Araziye İzinsiz Girmek (Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu)

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu, (başkasının tarlasını izinsiz ekmek, araziye-özel mülke izinsiz girmek, mera işgali, vb.) Türk Ceza Kanunu’nda Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar kısmında ve 154. maddesinde düzenlenmiştir. Bir kimsenin hakkı olmadan kamu ya da özel kişiye ait olan taşınmaz mal veya eklentisine malikmiş gibi işgal eden veya sınırlarıyla oynayarak değiştiren, bozan, hak sahibinin yararlanmasına engel olan kişi söz konusu suçu işlemiş olacaktır.

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu ile konut dokunulmazlığının ihlali suçları arasındaki benzerlik nedeniyle karıştırılmamalıdır. Konut dokunulmazlığını ihlal suçunda kişinin konutuna, iş yerine veya eklentilerine rıza olmaksızın girmesi ya da rıza ile girmişse ayrılması istenmesine rağmen ayrılmamasıdır. Ancak hakkı olmayan yere tecavüz suçu, kişinin başka bir kimseye veya kuruma ait olan taşınmaz veya eklentisinde malik gibi taşınmazı tamamen veya kısmen işgal etmesidir.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşumu

Öncelikle hakkı olmayan yere tecavüz suçunun temel halinden bahsetmek gerekirse taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi

 • Tamamen veya kısmen işgal eden,
 • Sınırlarını değiştiren,
 • Sınırlarını bozan,
 • Hak sahibinin kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kişidir. (TCK 154/1)

Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasını terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen

 • Zapt eden,
 • Bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kişi hakkı olmayan yere tecavüz suçu işlemiş olacaktır (TCK 154/2). Kanunda geçen tasarruf kelimesinden kasıt, başkasının kullanması anlamına gelmektedir.

Kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştiren kimse hakkı olmayan yere tecavüz suçu işlemiş olacaktır (TCK 154/3).

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Özellikleri

 • Suçun oluşması için öncelikle failin söz konusu taşınmaz veya eklentisinde hukuki hakka dayanmadan hareket etmesi gerekmektedir. Bunun yanında failin taşınmaz malikiymiş gibi hareket etmesi gerekmektedir.
 • Suç ile korunmak istenen hukuki değer, mülkiyet hakkıdır.
 • Hakkı olmayan yere tecavüz suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Seçimlik hareketlerden biri ile hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işlenebilir.
 • Hakkı olmayan yere tecavüz suçunda mağdur taşınmazın mülkiyetine sahip olan malik veya zilyedi de olabilmektedir.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Cezası

 • Hakkı olmayan yere tecavüz suçunun temel halinin cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezasıdır.
 • Köylünün ortak yararlanmasına terk edilen mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları zapt eden kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası verilecektir.
 • Kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştiren kimse hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası verilecektir.
 • Hakkı olmayan yere tecavüz suçunun yaptırımı hem hapis hem de adli para cezası olarak öngörülmüştür. Bu nedenle hakkı olmayan yere tecavüz suçundan verilen hapis cezası, adli para cezasına çevrilemeyecektir.
 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı, iki yıl veya altında olan cezalarda verilmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık belli bir denetim süresi içerisinde belli koşullara uyacaktır ve denetim süresi sonucunda hiçbir cezai sonuç doğurmadan cezası ortadan kalkacaktır. Hakkı olmayan yere tecavüz suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi mümkündür.
 • Hapis cezasının ertelenmesi kararı, iki yıl veya altında olan cezalar adına verilmektedir. Sanık hakkında verilecek cezanın infazı belli şartlar ile vazgeçilmektedir. Hakkı olmayan yere tecavüz suçundan ceza ertelenmesi kararının verilmesi mümkündür.

Meraya Ev Yapmanın Cezası

Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya ortak yararlanmasına terk edilen mera zapt edilerek ev yapılması halinde faile 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası verilecektir.

Mera Sürmenin Cezası

Köy tüzel kişiliğine ait olan veya ortak yararlanmaya bırakılan meranın kısmen veya tamamen zapt edilerek süren kişiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası verilecektir.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Cezasızlık Halleri

Türk Ceza Kanunu’nun 167. Maddesinin ilk fıkrasında hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işleyen kimselerde

 • Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eş,
 • Üst soy veya alt soyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlık,
 • Aynı konutta birlikte yaşayan kardeşlerden birinin zararına karşı işlenmiş olması halinde ceza verilmeyecektir.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Ceza İndirim Halleri

Türk Ceza Kanunu’nun 167. maddesinin ikinci fıkrasında ise hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işleyen kimselerin ilişkisine göre cezada indirim yapılacağı belirtilmiştir:

 • Haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birisi,
 • Aynı konutta birlikte yaşamayan kardeşlerden birisi,
 • Aynı konutta birlikte yaşayan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlendiği takdirde ceza yarı oranında indirilecektir.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Görevli Mahkeme

Hakkı olmayan yere tecavüz suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir. Detaylar için bir ceza avukatı ile görüşebilirsiniz.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Şikayet

Şikayete tabi olan suçlar kanunda belirtilmiştir. Hakkı olmayan yere tecavüz suçunun basit, temel hali (TCK 154/1) şikayete tabidir. Şikayet edecek olan kişi, fiili ve faili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayet etmelidir. Şikayet, dava şartı olduğundan şikayetin geri çekilmesi halinde dava hakkında düşme kararı verilecektir.

Hakkı olmayan yere tecavüz suçunun TCK 154/2 ve 3. fıkrasındaki hallerinde ise şikayete tabi değildir. Bu nedenle şikayet adına süre bulunmamakta ve soruşturma savcılık tarafından resen (kendiliğinden) başlatılacaktır. Müştekinin şikayetini geri çekmesi halinde yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Zamanaşımı

Hakkı olmayan yere tecavüz suçunda zamanaşım süresi 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren dava zamanaşım süresi olan 8 yıl içerisinde dava açılmaz veya dava açılsa dahi dava sona ermez ise zamanaşımının dolması nedeniyle düşme kararı verilecektir.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Uzlaşma

Uzlaşma, kanunda bazı suçlar için geçerli olmaktadır ve uzlaşmaya tabi olan suçlarda soruşturma aşamasında savcılık, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından uzlaştırma bürosuna gönderilecektir. Hakkı olmayan yere tecavüz suçunun temel hali (TCK154/1) uzlaşmaya tabidir. Ancak diğer hallerde uzlaşmaya tabi değildir. Bu nedenle taraflar uzlaşsa dahi dosyaya herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Şikayet Dilekçe Örneği (TCK 154 Suç Duyurusu Dilekçe Örneği)

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ: Ad-Soyad (TC Kimlik No)
Adres

VEKİLİ: Av Ad-Soyad
Adres

ŞÜPHELİLER: Ad-Soyad
Adres

KONU: Hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işleyen şüpheliler hakkında soruşturma başlatılması ve kovuşturmanın yapılması yönündeki talebimizdir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Şüpheliler Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, …Mahallesi, … Nolu Parselde yer alan avluya sahip ve ev olan taşınmazı hakkı olmadıkları halde kullanmaktadır. Söz konusu taşınmazın tapu kaydı iş bu dilekçe ekinde sunulu olup taşınmazın müvekkile ait olduğu aşikardır.

2-) İlgili şikayete konu olan taşınmaz satış neticesinde 26.06.2018 tarihinde müvekkil üzerine tapu kaydı gerçekleşmiştir. Ancak şüpheliler Türk Ceza Kanunu’nun 154. Maddesindeki eylemi gerçekleştirerek ilgili taşınmazın sınırlarını ihlal etmiştir.

3-) Söz konusu taşınmazın sınırını ihlal eden şüphelilerin hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işlemesinden bahisle şüpheliler hakkında gerekli soruşturma ve kovuşturmanın yapılması için şikayet etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Ceza Kanunu ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER: Tapu kaydı, tanık anlatımı, keşif, fotoğraf, yasal belgeler ve yasal her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve izah edilen gerekçeler ışığında şüpheliler hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işlemesinden bahisle gerekli işlemler yapılarak hakkında soruşturma açılmasını ve kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılması için gereğinin yapılmasını vekaleten saygılarımızla talep ederim.

Müşteki Vekili

Av. Ad Soyad

İmza

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Yargıtay Kararları

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Beraat Kararı

Sanık, babasından kalan … nolu parselde bulunan hissesi ile birlikte altı kardeşi ve iki amca oğlunun hisselerini tapu dışı yollarla sanığa satmış, teslim etmiştir. Sanık hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın suç işleme kastının bulunmadığını, uyuşmazlığın hukuki ihtilaf içinde bulunduğunu belirtmiştir. Bu nedenle sanık hakkında beraat kararı verilmesi yerine mahkumiyet kararı verilmesini doğru bulmamıştır. Tüm bu gerekçe ile mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık bozma kararı vermiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2019/1927 Esas, 2019/5195 Karar)

Hırsızlık ve Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Birlikte İşlenmesi

Sanık, suçun işlendiği tarihte katılanın paydaş olduğu tarlaya iş makinesi ile kazı yapmak için yol açmıştır. Sanık, katılanın etrafındaki çitlere ve tarlada islifli halde bulunan çatı kiremitlerine zarar vermiştir. Bunun yanında sanık, yol açarken dikili olan ağaçları kestikten sonra ağaçları çalmıştır.

Sanık hakkında hırsızlık ve hakkı olmayan yere tecavüz suçlarından asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, sanığın eyleminin hırsızlık ve hakkı olmayan yere tecavüz suçunu oluşturduğunu belirtmiştir. Hakkı olmayan yere tecavüz suçunun uzlaşma kapsamında olduğu, hırsızlık suçunun ise uzlaşma kapsamında olmadığı da eklenmiştir. Hakkı olmayan yere tecavüz suçunun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle uzlaştırma işleminin yapılıp sanık hakkında yeniden hukuki durumun belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bütün bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2018/11152 Esas, 2019/5852 Karar)

Delil Yetersizliği Nedeniyle Beraat Kararı Verilmesi

Sanıklar hakkında hırsızlık ve hakkı olmayan yere tecavüz suçundan şikayet yoluna başvurulmuştur. Sanıkların götürdüğü iddia edilen ağaçlar müşteki köy muhtarına yediemin olarak teslim edildiği iddia edilmiştir. Sanıklardan birisi dosyaya konu olan ağaçları kestiğini beyan etmiştir. Ancak tanıklar mahkemedeki beyanlarında ağaçların sanıklar tarafından götürmesine ilişkin bir beyanda bulunmamışlardır.

Sanık hakkında hırsızlık ve hakkı olmayan yere tecavüz suçlarından asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında hırsızlık suçundan mahkumiyet, hakkı olmayan yere tecavüz suçundan beraat kararı verilmiştir. Mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde sanıkların savunması, ağaçların sanıklar tarafından çalındığına dair yeterli, kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil olmadığını belirtmiştir. Bu nedenle sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi yerine mahkumiyet kararı verilmesi hukuka uygun bulunmamıştır. Tüm bu nedenlerle mahkeme tarafından bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2017/2820 Esas, 2019/6689 Karar)

Mahkemenin Eksik İnceleme Yaptığı Gerekçesi ile Bozma Kararı Verilmesi

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hakkı olmayan yere tecavüz suçundan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, sanıkların savunmasında şirket yetkilisi olmadığını beyan ettiğini ve bu hususun araştırılması gerektiğini belirtmiştir. Dosyaya konu edilen arsaya tecavüzün ne şekilde olduğuna dair bilirkişi marifetiyle keşif yapılması gerektiği belirtilmiştir. Yapılacak olan araştırmada, elektrik şebekesinde yüksek gerilim hattı olup olmadığı, şebeke güzergah değişikliğinin ne şekilde gerçekleştiğinin yapılmadı gerektiği eklenmiştir. Mahkeme tarafından eksik incelemeye dayanarak beraat hükmü kurulduğundan karar, hukuka aykırı bulunmuştur. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2019/1282 Esas, 2019/4964 Karar)

Mera Kanunu’na Göre Ağıl mı Barınak mı Olduğunun Bilirkişi Tarafından Raporlandırılması Gerektiği

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından hakkı olmayan yere tecavüz suçundan mahkumiyet kararı verilmiştir. Sanık hakkında verilen mahkumiyet kararına karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde Mera Kanunu’nun tanımlar başlığında mera tanımının olduğunu ve meranın hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen yerler olduğunu belirtmiştir. Bunun yanında aynı kanunda inşaat yasağı başlığındaki 20. maddeyi de eklemiştir. Kanunda yer alan yaylak tanımı, hayvanların otlatılması, otundan yararlanılması ve kışlak kavramı ile hayvanların kışın barındırılması tanımları yapılmıştır. Bu yerlere yapılacak olan ağılların evcil olan küçükbaş veya büyükbaş hayvanların barındırdığı çitle çevrili olunan yer olduğu, barınakların ise tuğla, demir beton ve benzeri hazır yapı malzemelerinin kullanılması ahşaptan yapılmış geçici binalar olduğu belirtilmiştir.

Bütün bunlar nazara alınarak tapu kaydının getirtilerek teknik bilirkişi marifetiyle keşif yapılması gerektiği, binanın kalıcı olup olmadığının saptanması gerektiği eklenmiştir. Bilirkişiden raporun alınmasının akabinde hukuki durum ve tayininin yapılması, eksik araştırmayla hüküm kurulmaması gerektiği de eklenmiştir. Tüm bu gerekçeyle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/6532 Esas, 2019/4786 Karar)

Yeminsiz Bilirkişiden Alınan Rapora Dayanarak Kurulan Hükmün Eksik İnceleme ile Kurulması

Sanık hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde suça konu olan taşınmazın tapu kaydının getirtilmesi ve teknik bilirkişi marifetiyle keşfin yapılması gerektiğini belirtmiştir. Suça konu olan binanın tamamen ahşaptan yapıldığı ileri sürülmektedir. Bu nedenle binanın niteliği, Mera Kanununda tanımı yapılan binalardan olup olmadığının saptanmasının yapılması ve hukuki durum ve tayininin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca soruşturma aşamasında yeminsiz olarak bilirkişiden alınan rapora dayanılarak eksik araştırmayla hüküm kurulduğu tespit edilmiştir. Tüm bu gerekçeye dayanarak bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/6744 Esas, 2019/4774 Karar)

Hırsızlık ve Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Birlikte İşlenmesi

Sanıklar … Köyü’nde bulunan … parseldeki fındık bahçesi olan taşınmazı malik olmadığı halde malikmiş gibi fiilen kullanmıştır. Bunun yanında fındık bahçesinde katılanların rızası olmadan 60 kg kadar fındıktan faydalanmışlardır.

Sanıklar hakkında hırsızlık ve hakkı olmayan yere tecavüz etme suçlarından asliye ceza mahkemesi tarafından yargılanmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde katılanlar adına … Kadastro Mahkemesinin kararına göre kadastro tespitine itirazın reddine karar verildiği tespit edilmiştir. Bunun yanında soruşturma aşamasında kadastro teknisyeni tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda arazinin katılan adına kayıtlı olduğu, sanık adına arazinin kayıtlı ada ve parsellerin arasında yer aldığı belirtilmiştir. Bu nedenle taşınmazın çaplı kroki ve tapu kaydının getirtilmesi, sanıklar ve katılanların soruşturma aşamasında bilgisine başvurularak tanıkların hazır edilmesi ile keşfin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Mahkemenin eksik araştırma ve inceleme sonucunda yazılı hüküm kurulduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle mahkemenin kararına karşılık olarak bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2017/5764 Esas, 2019/6034 Karar)

Köy Merası Üzerinde Bulunan Zeytin Ağaçlarının Bakımını Yaparak Zeytinlerin Toplanılması

Sanık, köy merası üzerindeki zeytin ağaçlarının bakımını yapmış ve zeytinleri toplamıştır. Sanık arazisi ile birlikte kat malikiymiş gibi kullanmıştır.

Sanık hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde suçun oluşması, mahkemenin delil ve kanaat değerlendirilmesi yerinde bulunmuştur. Bu nedenle sanık hakkında verilen mahkumiyet kararına karşılık onama yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2019/2131 Esas, 2019/4380 Karar)

Köy Yolu Boşluğuna Tecavüz

Sanıklar hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçlarından asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, sanıklardan birisi köy muhtarı olup köy yolu boşluğuna tecavüz suçundan yargılandığını ve sanığın muhtarlık görevinin sona erdiğini tespit etmiştir. Bu nedenle Köy Kanunu gereği yeni muhtar, köy muhtarı ve ihtiyar meclisi azalarını seçmeye hakkı olan köylülerin toplanmasından oluşan köy derneği tarafından seçilen temsilcisine kanun yoluna başvurma hakkı belirtilmediği tespit edilmiştir. Temyiz edilmemesi halinde dosyanın geri gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine kararını vermiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2019/1660 Esas, 2019/4390 Karar)

Babasından Kalan Taşınmazın Kendisine Ait Olduğunu Belirtilerek Tecavüzün Reddi

Sanık hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık, savunmasında babasından kalan taşınmazın kendisine ait olduğundan ekip biçtiğini belirtmiştir. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde, mahkeme tarafından taşınmazın tapu ve kadastro kayıtlarının getirtilmesini, bilirkişi marifetiyle keşfin yapılması gerektiğini belirtmiştir. Suçun niteliği gereği uzlaşma niteliğinde olduğundan uzlaştırma bürosuna gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir. Uzlaşma sonrasında sanık hakkında hukuki durumun tayin edilmesi konusunda karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/1343 Esas, 2019/4135 Karar)

Arazi Sahibinin İzni Olmadan Otların Biçilmesi

Sanık, kendisine ait olduğunu iddia ettiği arazideki otların müşteki sanık tarafından izni olmadan biçildiğini öğrenmiştir. Bunun üzerine arazilere bakma konusunda anlaştığı diğer müştekinin evine gitmiştir. Sanık, eve sırtında av tüfeği ile birlikte gitmiş ve arazisinde otların kesildiğini, buna neden müsaade ettiğini sorarak oraya adam öldürmek için geldiğini belirtmiştir.

Sanık hakkında tehdit, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde tapu kaydının müştekiye ait olarak göründüğünü ve suça konu olan otların biçildiği arazinin mülkiyeti konusunda anlaşmazlık bulunduğunu belirtmiştir. Bu nedenle mülkiyet konusunda tereddüte yer bırakmayacak şekilde araştırılarak otların biçilmesi sonrasında kim tarafından tasarrufta bulunduğunun belirlenmesinin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca hırsızlık suçunun oluşturup oluşturmayacağına dair durumun tartışılmadığı nazara alınarak sonucuna göre hukuki durumun tayin edilmesi gerektiği de karara eklenmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkemenin kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/47273 Esas, 2019/4030 Karar)

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçundan Verilen Beraat Kararının Bozulması

Sanık hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde dosyada bulunan deliller, tapu kayıtlar, keşif ve bilirkişi raporuna göre değerlendirmede bulunmuştur. Tüm deliller değerlendirildiğinde sanık babasının vefat etmesinden sonra tanığın taşınmazda kalmak için sanıktan izin aldığını ve bu nedenle taşınmazda kaldığını belirtmiştir. Sanık, duruşmadaki beyanında ise yaylaya gittiklerinde barınmak için zorunlu olan evi kaldırmak istemeyeceğini belirtmiş, suç işlemede kastı olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle mahkeme tarafından verilen beraat kararı yerine mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği belirtilerek bozma yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2018/11855 Esas, 2019/3363 Karar)

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Düşmesi

Sanık hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçundan asliye ceza mahkemesi tarafından yargılanmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde hakkı olmayan yere tecavüz suçunda 8 yıllık olağan dava zamanaşımı süresinin olduğunu belirtmiştir. Sanık hakkında açılan kovuşturmada zamanaşımını kesen son işlem olan ilk savunma 23.03.2009 tarihinden hüküm tarihine kadar olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle kamu davasının düşürülmesi yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2019/473 Esas, 2019/3182 Karar)

Arsa Üzerinde Şemsiye İşletmeciliği Yapan Sanık

Sanık hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçlarından asliye ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde dosyaya konu olan taşınmaz üzerindeki şemsiyelerin belediye tarafından konularak ücret karşılığında işletme için verildiğini savunduğunu tespit etmiştir. Dosyada bilirkişiler de beyanında sanığın savunmalarını doğrular nitelikte beyanda bulunmuşlardır. Bu nedenle sanık hakkında mahkumiyet değil, beraat kararı verilmesinin doğru olacağı belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle mahkeme kararına karşılık bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/785 Esas, 2019/3199 Karar)

Tapu Kaydının Getirtilerek Ek Raporun Çıkarılması

Sanık hakkında asliye ceza mahkemesi tarafından 6832 Sayılı Kanuna aykırılıktan yargılama yapılmıştır. Sanık hakkında beraat kararı verilmiş, karara karşılık temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay, dosya incelemesinde yapılan keşif sonucunda suça konu olan yer hakkında kadastro çalışmalarının yapılmamış olduğunu tespit etmiştir. Bunun yanında suça konu olan yerin orman sayılmayan yerden olduğu tespit edilmiş ve keşifte köylünün ortak kullanma yeri olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle suça konu olan yerin tapu kaydının getirtilerek Hazine adına kayıtlı olup olmadığının tespiti için ek rapor alınması gerektiği de kararda eklenmiştir.

Bunun yanında mahkeme tarafından kurulan hükümde sanık hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçundan mahkumiyet kararı kurulması gerektiğini belirterek eksik kovuşturma ile beraat kararı verildiği belirtilmiştir. Tüm bu nedenlerle katılan vekilinin temyiz itirazı yerinde görülerek bozma yönünde karar verilmiştir. (Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2019/53 Esas, 2019/5118 Karar)

İLETİŞİME GEÇ
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ