Katılan aracı satın alırken 5.000 TL senet imzalamış ve sanığa vermiştir. Ancak ikinci taksit ödenemeyince sanık tarafından aracın anahtarı cebinden çekilmiş ve aracı iade etmiştir. Sanık senedi iade etmemiştir. Sanık, senede ilişkin … İcra Müdürlüğünde takip başlatmıştır.

Sanık hakkında bedelsiz senedi kullanma suçundan sulh ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık, savunmasında aracın bir yıl boyunca katılanda kaldığını ve bedeli ödenmediği için aracı hasarlı şekilde iade ettiğini belirterek 2.500 TL olan Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık mahalli savcı tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde araca ilişkin hasar kaydının olup olmadığını, hasar kaydı var ise evrakın sanıktan temin edilmesi gerektiği ve senetlerin bedelsiz kalıp kalmadığına dair net şekilde tespitinin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Mahkeme eksik inceleme ve araştırma ile hüküm kurmuş olduğundan karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/7398 Esas, 2019/3192 Karar)

Bedelsiz Senedi Kullanma ve Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçlarının Birlikte İşlenmesi

Sanık, katılanlara vermiş olduğu senedi borcuna karşılık almıştır. Ancak senedin yalnızca bedeli ve borçlu imzaları kısmı doldurulmuş, diğer kısımları boş bırakılmıştır. Katılanlar sanığa ödemesini yapmış; ancak senedi sanık iade etmemiştir. Sanık, senedi ödemeden 3 yıl sonra boş kalan kısımları doldurarak piyasaya sürmüştür.

Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından bedelsiz senedi kullanma ve açığa imzanın kötüye kullanılması suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında her iki suçtan mahkumiyet kararı verilmiştir.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanık tarafından katılanlar tarafından ödenmiş olan senedi ciro ederek başka birisine verdiği kabul edilmiştir. Ancak ciro zincirindeki imzaların sanığa ait olmaması ve sanığın senetteki imzanın aidiyeti hususunda çelişkili savunmalarda bulunduğu belirtilmiştir. Sanık, katılanların şikayetinden sonra ibraname düzenlemiş ve sahte olarak ciro edilen kişiye vermesinin dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını oluşturduğu belirtilmiştir. Mahkeme suç vasfında yanılgıya düştüğü tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/13193 Esas, 2019/3260 Karar)

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Eksik İnceleme ile Hüküm Kurulması

Sanık, katılana karşılık araç kiralamasında bulunmuş ve kendisinden teminat amaçlı boş senet almıştır. Katılan kiralamış olduğu araçla trafik kazası yapmış ve araçta hasar oluşmuştur. Katılan aracın hasarını tamir ettirmiş ve aracı sanığa teslim etmiştir. Ancak sanık, katılana senedi iade etmemiş ve bu senede dayalı icra takibi başlatmıştır.

Sanık hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından bedelsiz senedi kullanma suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık savunmasında araçla katılanın eşi tarafından kaza yaptığını ve araçla tırın altına girdiğini belirtmiş, tutanak tutturmadan katılan aracı kendisine göre tamir ettirdiğini söylemiştir. Araç hakkında pert kaydı konulduğunu, aracın değerinin düştüğünü belirtmiştir. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık katılan tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde katılanın beyanında kazanın tek taraflı bir kaza olduğunu ve aracı tamir ettirip teslim ettiğini ve sanığın araçla önceden yapılan kazalardan kalan zararların karşılanmasını istediğine dair beyanı olduğunu belirtmiştir. Gerçeğin tespit edilmesi için kaza yapıldığı tarih ve yerin araştırılarak kazaya dair evrakın temin edilmesi, aracın önceki kaza kayıtlarının getirilmesi ve üzerinde bilirkişi incelemesinin yaptırılması gerekmektedir. Hasarın gerçek boyutu, belirlenmesi nedeniyle tamircinin tespit edilmesi ve kaza boyutu ile bildiklerinin sorulması gerektiği de belirtilmiştir. Bütün bu nedenlerle bedelsiz senedi kullanma suçuna dair yapılan yargılamada eksik inceleme yapıldığı belirtilmiş, mahkemenin beraat kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/6517 Esas, 2019/2980 Karar)

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Teminat Senedi

Sanık, boşandığı eşinden boşanma aşamasında müşterek çocukların nafakası için 50.000 Alman Markı bedelinde teminat senedi almıştır. Taraflar anlaşmalı boşanma yolu ile boşanmış, protokolde de birbirlerinden hiçbir hak ve alacağı kalmadığı belirtilmiştir. Protokol ile bedelsiz kaldığı iddia edilen senet adına icra takibi başlatılmıştır.

Sanık hakkında bedelsiz senedi kullanma suçundan sulh ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, katılan vekili tarafından karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın savunması, tanık beyanı ve icra dosyası ile sanığın suçu işlediğine dair sabit bir durum olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle sanığın beraati yönünde karar verilmesinde yasaya aykırılık bulunmamıştır. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/6502 Esas, 2019/2986 Karar)

Suç İşleme Kastının Olmaması Nedeniyle Bedelsiz Senedi Kullanma Suçundan Beraat

Sanık, katılandan olan bir alacağı adına 60.000 TL bedelli olarak düzenlenen senedi almıştır. Senet bedelini katılan ödemiş ve sanık tarafından el yazısı ile yazılan ibranameyi almıştır. Ancak sanık ödeme yapılmasına rağmen … İcra Müdürlüğünün dosyası üzerinden takibe koymuş ve … Ticaret Mahkemesinden ihtiyati haciz kararı aldırmıştır.

Sanık hakkında bedelsiz senedi kullanma suçundan sulh ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık katılan tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosyada sanığın savunması, katılanın beyanı ve icra takip dosyasından sanığın kastının olmadığını belirtmiştir. Bu nedenle sanık hakkında verilen beraat kararında isabetsizlik görülmemiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/5620 Esas, 2019/2531 Karar)

Senedin Bedelsiz Kalmasının Yazılı Delille İspatlanması Gerektiği

Suçtan zarar gören, sanıktan ödünç olarak 38.000 TL karşılığında … Şirketi’nden alacaklı olduğu senedi 50.000 TL’lik senedi teminat olarak cirolayarak vermiştir. Bunun yanında 50.000 borç olarak alınan 35.000 TL’lik kısmını banka havalesiyle sanığa ödemiştir. Sanık, söz konusu senedi diğer sanığa vermiştir. Ancak sanık tarafından senet adına icra takibi başlatılmıştır.

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından tefecilik, bedelsiz senedi kullanma suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında tefecilik suçlarından beraat, bedelsiz senedi kullanma suçundan mahkumiyet kararı verilmiştir.

Yargıtay, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun kararında senedin anlaşmaya aykırı olarak doldurulması veya bedelsiz kalmasının yazılı olarak delille ispatlanması gerektiğini belirtmiştir. Dosya incelemesinde senedin cirantaları arasında sanığın bulunmadığı, icra yoluyla senedi yasal takibe koyan kişinin diğer sanık olduğu ve icra işlemi yapan kişiye yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle suçtan zarar gören kişinin ödemelere dair banka dekontları dışında delil ve belgeleri varsa araştırılması gerektiği belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2015/6302 Esas, 2019/2748 Karar)

İLETİŞİME GEÇ
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ